Zeznawać (to testify) conjugation

Polish
58 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zeznaję
I testify
zeznajesz
you testify
zeznaje
he/she/it testifies
zeznajemy
we testify
zeznajecie
you all testify
zeznają
they testify
Imperfective future tense
będę zeznawać
I will testify
będziesz zeznawać
you will testify
będzie zeznawać
he/she/it will testify
będziemy zeznawać
we will testify
będziecie zeznawać
you all will testify
będą zeznawać
they will testify
Imperative
-
zeznawaj
you testify!
niech zeznaje
let him/her/it testify
zeznawajmy
let's testify
zeznawajcie
you all testify
niech zeznają
let them testify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zeznawałam
I testified
zeznawałaś
you testified
zeznawała
she testified
zeznawałyśmy
we testified
zeznawałyście
you all testified
zeznawały
they testified
Future feminine tense
będę zeznawała
I will testify
będziesz zeznawała
you will testify
będzie zeznawała
she will testify
będziemy zeznawały
we will testify
będziecie zeznawały
you all will testify
będą zeznawały
they will testify
Conditional feminine tense
zeznawałabym
I would testify
zeznawałabyś
you would testify
zeznawałaby
she would testify
zeznawałybyśmy
we would testify
zeznawałybyście
you all would testify
zeznawałyby
they would testify
Conditional perfective feminine tense
zeznawałabym była
I would have testified
zeznawałabyś była
you would have testified
zeznawałaby była
she would have testified
zeznawałybyśmy były
we would have testified
zeznawałybyście były
you all would have testified
zeznawałyby były
they would have testified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zeznawałem
I testified
zeznawałeś
you testified
zeznawał
he testified
zeznawaliśmy
we testified
zeznawaliście
you all testified
zeznawali
they testified
Future masculine tense
będę zeznawał
I will testify
będziesz zeznawał
you will testify
będzie zeznawał
he will testify
będziemy zeznawali
we will testify
będziecie zeznawali
you all will testify
będą zeznawali
they will testify
Conditional masculine tense
zeznawałbym
I would testify
zeznawałbyś
you would testify
zeznawałby
he would testify
zeznawalibyśmy
we would testify
zeznawalibyście
you all would testify
zeznawaliby
they would testify
Conditional perfective masculine tense
zeznawałbym był
I would have testified
zeznawałbyś był
you would have testified
zeznawałby był
he would have testified
zeznawalibyśmy byli
we would have testified
zeznawalibyście byli
you all would have testified
zeznawaliby byli
they would have testified
Impersonal
zeznawano by
there would be testified
zeznawano by
there would be testified

