Wykorzystać (to use) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wykorzystam
I will use
wykorzystasz
you will use
wykorzysta
he will use
wykorzystamy
we will use
wykorzystacie
you all will use
wykorzystają
they will use
Imperative
-
wykorzystaj
you use!
niech wykorzysta
let him/her/it use
wykorzystajmy
let's use
wykorzystajcie
you all use
niech wykorzystają
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wykorzystałam
I used
wykorzystałaś
you used
wykorzystała
she used
wykorzystałyśmy
we used
wykorzystałyście
you all used
wykorzystały
they used
Future feminine tense
wykorzystam
I will use
wykorzystasz
you will use
wykorzysta
she will use
wykorzystamy
we will use
wykorzystacie
you all will use
wykorzystają
they will use
Conditional feminine tense
wykorzystałabym
I would use
wykorzystałabyś
you would use
wykorzystałaby
she would use
wykorzystałybyśmy
we would use
wykorzystałybyście
you all would use
wykorzystałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
wykorzystałabym była
I would have used
wykorzystałabyś była
you would have used
wykorzystałaby była
she would have used
wykorzystałybyśmy były
we would have used
wykorzystałybyście były
you all would have used
wykorzystałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wykorzystałem
I used
wykorzystałeś
you used
wykorzystał
he used
wykorzystaliśmy
we used
wykorzystaliście
you all used
wykorzystali
they used
Future masculine tense
wykorzystam
I will use
wykorzystasz
you will use
wykorzysta
he will use
wykorzystamy
we will use
wykorzystacie
you all will use
wykorzystają
they will use
Conditional masculine tense
wykorzystałbym
I would use
wykorzystałbyś
you would use
wykorzystałby
he would use
wykorzystalibyśmy
we would use
wykorzystalibyście
you all would use
wykorzystaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
wykorzystałbym był
I would have used
wykorzystałbyś był
you would have used
wykorzystałby był
he would have used
wykorzystalibyśmy byli
we would have used
wykorzystalibyście byli
you all would have used
wykorzystaliby byli
they would have used
Impersonal
wykorzystano by
there would be used
wykorzystano by
there would be used

Examples of wykorzystać

Example in PolishTranslation in English
"Potem postanowił wykorzystać jego dźwigu, który natychmiast wybuchł .'He then decided to use his crane, which immediately broke.
"że nie będziemy w stanie wykorzystać pańskiego artykułu,""that we will not be able to use your article,
#Planują wykorzystać kopalnię jako bazę podczas drugiej Amerykańskie Rewolucji. # #Która, jak twierdzą, jest nieuchronna. #They plan to use the salt mine as their base during the second American revolution... which is, they claim, imminent.
"A jeśli to oznacza, że kochasz..." "...bądź bardziej zdecydowany..." "...i wykorzystaj szanse."If it means you're loved in the end be much more aggressive because you will get a chance.
- Edie, wykorzystaj to.Okay, now, Edie, use it.
- Jeśli to istotne, wykorzystaj to.If it's relevant, use it.
- Monica wróciła, wykorzystaj to.- Excuse me? - Monica's back, enjoy it.
- Nie walcz z tym, wykorzystaj to.Don't fight it, use it.
- Niech cię zadziwia po cichu i wykorzystajmy sposobność, by przemknąć niepostrzeżenie.Let it astound you quietly and let's use this distraction to move along before they notice. You there!
Daniel najwyraźniej nie chce uznać tego dziecka za swoje, więc wykorzystajmy to na naszą korzyść.To acknowledge the child is his, So let's use that to our advantage.
Jeśli chce nas podglądać, wykorzystajmy to na naszą korzyść.If he wants to watch us, let's use it to our advantage.
Jeśli tylko tyle mamy, wykorzystajmy to.- I agree. If this is all we've got, let's use it.
"Lub, jeżeli cyborgi jeszcze nie zostały wynalezione, wykorzystajcie ludzi z sąsiedztwa."Or, if cyborgs aren't invented yet, use people from the neighborhood."
- Dobrze go wykorzystajcie.- And please use it well.
- Więc wykorzystajcie je.Then you use the ships to your advantage.
Ale wykorzystajcie ten czas mądrze, ok?But use the time wisely, OK?
Będziecie tu do 17 więc dobrze wykorzystajcie ten czas na naukę. M'kay?You will be here until 5:00, so make good study use of your time, m'kay?
- Już go wykorzystałam.Use your wish. I already used it.
- Myślisz, że cię wykorzystałam?- You think I used you? - Didn't you?
- Nie będą gadać, że cię wykorzystałam.- So they won't say I've used you.
- Ponieważ, gdy zniknąłeś, wykorzystałam cały urlop, aby cię znaleźć.- Because when you went missing, I used up all of my vacation days looking for you.
