Zaprzestać (to cease) conjugation

Polish
33 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaprzestanę
I will cease
zaprzestaniesz
you will cease
zaprzestanie
he will cease
zaprzestaniemy
we will cease
zaprzestaniecie
you all will cease
zaprzestaną
they will cease
Imperative
-
zaprzestań
you cease!
niech zaprzestanie
let him/her/it cease
zaprzestańmy
let's cease
zaprzestańcie
you all cease
niech zaprzestaną
let them cease
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaprzestałam
I ceased
zaprzestałaś
you ceased
zaprzestała
she ceased
zaprzestałyśmy
we ceased
zaprzestałyście
you all ceased
zaprzestały
they ceased
Future feminine tense
zaprzestanę
I will cease
zaprzestaniesz
you will cease
zaprzestanie
she will cease
zaprzestaniemy
we will cease
zaprzestaniecie
you all will cease
zaprzestaną
they will cease
Conditional feminine tense
zaprzestałabym
I would cease
zaprzestałabyś
you would cease
zaprzestałaby
she would cease
zaprzestałybyśmy
we would cease
zaprzestałybyście
you all would cease
zaprzestałyby
they would cease
Conditional perfective feminine tense
zaprzestałabym była
I would have ceased
zaprzestałabyś była
you would have ceased
zaprzestałaby była
she would have ceased
zaprzestałybyśmy były
we would have ceased
zaprzestałybyście były
you all would have ceased
zaprzestałyby były
they would have ceased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaprzestałem
I ceased
zaprzestałeś
you ceased
zaprzestał
he ceased
zaprzestaliśmy
we ceased
zaprzestaliście
you all ceased
zaprzestali
they ceased
Future masculine tense
zaprzestanę
I will cease
zaprzestaniesz
you will cease
zaprzestanie
he will cease
zaprzestaniemy
we will cease
zaprzestaniecie
you all will cease
zaprzestaną
they will cease
Conditional masculine tense
zaprzestałbym
I would cease
zaprzestałbyś
you would cease
zaprzestałby
he would cease
zaprzestalibyśmy
we would cease
zaprzestalibyście
you all would cease
zaprzestaliby
they would cease
Conditional perfective masculine tense
zaprzestałbym był
I would have ceased
zaprzestałbyś był
you would have ceased
zaprzestałby był
he would have ceased
zaprzestalibyśmy byli
we would have ceased
zaprzestalibyście byli
you all would have ceased
zaprzestaliby byli
they would have ceased
Impersonal
zaprzestano by
there would be ceased
zaprzestano by
there would be ceased

