Kosminen noun declension

Finnish
68 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kosminen
cosmic
kosminen
cosmic
kosmisen
cosmic
kosmisen
(of) cosmic
kosmista
(part of) cosmic
kosmisessa
(in) cosmic
kosmisesta
(out of) cosmic
kosmiseen
(into) cosmic
kosmisella
(at) cosmic
kosmiselta
(from) cosmic
kosmiselle
(onto) cosmic
kosmisena
(as) cosmic
kosmiseksi
(into) cosmic
kosmisetta
(without) cosmic
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kosmiset
cosmic
kosmiset
cosmic
kosmisten
(of) cosmic
kosmisia
(part of) cosmic
kosmisissa
(in) cosmic
kosmisista
(out of) cosmic
kosmisiin
(into) cosmic
kosmisilla
(at) cosmic
kosmisilta
(from) cosmic
kosmisille
(onto) cosmic
kosmisina
(as) cosmic
kosmisiksi
(into) cosmic
kosmisin
(with) cosmic
kosmisitta
(without) cosmic
kosmisine
(together with) cosmic

Examples of kosminen

Example in FinnishTranslation in English
-Mitä? Olet luovuuden sykkivän, kosmisen kohdun sisällä.You are inside a throbbing, cosmic womb of creativity.
Alkukantaisten voimien käyttäminen vaatii aina kosmisen hinnan.CORDELIA: There's always some cosmic price to using primordial powers.
Alkukantaisten voimien käyttö vaatii aina kosmisen hinnan.There's a cosmic price for using primordial powers.
Aloimme erottaa kosmisen kudoksen langat. Mutta vielä emme hahmottaneet kuviota, jonka aika valo, avaruus ja painovoima muodostavat.We were beginning to discover the threads of the cosmic tapestry, but we were not yet able to discern the rich pattern that time, light, space and gravity weave.
- Jotain kosmista taantumaa.-Some cosmic reactionary.
- Onko tämä jotakin kosmista pilaa?- Is this a cosmic joke?
- Se säteilyttää kosmista energiaa, kun se liikkuu, - satunnaisista syistä.It seems to radiate cosmic energy when it exerts itself randomly affecting matter.
- Tässä on kosmista oikeutta.There is a little bit of cosmic justice at play here.
Aivan kuin avaruuspoliisit, nämä nuoret tiedemiehet etsivät kosmista tappajaa.Acting like a galactic vice squad, these young scientists hunt for the cosmic killer.
"Planeettamme on yksinäinen täplä suuressa kosmisessa pimeydessä."Ourplanetis alonelyspeck "inthegreatenveloping cosmicdark.
- Olemme geologisessa pyörteessä, - kosmisessa G-pisteessä.A high-intensity meridian. A cosmic G spot.
-Häiriöitä kosmisessa tilassa.Disturbances... in the cosmic atmosphere.
Aurinkomme syntymäpäivä on Elokuun 31. kosmisessa kalenterissa neljä ja puoli miljardia vuotta sitten.Our sun's birthday is August 31 st on the cosmic calendar four and a half billion years ago.
Elämämme on täplä kosmisessa kalenterissa.Isn't our life like a blip in the cosmic calender or something?
- Onko kyse kosmisesta ilmiöstä vai tieteestä?Is this cosmic phenomena or hard science?
0lemme havainneet voimakasta säteilyä - tuhat kertaa voimakkaampaa kuin mikä voisi aiheutua kosmisesta säteilystä sellaisena kuin sen ymmärrämme.We've encountered a high intensity of radiation, one thousand times as intense as could be attributed to cosmic rays as ordinarily understood.
Kiitos paljon, kosmisesta näkemyksestäsi.Oh, thank you very much for your cosmic views.
Käsittääkseen kaiken kosmisesta ajasta, supistakaamme se yhteen kalenterivuoteen.In order to imagine all of cosmic time let's compress it into a single calendar year.
Linnunrata galaksi se on seuraava rivi kosmisesta osoitteestamme.The Milky Way Galaxy is the next line of our cosmic address.
-Kolme galaksia valuu kosmiseen viemäriin.Three galaxies and everything in between Will literally be sucked into a cosmic sinkhole.
Eikö se viittaakin kosmiseen yhteyteen?I mean, tell me that doesn't imply some sort of cosmic connection.
Emälaiva saapuu ulkoavaruudesta - ja vie meidät kosmiseen paratiisiimme.It is merely a leap of faith. A Biiavian Mother Ship will arrive and take us to our cosmic paradise.