Ale wykorzystałam cię, zanim zdałam sobie sprawę, że czuję coś do ciebie.But I used you, then fell for you, not the other way around.
- A ty wykorzystałaś mnie.And you used me.
- Dobra, więc powiedz mu, że go wykorzystałaś.- Okay, then tell him you used him.
- Lepiej to zrób, bo wykorzystałaś mnieYou better, because you used me to get into this place,
- Właśnie wykorzystałaś biednego człowieka, żeby postawił cię na nogi.You just used that poor man - to get back on your feet.
- Z całym szacunkiem Alicio, nasze interesy przestały być wspólne od kiedy wykorzystałaś naszą kancelarię jako inscenizację dla kariery politycznej.Alicia, our interests have not been aligned since you used our office as a staging ground for your political career. Have you read the last two years of e-mails?
- Erica uwięziła cię i wykorzystała.Erica Kravid imprisoned you. She used you.
- Ona cię wykorzystała, Maia.She used you, maia,
- Ona cię wykorzystała.-She used you
-Policja wykorzystała jego w sprawie jako świadka.The police used him as a witness in the case.
/Catalina wykorzystała jedną ze zmian w Club Chubby, /by spróbować czegoś, o czym zawsze marzyła.Catalina used one of her shifts at Club Chubby to try something she always dreamed of doing.
A jeśli tylko cię wykorzystałyśmy?What if we just used you to come here?
A potem wykorzystałyśmy to 1,50$ na upranie ręcznika w automacie.And then, we used that $1.50 to take the towel to the laundromat.
Delegatury nie wykorzystały wˆdostatecznym stopniu płynących zˆdecentralizacji możliwościtakichjak monitoring na miejscu interwencji narzecz pomocy wˆcelu poprawyichjakościiˆza-rządzaniafinansami orazinformowania oˆrezultatach. Zasadniczo delegatura składająca sprawozdanie do EuropeAid zanadto skupiła się na działaniachiˆpowieliła sprawozdania wˆsystemie CRIS.Delegations have not made sufficient use of the opportunities provided by devolutionfor on-the-spot monitoringvisitsto aidinterventions withaviewtoimprovingtheir qualityand financial managementandreportingonresults.Ingeneral, delegation reporting to EuropeAid hasfocusedtoo much on activities and duplicates reportingin CRIS.
Jeżeli państwa członkowskie wykorzystały już swoje środki z okresu programowania 2007–2013 na konkretny program lub działanie, nie powinny podejmować nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów tego programu lub działania.When Member States have already used up their 2007-13 programming period resources for a particular programme and/or measure, they should not undertake new legal commitments to beneficiaries of that programme and/or measure.
Kryteria selekcji w odniesieniu do programu umożliwiają uczestnictwo dużej liczbie podmiotów, do których należą stowarzyszenia biznesowe, organizacje nienastawione na zysk, mikroregiony będące stowarzyszeniami gmin, a także LGD nastawione na tworzenie możliwości rozwojowych i doskonalenie umiejętności zawodowych.Z racji iż program zdobywania kwalikacji w przypadku wielu LGD w nowych państwach członkowskich wchodzi w interesujący (środkowy) etap, przykład ten ma w założeniu nie tylko inspirować, ale również wywołać zainteresowanie nowymi metodami pracy, które nie tylko umożliwiają wprowadzenie oszczędności, ale ułatwiają też realizację celów zintegrowanego funkcjonalnego partnerstwa w dużo większym stopniu niż przy zastosowaniu metod tradycyjnych.Obie lokalne grupy działania, LGD Podlipansko i LGD Vyhlídky, wykorzystały środki Leader+ na utworzenie swoich LGD ze znakomitym skutkiem, chociaż w różnym cza-sie.The programme’s selection criteria allow for a wide range of participants, including: business associations, non-prot-making organisations, microregions as associations of municipalities, and the established LAGs for capacity building and developing professional skills.Since the acquisition of skills programme comes at an interesting (intermediate) stage for many LAGs in the new Member States, this example is meant not only to inspire, but also to create interest in new working methods, which not only save money, but also facilitate the objectives of an integrated functional partnership far more eectively than traditional methods. The two LAGs, Podlipansko and Vyhlídky, have used Leader+ resources to great eect, although in dierent periods, to create their respective LAGs.
Na wniosek zainteresowanej strony rzecznik praw stron może przeanalizować informacje poufne z natury i niewchodzące w zakres streszczenia, do których ta strona nie ma dostępu, w celu sprawdzenia, w jaki sposób służby Komisji odpowiedzialne za dochodzenie wykorzystały te informacje.At the request of an interested party the hearing officer can examine information that is confidential by nature and not susceptible to summary, to which that party has no access, in order to verify how that information was used by the Commission services responsible for the investigation.
