Wywrzeć (to have) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wywrę
I will have
wywrzesz
you will have
wywrze
he will have
wywrzemy
we will have
wywrzecie
you all will have
wywrą
they will have
Imperative
-
wywrzyj
you have!
niech wywrze
let him/her/it have
wywrzyjmy
let's have
wywrzyjcie
you all have
niech wywrą
let them have
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wywarłam
I had
wywarłaś
you had
wywarła
she had
wywarłyśmy
we had
wywarłyście
you all had
wywarły
they had
Future feminine tense
wywrę
I will have
wywrzesz
you will have
wywrze
she will have
wywrzemy
we will have
wywrzecie
you all will have
wywrą
they will have
Conditional feminine tense
wywarłabym
I would have
wywarłabyś
you would have
wywarłaby
she would have
wywarłybyśmy
we would have
wywarłybyście
you all would have
wywarłyby
they would have
Conditional perfective feminine tense
wywarłabym była
I would have had
wywarłabyś była
you would have had
wywarłaby była
she would have had
wywarłybyśmy były
we would have had
wywarłybyście były
you all would have had
wywarłyby były
they would have had
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wywarłem
I had
wywarłeś
you had
wywarł
he had
wywarliśmy
we had
wywarliście
you all had
wywarli
they had
Future masculine tense
wywrę
I will have
wywrzesz
you will have
wywrze
he will have
wywrzemy
we will have
wywrzecie
you all will have
wywrą
they will have
Conditional masculine tense
wywarłbym
I would have
wywarłbyś
you would have
wywarłby
he would have
wywarlibyśmy
we would have
wywarlibyście
you all would have
wywarliby
they would have
Conditional perfective masculine tense
wywarłbym był
I would have had
wywarłbyś był
you would have had
wywarłby był
he would have had
wywarlibyśmy byli
we would have had
wywarlibyście byli
you all would have had
wywarliby byli
they would have had
Impersonal
wywarto by
there would be had
wywarto by
there would be had

