Zezwalać (to permit) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zezwalam
I permit
zezwalasz
you permit
zezwala
he/she/it permits
zezwalamy
we permit
zezwalacie
you all permit
zezwalają
they permit
Imperfective future tense
będę zezwalać
I will permit
będziesz zezwalać
you will permit
będzie zezwalać
he/she/it will permit
będziemy zezwalać
we will permit
będziecie zezwalać
you all will permit
będą zezwalać
they will permit
Imperative
-
zezwalaj
you permit!
niech zezwala
let him/her/it permit
zezwalajmy
let's permit
zezwalajcie
you all permit
niech zezwalają
let them permit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zezwalałam
I permitted
zezwalałaś
you permitted
zezwalała
she permitted
zezwalałyśmy
we permitted
zezwalałyście
you all permitted
zezwalały
they permitted
Future feminine tense
będę zezwalała
I will permit
będziesz zezwalała
you will permit
będzie zezwalała
she will permit
będziemy zezwalały
we will permit
będziecie zezwalały
you all will permit
będą zezwalały
they will permit
Conditional feminine tense
zezwalałabym
I would permit
zezwalałabyś
you would permit
zezwalałaby
she would permit
zezwalałybyśmy
we would permit
zezwalałybyście
you all would permit
zezwalałyby
they would permit
Conditional perfective feminine tense
zezwalałabym była
I would have permitted
zezwalałabyś była
you would have permitted
zezwalałaby była
she would have permitted
zezwalałybyśmy były
we would have permitted
zezwalałybyście były
you all would have permitted
zezwalałyby były
they would have permitted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zezwalałem
I permitted
zezwalałeś
you permitted
zezwalał
he permitted
zezwalaliśmy
we permitted
zezwalaliście
you all permitted
zezwalali
they permitted
Future masculine tense
będę zezwalał
I will permit
będziesz zezwalał
you will permit
będzie zezwalał
he will permit
będziemy zezwalali
we will permit
będziecie zezwalali
you all will permit
będą zezwalali
they will permit
Conditional masculine tense
zezwalałbym
I would permit
zezwalałbyś
you would permit
zezwalałby
he would permit
zezwalalibyśmy
we would permit
zezwalalibyście
you all would permit
zezwalaliby
they would permit
Conditional perfective masculine tense
zezwalałbym był
I would have permitted
zezwalałbyś był
you would have permitted
zezwalałby był
he would have permitted
zezwalalibyśmy byli
we would have permitted
zezwalalibyście byli
you all would have permitted
zezwalaliby byli
they would have permitted
Impersonal
zezwalano by
there would be permitted
zezwalano by
there would be permitted

