Wyliczać (to calculate) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyliczam
I calculate
wyliczasz
you calculate
wylicza
he/she/it calculates
wyliczamy
we calculate
wyliczacie
you all calculate
wyliczają
they calculate
Imperfective future tense
będę wyliczać
I will calculate
będziesz wyliczać
you will calculate
będzie wyliczać
he/she/it will calculate
będziemy wyliczać
we will calculate
będziecie wyliczać
you all will calculate
będą wyliczać
they will calculate
Imperative
-
wyliczaj
you calculate!
niech wylicza
let him/her/it calculate
wyliczajmy
let's calculate
wyliczajcie
you all calculate
niech wyliczają
let them calculate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyliczałam
I calculated
wyliczałaś
you calculated
wyliczała
she calculated
wyliczałyśmy
we calculated
wyliczałyście
you all calculated
wyliczały
they calculated
Future feminine tense
będę wyliczała
I will calculate
będziesz wyliczała
you will calculate
będzie wyliczała
she will calculate
będziemy wyliczały
we will calculate
będziecie wyliczały
you all will calculate
będą wyliczały
they will calculate
Conditional feminine tense
wyliczałabym
I would calculate
wyliczałabyś
you would calculate
wyliczałaby
she would calculate
wyliczałybyśmy
we would calculate
wyliczałybyście
you all would calculate
wyliczałyby
they would calculate
Conditional perfective feminine tense
wyliczałabym była
I would have calculated
wyliczałabyś była
you would have calculated
wyliczałaby była
she would have calculated
wyliczałybyśmy były
we would have calculated
wyliczałybyście były
you all would have calculated
wyliczałyby były
they would have calculated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyliczałem
I calculated
wyliczałeś
you calculated
wyliczał
he calculated
wyliczaliśmy
we calculated
wyliczaliście
you all calculated
wyliczali
they calculated
Future masculine tense
będę wyliczał
I will calculate
będziesz wyliczał
you will calculate
będzie wyliczał
he will calculate
będziemy wyliczali
we will calculate
będziecie wyliczali
you all will calculate
będą wyliczali
they will calculate
Conditional masculine tense
wyliczałbym
I would calculate
wyliczałbyś
you would calculate
wyliczałby
he would calculate
wyliczalibyśmy
we would calculate
wyliczalibyście
you all would calculate
wyliczaliby
they would calculate
Conditional perfective masculine tense
wyliczałbym był
I would have calculated
wyliczałbyś był
you would have calculated
wyliczałby był
he would have calculated
wyliczalibyśmy byli
we would have calculated
wyliczalibyście byli
you all would have calculated
wyliczaliby byli
they would have calculated
Impersonal
wyliczano by
there would be calculated
wyliczano by
there would be calculated

