Uzyskać (to obtain) conjugation

Polish
36 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uzyskam
I will obtain
uzyskasz
you will obtain
uzyska
he will obtain
uzyskamy
we will obtain
uzyskacie
you all will obtain
uzyskają
they will obtain
Imperative
-
uzyskaj
you obtain!
niech uzyska
let him/her/it obtain
uzyskajmy
let's obtain
uzyskajcie
you all obtain
niech uzyskają
let them obtain
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uzyskałam
I obtained
uzyskałaś
you obtained
uzyskała
she obtained
uzyskałyśmy
we obtained
uzyskałyście
you all obtained
uzyskały
they obtained
Future feminine tense
uzyskam
I will obtain
uzyskasz
you will obtain
uzyska
she will obtain
uzyskamy
we will obtain
uzyskacie
you all will obtain
uzyskają
they will obtain
Conditional feminine tense
uzyskałabym
I would obtain
uzyskałabyś
you would obtain
uzyskałaby
she would obtain
uzyskałybyśmy
we would obtain
uzyskałybyście
you all would obtain
uzyskałyby
they would obtain
Conditional perfective feminine tense
uzyskałabym była
I would have obtained
uzyskałabyś była
you would have obtained
uzyskałaby była
she would have obtained
uzyskałybyśmy były
we would have obtained
uzyskałybyście były
you all would have obtained
uzyskałyby były
they would have obtained
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uzyskałem
I obtained
uzyskałeś
you obtained
uzyskał
he obtained
uzyskaliśmy
we obtained
uzyskaliście
you all obtained
uzyskali
they obtained
Future masculine tense
uzyskam
I will obtain
uzyskasz
you will obtain
uzyska
he will obtain
uzyskamy
we will obtain
uzyskacie
you all will obtain
uzyskają
they will obtain
Conditional masculine tense
uzyskałbym
I would obtain
uzyskałbyś
you would obtain
uzyskałby
he would obtain
uzyskalibyśmy
we would obtain
uzyskalibyście
you all would obtain
uzyskaliby
they would obtain
Conditional perfective masculine tense
uzyskałbym był
I would have obtained
uzyskałbyś był
you would have obtained
uzyskałby był
he would have obtained
uzyskalibyśmy byli
we would have obtained
uzyskalibyście byli
you all would have obtained
uzyskaliby byli
they would have obtained
Impersonal
uzyskano by
there would be obtained
uzyskano by
there would be obtained