Examples of zezwalać

Example in PolishTranslation in English
Aby zapewnić przestrzeganie warunków zobowiązania, CCCME oraz Przedsiębiorstwa zgodziły się ponadto udzielać wszelkich informacji uznanych przez Komisję za niezbędne oraz zezwalać na wizyty weryfikacyjne na swoim terenie w celu sprawdzenia dokładności i prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniach kwartalnych.For the purposes of ensuring compliance with the undertaking, CCCME and the Companies also agreed to provide all information considered necessary by the Commission and to allow on-spot verification visits at their premises in order to permit verifications of the accuracy and veracity of data submitted in the said quarterly reports.
- Przepisy nie zezwalają...- Thank you. Rules don't permit...
2) Owe przepisy i zasady nie zezwalają detalistom na zaokrąglanie w dół kwot podatku VAT od ceny każdego sprzedawanego artykułu zawierającej podatek VAT w celu ustalenia kwoty podatku naliczonego, który mają wykazać w swoich deklaracjach okresowych.(2) Those rules and principles do not permit retailers to round down the amount of VAT in the VAT-inclusive price of each item sold, in order to determine the amount of output tax which they must declare in their regular returns.
Akcje i udziały własne (ze wskazaniem ich wartości nominalnej, a w razie braku wartości nominalnej – księgowej wartości nominalnej), o ile przepisy prawa krajowego zezwalają na ich wykazanie w bilansie.Own shares (with an indication of their nominal value or, in the absence of a nominal value, their accounting par value), to the extent that national law permits their being shown in the balance sheet.
Autorem programu komputerowego jest osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, które stworzyły program, lub w przypadku gdy przepisy państw członkowskich na to zezwalają, osoba prawna wskazana jako uprawniona na mocy tych przepisów.The author of a computer program shall be the natural person or group of natural persons who has created the program or, where the legislation of the Member State permits, the legal person designated as the rightholder by that legislation.
Bez uszczerbku dla art. 3 państwa członkowskie zezwalają na nabywanie i posiadanie broni palnej tylko osobom, które otrzymały zezwolenie, lub – w odniesieniu do kategorii C lub D – osobom, które są specjalnie upoważnione do nabywania i posiadania broni palnej zgodnie z prawem krajowym.Without prejudice to Article 3, Member States shall allow the acquisition and possession of firearms only by persons who have been granted a licence or, with respect to categories C or D, who are specifically permitted to acquire and possess such firearms in accordance with national law.
Wszystkie pa┴stwa czºonkowskie zezwalaj┕ce na wytoczenie powództwa cywilnego przyjmuj┕ równie〉 wnioski o zabezpieczenie powództwa.All Member States which allow `civil action within criminal pro-ceedings' also permit applications for precautionary, or safeguarding, measures.
4 — Na poziomie międzynarodowym Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r. zezwalała kontrahentom na „ustalenie zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących dzieł sztuki użytkowej oraz wzorów i modeli przemysłowych, jak też warunków ochrony tych dzieł, wzorów i modeli” (art. 2 ust. 7).4 — At the international level, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 9 September 1886 permitted contracting parties ‘to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected’: Article 2(7).
„Do tej pory żaden akt prawny nie zezwalał na opatrzenie wodorostów etykietą przeznaczoną dla produktów ekologicznych”, precyzuje Jean-François Arbona, z C-Weed Aqua-culture, spółki specjalizującej się w produkcji roślin morskich.‘No earlier text permitted the labelling of organic seaweed’, notes Jean-François Arbona, of C-Weed Aquaculture, a firm specialised in the production of sea plants.
Celem rozwiązania tego problemu Zjednoczone Królestwo zawsze zezwalało na przewóz w pojazdach EX/II do 5000 kg tego typu artykułów.To overcome this problem, the UK has always permitted the carriage of up to 5000 kg of such articles on EX/II vehicles.
Celem rozwiązania tego problemu Zjednoczone Królestwo zawsze zezwalało na przewóz w pojazdach EX/II do 5000kg tego rodzaju artykułów.To overcome this problem, the United Kingdom has always permitted the carriage of up to 5000 kg of such articles on EX/II vehicles.
Do swoich uwag sporządzonych w odpowiedzi na decyzję o wszczęciu postępowania władze francuskie dołączyły opinię profesora Nicolasa Moltfessisa, według którego: „prawo francuskie […] nie zezwalało SNCF na bezpośrednie przeniesienie całości aktywów Sernam na spółkę Financière Sernam; zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi SNCF miała obowiązek przeprowadzić operację wkładu-przeniesienia w celu spełnienia wymogów określonych przez Komisję:The French authorities enclosed with their comments in response to the opening decision the opinion of Nicolas Molfessis, Law Professor, according to which ‘Under French law … SNCF would not be permitted to dispose of Sernam's assets directly en bloc to Financière Sernam; under the legal rules applicable, SNCF was obliged to set up a contribution and disposal operation to comply with the constraints imposed by the Commission:
Następnie Sąd stwierdził, iż mimo że prawo obowiązujące w okresie właściwym dla okoliczności faktycznych sprawy nie wymagało od państw członkowskich używania systemu SIG, choć na to zezwalało, władze belgijskie wyposażając się w ten system, zanim stał się obowiązkowy, wyposażyły się w każdym razie w „instrument kontroli nadający się do dostarczania istotnych informacji, wykraczających poza wyraźne obowiązki wynikające z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 38887/92”.The Court of First Instance then found that even though the legislation in force at the material time did not require the Member States to use a GIS — but merely permitted them to do so — by adopting a GIS before it became compulsory, the Belgian authorities had acquired ‘a monitoring instrument capable of supplying relevant information which went further than the express obligations laid down in Article 6(2) of Regulation No 3887/92’.
W celu rozwiązania tego problemu Zjednoczone Królestwo zawsze zezwalało na przewóz w pojazdach EX/II do 5000 kg tego typu artykułów.To overcome this problem, the UK has always permitted the carriage of up to 5000 kg of such articles on EX/II vehicles.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'permit':

None found.
Learning languages?