Wzywać (to call) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wzywam
I call
wzywasz
you call
wzywa
he/she/it calls
wzywamy
we call
wzywacie
you all call
wzywają
they call
Imperfective future tense
będę wzywać
I will call
będziesz wzywać
you will call
będzie wzywać
he/she/it will call
będziemy wzywać
we will call
będziecie wzywać
you all will call
będą wzywać
they will call
Imperative
-
wzywaj
you call!
niech wzywa
let him/her/it call
wzywajmy
let's call
wzywajcie
you all call
niech wzywają
let them call
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wzywałam
I called
wzywałaś
you called
wzywała
she called
wzywałyśmy
we called
wzywałyście
you all called
wzywały
they called
Future feminine tense
będę wzywała
I will call
będziesz wzywała
you will call
będzie wzywała
she will call
będziemy wzywały
we will call
będziecie wzywały
you all will call
będą wzywały
they will call
Conditional feminine tense
wzywałabym
I would call
wzywałabyś
you would call
wzywałaby
she would call
wzywałybyśmy
we would call
wzywałybyście
you all would call
wzywałyby
they would call
Conditional perfective feminine tense
wzywałabym była
I would have called
wzywałabyś była
you would have called
wzywałaby była
she would have called
wzywałybyśmy były
we would have called
wzywałybyście były
you all would have called
wzywałyby były
they would have called
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wzywałem
I called
wzywałeś
you called
wzywał
he called
wzywaliśmy
we called
wzywaliście
you all called
wzywali
they called
Future masculine tense
będę wzywał
I will call
będziesz wzywał
you will call
będzie wzywał
he will call
będziemy wzywali
we will call
będziecie wzywali
you all will call
będą wzywali
they will call
Conditional masculine tense
wzywałbym
I would call
wzywałbyś
you would call
wzywałby
he would call
wzywalibyśmy
we would call
wzywalibyście
you all would call
wzywaliby
they would call
Conditional perfective masculine tense
wzywałbym był
I would have called
wzywałbyś był
you would have called
wzywałby był
he would have called
wzywalibyśmy byli
we would have called
wzywalibyście byli
you all would have called
wzywaliby byli
they would have called
Impersonal
wzywano by
there would be called
wzywano by
there would be called

