Wypłacać (to pay) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wypłacam
I pay
wypłacasz
you pay
wypłaca
he/she/it pays
wypłacamy
we pay
wypłacacie
you all pay
wypłacają
they pay
Imperfective future tense
będę wypłacać
I will pay
będziesz wypłacać
you will pay
będzie wypłacać
he/she/it will pay
będziemy wypłacać
we will pay
będziecie wypłacać
you all will pay
będą wypłacać
they will pay
Imperative
-
wypłacaj
you pay!
niech wypłaca
let him/her/it pay
wypłacajmy
let's pay
wypłacajcie
you all pay
niech wypłacają
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wypłacałam
I paid
wypłacałaś
you paid
wypłacała
she paid
wypłacałyśmy
we paid
wypłacałyście
you all paid
wypłacały
they paid
Future feminine tense
będę wypłacała
I will pay
będziesz wypłacała
you will pay
będzie wypłacała
she will pay
będziemy wypłacały
we will pay
będziecie wypłacały
you all will pay
będą wypłacały
they will pay
Conditional feminine tense
wypłacałabym
I would pay
wypłacałabyś
you would pay
wypłacałaby
she would pay
wypłacałybyśmy
we would pay
wypłacałybyście
you all would pay
wypłacałyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
wypłacałabym była
I would have paid
wypłacałabyś była
you would have paid
wypłacałaby była
she would have paid
wypłacałybyśmy były
we would have paid
wypłacałybyście były
you all would have paid
wypłacałyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wypłacałem
I paid
wypłacałeś
you paid
wypłacał
he paid
wypłacaliśmy
we paid
wypłacaliście
you all paid
wypłacali
they paid
Future masculine tense
będę wypłacał
I will pay
będziesz wypłacał
you will pay
będzie wypłacał
he will pay
będziemy wypłacali
we will pay
będziecie wypłacali
you all will pay
będą wypłacali
they will pay
Conditional masculine tense
wypłacałbym
I would pay
wypłacałbyś
you would pay
wypłacałby
he would pay
wypłacalibyśmy
we would pay
wypłacalibyście
you all would pay
wypłacaliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
wypłacałbym był
I would have paid
wypłacałbyś był
you would have paid
wypłacałby był
he would have paid
wypłacalibyśmy byli
we would have paid
wypłacalibyście byli
you all would have paid
wypłacaliby byli
they would have paid
Impersonal
wypłacano by
there would be paid
wypłacano by
there would be paid

Examples of wypłacać

Example in PolishTranslation in English
/Pentagon zgodził się wypłacać mu pensję /i pokrywać wydatki.The Pentagon agreed to pay his salary and expenses.
Czwartym potencjalnym środkiem pomocy państwa zidentyfikowanym przez Urząd w decyzji o wszczęciu postępowania jest fakt, że FFM nie musi wypłacać państwu żadnych dywidend.In the opening decision, the Authority identified as a fourth potential State aid measure that HFF is not required to pay any dividends to the State.
Dobra wiadomość jest taka, że nie muszę wypłacać ci emerytury.Good news for me is now I don't have to pay your pension.
Dobrze, że nie będziemy musieli wypłacać odszkodowania za posąg!It turns out that we don't have to pay the insurance money for the bronze statue.
Jeden z nich, Axon Airlines, zakończył działalność w dniu 3 grudnia 2001 r., tj. przed przekazaniem płatności, które nastąpiło w lipcu 2002 r. Grecja postanowiła więc nie wypłacać rekompensaty na rzecz tego przewoźnika, ponieważ jej celem było umożliwienie przewoźnikom kontynuowania działalności, sprawiając, by koszty poniesione w wyniku zamachu nie obciążyły ich nadmiernie.One of them, Axon Airlines, ceased operating on 3 December 2001, before the compensation was paid out in July 2002; Greece decided not to pay compensation to this air carrier because the objective was to enable air carriers to continue their activities and prevent the costs suffered following the attacks from affecting them excessively.
Hej wypłacam za trzy razy nad siatką, za pięć płacę podwójnie.- Hey, Eddie. Hey, three times over the net pays off, five pays double.
Myślisz, że wypłacam ci nieprzyzwoicie wysokie premie po to, żebyś mi teraz wciskał ciemnotę?Is this what I pay your obscene premiums for, so you can give me the runaround?
Pieniądze idą na moje konto i wypłacam je reszcie graczy.Money goes in my offshore account and I pay out all the players.
Nikt nie wygrywa, więc nigdy nie wypłacasz.Nobody ever wins, so you never pay out.
Tylko na tym, czy wypłacasz mi kasę.Only to the extent that you sign my paycheck.
"Great Benefit" jest jak automat do gier: nigdy nie wypłaca wygranej.Great Benefit's like a bad slot machine. It never pays off.
(krajowy bank centralny wypłaca kontrahentowi nadwyżkę depozytu zabezpieczającego).(the national central bank pays the margin call to the counterparty).
1 Z programu wypłaca się zryczałtowane świadczenie w wysokości 1000 j.p., do którego uprawnienia pracownicy nabywają po dziesięciu latach pracy.1 A plan pays a lump sum benefit of CU1,000 that vests after ten years of service.