Examples of zaprzestać

Example in PolishTranslation in English
Zaklinam cię w imię żyjącego i prawdziwego Boga, zaprzestań zwodzić tę kobietę!I adjure you by the living God, by the true God, cease your deception of this woman!
Po trzecie, zaprzestańcie i zaniechajcie zabójstw naszych synów i córek z rąk Waszych dronów i bombowców.Three, cease and desist the murder of our sons and daughters at the hands of your drones and bombers.
Powtarzam: zaprzestańcie operacji. - Co ty wyprawiasz?I say again, cease and desist any rescue operations.
Zadałam sobie pytanie, jak to zrobiłeś, albo raczej zaprzestałam sobie zadawać.I ask myself how you did it, or, rather, I have ceased to ask.
Ampliscientifica zaprzestała działalności w ciągu roku 1993.Ampliscientifica’s business ceased in February 1993.
Celem określenia liczby uprawnień do emisji przydzielanych instalacji, która częściowo zaprzestała działalności, zdefiniowano specjalne progi porównujące zredukowany poziom działalności z początkowym poziomem działalności.In order to adapt the number of emission allowances to be allocated to an installation having partially ceased operations, specific thresholds comparing the reduced activity level to the initial activity level have been defined.
Gdyby stocznia zaprzestała działalności, właściwe organy kontrolne mogłyby podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu żadnych kontroli realizacji planu i w związku z tym warunek wypłaty pierwszej transzy pomocy nie zostałby spełniony.If the yard had ceased operations, the competent control bodies could have decided not the make any control regarding the implementation of the plan and therefore the condition to pay the first tranche would not have been met.
Giant China twierdziła ponadto, że powinna była mieć miejsce wizyta weryfikacyjna na miejscu w siedzibie GP w ChRL w celu sprawdzenia działalności GP w zakresie produkcji i sprzedaży po wrześniu 2011 r. W tym względzie należy zwrócić uwagę, że nie było istotne, czy GP zaprzestała działalności po wrześniu 2011 r. Jeżeli nawet by tak było faktycznie, GP mogła wznowić produkcję i sprzedaż rowerów w dowolnym momencie i weryfikacja na miejscu nie miałaby wpływu na zmniejszenie takiego ryzyka.Moreover, Giant China argued that an on-spot verification at GP’s premises in the PRC should have taken place in order to check the production and sales activities of GP after September 2011. In this regard, it should be noted that it was not considered relevant whether GP ceased its activities after September 2011. Indeed, even if this would have been the case, GP could have resumed its bicycles production and sales activities anytime and an on-spot verification would not have decreased such risk.
Grupa KBC zaprzestała działalności w tym obszarze.KBC has ceased activities in this area.
Aby wyrazić solidarność Unii z pracownikami zwolnionymi i z osobami, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek, współfinansowanie powinno zostać ustalone na poziomie 65 % wkładu w koszt pakietu i jego realizacji.In order to express Union solidarity with workers made redundant and self-employed persons whose activity has ceased, the co-funding rate should be set at 60 % of the cost of the package and its implementation.
Ariana Afghan Airlines dostarczyły informacje wskazujące, że zaprzestały wykonywania przewozów samolotem typu Airbus A-310 zarejestrowanym we Francji pod numerem rejestracyjnym F-GYYY, który został sprzedany.Ariana Afghan Airlines provided information indicating that it has ceased operations with the aircraft Airbus A-310 registered in France with marks F-GYYY, which has been sold.
Belgia przedstawiła w dniu 19 grudnia 2006 r. oraz 30 stycznia 2007 r. dane, z których wynika, że grupa statków, które zaprzestały działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r., wykorzystała 11,11 % nakładu połowowego wykorzystanego w roku 2001 przez statki belgijskie przebywające na tym obszarze geograficznym i posiadające na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm. Ponieważ dodatkowe dni, o które złożono wniosek, nie mogą być już przyznane w żądanym terminie, dodatkowe dni należy przyznać w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. na podstawie rozporządzania (WE) nr 41/2007.Belgium has submitted on 19 December 2006 and 30 January 2007 data demonstrating that a group of vessels, which ceased activities since 1 January 2002, deployed 11,11 % of the fishing effort deployed in 2001 by Belgian vessels present within the geographical area and carrying on board beam trawls of mesh size equal to or greater than 80 mm. As the requested additional days can no longer be allocated for the period requested, the additional days must be allocated for the period 1 February 2007 to 31 January 2008 on basis of Regulation (EC) No 41/2007.
