Zgłaszać (to report) conjugation

Polish
65 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zgłaszam
I report
zgłaszasz
you report
zgłasza
he/she/it reports
zgłaszamy
we report
zgłaszacie
you all report
zgłaszają
they report
Imperfective future tense
będę zgłaszać
I will report
będziesz zgłaszać
you will report
będzie zgłaszać
he/she/it will report
będziemy zgłaszać
we will report
będziecie zgłaszać
you all will report
będą zgłaszać
they will report
Imperative
-
zgłaszaj
you report!
niech zgłasza
let him/her/it report
zgłaszajmy
let's report
zgłaszajcie
you all report
niech zgłaszają
let them report
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zgłaszałam
I reported
zgłaszałaś
you reported
zgłaszała
she reported
zgłaszałyśmy
we reported
zgłaszałyście
you all reported
zgłaszały
they reported
Future feminine tense
będę zgłaszała
I will report
będziesz zgłaszała
you will report
będzie zgłaszała
she will report
będziemy zgłaszały
we will report
będziecie zgłaszały
you all will report
będą zgłaszały
they will report
Conditional feminine tense
zgłaszałabym
I would report
zgłaszałabyś
you would report
zgłaszałaby
she would report
zgłaszałybyśmy
we would report
zgłaszałybyście
you all would report
zgłaszałyby
they would report
Conditional perfective feminine tense
zgłaszałabym była
I would have reported
zgłaszałabyś była
you would have reported
zgłaszałaby była
she would have reported
zgłaszałybyśmy były
we would have reported
zgłaszałybyście były
you all would have reported
zgłaszałyby były
they would have reported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zgłaszałem
I reported
zgłaszałeś
you reported
zgłaszał
he reported
zgłaszaliśmy
we reported
zgłaszaliście
you all reported
zgłaszali
they reported
Future masculine tense
będę zgłaszał
I will report
będziesz zgłaszał
you will report
będzie zgłaszał
he will report
będziemy zgłaszali
we will report
będziecie zgłaszali
you all will report
będą zgłaszali
they will report
Conditional masculine tense
zgłaszałbym
I would report
zgłaszałbyś
you would report
zgłaszałby
he would report
zgłaszalibyśmy
we would report
zgłaszalibyście
you all would report
zgłaszaliby
they would report
Conditional perfective masculine tense
zgłaszałbym był
I would have reported
zgłaszałbyś był
you would have reported
zgłaszałby był
he would have reported
zgłaszalibyśmy byli
we would have reported
zgłaszalibyście byli
you all would have reported
zgłaszaliby byli
they would have reported
Impersonal
zgłaszano by
there would be reported
zgłaszano by
there would be reported

Examples of zgłaszać

Example in PolishTranslation in English
- Czy uważa pan, że to jest część pańskiej pracy, aby zgłaszać raporty lobbystom z Hollywood?- Do you think it's a part of your work to report to a lobbyist from Hollywood?
- Mieliśmy zgłaszać wszystko.-We were told to report anything...
- Nie jest ranna, nie ma co zgłaszać. - Proszę zaczekać wwozie.-She wasn't hurt, there's nothing to report.
- Nie musi pan tego zgłaszać, prawda?- You don't have to report this, do you?
/Nie musisz się jutro zgłaszać.You don't have to report tomorrow.
- Boil, zgłaszam się na rozkaz.- Boil, reporting as ordered sir.
- To twoja sprawa, ja tylko zgłaszam.That's your department. I'm just reporting in.
- Waxer, zgłaszam się na rozkaz.- Waxer, reporting as ordered sir.
- Powtórz, zgłaszasz przemieszczające się kwiaty?Say again? You're reporting a moving flower?
Co zgłaszasz?What are you reporting?
Dopóki ktoś mnie nie zastąpi, zgłaszasz wszystko mnie.until another handler is assigned, report directly to me.
"12:30, Floyd Perkins zgłasza bójkę".GABRIEL: 12:30, floyd Perkins reports physical altercation.
"Abel 6" zgłasza że może złapać ich w każdej chwili.Able Six reports he can drop on him any time.
Centrala, tu Charlie 0-5 Stokes i Charlie 0-8 Langston, zgłaszamy się do 402-419 Sunrise Mountain.Dispatch, Charlie 0-5 Stokes and Charlie 0-8 Langston, reporting 402-419 Sunrise Mountain.