1 Z programu wypłaca się świadczenie w wysokości 100 j.p. za każdy rok pracy.1 A plan pays a benefit of CU100 for each year of service.
2 Z programu wypłaca się zryczałtowane świadczenie w wysokości 2000 j.p. wszystkim pracownikom, którzy są nadal zatrudnieni w wieku 55 lat po dwudziestu latach pracy lub gdy są nadal zatrudnieni w wieku 65 lat, niezależnie od długości stażu pracy.2 A plan pays a lump sum retirement benefit of CU2,000 to all employees who are still employed at the age of 55 after twenty years of service, or who are still employed at the age of 65, regardless of their length of service.
Jeśli przegramy, zawsze wypłacamy pieniądze, chłopcze.We always pay what we lose, boy.
Do celów niniejszej Umowy „podmiot wypłacający” w Lichtensteinie oznacza banki, w rozumieniu prawa bankowego Lichtensteinu, sprzedawców papierów wartościowych, w rozumieniu prawa federalnego dotyczącego giełdy i handlu papierami wartościowymi, osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Lichtensteinie, w tym podmioty gospodarcze, wobec których zastosowanie znajduje Prawo osobowe i spółek (Personen- und Gesellschaftsrecht) Lichtensteinu, spółki osobowe i zakłady spółek zagranicznych, które, nawet sporadycznie, przyjmują, przechowują, inwestują lub przekazują aktywa osób trzecich lub jedynie wypłacają odsetki lub zabezpieczają wypłatę odsetek w ramach swojej działalności.For the purposes of this Agreement, ‘paying agent’ in Liechtenstein shall mean banks under Liechtenstein banking law, securities dealers, natural and legal persons resident or established in Liechtenstein including economic operators regulated by the Liechtenstein Persons- and Companies Act (Personen- und Gesellschaftsrecht), partnerships and permanent establishments of foreign companies, which even occasionally accept, hold, invest or transfer assets of third parties or merely pay interest or secure the payment of interest in the course of their business.
Do celów niniejszej Umowy „podmiot wypłacający” w San Marino oznacza banki, w rozumieniu prawa bankowego San Marino, jak również podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w San Marino, spółki osobowe i zakłady spółek zagranicznych, które, nawet sporadycznie, przyjmują, przechowują, inwestują lub przekazują aktywa osób trzecich lub jedynie wypłacają odsetki lub zabezpieczają wypłatę odsetek w ramach swojej działalności.For the purposes of this Agreement, ‘paying agent’ in San Marino shall mean banks under San Marino banking law, as well as economic operators including natural and legal persons resident or established in San Marino, partnerships and permanent establishments of foreign companies, which, even occasionally, accept, hold, invest or transfer assets of third parties or merely pay or secure interests in the course of their business.
Do celów niniejszej Umowy „podmiot wypłacający” w Szwajcarii oznacza banki, w rozumieniu szwajcarskiego prawa bankowego, sprzedawców papierów wartościowych, w rozumieniu prawa federalnego dotyczącego giełdy i handlu papierami wartościowymi, osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii, spółki osobowe i zakłady spółek zagranicznych, które, nawet sporadycznie, przyjmują, przechowują, inwestują lub przekazują aktywa osób trzecich lub jedynie wypłacają odsetki lub zabezpieczają wypłatę odsetek w ramach swojej działalności.For the purposes of this Agreement, ‘paying agent’ in Switzerland shall mean banks under Swiss banking law, securities dealers under the Federal Law on Stock Exchanges and Security Trading, natural and legal persons resident or established in Switzerland, partnerships and permanent establishments of foreign companies, which even occasionally, accept, hold, invest or transfer assets of third parties or merely pay interest or secure the payment of interest in the course of their business.
Fakt, że w ramach systemów pomocy państwa państwa członkowskie wypłacają zaliczki przedsiębiorstwom, które nie dysponują wystarczającymi własnymi środkami finansowymi, nie wymaga, by Komisja zwróciła kwoty wypłaconych zaliczek, zgłaszanych jako płatności tymczasowe i płatności salda końcowego, kiedy nie odpowiadają one wydatkom faktycznie poniesionym w rozumieniu art. 32 rozporządzenia ogólnego.The fact that, in the context of aid schemes, the Member States make advance payments to undertakings which do not have sufficient resources of their own does not mean that the Commission must reimburse those advance payments, made by way of interim payments and payments of the final balance, even where they do not correspond to expenditure actually paid out within the meaning of Article 32 of the general regulation .
Firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają polis za Zaginionych, bo oni zasadniczo nie umarli, a twój dział stworzył kwestionariusz, żeby ludzie nie chcieli egzekwować swoich roszczeń.The insurance companies won't pay out on the Departures because they're technically not dead, and then your Department created this little questionnaire so that people won't want to collect on their benefits.
Dobra, wypłacaj.C´mon, pay up.