Belgia przedstawiła w dniu 29 czerwca 2007 r. oraz w dniu 2 października 2007 r. dane, z których wynika, że statki, które zaprzestały działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r., wykorzystały, odpowiednio, 2,15 % nakładu połowowego wykorzystanego w roku 2001 przez statki belgijskie przebywające w tym obszarze geograficznym i mające na pokładzie pławnice lub sieci oplątujące (z wyjątkiem drygawic) oraz 41,96 % nakładu połowowego wykorzystanego w roku 2001 przez statki belgijskie przebywające w tym obszarze geograficznym i mające na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia (z wyjątkiem włoków rozprzowych) o rozmiarze oczek równym co najmniej 70 mm.Belgium has submitted on 29 June 2007 and 2 October 2007 data demonstrating that vessels, which have ceased activities since 1 January 2002 deployed respectively 2,15 % of the fishing effort deployed in 2001 by Belgian vessels present within the geographical area and carrying on board gillnets or entangling nets (except trammel nets) and 41,96 % of the fishing effort deployed in 2001 by Belgian vessels present within the geographical area and carrying on board trawls, Danish seines and similar gears (except beam trawls) of mesh sizes equal to or larger than 70 mm.
Celem EFG jest przyczynienie się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i wspieranie trwałego zatrudnienia w Unii poprzez umożliwienie jej okazania solidarności z pracownikami zwolnionymi i z osobami, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku spowodowanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu lub w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o czym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009, lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a także umożliwienie Unii wsparcia tych osób.The aim of the EGF shall be to contribute to smart, inclusive and sustainable economic growth and to promote sustainable employment in the Union by enabling the Union to demonstrate solidarity towards, and to support workers made redundant and self-employed persons whose activity has ceased as a result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation, as a result of a continuation of the global financial and economic crisis addressed in Regulation (EC) No 546/2009, or as a result of a new global financial and economic crisis.
ANAC poinformowała również, że AOC przewoźnika Mauritania Airways stracił ważność z dniem 15 grudnia 2010 r. i nie został odnowiony, ponieważ przewoźnik ten zaprzestał prowadzenia działalności.ANAC also informed that the AOC of Mauritania Airways expired on 15 December 2010 and was not renewed as the air carrier ceased its activity.
ANAC przedstawiła Komisji dowody na utratę ważności AOC przewoźnika lotniczego Société Nouvelle Air Congo i potwierdziła, że ten przewoźnik lotniczy zaprzestał działalności.ANAC provided the Commission with evidence of the expiration of the AOC of the air carrier Société Nouvelle Air Congo and confirmed that the air carrier has ceased its activities.
CAAP badający sprawę wypadku podjął w dniu 23 kwietnia 2010 r. decyzję o unieważnieniu AOC dla przewoźnika Interisland Airlines Inc., który w konsekwencji całkowicie zaprzestał działalności.The CAAP, which investigated the case after the accident, decided on 23 April 2010 to revoke the AOC of Interisland Airlines Inc, which consequently ceased completely its operations.
Co więcej można wprowadzić przepis przewidujący automatyczne ponowne uwzględnienie poprzednio odliczonych kwot, jeżeli nie zostały one ponownie uwzględnione na przykład po upływie pięciu lat, lub jeżeli stały zakład zaprzestał działalności w takiej formie 21.Moreover provision could be made for automatic reincorporation of amounts previously deducted if reincorporation had still not occurred after, for example, five years, or if the permanent establishment ceased to exist in that form. 21
Dodatkowe informacje: a) podmiot zarejestrowany dnia 26.9.1997 r. w Bośni i Hercegowinie jako obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan”; b) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-054-286/97 z dnia 8.11.2002 r.) Al Furqan zaprzestał działalności; c) według danych z grudnia 2008 r. podmiot już nie istniał.Other information: (a) Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of “Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” on 26.9.1997; (b) Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8.11.2002); (c) Al Furqan was no longer in existence as at Decemeber 2008.
Aby skorzystać z ubezpieczenia społecznego na wypadek bankructwa, muszą Państwo złożyć wniosek w ostatniej kasie ubezpieczeń społecznych, do której Państwo należeli. Należy to uczynić przed końcem kwartału następującego po tym, w trakcie którego zostało wydane orzeczenie sądu o upadłości, a w przypadku osób niebędacych przedsiębiorcami, przed końcem kolejnego kwartału następującego po tym, w którym zaprzestali Państwo działalności na własny rachunek.Your must apply to the Social Insurance Fund with which you were last insured, by the end of the quarter following that in which you were declared bankrupt, or, if you do not have a commercial business, by the end of the quarter following that in which you ceased selfemployed activity.