Examples of wywrzeć

Example in PolishTranslation in English
Aby wywrzeć istotny wpływ na rozwój przemysłowy i finansowy grupy Alstom, partnerstwo lub partnerstwa powinny dotyczyć znaczącej części działalności grupy Alstom w jej kluczowych dziedzinach transportu i energii, w dziedzinach, które nie będą stanowić przedmiotu połączonych przedsiębiorstw (patrz: punkty 206 i 207).In order to have a significant impact on Alstom's industrial and financial development, the partnership(s) should relate to a significant part of Alstom's activities in its core business sectors of transport and energy, in areas not involved in joint ventures (see recitals 206 and 207).
- Cieszę się, że wywarła efekt.I'm glad it had its effect.
Byłam zaskoczona wrażeniem jakie na mnie wywarła.Maybe even excited me. l was even surprised at the effect it had on me.
Dodatkowo, władze Portugalii szacują, że wprowadzana całościowa reforma sektora opieki zdrowotnej już w 2003 r. wywarła pewne pozytywne skutki, zarówno w zakresie ograniczenia wydatków, jak i zwiększenia wydajności,In addition, the Portuguese authorities estimate that the ongoing comprehensive reform in the healthcare sector has already had, in 2003, some positive effects on both expenditure savings and productivity gains.
Jaka książka wywarła największy wpływ na twoją pracę?Yeah, what book had the greatest influence on your work?
Kiedy jej młodszy syn się ożenił, zrozumieliśmy że Meena wywarła wpływ na moją mamę.When she had her younger son married, we realized how she was affected by Meena.
Bo to wy wywarłyście na niego największy wpływ.Because you're the people who've had most influence on him!
Chciałem... żeby pan wiedział, że pana fil... obrazy wywarły na mnie wrażenie.l just-- l-- l wanted to tell you that your movie-- Your pictures really had an impact on me.
Chociaż nie można lekceważyć faktu, że negatywne zmiany konsumpcji wywarły niekorzystny wpływ na przemysł unijny, warto zauważyć, że poprzez presję cenową udział przywozu z Chin w rynku zwiększył się.Although it cannot be disregarded that the negative evolution of consumption has had a negative effect on the Union industry, it is noteworthy that the Chinese imports managed to increase their market share, through price pressure.
Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) [7] wymaga, aby dostawcy publicznych sieci łączności lub publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej podjęli odpowiednie działania w celu zagwarantowania ich integralności i bezpieczeństwa, a także nakłada na krajowe organy regulacyjne obowiązek, aby – w stosownych przypadkach – informowały między innymi Agencję o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub utraty integralności, które wywarły znaczący wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług oraz aby składały Komisji i Agencji roczne sprawozdanie podsumowujące na temat otrzymanych powiadomień i podjętych działań.Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) [7] requires that providers of public electronic communications networks or publicly available electronic communications services take appropriate measures to safeguard the integrity and security thereof, and introduces an obligation for the national regulatory authorities, where appropriate, to inform, inter alia, the Agency about any security breach or integrity loss that has had a significant impact on the operation of networks or services and to submit to the Commission and to the Agency an annual summary report on the notifications received and the action taken.
Działania te wywarły tak pozytywny wpływ zarówno na poziom wód gruntowych, jak i na dziką przyrodę, że obecnie planuje się realizację podobnych prac na innych odcinkach rzeki.This had such a positive impact on both groundwater levels and wildlife, that there arenow plans to carry out similar work on other parts of the river.
Jak już wspomniano, wkrótce można oczekiwać stopniowego łagodzenia wpływu, jaki amerykańskie przepisy odnoszące się do obróbki drewna wywarły na popyt w USA, natomiast nie wydaje się, aby powszechnie znana trudna sytuacja sektorów budowlanego i motoryzacyjnego w Europie i USA mogła pomóc w zwiększeniu popytu na produkt objęty postępowaniem ze strony sektora cementu lub płynów samochodowych, przynajmniej nie w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości.As it was already stated, the impact that the wood treatment legislation in the USA had on US demand is expected to phase out soon while the well-known weakness of the construction and car sector both in Europe and in the USA does not seem to help either the cement sector or the automotive fluids demand for the product concerned at least in the foreseeable future.
