Zbadać (to examine) conjugation

Polish
47 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zbadam
I will examine
zbadasz
you will examine
zbada
he will examine
zbadamy
we will examine
zbadacie
you all will examine
zbadają
they will examine
Imperative
-
zbadaj
you examine!
niech zbada
let him/her/it examine
zbadajmy
let's examine
zbadajcie
you all examine
niech zbadają
let them examine
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zbadałam
I examined
zbadałaś
you examined
zbadała
she examined
zbadałyśmy
we examined
zbadałyście
you all examined
zbadały
they examined
Future feminine tense
zbadam
I will examine
zbadasz
you will examine
zbada
she will examine
zbadamy
we will examine
zbadacie
you all will examine
zbadają
they will examine
Conditional feminine tense
zbadałabym
I would examine
zbadałabyś
you would examine
zbadałaby
she would examine
zbadałybyśmy
we would examine
zbadałybyście
you all would examine
zbadałyby
they would examine
Conditional perfective feminine tense
zbadałabym była
I would have examined
zbadałabyś była
you would have examined
zbadałaby była
she would have examined
zbadałybyśmy były
we would have examined
zbadałybyście były
you all would have examined
zbadałyby były
they would have examined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zbadałem
I examined
zbadałeś
you examined
zbadał
he examined
zbadaliśmy
we examined
zbadaliście
you all examined
zbadali
they examined
Future masculine tense
zbadam
I will examine
zbadasz
you will examine
zbada
he will examine
zbadamy
we will examine
zbadacie
you all will examine
zbadają
they will examine
Conditional masculine tense
zbadałbym
I would examine
zbadałbyś
you would examine
zbadałby
he would examine
zbadalibyśmy
we would examine
zbadalibyście
you all would examine
zbadaliby
they would examine
Conditional perfective masculine tense
zbadałbym był
I would have examined
zbadałbyś był
you would have examined
zbadałby był
he would have examined
zbadalibyśmy byli
we would have examined
zbadalibyście byli
you all would have examined
zbadaliby byli
they would have examined
Impersonal
zbadano by
there would be examined
zbadano by
there would be examined

Examples of zbadać

Example in PolishTranslation in English
"Postanowiłem zbadać relikty,""I decided to examine the relics, inside the stone room... of the burial ground."
- Chce pan zbadać pacjenta?- You're going to examine a patient?
- Chcesz go zbadać?- Want to examine him?
...zbadaj wszystkie pozostałe w laboratorium?You've examined all the remains in what? A laboratory environment?
Dobrze, zbadajmy taśmę klejącą i udowodnijmy to.All right, let's examine the duct tape and prove it.
- Właśnie ją zbadałam.l just examined her.
Czekam wciąż na oczyszczenie kości ramion, więc ponownie zbadałam żebra.While I'm waiting for the arms to be cleaned, I reexamined the ribs.
Dokładnie zbadałam, wszystkie dowody łączące Daniela Graysona z miejscem zbrodni I biorąc pod uwagę nieograniczone zasoby i prywatne samoloty rodziny Greysonów, dając poważny charakter tej zbrodni,I have carefully examined the wealth of forensic evidence linking Daniel Grayson to the crime scene and taken into consideration the Grayson family's unlimited resources as well as private planes.
Gdy wy polowaliście na komandosa, zbadałam ponownie mata Graniera.While you were hunting SEALs, I reexamined Petty Officer Granier.
Na prośbę Troi zbadałam go.I examined him.
/Dr Crusher zbadała /Troi, Datę i O'Brien'a.Dr Crusher has examined Troi, Data and O'Brien.
3.4 W obecnej sprawie Komisja zbadała i przyjęła projekt sprawozdania końcowego w kwietniu 1997 r.3.4 In the present case, the Commission examined and accepted the dra final report in April 1997.
Aby zdecydować o zgodności rzeczonych środków z Traktatem, Komisja zbadała wydarzenia związane z zawiadomieniem o tym projekcie, w tym deklaracje rządu z okresu od lipca do grudnia 2002 r. (patrz sekcja 5).In order to decide whether the measures at issue are compatible with the Treaty, the Commission has examined the events connected with the proposal's notification, including the Government's declarations of July to September 2002(see Section 5).