Niezależnie od pkt 5a.5 państwa członkowskie mogą również stosować środki, o których mowa w tym punkcie, w odniesieniu do pojedynczych statków lub grup statków, które kiedykolwiek przed dniem 15 listopada 2009 r. wykorzystały 90 % części swojej krajowej kwoty dorsza, która została im przyznana zgodnie z krajową metodą przyznawania uprawnień do połowów.Notwithstanding point 5a.5, Member States may also apply the measures referred to in that point to individual vessels or to groups of vessels that, at any time before 15 November 2009, have used 90 % of the part of the national cod quota that was made available to them in accordance with the national method of allocating fishing opportunities.
Na twoim miejscu wykorzystałabym ten czas na przemyślenie swojego życia w kierunku jakim zmierza i...If I were you, I would use this time to think about my life and its direction. Or lack thereof.
Nie mogę uwierzyć, że wykorzystałaby mój teren, by obrabować bank.I can't believe that she would use my property to rob a bank.
Według Niemiec niemożliwa jest interpretacja, według której Komisja wykorzystałaby swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia kontroli i czynności wyjaśniających do późniejszej oceny zasadności kwot pomocy.According to Germany, the decisions cannot be interpreted in a way that the Commission would use its monitoring and investigating authority for a later assessment of the necessary amount of aid.
Są osoby, które wykorzystałyby tą moc dla własnych celów:There are those who would use this power for their own purposes.
- Wykorzystałem cię, by dojść do Moniki, potem wykorzystałem ją, a teraz odbija się to na Jessice.- No, I-I used you to get to Monica, and then I used her, and now he's taking it out on Jessica.
-Powiedziałem tobie wykorzystałem ją tylko.-No, I told you I used her.
- Do tego wykorzystałeś mnie.You used me to do it.
- Więc po prosu nas wykorzystałeś?-So you just used us?
- Więc wykorzystałeś mnie.- No, Cal. - The same way as you used Bingham.
- Ale już sporą część wykorzystał.- Mmm. - And, uh, he's used a bunch of 'em up.
- Bezwzględnym politykiem, który wykorzystał mnie, by zaatakować dziewczęta albo dogadał się z kimś, komu na tym zależało.- A ruthless politician, who either used me to find the girls so that you could attack them, or cut a deal with the persons who did.
- Carlos wykorzystał ją.- Carlos used her.
- Greer nas wykorzystał.Greer used us.
- Myślicie, że mnie wykorzystał?You think he used me?
- Nie, wykorzystaliśmy ją i odeszliśmy.We used her and walked away.
- które wykorzystaliśmy.- that I used against them.
/Mieliśmy także bardzo szczegółową miniaturę, /której nie wykorzystaliśmy /z powodu problemów technicznych... /która w zasadzie chwytała Jasona /i zaczynała go wciągać pod powierzchnię.And we had a very elaborate miniature... which wound up not being used because of technical problems... that actually grabbed Jason and started dragging him under.
Carrere (informacje, które wykorzystaliśmy znajdują się na s. 5 poniższego sprawozdania):Carrere (the information we used can be found on p. 5 of the report below):
Już wykorzystaliśmy zapasowe.We already used the backups.
A potem wykorzystaliście, jestem współwinna zabójstwa.And then you used me, made me an accessory to murder.
Bo pan i pańska przyjaciółka najpierw wykorzystaliście ją a potem wyrzuciliście. Uważa pani, że to zabawne?Because you and your friend used her and you threw her away.
Nie chcę, żebyście patrzyli w przeszłość... i załowali, że nie wykorzystaliście szansy...Do you guys wanna look back on your days at East... and know that you used the time you had ?
Oboje mnie wykorzystaliście...You have both used me.
Pocięliście go i wykorzystaliście na nawóz.You probably cut them up and used them for mulch.
- Gdybyście wykorzystali wiedzę...- if you guys only used your knowhow to...
- Postawili mu sześć zarzutów, wykorzystali je aby pozbawić go możliwości zwolnienia za kaucją, a dwa i pół miesiąca później okazuje się, że prokurator wcale go o nie nie oskarża.- They had six charges. They used them against him to deprive him of bail and yet two and a half months later, uh, the prosecutor didn't indict him.
- Są ludzie, którzy by nas wykorzystali.They have used ...
Aby uwzględnić taką premię za jakość w stosunku do cen lub notowań, importerzy, którzy wykażą, że wykorzystali ten produkt do wytworzenia wyrobów wysokiej jakości, uzasadniając istnienie takiej premii, powinni otrzymać zwrot, po stawce zryczałtowanej, części opłaconej należności celnej przywozowej.To take account of that quality premium over prices or quotations importers who show that they have used the goods to make high quality products justifying the existence of such a premium should be reimbursed, at a flat rate, part of the import duty paid.