Examples of zeznawać

Example in PolishTranslation in English
"pomimo, że miałeś zeznawać, a my się odwdzięczymy.""and refuse to testify, even though you've been ordered to, and we'll take care of you."
- Będzie zeznawać?Is this woman going to testify? Frank: Maybe... but she's not the most credible witness.
- Będziesz zeznawać?So, are you going to testify?
- Będę musiała zeznawać?- Would I have to testify?
- Chce zeznawać po angielsku.- She wants to testify in English.
- Ten Swearengen operuje łapówkami, zeznaję z pierwszej ręki.That Swearengen traffics in bribes, I testify to firsthand.
Chodzi o to, że zeznaję przeciwko niemu. - Czekaj.Well, the fact is, I'm testifying against him.
Gdy on się dowie, że zeznaję...When this man finds out I'm testifying...
I zeznaję zgodnie z prawdą.And I'll testify truthfully.
Ja mam układ, że zeznaję przeciwko Avie, i tego będę się trzymać.But I made a deal to testify against Ava, and that is what I'm going to do.
- To czemu nie zeznajesz dla nich?- Then why don't you testify for them?
- To czemu nie zeznajesz po ich stronie?- Then why don't you testify for their side?
Nie zeznajesz przeciwko Mackey'owi, nie dojdzie do tego.You not testifying against Mackey is not gonna happen.
Nie zeznajemy.We're not testifying.
Słyszałem, że zeznajecie przeciwko mnie w postępowaniu dyscyplinarnym.I hear you're testifying against me at the inquiry.
A kiedy mądrzy chłopcy zeznają w sądzie, to mówią prawdę, racja?And when smart guys testify in court they tell the truth, right? I guess.
Cały korowód świadków, którzy zeznają o kłótniach z porucznik Singer tuż przed jej śmiercią.And a string of witnesses. Your colleagues will testify to angry words between you and Singer right up to the time of her death.
Graham i chłopaki zeznają, że to dzięki mnie żyją.Graham and the guys are testifying I'm the reason they're alive.
I mam dwóch jubilerów, którzy zeznają, w zamian za immunitet, że zabrali kamienie z pierścionka Carrie i zastąpili je podróbkami.And I've got two jewelers who will testify in return for immunity that they took the real diamonds out of Carrie's pieces and replaced them with fakes.
Jednak, jeśli kiedykolwiek będzie pan domniemywał, że tu byłem, mam czterech pewnych świadków, którzy zeznają pod przysięgą, że obecnie jem obiad w Gresham Club.Although, if you ever allege that I was, I have four unimpeachable witnesses who will testify under oath that I am at present dining at the Gresham Club.
B) jedź z nami i zeznawaj przeciwko Cortlandowi.You can come with us and testify against John Cortland.
Jeśli zacznie się robić gorąco, zeznawaj, że sędzia wpadł na drzwi czy coś.And push come to shove, you be ready to testify that judge walked into a door or something.
Nie zeznawaj dla Madisona, zabierz ich przed komisją związkową.Don't testify for Madison, take 'em before the union review board.
Nie zeznawaj przeciwko Robowi.So you tell me, What am I supposed to do? Don't testify against rob.
Nie zeznawaj, a to wszystko będzie z głowy.Don't testify and this will all be over with.
Ja już zeznawałam wcześniej, Booth.I've testified before, Booth.
Jeśli sądzisz, że zeznawałam przeciwko tobie, to się mylisz.If you think that I testified against you, I didn't.
Sześć lat temu zeznawałam przeciwko niemu.No. Six years ago, I testified against him.
To dziwne, zeznawałam w tym budynku ze sto razy, ale zawsze jako biegły sądowy, nie jako świadek.This afternoon. It's weird. I've testified in this building maybe a hundred times,but always as a forensic expert,never as a witness to a crime.
"To ty zeznawałaś przeciwko mnie." Mylę się?"You're the one who testified against me." Am I wrong?
Byłaś taka przekonana, że to były mąż ją zabił. Nawet zeznawałaś przeciwko niemu.Oh, you were so convinced that her abusive ex-husband killed her, you even testified against him.
Moge tylko udawać że nigdy nie zeznawałaś I pójść dalej.The best I can do is to pretend like you never testified.
Pomimo tego, że przeciw niemu zeznawałaś.In spite of the fact you testified against him.
Prawie 5 lat odkąd zeznawałaś na moim procesie.Nearly five years since you testified at my trial.
/Generał McGinnis był obecny, gdy pani zeznawała?General McGinnis was in the courtroom when you testified. - Yes.
Ale znienawidziłem Madge po tym, jak zeznawała przeciw tobie.But l can't help hating Madge, the way she testified against you.
Odejmij liczbę osób, które zeznawały.Subtract the number who've testified.
Więc szukamy jednej sprawy w której wszystkie 3 ofiary położyły rękę na Bibli, uniosły prawą w powietrze, podały swoje pełne imiona i zeznawały pod przysięgą.Right. So what we're looking for is a single case where all three victims put their left hand on the Bible, put their right hand up in the air, stated their name and testified under oath.
- Ludzie, przeciwko którym zeznawałem, są na placu.- The people I testified against are in the lobby.
- Tak, zeznawałem, ale nie powiedziałem.- Yes, I testified, but I didn't tell.
A ja zeznawałem.And I testified.
Dwa lata temu, zeznawałem przeciwko lekarzowi.Two years ago back in the States, I testified against a doctor named Louis Nivara.
Dziesięć lat temu zeznawałem w paru sprawach które prowadzili.Ten years ago I testified at several cases he was prosecuting.
Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, a ty zeznawałeś przeciwko mi.We were best friends and you testified against me.
Był sędzią w jednej z dwóch spraw w których zeznawałeś, a Michael Grant był oskarżycielem.He was the judge on one of two cases you testified, where Michael Grant was the lead attorney.
Już zeznawałeś Dantonie, ucisz sięYou've already testified. Be quiet.
Już zeznawałeś.You've already testified.
Poza tym ty już zeznawałeś.Besides, you've already testified.
- Chyba zeznawał przeciwko niemu.- l think he testified against him.
- Dlatego tu jestem. Saul Berenson wiedział o tym, kiedy zeznawał przed komisją?Did Saul Berenson know when he testified before the Senate subcommittee?
- Ettore zeznawał?- Ettore testified?
Charlie, spokojnie, zeznawaliśmy w 100 rozprawach.Did you all do your homework? Charlie, relax, we've testified at 100 trials.
Adresy świadków, którzy zeznawali przeciw niemu.The addresses of the witnesses who testified against him.
Cóż, Gale i Donnelly zeznawali przeciwko Perezowi w sądzie.Well, Gale and Donnelly both testified against Perez in court.
Esther i Thomas Blatt zeznawali na procesie sierżanta Frenzela, który został uznany winnym i nadal żyje odbywając karę dożywotniego więzienia.Esther and Thomas Blatt testified at the trial of sergeant Frenzel who was convicted and is still alive, serving a life sentence.
Feinberg, Kleiner i Greenwald wszyscy zeznawali dla obrony w sprawie Arthur Kent Whitmore kontra szpital St. Benjamin.Feinberg, Kleiner and Greenwald all testified for the defense in Arthur Kent Whitmore v. St. Benjamin's Hospital Center.
Jego rodzice zeznawali przeciwko niemu.His parents testified against him.
W październiku 1998 troje naukowców z Agencji Zdrowia Kanady... zeznawało przed komisją senacką by doprowadzić do wstrzymania zgody na transgeniczny hormon.In October 1998, three scientists from Health Canada testified before a senate commission in order to stop the approval of the transgenic hormone.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'testify':

None found.
Learning languages?