Examples of wyliczać

Example in PolishTranslation in English
Jeżeli, zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013, ustalono, że niektóre lub wszystkie terminalowe służby żeglugi powietrznej lub służby CNS, MET oraz AIS danego państwa członkowskiego funkcjonują w warunkach rynkowych, a państwo członkowskie podjęło na mocy tego rozporządzenia decyzję, aby w odniesieniu do tych służb nie obliczać ustalonych kosztów, nie wyliczać i nie ustanawiać opłat za korzystanie z terminali oraz nie stosować zachęt finansowych, docelowe parametry efektywności kosztowej nie mają zastosowania do tych służb.Where, in accordance with the procedures laid down in Article 3 of Implementing Regulation (EU) No 391/2013, it has been established that some or all terminal air navigation services and/or CNS, MET and AIS services of a Member State are subject to market conditions, and the Member State has decided under that Regulation not to calculate determined costs for these services, not to calculate and set terminal charges, and not to apply financial incentives to these services, cost-efficiency targets do not apply to these services.
I czasami źle wyliczasz.And sometimes you miscalculate.
EBC zestawia i udostępnia takżerozmaite pochodne wskaźniki dotyczące obszaru euro, w tymwskaźniki cen nieruchomości mieszkaniowych, zatrudnieniai produktywności, oraz wylicza skorygowane sezonowo wyniki.It also compiles anddisseminates various derived indicators for the euro area, suchas measures of residential property prices, employment andproductivity, and calculates seasonally adjusted results.
Europejski Bank Centralny (EBC) wylicza dane dotyczące transakcji biorąc, dla każdej pozycji aktywów i zobowiązań, różnicę pomiędzy stanami na koniec okresów sprawozdawczych i eliminując następnie efekt zmian nietransakcyjnych, tzn. „pozostałe zmiany”.The European Central Bank (ECB) calculates flows data by taking, for each asset and liability item, the difference between stock positions at end-period reporting dates and then removing the effect of developments that are not the result of transactions, i.e. ‘other changes’.
Hiszpania wylicza średnie ceny węgla kamiennego, jaki importuje.Spain calculates the average prices for imports of hard coal to Spain.
Jeżeli to możliwe. Bank wylicza ekonomiczną stopę zwrotu (lub, w przypadku sektora prywatnego, finansową stopę zwrotu) inwestycji, których finansowanie rozważa.Whenever possible, the Bank calculates aneconomic rateof return–or,in the private sector,afinancial rateof return–for theinvestment that it is consideringfinancing.
Dla każdej kategorii instrumentów podmioty sprawozdające wyliczają oprocentowanie nowych umów jako średnią ważoną wszystkich stóp procentowych dotyczących nowych umów w danej kategorii instrumentów w miesiącu referencyjnym.For each instrument category, the reporting agents calculate the new business rate as a weighted average of all interest rates on new business operations in the instrument category during the reference month.
Dla każdej kategorii instrumentów podmioty sprawozdawcze wyliczają nową stopę transakcyjną jako średnią ważoną wszystkich stóp procentowych dotyczących nowych transakcji w danej kategorii instrumentów w czasie miesiąca odniesienia.For each instrument category, the reporting agents calculate the new business rate as a weighted average of all interest rates on new business operations in the instrument category during the reference month.
Firmy inwestycyjne należące do grupy kapitałowej, którym przyznano odstępstwo od wymogu nadzoru skonsolidowanego na mocy art. 22, wyliczają fundusze własne zgodnie z art. 13-15 z następującymi zastrzeżeniami:Investment firms included in a group which has been granted the waiver provided for in Article 22 shall calculate their own funds in accordance with Articles 13 to 15, subject to the following:
Na potrzeby art. 5 ust. 1 MIF wyliczają pozycje z tabeli 5 część 1 i 2, jako transakcje netto dla wierzytelności zsekurytyzowanych lub w inny sposób zbytych w trakcie okresu (sprawozdawczego) pomniejszone o kredyty nabyte w trakcie danego okresu sprawozdawczego.For the purposes of Article 5(1), MFIs calculate the items in Parts 1 and 2 of Table 5 as net flows of loans securitised or otherwise disposed of during the relevant period minus loans acquired during the relevant period.
Na potrzeby art. 6 lit. a) MIF wyliczają pozycje z tabeli 5 część 1 i 2, jako transakcje netto z tytułu sekurytyzacji lub innych form zbycia kredytów i pożyczek w danym okresie pomniejszone o kredyty i pożyczki nabyte w tym okresie.For the purposes of Article 6(a), MFIs calculate the items in Parts 1 and 2 of Table 5 as net flows of loans securitised or otherwise disposed of during the relevant period minus loans acquired during the relevant period.
Musiał się liczyć z możliwością zarządania zwrotu pieniędzy, więc ich nie wydawał. Jeśli w ciągu miesiąca nikt się nie zgłosi wyliczał szanse na 20 do 1.'Lf after one month no one had approached him, 'he calculated the odds of keeping it at 20 to one.'

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?