Bez uszczerbku dla ustaleń odnoszących się do braku istotnej szkody oraz przy założeniu, że szkoda poniesiona przez przemysł unijny mogła być uznana za istotną, Komisja zbadała potencjalny związek przyczynowy.Without prejudice to the determination with regard to the lack of material injury and under the hypothesis that the injury suffered by the Union industry could have been characterised as material, the Commission examined the potential causal link.
Cam ponownie zbadała przegrodę nosową Toby'ego i znalazła pęknięcie.Cam reexamined Toby's nasal septum and discovered perforation.
Działy Komisji zbadały te propozycje i rozważyły przedłożenie Radzie w 2010 r. odpowiednich zmian do istniejących zasad.The Commission services examined the proposals and envisaged to submit to the Council in 2010 appropriate amendments to the existing rules.
Oceniając spełnienie tego kryterium w swoich sprawozdaniach, Komisja i EBC zbadały okres dwóch lat do dnia 16 maja 2013 r.In assessing the fulfillment of this criterion in their reports, the Commission and the ECB have examined the two-year period ending on 16 May 2013.
Oceniając spełnienie tego kryterium w swoich sprawozdaniach, Komisja i EBC zbadały okres dwóch lat do dnia 23 kwietnia 2010 r.In assessing the fulfilment of this criterion in their reports, the Commission and the ECB have examined the two-year period ending on 23 April 2010.
Po wstępnych rozmowach z Światową Organizacją Celną, Wspólnota Europejska i Światowa Organizacja Celna zbadały możliwość wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej do momentu ratyfikacji zmienionej Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej przez wszystkich członków Światowej Organizacji Celnej.Following exploratory talks with the World Customs Organisation, the European Community and the World Customs Organisation examined the possibility for the European Community to exercise the rights and obligations akin to those of Members of the World Customs Organisation pending the ratification of the amended Convention establishing a Customs Cooperation Council by all Members of the World Customs Organisation.
Ponadto, w świetle powyżej wspomnianych e-maili oraz mając na uwadze, że przewodniczący skarżącego stowarzyszenia przyznał się do ich autorstwa, służby Komisji odpowiedzialne za kwestie antydumpingowe dogłębnie zbadały ceny stosowane przez różnych producentów wspólnotowych.Further, the Commission services in charge of anti-dumping matters examined closely the prices practiced by the various Community producers given the existence of these e-mails, and, in particular, as the Chairman of the complainant Association acknowledged that he was the author of the messages.
W oparciu o zebrane informacje Komisja zbadałaby dyrektywę 2006/52/WE, zgodnie z postanowieniami art. 114 ust. 7 TFUE, w celu stwierdzenia, czy należałoby zaproponować dostosowanie do tej dyrektywy w odniesieniu do maksymalnych poziomów azotynów, jakie mogą być dodawane do niektórych produktów mięsnych.On the basis of the collected information, the Commission would examine Directive 2006/52/EC, under the terms of Article 114(7) TFEU, to consider whether it is appropriate to propose an adaptation to the latter Directive, with respect to the maximum levels of nitrites that may be added to certain meat products.
- Nie zbadałem go.-I haven't examined him yet.
- Ponieważ ci powiedziałem. Nie, ponieważ zbadałem cięcia pod stałoogniskowym mikroskopem skaningowym.No, because I examined the cuts under the confocal laser-scanning microscope.
Byłem tak pochłonięty zapisywaniem, że nie zbadałem samej monety.I was so preoccupied with the writing, I never examined the coin itself.
Ale zbadałeś go w warunkach, którym nie możemy ufać.I examined Chekov. He's dead. But you made your examination under conditions which we cannot trust.
Nie zbadałeś uważnie zdjęcia.You haven't thoroughly examined the photo.
Oczywiście uważnie ją zbadałeś.Of course you examined her with great care.
Wielki maesterze, zbadałeś ciało króla Joffreya.Grand Maester, you examined King Joffrey's corpse.
- Lekarz zbadał panią Edwards.~ The doctor's examined Mrs Edwards.
- Magnetyzer Emanuel Vogler myśleliśmy, że zbadaliśmy cię kilka godzin temu.- The Magnetiser Emanuel Vogler we thought we examined a few hours ago.