Ale jej prawnicy wykorzystali to.But her lawyers used it as a strategy.
A tymczasem wykorzystasz swój dostęp w AllSafe, by włamać się do sterownika Komety i zwiększyć ciśnienie, wywołując wybuch rurociągu. Dzięki temu Steel Mountain pójdzie z dymem razem z duszą Evil Corpu.And while all that's going on, you will use your Allsafe security clearance to hack the Comet PLC, increase the pressure, causing a gas pipeline explosion making Steel Mountain go kablooey along with Evil Corp's soul.
- Ta detektyw tylko cię wykorzysta...- The detective from which it will use as you go ...
A kiedy on się dowie co dzieje się w tym domu, wykorzysta to, by nas zniszczyć.And when he finds out what's been going on in this house, he will use it to ruin us.
- Są ludzie, którzy cię wykorzystają, Dash.- There are people who will use, Dash.
Albo Amerykanie wykorzystają wpływy i załatwią mi ekstradycję do Stanów.Or the Americans will use their power to restore extradition and send me to the US.
Na twoim miejscu, dobrze wykorzystałbym ten czas.I would use those few seconds if I were you.
Naprawdę myślisz, że wykorzystałbym tragedię dziecka do własnych potrzeb?You really think that I would use a kid's tragedy as my own personal gain?
Tom, sądzisz, że wykorzystałbym twoją dziewczynę do osobistej zemsty?Tom, do you think I would use your girlfriend to prosecute some kind of personal vendetta?
O tunelach, które wykorzystałbyś, by zaskoczyć go w forcie.The tunnels that you would use to launch a surprise attack into the fort. - I told him.
Daj spokój, nikt nie wykorzystałby tego przeciw nam.Come on! No one would use that sort of information against us.
Ponieważ idea, że Bóg wykorzystałby jego jako narzędzie swojej woli, aby szerzył słowo nowego Mesjasza, jest niedorzeczne.Because the idea that God would use him as an instrument of his will to spread the word of a new Messiah is is ridiculous.
Jeżeli największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów ma miejsce w wyniku jego odrębnego wykorzystania, wartością godziwą składnika aktywów jest cena, którą otrzymano by w aktualnej transakcji sprzedaży składnika aktywów uczestnikom rynku, którzy wykorzystaliby składnik aktywów w sposób odrębny.If the highest and best use of the asset is to use it on a stand-alone basis, the fair value of the asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset to market participants that would use the asset on a stand-alone basis.
i walki wręcz. Nie wykorzystaliby naszych technologii, ani walki w powietrzu, bo wiedzą, że w końcu użylibyśmy broni nuklearnej.They wouldn't use our technology or fight an airborne battle 'cause they know eventually we would use nuclear weapons.
ograniczenia uprawnienia nabywcy do sprzedawania komponentów, dostarczanych mu w celu ich wbudowania, klientom, którzy wykorzystaliby je w celach wytwarzania tego samego rodzaju towarów, jak te wyprodukowane przez dostawcę;the restriction of the buyer's ability to sell components, supplied for the purposes of incorporation, to customers who would use them to manufacture the same type of goods as those produced by the supplier;
Aby ustalić wpływ tego rodzaju działań na przepływy pieniężne Austrian Airlines, przedsiębiorstwo Deloitte wykorzystało w swojej ocenie następujące trzy etapy dla obliczenia wartości bieżącej netto (ang. net present value, zwane dalej „NPV”);In order to determine the impact of these measures on the cash flow of Austrian Airlines, Deloitte used the following three net present value (hereinafter NPV) phases in its evaluation:
Ale jeśli któreś z nich wykorzystało ten czas na układanie się ze Stwórcą, tylko jedno zostało wysłuchane.But if anyone used that time to make a deal with his maker, only one of them was heard. How's Meg?
Badanie wykorzystało skalę od 0 do 100. Okazało się, że światowa przeciętna wskaźnika pozytywnego doświadczenia na 2014 rok była 71/100—"taka sama jak w 2013, i prawie taka sama była od 2006."The survey used a scale from 0 to 100 and found that the world’s positive-experience index average for 2014 was 71/100—"the same as 2013, and just about what it’s been since 2006."
Bractwo wykorzystało Rogue.The Brotherhood used Rogue.
Do ustalenia współczynnika beta dla LSH BdB wykorzystało banki tworzące indeks giełdowy CDAX, co zniekształca obraz w związku z wysoką reprezentacją pięciu największych banków kredytowych w CDAX (76 %) oraz różnicami pod względem profilu prowadzonej działalności.The banks listed in the CDAX used by the BdB to determine the beta value for LSH are said to give rise to distortions: first, the five largest commercial banks together account for a very high proportion of the CDAX banks (76 %); second, there are differences in business profile.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

wykorzystywać
use

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?