En anna kolmen galaksin valua kosmiseen viemäriin - ja biljoonien olentojen kuolla, jotta voitte tuhota Syvyyden.I will not let three galaxies fall into that cosmic sinkhole And wipe out trillions of sentient beings
Kaikki on kuin imaistu kosmiseen imuriin.It's like it's all been sucked up into some kind of... cosmic vacuum cleaner.
Kaikki tämä on järkeenkäypää jollain kosmisella tavalla.Wow, this all makes sense in some cosmic way.
Kaksi kertaa Linnunradan kokoinen. Messier 87 on suurin elliptinen galaksi kosmisella takapihallamme, ja paljon Andromedaa suurempi.M87 is the largest elliptical galaxy in our own cosmic backyard, and much bigger than Andromeda.
Sanotaan vain, että jollain ylitsemenevällä kosmisella tavalla, - hän veti lyhyen korren.Let's just say in some vast, overreaching, cosmic sort of way, she drew short straw,
Se tavallaan yhdistää meidät jollain kosmisella tavalla, eikö niin Agnes?I mean, if you think about it, it sort of links us in a sort of cosmic, crazy way. Doesn't it, Agnes?
Älä eksy kosmiselta polultasi.Don't stray from your cosmic pathway.
Eikö se olisikin täydellinen näyttämö kosmiselle melodraamalle?Wouldn't it make the perfect stage for a cosmic melodrama?
He näyttävät meille rinnastuksia kosmiselle mikroaalto taustalle heitoissaan.Looking out from the hoop onto the court is a lot like looking up from earth to see the cosmic microwave background.
Hän halusi sanoa, että hän - oli valmis kosmiselle matkalle - läpi madonreiän, toiselle puolelle.What she was trying to tell us... was that she was ready for her cosmic trip... through the wormhole, to the other side.
Hän meni kosmiselle ajelulle ja tippui päällemme.He kinda went on a cosmic cruise and dropped in on us.
Lähdinkö kosmiselle puntikselle?Did I go cosmic AWOL?
Minä pidän ilmiötä kosmisena tapahtumana, kuten luominen, - jota kukaan ei ole koskaan pystynyt kunnolla selittämään.Well, I reckon The Effect was a cosmic event, like the creation. And nobody has ever explained that properly.
Osuessaan ilmakehään se sai aikaan mullistavia räjähdyksiä, - joita pidetään suurimpana yksittäisenä kosmisena tapahtumana ihmiskunnan historiassa. 2 000 kertaa voimakkaampi kuin Hiroshimaan pudotettu pommi.When it hit the atmosphere, it created cataclysmic explosions considered to be the largest single cosmic event in the history of civilisation - ...2,000 times the force of the bomb that was dropped on Hiroshima.
Sitä voisi kuvitella kosmisena biljardipöytänä, uskomattomassa koossa.And it is really not unlike a cosmic pool table, on an imaginable scale.
Tätä kutsuisin kosmiseksi ilkeilyksi.This is what I call a cosmic screwing.
Ei, aion altistaa marsuni flunssalle ja lähettää sen avaruuteen nähdäkseni, että parantavatko kosmiset säteet sen.No, I'm gonna infect my guinea pig with the common cold and launch it into space to see if it gets cured by cosmic rays.
He kisaavat ajan kanssa löytääkseen nämä kosmiset tappajat - ennen kuin ne löytävät meidät.They're racing to track down these cosmic killers before they trigger Armageddon.
He ymmärsivät avaruuden kosmiset liikkeet.They understood the cosmic movements of the galaxies.
Heihin kosmiset säteet osuivat¶ They got hit by cosmic rays
Ihmiskunnan kosmiset seikkailut ovat mielett? myytt? .This entire cosmic adventure is demented.
Aluksen astronautti, kapteeni William "Buck" Rogers, sai kokea kosmisten voimien mahdin.'Aboard this compact starship, a lone astronaut, Captain William "Buck" Rogers, 'was to experience cosmic forces beyond all comprehension.
Ihmiset lähetetään avaruuteen, koska heillä on voimaa kosmisten mahdollisuuksien silmissä.You put men and women into space because they have strength in the face of cosmic odds.
Mutta silti, vaikka se on niin suuri kuin se on, se on vain täplä kosmisten etäisyyksien mittakaavassa.But even that, as large as it is, is kind of a speck in the cosmic-distance scale.