My też zgłaszamy przestępstwo.We're reporting a crime, too.
My tylko zgłaszamy fakty.We just report the facts.
Niczego nie zgłaszamy.Obviously we are not going To report tonight.
Problemy zgłaszamy Christine.Problems get reported to Christine.
Jeśli zobaczycie Montgomery'ego, zgłaszacie to nam.Uh, just one other thing. If you spot Montgomery, report it.
Nie zgłaszacie tego na policję?And we put a stop to it When it does. You don't report it To the police?
- Wszystkie pokłady zgłaszają gotowość. - Sternik gotowy.- All decks report ready.
/Dwie agencje informacyjne w dwóch różnych hrabstwach /w okolicy Nowego Jorku /zgłaszają przypadki powrotu umarłych do życia.Two news agencies in two separate counties in the tri-state area are reporting accounts of the dead returning to life.
/Syntetyki zgłaszają się /do stacji ładowania.All synthetics report to charging stations.
/Wszystkie statki zgłaszają gotowość.All vessels report ready.
A podaje się go teraz dzieciom w przedszkolach, gdy higienistka, lub nauczyciel stwierdzą, że dziecko sprawia trudności - zgłaszają to lekarzowi, który bezmyślnie przepisuje im Ritalin.And they're giving it now to children in preschool and kindergarden. If the nurse, or if the teacher feels that the kids are restless or causing a problem then they report that and the nurse reports it to the doctor and without any further thought they put them on Ritalin.
/Trzymaj w zamknięciu tajne materiały, zgłaszaj naruszenia tajności od razu/Store safely confidential information Immediately report security breaches.
Ale proszę nie zgłaszaj tego.But please-please don't report this.
Nie zgłaszaj tego do wieczora. Powiedzmy do 17:00.I don't want you to report it until later tonight.
Nie zgłaszaj tego.Don't report this.
Drużyna piąta obstawi tył. Wszystkie telefony zgłaszajcie mi natychmiast.If the criminals call, immediately report to all units.
I pamiętajcie, nie zgłaszajcie ich zaginięcia zanim nie przekroczymy limitu na ich kartach kredytowych.And remember, don't report them missing till after we max out their credit cards.
Jak zobaczycie coś dziwnego, to zgłaszajcie.Stay in your homes. You see anything unusual, you report it.
Rekruci, zgłaszajcie się do swoich dowódców... w porządku alfabetycznym według liter waszych kompanii... które znajdują się w lewym górnym rogu... listu zaciężnego.You recruits will report to your respective officers by the letter of your company in alphabetical order which is in the top left-hand corner of your muster sheet.
Towarzysze, zgłaszajcie się tutajComrades, report here, please.
Kiedy zgłaszałam jego zaginięcie i pokazałam jego zdjęcie policji, skierowali do mnie tutaj.When I reported him missing and showed his picture to police, they directed me here.
Przez lata wielokrotnie zgłaszałaś uwagi o Philipie.You reported several times over the years about Philip.
Zostałem wrobiony. Przez lata wielokrotnie zgłaszałaś uwagi o Philipie._ you reported several times over the years about Philip.
- To tego pani zgłaszała?- Is this the man you reported?
Majowie byli jedną z cywilizacji, która bardzo wyraźnie zgłaszała obecność istot pozaziemskich.The Mayans were one of the civilizations that reported a very strong extraterrestrial presence.
Ochrona parku nie zgłaszała znanych zagrożeńPark Security reported no known threats to the park.
Ofiara zgłaszała natręta w lipcu i w październiku. To z zeszłego roku.The victim reported an intruder in July and again in October, a vandalism report a year prior.
Dzieci zgłaszały się na policję i były odsyłane z powrotem do szkoły.The Police was the one who sent the children who reported the case back to the school.
Ponadto szkoły zgłaszały liczbę zapisanych uczniów, a nie tych, którzy byli faktycznie obecni.Schools also reported on registered pupils and not on the actual attendance.