Panel CONTAM stwierdził, że zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn w migdałach, orzechach laskowych i pistacjach z 4 do 8 lub 10 μg/kg wywarłaby niewielki wpływ na dane szacunkowe związane z narażeniem z dietą, ryzykiem wystąpienia raka i wyliczonymi marginesami narażenia (MOE).The Contam Panel concluded that changing the maximum levels for total aflatoxins from 4 to 8 or 10 μg/kg in almonds, hazelnuts and pistachios would have minor effects on the estimates of dietary exposure, cancer risk and the calculated margins of exposure (MOEs).
W toku dochodzenia nie znaleziono dowodów wskazujących, że środki wywarłyby wpływ na działalność użytkowników, liczbę pracowników obsługujących tego rodzaju systemy, pracowników celnych lub personel odpowiedzialny za usługi pomocnicze.The investigation has not shown any evidence suggesting that measures would have an impact on the activities of users or on the number of staff operating this type of systems, on customs personnel or on personnel responsible for any ancillary services.
Środki wywarłyby szerszy wpływ na rynek, obejmując mrożone truskawki pochodzące z innych źródeł.Measures would have a broader impact on the market including frozen strawberries from other sources.
No cóż, Worf, wywarłeś spore wrażenie na młodych.Well, Worf, you've had quite an effect on the young people.
Przepraszam, że ci przeszkadzamy Joe, wywarłeś na mnie wielki wpływ jak byłem w wojsku.Sorry to bother you, but you know, you had a huge impact on my style back in the army.
Wiedz, że wywarłeś też wpływ na wielu ludzi.You should also know, you've had an effect On a lot of people.
Aby zobrazować znaczenie wpływu, jaki ten napływ dumpingowego przywozu z USA wywarł na Wspólnotę, należy podkreślić, że wzrost udziału w rynku o 16,8 punktu procentowego nastąpił w okresie 15 miesięcy.In order to demonstrate the significance of the impact that the surge of the dumped imports from the USA had on the Community, it is noted that an increase in market share of 16,8 percentage points was achieved within a period of 15 months.
Aby zobrazować znaczenie wpływu, jaki ten napływ subsydiowanego przywozu z USA wywarł na Wspólnotę, należy podkreślić, że wzrost udziału w rynku o 16,8 punktu procentowego nastąpił w okresie 15 miesięcy.In order to demonstrate the significance of the impact that the surge of the subsidised imports from the USA had on the Community, it is noted that an increase in market share of 16,8 percentage points was achieved within a period of 15 months.
Aktualny kryzys w sektorze gospodarki i bankowości wywarł również ogromny wpływ na finanse publiczne Irlandii, pogłębiając tym samym wpływ recesji.The current crisis in the economic and banking sectors has also had a dramatic impact on Ireland’s public finances, compounding the impact of the recession.
Chociaż nie można wykluczyć, że sama presja ze strony sektora detalicznego jest czynnikiem, który wywarł wpływ na przemysł unijny, należy jednak pamiętać, że również taka struktura jest uzależniona od znalezienia dostawców, którzy mogą dostarczać towar po tak niskich cenach.While pressure from the retail sector as such cannot be ruled out as a factor that may have had an impact on the Union industry it must however be borne in mind that also this structure is dependent on finding suppliers that can supply at such low prices.
Co więcej, niedawny kryzys finansowy i gospodarczy o skali światowej również wywarł niekorzystny wpływ na gospodarkę Litwy, a w szczególności na ceny produktów rolnych.Moreover, the recent global financial and economic crisis also had a negative impact on Lithuania’s economy and in particular on the selling prices of agricultural products.
... poeci tworzyli ody do ludzi, którzy wywarli jakiś wpływ na ich życie.Throughout the ages, from Keats to Jorkemo, poets have composed odes to individuals who have had a profound effect upon their lives.
Aby uzyskać pewność co do tego, że podmioty gospodarcze będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych oraz że przedmiotowy środek wywrze pożądany wpływ na rynek, należy ustalić zabezpieczenie.A security should be fixed in order to ensure that the operators fulfil their contractual obligations and that the measure will have its desired effect on the market.
Być może myśli że to co powie tym sposobem wywrze większe wrażenie.Perhaps she thinks that what she will say will have a greater impact that way.
Gołymi rękami. Nie mamy pojęcia, jakie to wywrze na nim skutki w świecie zewnętrznym.We have no idea the effect it will have on him in the outside world.
Jeśli chodzi o wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa, wymiana waluty wywrze wpływ na systemy księgowe i ich środowisko informatyczne.As far as the enterprise’s internal organisation is concerned, the changeover will have an impact on accounting systems and their IT environment.
Jest to tym bardziej uzasadnione, że państwa członkowskie uczestniczą w opracowywaniu nowych wytycznych i są świadome, przed ich wejściem w życie, wpływu, jaki wywrą one na istniejące programy pomocy.That is particularly true since they participate in drawing up the new guidelines and are well aware, before those guidelines come into force, of the impact which they will have on existing aid schemes.
