Wprowadzać (to introduce) conjugation

Polish
17 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wprowadzam
I introduce
wprowadzasz
you introduce
wprowadza
he/she/it introduces
wprowadzamy
we introduce
wprowadzacie
you all introduce
wprowadzają
they introduce
Imperfective future tense
będę wprowadzać
I will introduce
będziesz wprowadzać
you will introduce
będzie wprowadzać
he/she/it will introduce
będziemy wprowadzać
we will introduce
będziecie wprowadzać
you all will introduce
będą wprowadzać
they will introduce
Imperative
-
wprowadzaj
you introduce!
niech wprowadza
let him/her/it introduce
wprowadzajmy
let's introduce
wprowadzajcie
you all introduce
niech wprowadzają
let them introduce
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wprowadzałam
I introduced
wprowadzałaś
you introduced
wprowadzała
she introduced
wprowadzałyśmy
we introduced
wprowadzałyście
you all introduced
wprowadzały
they introduced
Future feminine tense
będę wprowadzała
I will introduce
będziesz wprowadzała
you will introduce
będzie wprowadzała
she will introduce
będziemy wprowadzały
we will introduce
będziecie wprowadzały
you all will introduce
będą wprowadzały
they will introduce
Conditional feminine tense
wprowadzałabym
I would introduce
wprowadzałabyś
you would introduce
wprowadzałaby
she would introduce
wprowadzałybyśmy
we would introduce
wprowadzałybyście
you all would introduce
wprowadzałyby
they would introduce
Conditional perfective feminine tense
wprowadzałabym była
I would have introduced
wprowadzałabyś była
you would have introduced
wprowadzałaby była
she would have introduced
wprowadzałybyśmy były
we would have introduced
wprowadzałybyście były
you all would have introduced
wprowadzałyby były
they would have introduced
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wprowadzałem
I introduced
wprowadzałeś
you introduced
wprowadzał
he introduced
wprowadzaliśmy
we introduced
wprowadzaliście
you all introduced
wprowadzali
they introduced
Future masculine tense
będę wprowadzał
I will introduce
będziesz wprowadzał
you will introduce
będzie wprowadzał
he will introduce
będziemy wprowadzali
we will introduce
będziecie wprowadzali
you all will introduce
będą wprowadzali
they will introduce
Conditional masculine tense
wprowadzałbym
I would introduce
wprowadzałbyś
you would introduce
wprowadzałby
he would introduce
wprowadzalibyśmy
we would introduce
wprowadzalibyście
you all would introduce
wprowadzaliby
they would introduce
Conditional perfective masculine tense
wprowadzałbym był
I would have introduced
wprowadzałbyś był
you would have introduced
wprowadzałby był
he would have introduced
wprowadzalibyśmy byli
we would have introduced
wprowadzalibyście byli
you all would have introduced
wprowadzaliby byli
they would have introduced
Impersonal
wprowadzano by
there would be introduced
wprowadzano by
there would be introduced