Przedsiębiorstwa objęte próbą rzeczywiście zgłaszały spadek sprzedaży we Wspólnocie szybszy niż spadek całkowitej produkcji, ponieważ produkcja na eksport pozostanie na raczej stabilnym poziomie, w porównaniu z produkcją towarów przeznaczonych na rynek wspólnotowy.The sampled companies have indeed reported a decrease in sales in the Community higher than the decrease in total production, because production for exports would remain rather stable in comparison to the production of goods destined to the Community market.
Sprawdzę czy zgłaszały włamania.See if any of them reported break-ins.
Władze Japonii zgłaszały ostatnio częstą niezgodność grzybów shiitake uprawianych na kłodach drzewnych, pochodzących z prefektury Iwate.The Japanese authorities have recently reported frequent non-compliance of log-grown shiitake originating in the prefecture of Iwate.
Fakt, że zawsze gdy zgłaszałem że Nikki się nie zameldowała, ona była już zdejmowana za to dawno temu.Fact is, if I reported Nikki every time she didn't check in, she'd have been pulled off this detail a long time ago.
Nie zgłaszałem ich firmie ubezpieczeniowej.I had it fixed. I never reported it to the insurance company.
- Ktoś zgłaszał morderstwo.- Someone called and reported a murder. - Murder?
Ani jeden z producentów wspólnotowych nie zgłaszał żadnych szczególnych trudności w zakresie zdolności do pozyskiwania kapitału.None of the Community producers have reported any specific problems in relation to their ability to raise capital.
Czy któryś z pracowników lub gości zgłaszał dziwne e-maile lub dowody, że włamano się o ich indywidualnych urządzeń?Has any employee or guest reported any strange e-mails, or any evidence of their individual devices being hacked?
Czy któryś z robotników narażonych na drgania zgłaszał już objawy zespołu wibracyjnego?Have any vibration-exposed workers already reported symptoms of handarm vibration syndrome?
Czy on płakał? albo zgłaszał płacz? W związku z tym mężczyzną...Has he cried or reported crying at all about this man Buster?
- I zgłaszaliście zaginięcie?And who... uh. you reported him missing?
- To wy zgłaszaliście wyciek gazu?Are you the one who reported the gas leak?
- Inni zgłaszali migające światła.- Some tenants reported flickering lights.
- Ludzie tak to zgłaszali.What some people reported as earthquakes...
- Może stać się niewidzialny. Amerykańscy żołnierze zgłaszali niewytłumaczalne zniknięcia partyzantki Wietkongu.US soldiers reported the unexplained appearance and disappearance of VC guerrillas.
Członkowie rodzin byli w takim szoku, że zgłaszali te same osoby po 2, 3 razy.family members reporting the missing were so frantic, they reported them missing 2, 3 times over.
Inspektorzy nieruchomości zgłaszali, że budynek tej firmy miał niespełniające wymagań instalacje elektryczne i trzy niedostępne toalety przez ponad cztery miesiące.City property inspectors reported that the building owned by Food 4 Philly had substandard electrical systems and three nonfunctioning bathrooms for over four months.
13 kobiet zgłaszało obecność Ellisa przed ich domem /w przeciągu dwóch miesięcy.13 women reported seeing Ellis outside their homes over a two-month period.
Całkiem sporo astronautów i pilotów wojskowych zgłaszało, że widzieli dowody na istnienie Gości.Quite a few astronauts and military pilots have reported seeing evidence of the Visitors
Dlatego też, chociaż żadne z przedsiębiorstw nie zgłaszało trudności z podnoszeniem kapitału w związku z działalnością w rozpatrywanym okresie, wskaźnik ten nie stanowi dobrego odzwierciedlenia sytuacji przemysłu wspólnotowego.Therefore, whilst none of the companies reported any difficulties in raising capital for their activities during the period considered, this indicator is not considered to be a good reflection of the situation of the Community industry.
Pół Manhattanu zgłaszało atak zombich zeszłej nocy.Half of manhattan reported zombie attacks last night.
W sprawozdaniach dotyczących pierwszego kwartału 2009 r. NR zgłaszało, że spodziewa się znaczących strat w 2009 r. W konsekwencji jego bazę kapitałową obniżono do poziomu poniżej minimalnych ustawowych wymogów.In its reports regarding the first quarter of 2009, NR reported that it expected to be substantially loss-making over 2009. As a result, its capital base was reduced to a level below the minimum regulatory requirements.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'report':

None found.
Learning languages?