Perusteellinen tutkimukseni osoittaa - että Jacob Reiserin esittämä kosmisten jänteiden teoria - ei enää voi selittää universumin rakennetta.After generating much important research, cosmic strings, first proposed by Jacob Reiser, no longer explain the observed structure of the universe. Hildy!
Se ei voi olla suurten kosmisten sääntöjen vastaista!That can't be against the grand high fallutin' cosmic rules!
"Omaa" oli helppo, vaikka se ei tarjonnut hänelle kosmisia vastauksia."Eat" was easy, although it provided no cosmic answers for him.
Aivan kuin elämä tekisi kosmisia temppujaan.To feel like life is playing a cosmic trick on you.
Daniel... Kuinka kauan meidän täytyy vielä olla täällä raapimassa kosmisia päitämme?Daniel... ..how long you figure we oughta hang out here and scratch our cosmic heads?
Galaksin magneettikentän laskuja ja nousuja orgaanisia molekyylejä, tähtisumupilviä sekä kosmisia energiasäteitä.Dips and peaks of the galaxy's magnetic field, organic molecules and nebular clouds, cosmic rays.
He ovat kosmisia terroristeja.They're cosmic terrorists.
- Hän luennoi kosmisista kaasupilvistä.The lecture was on cosmic gas clouds. That's funny!
Jos hengität noita kaikkia kemikaaleja, joita tuolla ulkona on, unohtamatta kosmisista säteilyä ja länsi Niilin virusta. Ja sitä yhtä uutta ilmassa olevaa pulujen levittämää, tautia, josta kukaan ei halua puhua.If you breathe all those chemicals out there, not to mention the cosmic rays and the West Nile virus, and that other one-- the new airborne pigeon disease nobody wants to talk about.
Luin kerran artikkelin kosmisista tapahtumista - jonka mukaan poikkeamia tapahtuu.One time I read this article on cosmic occurrences. I wish I still had it... You would love it.
Lähimmällä naapurillamme, Kuulla, ei ole taivasta, merta, tai elämää-- vain arvet kosmisista törmäyksistä.Our nearest neighbor, the moon, has no sky no ocean, no life. Just the scars of cosmic impacts.
Minun pitäisi lähteä, - koska kukaan ei tiedä kosmisista salaisuuksista, joita voi saada kaupugista.Well, I should ... probably get going Because you never know when a bus load of cosmic seekers might stop by town.
- Sanoisin sen kuuluvan kosmisiin ilmiöihin.I'd say it falls under cosmic phenomena.
Et tiedä tätä, koska et ole nuori ja viaton, etkä yhteydessä kosmisiin voimiin kuten minä.Goddamn it. The reason I know this and you don't is because I'm younger and purer... so I'm more in touch with cosmic forces.
Minun neroudellani ja Surffarin kosmisilla voimilla - mikään ei voi estää minua valtaamasta maailman hallituksia - ja hallitsemasta planeettaa.With my genius and the Surfer's cosmic powers, nothing can stop me from grinding the governments of the world beneath my heel and dominating this planet!
Saat parempia tuloksia pimeällä aineella - kuin kosmisilla jänteillä.You get much better results with warm Dark Matter, and inflation instead of cosmic strings.
Saat neuroosini kuulostamaan kosmisilta.You have this great way of making my neuroses sound cosmic.
- Ehkä se on jonkinlainen kosminen luonnetesti.Maybe it's some kind of cosmic test of our character.
- Hei, Tilde, kosminen kulta.Hi, Tilde, you cosmic pearl.
- Ja minun. Kuka olisi uskonut, että vuosien kosminen säteily pilaa sirut?Who knew they'd be ruined by years of exposure to cosmic rays?
- Tämä on joku kosminen vitsi.- This is all some kind of cosmic joke.
- Äärimmäinen kosminen vitsi.- It's the ultimate cosmic joke.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kokoinen
sized
koloinen
notchy
koominen
comic
kotoinen
homely

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kosmeettinen
cosmetic
kosmologinen
cosmological
korruptoitunut
corrupted
korjaamaton
unrepaired
kolkko
gloomy
kortikaalinen
cortical
kotoperäinen
endemic
kosmopoliittinen
cosmopolitan
kolumbialainen
some
kolmiviikkoinen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'cosmic':

None found.
Learning languages?