Obydwa wspomniane rządy podkreśliły negatywny wpływ, jaki zgłaszany środek wywarłby na wewnętrzny rynek pojazdów zakłócając go.They have both stressed the negative impacts the notified measure would have on the internal market for vehicles, by distorting the market.
Wyrok śmierci wywarłby na naszych sąsiadach taki sam efekt, jaki deklaracja brunszwicka wywarła na naszych krajanach.A death sentence would have the same effect on our neighbors as the Brunswick Manifesto had on our countrymen.
Chcę wiedzieć co wywarło taki wpływ na twoje życie.Yeah, I want to know. It had a big effect on your life.
Chcę żeby wywarło to na panu taki sam efekt jak i na mnie.I want this to have the same effect it had on me.
Chyba to wszystko wywarło na mnie jakiś wpływ.You always had such an effect on me.
Istotnie, przemysł unijny wykorzystywał pełne moce produkcyjne i nie mógł zaspokoić rosnącego popytu, co wywarło, pomimo zwiększenia wielkości sprzedaży, negatywny wpływ na jego udział w rynku.Indeed, the Union industry, already producing at maximum capacity, could not supply the increasing demand, which had, despite increasing sales volumes, a negative effect on its market share.
Które widowisko wywarło na was największe wrażenie? Ten film, bez wątpienia.Of all the shows you saw, which had the strongest effect on you?
Dodatkowe informacje wskazane powyżej również potwierdziły tymczasowe ustalenia, zgodnie z którymi cło na poziomie marginesu sprzedaży po zaniżonych cenach wywarłoby bardzo ograniczony wpływ na koszty produkcji ponoszone przez odlewnie, zważywszy na hipotetyczny maksymalny wzrost o około 1 %.The additional information mentioned above has also confirmed the provisional findings that a duty at the level of the underselling margin would have a very limited effect on the foundries’ cost of production, with a hypothetical maximum increase of around 1 %.
Dodatkowe informacje wskazane powyżej również potwierdziły tymczasowe ustalenia, zgodnie z którymi cło na poziomie marginesu sprzedaży po zaniżonych cenach wywarłoby bardzo ograniczony wpływ na koszty produkcji ponoszone przez współpracujących użytkowników.The additional information mentioned above has also confirmed the provisional findings that a duty at the level of the underselling margin would have a very limited effect on the cost of production of the cooperating users.
Na podstawie powyższego stwierdzono, że nałożenie środków antydumpingowych wywarłoby prawdopodobnie znaczące szkodliwe skutki dla importerów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i konsumentów produktu objętego postępowaniem, i że przemysł wspólnotowy prawdopodobnie nie odniósłby z niego żadnych znaczących korzyści.On the basis of the above, it can be concluded that the imposition of measures would have substantial negative effects on importers, distributors, retailers and consumers of the product concerned and that the Community industry is unlikely to obtain any significant benefits.
Należy zauważyć, że jedynym źródłem zaopatrzenia tych importerów w OD były kraje, których dotyczy postępowanie (USA i Tajwan), importerzy ci zatem twierdzili, że nałożenie ceł antydumpingowych wywarłoby znaczący wpływ na ich sytuację finansową.It should be noted that these importers’ only source of supply during the IP were the countries concerned (US and Taiwan) and these importers thus claimed that the imposition of an anti-dumping duty would have a significant impact on their financial situation.
Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro [7] wywarło bezpośredni wpływ na gromadzenie danych statystycznych; podniesienie progu przewidzianego w tym rozporządzeniu wywarłoby istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw związane ze sprawozdawczością oraz na jakość statystyk bilansu płatniczego Państw Członkowskich, szczególnie w Państwach Członkowskich, w których istnieje system gromadzenia danych oparty na rozliczeniach.Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro [7], had a direct impact on the collection of statistics; an increase in the threshold provided for in that Regulation would have a significant impact on the reporting burden of undertakings and on the quality of balance of payments statistics of Member States, especially in the Member States that have collection systems based on settlements.

More Polish verbs

Related

dowrzeć
do
przywrzeć
cling
wrzeć
boil
zawrzeć
conclude
zewrzeć
close

Similar

dowrzeć
do
wedrzeć
break
wejrzeć
do
weprzeć
press
wetrzeć
rub
wydrzeć
snatch
wyjrzeć
look
wymrzeć
become extinct
wyprzeć
do
wyrczeć
do
wytrzeć
wipe
wyźrzeć
do
zawrzeć
conclude
zewrzeć
close

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'have':

None found.
Learning languages?