Wywozić (to export) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wywożę
I will export
wywozisz
you will export
wywozi
he will export
wywozimy
we will export
wywozicie
you all will export
wywożą
they will export
Imperative
-
wywoź
you export!
niech wywozi
let him/her/it export
wywoźmy
let's export
wywoźcie
you all export
niech wywożą
let them export
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wywoziłam
I exported
wywoziłaś
you exported
wywoziła
she exported
wywoziłyśmy
we exported
wywoziłyście
you all exported
wywoziły
they exported
Future feminine tense
wywożę
I will export
wywozisz
you will export
wywozi
she will export
wywozimy
we will export
wywozicie
you all will export
wywożą
they will export
Conditional feminine tense
wywoziłabym
I would export
wywoziłabyś
you would export
wywoziłaby
she would export
wywoziłybyśmy
we would export
wywoziłybyście
you all would export
wywoziłyby
they would export
Conditional perfective feminine tense
wywoziłabym była
I would have exported
wywoziłabyś była
you would have exported
wywoziłaby była
she would have exported
wywoziłybyśmy były
we would have exported
wywoziłybyście były
you all would have exported
wywoziłyby były
they would have exported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wywoziłem
I exported
wywoziłeś
you exported
wywoził
he exported
wywoziliśmy
we exported
wywoziliście
you all exported
wywozili
they exported
Future masculine tense
wywożę
I will export
wywozisz
you will export
wywozi
he will export
wywozimy
we will export
wywozicie
you all will export
wywożą
they will export
Conditional masculine tense
wywoziłbym
I would export
wywoziłbyś
you would export
wywoziłby
he would export
wywozilibyśmy
we would export
wywozilibyście
you all would export
wywoziliby
they would export
Conditional perfective masculine tense
wywoziłbym był
I would have exported
wywoziłbyś był
you would have exported
wywoziłby był
he would have exported
wywozilibyśmy byli
we would have exported
wywozilibyście byli
you all would have exported
wywoziliby byli
they would have exported
Impersonal
wywożono by
there would be exported
wywożono by
there would be exported

Examples of wywozić

Example in PolishTranslation in English
Biorąc pod uwagę różnicę w cenie między rynkiem chińskim i rynkami światowymi, w przypadku braku ingerencji państwa krajowi producenci wyżej wymienionych surowców byliby skłonni wywozić swoje produkty na rynki, na których obowiązują wyższe ceny i na których mogliby uzyskać wyższe zyski.Given the price difference between Chinese domestic and world markets, in the absence of the State interference, the domestic producers of the above mentioned raw materials would be inclined to export their products to markets with higher prices where they could achieve higher profits.
Dlatego też przedsiębiorstwo musi wywozić większą cześć swojej produkcji.Therefore, the company has to export an essential part of its production.
Dlatego, że używam moich kontaktów dyplomatycznych by wywozić skarby... z krajów które im mówią by się wypchali.It's because I use my diplomatic contacts to export cultural treasures... from countries which tell them to take a hike.
Dochodzenie potwierdziło, że przedsiębiorstwo nie wywoziło produktu objętego postępowaniem w pierwotnym okresie dochodzenia oraz że zaczęło wywozić go do Unii Europejskiej po upływie tego okresu.The investigation confirmed that the company had not exported the product concerned during the original period of investigation and that it had started to export to the European Union after this period.
Jako przedsiębiorca z KTZ przedsiębiorstwo z Curaçao, prowadzące działalność polegającą na przetwarzaniu produktów cukrowniczych, samo wchodzi na rynek światowy i może wywozić swoje produkty do jakiejkolwiek części świata, w tym do Unii.As an OCTs operator, the company in Curaçao performing the processing activities on the sugar products is placing itself on the world market and is free to export its products to any part of the world, including the Union.
Dochodzenie wykazało, że w początkowej fazie, po rozpoczęciu działalności w Tajlandii, tajska firma jedynie montowała części składowe mechanizmów, które były przywożone z należących do firmy WHS chińskich zakładów produkcyjnych oraz wywoziła gotowe mechanizmy kołowe do Wspólnoty.The investigation showed that in the initial phases, after TSI had set up operations in Thailand, the Thai company only assembled components of RBMs that were imported from WHS’s Chinese production plant and exported the finished RBMs to the Community.
Grupa Interpipe wywoziła produkt objęty postępowaniem poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii bezpośrednio do niezależnych klientów w Unii.The Interpipe group exported the product concerned through their related trading company located in Switzerland directly to independent customers in the Union.