Examples of wzywać

Example in PolishTranslation in English
- Nie chcę wzywać ochrony.Please, I don't want to have to call security.
- Nie trzeba go wzywać.- Nobody needs to call Dr Cox.
- Nie wiemy czy wzywać policję.We didn't know... - whether to call the police.
- Wolałbym nie wzywać policji.I don't want to call the police.
-Nie chciałabym nikogo wzywać.I really don't want to have to call someone.
"Czysty ogniu czarownicy, wzywam cię"I call to thee, pure witch's fire
- A ja wzywam policje.- Well, I'm callin' the police.
- Cóż, ja wzywam policję.- Well, I'm calling the police.
- Dobra, wzywam SWAT.Okay, I'm calling SWAT.
- Nigdy nikogo nie wzywam.- I never called anyone.
"Śmierć to jedyny bóg, który przychodzi, gdy go wzywasz.""Death is the only God who comes when you call."
* A te... wzywasz "* [KOBIETY doping] * unh *♪ And these... keep callin' ♪ ♪ Unh ♪
* Kraju co nas zawsze wzywaszLand that called us ever homewards
- Kogo wzywasz?- Who are you calling?
- Po co ją wzywasz?Why are you calling Donna?
"Czy to moja dusza wzywa moje imię?"Is it my soul that calls my name?
"Gdy obowiązek wzywa, nie zawahasz się."When duty calls, you pay the price
"Kim jest ten, który poszukuje krwi piekielnego psa," i wzywa go tak wściekle i tak głośno?"Who's he that seeks the hell hound's blood, and calls so angry and so loud?
"Moja misja skończona." Mój władca mnie wzywa, wracam do domu."My mission is over". My king calls for me, I return home.
"Piekło wzywa na pomoc piekła".Abyssus abyssum invocat. "Hell calls hell".
*Po raz ostatni wzywamy pasażerów lotu AZ738 do Sydney.Last and final call to passengers travelling to Sydney on flight 383.
- Duchy w pobliżu, wzywamy do Ciebie.- Spirits near, we call to you.
- Na pewno nie wzywamy wsparcia?You sure not calling backup's the way to go here?
- Nie wzywamy thatjuice.- No, we call thatjuice.
- Pewnie wzywamy policjęI guess we call the police.
- Czemu nie wzywacie glin?- Why not call the cops?
-Dlaczego mnie wzywacie? Hey!""Why are you calling me?"
-Dlaczego mnie wzywacie?- Why are you calling me? - Ah!
Ale ciągle mnie wzywacie i prosicie o pomoc.But still, you called me, and asked me to come along and help.
Ale dlaczego nas wzywacie?But why call us?
"...że kiedy wiedźmy wzywają grzmot wkładają ręce do wody.""...that when witches call for thunder, they put their hands in the water..."
"Do nas przybywajcie, które was wzywają. Do nas przybywajcie i u nas zostańcie.""Come to us, who call you near Come to us and settle here"
"W ciszy odpowiedź wszechświata, w naszych sercach znaleźliśmy odwagę by pójść tam, gdzie nas wzywają.""In silence the universe answers, in our hearts we find the bravery to go where it's calling us to go."
"którzy wzywają Pana z czystego serca." (2 List do Tymoteusza 2:22)"with them that call on the Lord out of a pure heart."
""Cokolwiek zrobisz, nie wzywaj straźy poźarnej""."Whatever you do, do not call the fire department".
- A masz, wzywaj se!- Here, you call them!
- Nie wzywaj policji!- Do not call the police!
- Nie wzywaj.- Don't call the police.
A jak chcecie zobaczyć swojego kumpla żywego. Nie wzywajcie glin!And if you wanna see your friend alive again, do not call the cops!
Ale w razie czego, wzywajcie nas.That's the last flight for tonight, Colonel, but you need us, you call us.
Jak ją znajdziecie, nie wzywajcie mnie na okazanie, bo mam postępujące "kłopoty z pamięcią".If you find her, don't go asking me to come pick her out of a lineup, 'cause I pretty mh got "I don't recall" down pat.
Jeśli coś znajdziecie, wzywajcie posiłki.If you do find something, call in backup.
Jeśli tylko czegoś potrzebujecie, wzywajcie Ashtona.If you need anything, you just call Ashton.
Czekałam od chwili, gdy skończyłam nocną wachtę, 2 razy wzywałam Cię przez komunikator.l was there-- right after l got off the night shift. l waited...and l waited and l called you on the com. l...uh...
Dlaczego nie przyszedłeś gdy cię wzywałam?Why didn't you come when I called you?
- Dlatego wzywałaś mnie po pomoc.- That's why you called for my help.
- Ty mnie wzywałaś?You're the one who called in the work order?
- Czy mamusia wzywała policję?- Hi, has Mummy called the police?
- Księżna mnie wzywała?-The Duchess has called me?
7 grudnia tego roku, w Dniu Irańskich Studentów, Tahkim Vahdat („Wzmacnianie jedności”) - główna studencka grupa opozycyjna, wzywała na całym świecie do „Kampanii Pustego Krzesła”, by pamiętać o ofiarach, którym odebrano nadzieję na wykształcenie.This year Tahkim Vahdat, a leading student protest group, called for an "Empty Seat Campaign", all over the world, on December 7, Iran's student day, to remember the victims of lost hope for the wish to be educated.