Fakt, że średnie ceny eksportowe spadały szybciej niż wartości normalne wskazuje, że eksporterzy indyjscy nie zaprzestali zachowania dumpingowego po 1997 roku, przeciwnie, zaznaczyli je wyraźniej na rynkach państw trzecich.The fact that average export prices have decreased faster than normal values, indicates that the dumping behaviour of Indian exporters has not ceased after 1997 but, if anything, has been accentuated on third country markets.
Inni, którzy zaprzestali działalności, byliby niemożliwi do wykrycia.Others which have ceased trading would be untraceable.
Jak również zauważono w decyzji nr 363/11/COL, sytuacja finansowa banku inwestycyjnego VBS hf. także pogorszyła się znacząco po zakończonych fiaskiem negocjacjach między bankiem a jego wierzycielami i udziałowcami, a następnie w 2010 r. wierzyciele banku zaprzestali wszelkich negocjacji.As was also noted in Decision 363/11/COL, VBS Investment bank hf. financial situation deteriorated substantially after unsuccessful negotiation between the bank and its creditors and shareholders, and, subsequently, in 2010 the bank’s creditors ceased all negotiations.
Jako że przewoźnicy ci w konsekwencji zaprzestali prowadzenia działalności w Republice Kirgiskiej, należy wykreślić ich z załącznika A.Since these two carriers certified in Kyrgyz Republic have consequently ceased their activities, they should not be included in Annex A.
Odmów walki, a zaprzestanę prób odnalezienia twojej żony.Refuse to fight, and I will cease my attempts to find your wife.
Ale jeśli pozwolimy jej poślubić Karola, powiedziała, że zaprzestanie agresji w Szkocji.But if we allow her to marry Charles, she has said she will cease her aggressions in Scotland.
Belfius zaprzestanie dokonywania transakcji na własny rachunek.Belfius will cease its proprietary trading activities.
Dexia SA i DCL zaprzestaną całkowicie zasilania płynnością DMA i NEC z chwilą zakończenia transakcji zbycia DMA.Dexia SA and DCL will cease to provide any liquidity to DMA and the NEC as soon as DMA’s disposal is finalised.
Badanie wykazało, że wiele przedsiębiorstw zaprzestało działalności w rozpatrywanym okresie lub bezpośrednio po jego zakończeniu.The investigation showed that several companies have ceased production before, during and immediately after the period considered.
Bony BFP wyemitowane przez CDP i Ministerstwo Finansów, które od 2001 r. zaprzestało emisji.The stock includes certificates issued by CDP and by the Ministry of Finance (the latter ceased to issue savings certificates with effect from 2001).
Dnia 11 listopada 2009 r. Hiszpania przedstawiła dane wykazujące, że po dniu 1 stycznia 2004 r. dwanaście statków rybackich zaprzestało działalności połowowej.On 11 November 2009, Spain submitted data demonstrating that twelve fishing vessels have ceased activities since 1 January 2004.
Dnia 28 czerwca 2012 r. Hiszpania złożyła wniosek wykazujący, że osiem statków rybackich trwale zaprzestało działalności połowowej w okresie od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. Biorąc pod uwagę przedstawione dane oraz na podstawie metody obliczeń, określonej w pkt 8.2 wyżej wymienionego załącznika, należy przyznać Hiszpanii, na okres od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r., 7 dodatkowych dni na morzu w odniesieniu do od statków wymienionych w pkt 1 wspomnianego załącznika.On 28 June 2012 Spain submitted a request showing that eight fishing vessels have permanently ceased activities between 1 February 2011 and 31 January 2012. In view of the data submitted and having regard to the calculation method laid down in point 8.2 of that Annex, seven additional days at sea for the vessels referred to in point 1 of that Annex should be allocated to Spain for the period from 1 February 2012 to 31 January 2013.
Dnia 29 lipca 2008 r. sąd w Turynie zatwierdził wyżej opisaną transakcję majątkową; począwszy od tej daty Sandretto całkowicie zaprzestało działalności i nie będzie już istniało jako osoba prawna, gdy tylko majątek zostanie podzielony między wierzycieli.On 29 July 2008 the District Court (Tribunale) of Turin certified that sale, with the effect that from that date Sandretto ceased trading entirely, and will disappear as a legal person as soon as its assets have been divided among its creditors.

More Polish verbs

Related

poprzestać
confine
przestać
stop
zaprzestawać
discontinue

Similar

poprzestać
confine
zaprzeczać
deny

Similar but longer

zaprzestawać
discontinue

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cease':

None found.
Learning languages?