Powiem ci coś... wypłacaj mi pensję, a będziesz mógł mieć tyle lodówek, ile chcesz.I'll tell you what... you pay my salary and you could have all the fridges you want.
Już przed 1994 r. gmina Oslo wypłacała roczną rekompensatę na rzecz AS Oslo Sporveier z tytułu świadczenia przewozów autobusowych, która od 1997 r. była przekazywana AS Sporveisbussene.Since before 1994, Oslo Municipality paid an annual compensation to AS Oslo Sporveier for scheduled bus transport services, which from 1997 was passed on to AS Sporveisbussene.
Od momentu wydania tego rozporządzenia całość środków pochodzących z nowych wkładów oszczędnościowych [19] została scentralizowana w ramach Caisse des Dépôts et Consignation (zwanej dalej „CDC”), która w zamian wypłacała dla Crédit Mutuel prowizję za pośrednictwo.After the Decree was adopted, all new deposits [19] were centralised with the Caisse des Dépôts et Consignations (hereinafter: ‘CDC’) which, in return, paid Crédit Mutuel a brokerage commission.
Po drugie, Portugalia zawsze wypłacała te dodatki z opóźnieniem.Secondly, Portugal systematically paid the allowances late.
Ale te czeki nie były na żadnej liście więc kasjer wypłacał pieniądze. ...więc kasjer wypłacał pieniądze.But since they were cheques that weren't on any list the teller paid you.
Bank LBBW zapłaci dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3,75 % w odniesieniu do części kwoty gwarancji udzielonej dla portfela sekurytyzacyjnego (portfel ABS), nie przekraczającej wartości 1,5 mld EUR. Oznacza to, że LBBW będzie wypłacał wynagrodzenie w pełnej wysokości tak długo, jak kwota gwarancji udzielonej w odniesieniu do portfela sekurytyzacyjnego będzie kształtowała się na poziomie co najmniej 1,5 mld EUR; w przypadku gdy kwota gwarancji nie przekroczy wartości 1,5 mld EUR, wynagrodzenie będzie wypłacane jedynie w wysokości 3,75 % pozostałej wartości gwarancji.LBBW will pay an additional annual compensation of 3,75 % on the part of the guarantee for the portfolio of securitised products which will not exceed EUR 1,5 billion. In other words, LBBW will pay this additional compensation in full as long as the guarantee amount incurred on the portfolio is still at least EUR 1,5 billion; if the amount of the guarantee falls below EUR 1,5 billion, only a compensation of 3,75 % is to be paid on the outstanding amount of the guarantee.
Bank LBBW zapłaci dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3,75 % w odniesieniu do części kwoty gwarancji udzielonej dla portfela sekurytyzacyjnego (portfel ABS), nieprzekraczającej wartości 1,5 mld EUR. Oznacza to, że LBBW będzie wypłacał wynagrodzenie w pełnej wysokości tak długo, jak kwota gwarancji udzielonej w odniesieniu do portfela sekurytyzacyjnego będzie kształtowała się na poziomie co najmniej 1,5 mld EUR; w przypadku gdy kwota gwarancji nie przekroczy wartości 1,5 mld EUR, wynagrodzenie będzie wypłacane jedynie w wysokości 3,75 % pozostałej wartości gwarancji.LBBW will pay an additional annual compensation of 3,75 % on the part of the guarantee for the portfolio of securitised products (ABS portfolio) which will not exceed EUR 1,5 billion. In other words, LBBW will pay this additional compensation in full as long as the guarantee amount incurred on the portfolio is still at least EUR 1,5 billion; if the amount of the guarantee falls below EUR 1,5 billion, only a compensation of 3,75 % is to be paid on the outstanding amount of the guarantee.
Chciałbym porozmawiać z kimś, kto wypłacał pieniądze Lovgrenowi ostatnim razem.I-I'd like to talk to whoever paid the money out to Lovgren, that last withdrawal.
Dział ten pobierał składki od czynnie zatrudnionych pracowników RATP i od samego RATP jako pracodawcy i wypłacał emerytury osobom uprawnionym w tym programie.The pensions department collected contributions from serving RATP staff and from RATP itself as an employer and paid pensions to beneficiaries of the scheme.
Po drugie, państwo portugalskie zawsze wypłacało te odszkodowania z opóźnieniem.Secondly, the Portuguese State systematic paid the allowances late.
W swoim kolejnym piśmie z dnia 24 listopada 2005 r. Finlandia zaproponowała zmianę przedmiotowego systemu w taki sposób, by państwo wypłacało refundację jedynie w odniesieniu do szkód spowodowanych wyjątkowymi warunkami panującymi w Finlandii, z uwzględnieniem warunku, że dotyczyłoby to tylko szkód poniesionych na północ od 59. równoleżnika.In its subsequent letter of 24 November 2005, Finland proposed that this scheme be amended so that State aid would be paid only to compensate for damages caused by the particular conditions pertaining in Finland, including the condition that the damage occurs north of the 59th parallel.
W związku z tym państwo nie wypłacało ani nie będzie wypłacać żadnej rekompensaty.Consequently, no compensation from the State has been or will be paid.
Learning languages?