Ale ona wzywała mnie.She called out to me.
Andrea Padilla wzywała do protestu w 25 i 28 marca o tej samej porze, przed Ministerstwem Środowiska:Andrea Padilla called a demonstration on March 25 that was repeated on the 28, at the same time, in front of the Ministry of the Environment:
Parlament Europejski [3], Rada oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [4] wzywały do lepszej integracji obywateli państw trzecich, którzy legalnie zamieszkują na terytorium państw członkowskich, poprzez przyznanie im jednolitych praw, odpowiadających możliwie jak najbardziej tym, z których korzystają obywatele Unii.The European Parliament [3], the Council and the European Economic and Social Committee [4] have called for the better integration of nationals of third countries who are legally resident in the territory of the Member States by giving them a set of uniform rights which match as closely as possible those enjoyed by citizens of the Union.
UE i jej pastwa członkowskie wielokrotnie wzywały Syri do konstruktywnych działa i do uczestnictwa w wysiłkach ukierunkowanych na stabilizacjtego regionu.The EU and its Member States repeatedly called on Syria to act constructively and to contribute to the efforts aimed at stabilising the region.
Zainteresowane podmioty rządowe i pozarządowe wzywały wielokrotnie Komisję do utworzenia europejskiej statystycznej definicji sportu i skoordynowania wysiłków, aby na tej podstawie wytwarzać statystyki sportowe i związane ze sportem.Governmental and non-governmental stakeholders have repeatedly called upon the Commission to develop a European statistical definition of sport and to coordinate efforts to produce sport and sport-related statistics on that basis.
"Gdzie byłeś, gdy wzywałem lewiatana?""Where was thou when I called forth Leviathan?"
- A kiedykolwiek wzywałem?Do I ever called for backup?
- Nawet powinieneś. Pięć minut temu wzywałem ochronę.You should definitely leave because I called security five minutes ago.
- Nigdy nikogo nie wzywałem... ..ani nikogo nie odprawiłem- I never called.. ..or drove anyone away.
- Zapewne się zastanawiasz dlaczego cię wzywałem..- You're probably wondering why I called you in from the hills.
- Kirk, wzywałeś mnie?- Kirk? You called?
- Ty wzywałeś karetkę?- You called the ambos up?
- "Kto wzywał do 8-14?"- Who called in the 8-14?
- Czy ktoś wzywał Mikołaja?Someone called for Santa?
- Dyrektorze Bob, wzywał pan?- Principal Bob, you called?
- Kto wzywał Erlinga?- Who called Erling?
- Kto wzywał gliny?Oh, man, who called the cops?
- Tak, wzywaliśmy ją.Yes, we called it.
Nigdy nie wzywaliście policji, Leo.Thing is, Leo, you never called the cops.
Twierdzi, że wzywaliście go.He claims you called for him.
- Bo wzywali panią.- Because they called for you.
- Dokładnie. Nie mogę uwierzyć, że wzywali cię do bypassów zeszłej nocy.I can't believe they called you in for a bypass last night.
Chciałabym, żeby cię nie wzywali.- I wish they hadn't called you.
Cóż, możliwe, że to tylko gorączka, ale wzywali chirurga, więc muszę sprawdzić czy wszystko w porządku, żebym mogła Cię wypisać.Well, maybe it is just a fever, but they called down for a surgeon, so I have to give the okay to let you go.
Eksperci wzywali początkujące przedsiębiorstwa do pracy nad planami biznesowymi i planami wzrostu, co będzie łatwiejsze dzięki pomocy bardziej doświadczonych menadżerów dostępnej w ramach programów takich jak Venture Academy (Akademia Przedsiębiorczości).Experts called on young start-ups to work on their business and growth plans, and to seek help from coaches and senior managers – through schemes like the Venture Academy.
Od spotkania z ambasadorem Koshem coś mnie tam wzywało.Ever since I made contact with Ambassador Kosh, I've been called there. I knew they'd let me in.
To trochę ciężko wytłumaczyć, ale widzisz to wzywało mnie.This is kind of hard to explain, but you see it called to me. Yeah.
Zalecenie 98/561/WE wzywało do wsparcia i, tam gdzie jest to możliwe, do stworzenia przejrzystych systemów zapewniania jakości.Recommendation 98/561/EC called for support to and, where necessary, the establishment of transparent quality assurance systems.

More Polish verbs

Related

nazywać
call
obywać
dispense
odzywać
speak
pozywać
sue
przezywać
abuse
przyzywać
summon
szywać
do
wyzywać
challenge

Similar

grywać
do
krywać
do
obywać
dispense
omywać
do
ozywać
come alive
ożywać
come alive
pływać
swim
szywać
do
ubywać
do
umywać
wash
urywać
tear off
używać
use
wdawać
go into
werwać
do
wezwać
call

Similar but longer

wnizywać
do
wszywać
sew
wyszywać
embroider
wyzywać
challenge

Other Polish verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning languages?