Jeśli chodzi o wywóz do Wspólnoty, w ODI grupa wywoziła do Wspólnoty niewielkie ilości produktu objętego postępowaniem.As regards to the exports to the Community, the group exported a negligible volume of the product concerned to the Community during the IIP.
Dodatkowo strona ta utrzymywała, że skarżący wprowadził Komisję w błąd, nie ujawniając istnienia spółek powiązanych w ChRL i ukrywając fakt, że te spółki wywoziły MSG do Wspólnoty.Additionally, this party claimed that the complainant misled the Commission by not disclosing the existence of related companies in the PRC and by hiding the fact that these related companies in China exported MSG to the Community.
Dwa przedsiębiorstwa z Malezji złożyły oświadczenia, że w OD, o którym mowa w motywie 14, nie produkowały ani nie wywoziły do Unii drutu molibdenowego.Two Malaysian companies submitted that during the IP referred to in recital (14) they neither manufactured nor exported to the Union any molybdenum wires.
Jeśli chodzi o pozostałych siedmiu indyjskich eksporterów/producentów, dwóch z nich było powiązanych z przedsiębiorstwami podlegającymi aktualnie obowiązującym środkom wyrównawczym, trzy wywoziły do Wspólnoty produkt, o którym mowa, w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem (tzn. od 1 października 2001 r. do 30 września 2002 r.), jeden nie mógł przedstawić żadnej faktury ani innego dowodu na potwierdzenie, że faktycznie wywoził do Wspólnoty produkt, o którym mowa, po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem ani że przyjął nieodwołalne zobowiązanie kontraktowe dotyczące wywozu tego produktu do Wspólnoty.As far as the remaining seven Indian exporters/producers are concerned, two of them were related to companies subject to the current countervailing measures, three exported the product concerned to the Community during the original investigation period (i.e. from 1 October 2001 to 30 September 2002), one could not provide any invoice or evidence that it had actually exported to the Community the product concerned after the original investigation period or that it had entered into an irrevocable contractual obligation to export the product concerned to the Community.
Odpowiedzi wykazały, że tylko te dwa przedsiębiorstwa, podlegające indywidualnym cłom antydumpingowym, wywoziły produkt objęty postępowaniem do WE w OOD.The replies showed that only those two companies subject to individual dumping duties exported the product concerned to the EC during the IP.
Pismem z dnia 30 maja 2008 r. władze hiszpańskie potwierdziły, że środek był traktowany jako bodziec dla przedsiębiorstw, które nie wywoziły dotąd swoich wyrobów na targi międzynarodowe, przez co spełniony został wspomniany warunek.By letter of 30 May 2008 the Spanish authorities confirmed that the measure was intended to encourage firms that had so far not exported to come to international fairs. It therefore met that condition.
Dochodzenie potwierdziło, że wnioskodawca nie wywoził produktu objętego postępowaniem w pierwotnym okresie dochodzenia oraz że zaczął wywozić go do Wspólnoty po upływie tego okresu.The investigation confirmed that the applicant had not exported the product concerned during the original period of investigation and that it had begun exporting to the Union after this period.
Dochodzenie potwierdziło, że wnioskodawca nie wywoził produktu objętego postępowaniem w pierwotnym okresie objętym dochodzeniem, tj. od dnia 1 października 1998 r. do dnia 30 września 1999 r. oraz że rozpoczął wywóz do Wspólnoty po tym okresie.The investigation confirmed that the applicant had not exported the product concerned during the original period of investigation, i.e. from 1 October 1998 to 30 September 1999, and that it had begun exporting to the Community after this period.
Dochodzenie potwierdziło, że wnioskodawca nie wywoził rozpatrywanego produktu podczas okresu trwania pierwotnego dochodzenia tj. od 1 kwietnia 1997 r. do 31 marca 1998 r.The investigation confirmed that the applicant had not exported the product concerned during the original investigation period, i. e. from 1 April 1997 to 31 March 1998.
Dochodzenie potwierdziło, że wnioskodawca nie wywoził rozpatrywanego produktu w pierwotnym okresie objetym dochodzeniem, tj. od 1 lipca 1996 r. do 30 czerwca 1997 r. oraz że rozpoczął wywóz do Wspólnoty po tym okresie.The investigation confirmed that the applicant had not exported the product concerned during the original period of investigation, i.e. from 1 July 1996 to 30 June 1997, and that it had begun exporting to the Community after this period.
Jak wspomniano w motywach 62 i 63 powyżej, żaden z producentów bioetanolu w USA nie wywoził jednak produktu objętego postępowaniem do Unii. Nie byli oni również świadomi poziomu cen wywozu do UE.However, as mentioned in recitals 62 and 63 above, none of the US producers of bioethanol exported the product concerned to the Union and they were not aware of the level of the export price to the EU.