Examples of wprowadzać

Example in PolishTranslation in English
- Nie wprowadzisz mnie? A co książę jesteś, żeby cię wprowadzać?Are you any prince to introduce you?
-Jest córką dżentelmena. Kimkolwiek byli jej rodzice, nie mieli zamiaru wprowadzać jej w dobre towarzystwo.Whoever her parents, they made no plans to introduce her into good society.
A potem wprowadzasz pana Orloka.After you plug your show, you introduce Mr Orlok.
Dla większego bezpieczeństwa wprowadzamy też tymczasowo godzinę policyjną dla wszystkich poniżej 18 lat.As a further precaution, we have introduced a temporary curfew for everyone under the age of 18.
Pod koniec wprowadzacie postaci, ktňrych przedtem tam nie bylo!You've introduced characters at the end that weren't in the book before!
Wtedy z zewnątrz wprowadzacie kryształy kwasu cyjanowodorowego.By the external openings, you introduce crystals of hydrocyanic acid.
AMC wydane przez Agencję nie wprowadzają nowych wymogów ani też nie łagodzą wymogów określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.The AMC issued by the Agency shall neither introduce new requirements nor alleviate the requirements of the Annexes to this Regulation.
Artykuł 207 ogólnego kodeksu podatkowego przewiduje kryteria o charakterze socjalnym, które muszą spełnić zakłady ubezpieczeń, by skorzystać z pomocy w ramach środka [44]. Kryteria te wprowadzają minimalne wartości udziału niektórych grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak osoby o niskich dochodach lub osoby starsze, w portfelu ubezpieczeń zainteresowanych ubezpieczycieli.Article 207 of the CGI provides for criteria of a social nature to be respected by insurers to qualify for the measure [44], These criteria introduce minimum proportions of certain vulnerable populations, such as persons on low income or the elderly, in the insurance portfolio of the undertakings concerned.
Artykuł 95 ust. 5 Traktatu WE stosuje się do nowych środków krajowych, które wprowadzają wymogi niezgodne z wymogami zawartymi w środkach harmonizacji na poziomie Wspólnoty, powołując się na ochronę środowiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem danego państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego i które są uzasadnione nowymi dowodami naukowymi.Article 95(5) of the EC Treaty applies to new national measures, which introduce incompatible requirements with those of a Community harmonisation measure on the basis of the protection of the environment or the working environment, on grounds of a problem specific to that Member State arising after the adoption of the harmonisation measure, and which are justified by new scientific evidence.
Artykuły 20 i 103 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 wprowadzają obowiązek przestrzegania zasady współzależności w przypadku środków wsparcia udzielanych w sektorze wina, który powinien mieć zastosowanie w trakcie określonego okresu następującego po przekazaniu płatności.Articles 20 and 103 of Regulation (EC) No 479/2008 introduce cross-compliance obligations for support in the wine sector which should apply during a defined period from payment.
Przez dziewięć miesięcy wprowadzała młodych ludzi – wielu spośród których pochodziło z biednych rodzin i społeczności romskiej – w świat mediów.For nine months, she introduced young people - many of them from poor backgrounds and Roma origin - to the world of media.
W dniu 20 lipca 1992 r. Rada zmieniła dyrektywą 92/68/EWG dyrektywę 90/684/EWG (Siódma dyrektywa w sprawie pomocy dla przemysłu stoczniowego) w taki sposób, że wprowadzała odstępstwo od stosowania zasad dotyczących innych stoczni Wspólnoty w odniesieniu do stoczni w Niemczech Wschodnich w celu stworzenia im szansy na przeprowadzenie pilnej i gruntownej restrukturyzacji.On 20 July 1992, the Council amended by Directive 92/68/EEC the Directive 90/684/EEC (seventh Directive on aid to shipbuilding) in a way that it introduced a derogation from the rules applicable to other Community yards for the shipyards in East Germany in order to create the possibility for those yards to undergo urgent and comprehensive restructuring.
W tym celu wprowadzała ona normy jurysdykcyjne oraz procedury uznawania i wykonywania orzeczeń w tych dziedzinach.To that end, it introduced rules on jurisdiction and procedures for the recognition and enforcement of judgments in those matters.
Wyrok ten dotyczył raczej uregulowań wydanych przez władze centralne, które wprowadzały korzyści odpowiadające tym przewidzianym w uregulowaniach podatkowych wydanych w systemie statutowym.Instead, it related to rules of the central State which introduced advantages similar to the provincial tax rules.
...wprowadzali właśnie klasę M, tego SUV-a, Mercedes, w tym filmie.The Lost World. .. they introduced the M-class, that SUV, Mercedes, in that film.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2798/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające ogólne zasady przywozu oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji na okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 906/98 [8] wprowadzało środek mający zastosowanie jedynie w 2000 r., a zatem nie wywołuje już skutków prawnych.Council Regulation (EC) No 2798/1999 of 17 December 1999 laying down general rules for the import of olive oil originating in Tunisia for the period 1 January 2000 to 31 December 2000 and repealing Regulation (EC) No 906/98 [8] introduced a measure applicable only in the year 2000 and has therefore exhausted its effects.
gdy władze greckie wezwano do przedstawienia wyjaśnień dotyczących przedmiotowej pomocy, stwierdziły one, że choć nie miały wiedzy na temat dokładnej liczby beneficjentów, kwoty przedmiotowej pomocy najprawdopodobniej podlegały zasadzie de minimis; jednak, abstrahując od faktu, że zasada de minimis nie miała zastosowania do sektora rolnego do dnia 1 stycznia 2005 r., Komisja nie posiadała żadnych danych, które pozwalałyby ustalić stopień, w jakim kwoty otrzymane przez przedsiębiorstwa rolne w ramach stosowania decyzji ministerialnej nr 66336/B.1398 mogły podlegać rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa [17], które wprowadzało zasadę de minimis w sektorze rolnym;when asked to provide explanations in relation to the aid in question, the Greek authorities stated that, although they did not know the exact number of beneficiaries, the amounts of aid in question probably fell under the de minimis rule; however, quite apart from the fact that the de minimis rule did not apply to the agricultural sector until 1 January 2005, the Commission did not have any data which would have allowed it to ascertain the extent to which the amounts received by agricultural firms in application of Ministerial Decision No 66336/B.1398 could have fallen under the scope of Commission Regulation (EC) No 1860/2004 of 6 October 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid in the agriculture sector [17], which introduced a de minimis rule in the agricultural sector;

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'introduce':

None found.
Learning languages?