-OK, zbadaliśmy ciało twojej matki.- OK, I've examined your mother's body.
Czy zbadaliście skany tomograficzne?Have you examined the CAT scans?
Nie jestem narkomanem, nawet mnie nie zbadaliście!I'm not an addict, you haven't even examined me!
/W szpitalu dali jej leki /na zbicie gorączki, /zbadali ją, pobrali krew.At the hospital, they gave her some medicine to bring the fever down, and examined her, took some blood.
A co by pan powiedział gdyby zbadali pana nasi lekarze?What do you say, Mr. Schweik, if we were to have you examined by the medical authorities?
A co jeśli ludzie, którzy zbadali Moyę wciąż są na pokładzie? Może to pułapka?I mean, what if... what if the people that examined Moya are still aboard?
Abyustalić, w jakim stopniu dostępne sprawozdania z działalności, októrych mowa w rozporządzeniach6 , umożliwiają Komisji wykaza- nie lub zmierzenie oddziaływania każdego z programów, kontrolerzy Trybunału zbadali próbę 30 programów ukończonych wokresie 2006–2007.The Court’s auditors examined a sample of 30 programmes completed in the period 2006–07 in order to establish to what extent the available activity reports provided for in the regulations6 allow the Commis- sion to demonstrate or measure theindividualimpact of the various programmes.
Ale gdy śledczy zbadali miejsce katastrofy, znaleźli dziwny obiekt o kształcie dysku.But when investigators examined the crash, they found a strange disc-shaped object.
A ten szczęśliwiec dostanie wieczorem zastrzyk... i jutro rano go zbadasz.And this lucky bugger gets an injection by nightfall... and tomorrow, in the morning, you will examine him.
Fitz i Simmons zbadają skrzynię.Fitz and Simmons will examine the case.
Jak naukowiec, zbadałbym każdy aspekt.As a scientist, I would examine every facet of it.
Proponują one potraktowanie nieopodatkowanych funduszy rezerwowych z mocą wsteczną jako pomocy państwa oraz utworzenie krajowego organu, który zbadałby ex post zgodność poszczególnych przypadków ze wspólnotowymi regułami dotyczącymi pomocy państwa.They propose to treat tax-exempt reserve funds retroactively as State aid and to establish a national authority that would examine ex post the compliance of each individual case with Community State aid rules.
W odpowiedzi na decyzję Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego władze greckie zaproponowały utworzenie krajowego organu, który zbadałby ex post zgodność poszczególnych przypadków z regułami Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa.In its reply to the Commission decision to open a formal investigation procedure, the Greek authorities proposed establishing a national authority that would examine ex post the compliance of each individual case with the Community State aid rules.
W takim przypadku Urząd zbadałby, czy taką samą usługę publiczną można świadczyć w sposób, który powoduje mniejsze zakłócenia, np. na postawie aktu powierzenia o bardziej ograniczonym okresie obowiązywania lub zakresie lub odrębnych aktów powierzenia.In such a case, the Authority would examine whether the same public service could equally well be provided in a less distortive manner, for instance by way of a more limited entrustment in terms of duration or scope or through separate entrustments.
A więc zbadało go dwanaście dam, znanych z uczciwości i cnoty. Zaświadczyły one, iż jego męski członek był "bezużyteczny".So he was duly examined by 12 worthy women of good reputation and honest life, who testified that his virile member was, quotes, "useless".
Ponadto należy odróżnić niniejszy przypadek od spraw, w których orzecznictwo zbadało, czy różne formy zachowania (porozumienia, praktyki uzgodnione) mogą być uznane w całości za jednolite naruszenie.The present case must also be distinguished from those in which the Court examined whether different forms of conduct (agreements, concerted practices) could be characterised together as a single infringement.
Teraz to, czego ja wam nie powiedziałem jest że: przed tą wyprawą ja poważnie uszkodziłem moje prawe kolano do takiego stopnia że kilka ortopedów zbadało go i powiedzieli mi, że niedługo będę musiał wymienić te kolano. bo było tarcie kość o kość.Now, what I said is not that before you go in this journey, I seriously hurt right knee to a point where I was examined by several orthopedists, and I was told that soon will come a time when I had to replace the knee, because it is rubbing bone on bone.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'examine':

None found.
Learning languages?