Artykuł 20a ust. 4 lit. a) rezerwuje część kontyngentu dla eksporterów będących w stanie udowodnić, że wywozili odnośne produkty w każdym roku kalendarzowym, w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających termin przedłożenia wniosku.Paragraph 4(a) of Article 20a reserves a part of the quota to those exporters who can prove that they have exported the products concerned during each of the three calendar years prior to the period for submission of applications.
Ceny przywozu chińskiego są to ceny zgłoszone przez współpracujących producentów-eksporterów, którzy wywozili rozpatrywany produkt w okresie dochodzenia.The prices of the Chinese imports are those reported by those cooperating exporting producers which exported the product concerned during the IP.
Do przedsiębiorstw wybranych do próby należeli głównie producenci bioetanolu, którzy tylko w mniejszym stopniu zajmowali się mieszaniem bioetanolu, natomiast subsydiowani na podstawie zawartości bioetanolu w produkowanych przez nich mieszaninach byli przede wszystkim przedsiębiorcy zajmujący się handlem/mieszaniem, którzy również wywozili swoje produkty do Unii.The companies selected in the sample were mainly producers of bioethanol and only to a smaller extent were blending bioethanol and it was predominantly the traders/blenders that also exported their products to the Union that received the main subsidy based on the bioethanol contained in the blends they were producing.
Spośród nich 38 przedsiębiorstw to producenci łososia hodowlanego, którzy także wywozili produkt objęty postępowaniem do UE (zwani dalej „producentami eksportującymi”).Of these, 38 were producers of farmed salmon, which also exported the product concerned to the EU (the ‘exporting producers’).
W drodze odstępstwa od art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, zgoda udzielana jest wnioskodawcom, którzy przed dniem 1 kwietnia każdego roku złożą odpowiednim organom państwa członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba i w którym są zarejestrowani do celów VAT, wniosek z dołączonym dowodem stwierdzającym, że w ciągu każdego z dwóch poprzednich lat kalendarzowych przywozili do Wspólnoty lub z niej wywozili co najmniej 25 ton przetworów mlecznych objętych rozdziałem 04 Nomenklatury Scalonej.”;By way of derogation from the first paragraph of Article 5 of Regulation (EC) No 1301/2006, approval shall be granted to applicants who, before 1 April each year, submit a request to the competent authorities of the Member State in which they are established and in which they are registered for VAT purposes, accompanied by proof that during both of the previous two calendar years they imported into or exported from the Community at least 25 tonnes of milk products covered by Chapter 04 of the Combined Nomenclature.’;
Dochodzenie potwierdziło, że przedmiotowe przedsiębiorstwo nie wywoziło produktu objętego postępowaniem w pierwotnym okresie dochodzenia oraz że zaczęło wywozić go do Wspólnoty po upływie tego okresu.The investigation confirmed that the company had not exported the product concerned during the original period of investigation and that it had begun exporting to the Community after this period.
Dochodzenie potwierdziło, że przedsiębiorstwo nie wywoziło produktu objętego postępowaniem w pierwotnym okresie dochodzenia oraz że zaczęło wywozić go do Unii Europejskiej po upływie tego okresu.The investigation confirmed that the company had not exported the product concerned during the original period of investigation and that it had started to export to the European Union after this period.
Jak wspomniano w motywie (31), w okresie dochodzenia pięciu współpracujących eksporterów z ChRL wywoziło rozpatrywany produkt na teren Wspólnoty.As mentioned in recital (31), there were five cooperating exporters in the PRC that exported the product concerned to the Community during the IP.
Ponadto przedsiębiorstwo utrzymywało, że w pierwotnym okresie dochodzenia (1 października 1998 r.–30 września 1999 r.) nie wywoziło produktu objętego postępowaniem, ale że wywoziło do Wspólnoty produkt objęty postępowaniem po upływie tego okresu.Furthermore, it claimed that it had not exported the product concerned during the original period of investigation (1 October 1998 to 30 September 1999), but had exported the product concerned to the Community after that period.
W czasie przeprowadzania wizyt weryfikacyjnych ustalono, że jedno przedsiębiorstwo wywoziło polimer blokowy styren-izopren-styren („SIS”) do Wspólnoty w OOD.During the verification visits it was found that one company exported styrene‐isoprene-styrene block polymer (‘SIS’) to the Community during the IP.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'export':

None found.
Learning languages?