Examples of uzyskać

Example in PolishTranslation in English
"Wyruszamy zatem do Rzymu, by osobiście uzyskać," "jak mamy nadzieję, waszą zgodę."So we should be starting for Rome to obtain in person what we most anxiously hope and trust will be your consent."
Biuro prokuratora uznało ton dowód na niedopuszczalny ponieważ uzyskałam go w sposób nielegalny...The DA's office is saying it's inadmissible because I obtained it illegally...
Koordynując oryginalny strumień z twardym dyskiem, uzyskałam datę i czas, kiedy został zarejestrowany.By coordinating he original stream with the hard drive, I obtained the date and time that the le was written.
-Miałaś pełne prawa obublikować informacje, które uzyskałaś.Now, you were within your rights to print the information that you obtained.
1) uzyskała go i wy-Thanks to the CSQT (1), Acroplastica obtained certification and was issued with a‘BVQI/CEP certificate of approval’.
36 — Sprawa ta dotyczyła spółki, która uzyskała w dniu 19 lipca 1974 r. pozwolenie na wywóz 10 000 ton jęczmienia ważne do dnia 16 października 1974 r.36 — The case concerned a company which had, on 19 July 1974, obtained an export licence, which was valid until 16 October 1974, for 10 000 tonnes of barley.
Agencja VOA uzyskała od firmy GEO potwierdzenie, że wydzierżawiła ona 1717 km włókien magistrali firmie BT.The VOA has obtained confirmation from GEO that it had rented 1717 route km of fibres to BT.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uzyskała status kandydata.The former Yugoslav Republic of Macedonia has obtained candidate status.
CNB4 uzyskała możliwość przedstawienia materiału filmowego... z zabójstwa dokonanego w centrum Los Angeles...CNB 4 has obtained exclusive footage... of a downtown Los angeles killing... that has the police baffled.
Absolwenci to osoby, które uzyskały kwalifikacje studiów wyższych w okresie odniesienia zbieranych informacji.Graduates are those who obtained a tertiary education qualification during the data collection reference period.
Aby ułatwić przepływ osób wewnątrz Wspólnoty Europejskiej, jak również ich osiedlanie się w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskały prawo jazdy, dyrektywa 91/439 ustanowiła zasadę wzajemnego uznawania praw jazdy 3.Directive 91/439 establishes the principle of mutual recognition of driving licences in order to facilitate the movement of persons within the European Community or their establishment in a Member State other than that in which they obtained their driving licence. 3
Artykuł 91 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 [2] przewiduje, że na potrzeby art. 103e ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stopień zorganizowania producentów w danym regionie państwa członkowskiego oblicza się jako wartość produkcji owoców i warzyw, którą w tym regionie uzyskały i wprowadziły do obrotu organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów i grupy producentów, podzieloną przez łączną wartość produkcji owoców i warzyw, którą uzyskano w tym regionie.Article 91(1) of Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 [2] provides that for the purposes of Article 103e(1) of Regulation (EC) No 1234/2007, the degree of organisation of producers in a region of a Member State is to be calculated as the value of fruit and vegetable production that was obtained in the region and marketed by producer organisations, associations of producer organisations and producer groups divided by the total value of the fruit and vegetable production that was obtained in that region.
Badanie wykazało, że osoby, które otrzymały szczepionkę i¤uzyskały odpowiedni poziom przeciwciał, pozostawały abstynentami.The study found that subjects who received the vaccine and obtained an appropriate level of antibodies remained abstinent.
Banki GECB i GECIH uzyskały korzyść z umowy o wypłacie odszkodowań i z opcji sprzedaży, ponieważ na ich podstawie uzyskały pewne prawa. Prawa te nabyły w celu umożliwienia przeprowadzenia restrukturyzacji AGB1.GECB and GECIH benefited from the Indemnity Agreement and the Put Option Deed since they obtained rights under those agreements; they obtained these rights for the purpose of allowing a restructuring of AGB1.
W ramach analizy skoncentrowano się na zbadaniu, jakie wpływy uzyskałaby ARP ze swoich zabezpieczeń w przypadku upadłości, porównując je z kwotami uzyskiwanymi przez ARP w przypadku sprzedaży PZL Wrocław inwestorowi.In particular, it focuses on what the IDA would obtain from its collateral in the bankruptcy scenario and compares this with the amounts it could expect if PZL Wrocław were sold to the investor.
Ale informacje, jakie uzyskałem tam, znalazły zastosowanie tutaj.But the information obtained is relevant here ...
I używając tego aliasu uzyskałem sporą sumę pieniędzy od rozentuzjazmowanych wielbicieli teatru.And using this alias i obtained a large amount of money from enthusiastic theatre lovers.
Moc w którą wieżysz, moc którą uzyskałeś przez lata ciężkiej pracyThe power you believe in, which can be obtained .from years of work
Na pewno uzyskałeś je, składając oficjalną prośbę do KTiL.Which I'm sure you obtained by submitting an official request to the TLC.
Oczywiście, uzyskałeś dużo nowych klientów... jako skutek i sprzedałeś również więcej części?Obviously, you obtained a lot of new customers as a result... - Mm-hm. ...and sold a lot of parts as well?
- Mamy uzyskał górnictwo prawa do oleju.- We've obtained the mining rights to the oil.
A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) za rok budżetowy 2011 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania są zgodne z prawem i prawidłowe,A. whereas the Court of Auditors has stated that it has obtained reasonable assurances that the annual accounts of the European Food Safety Authority (‘the Authority’) for the financial year 2011 are reliable and that the underlying transactions are legal and regular,
A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2011 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo,A. whereas the Court of Auditors stated that it has obtained reasonable assurances that the annual accounts of the European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (‘the Agency’) for the financial year 2011 are reliable and that the underlying transactions are legal and regular,
A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej („Centrum”) za rok budżetowy 2011 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo;A. whereas the Court of Auditors stated that it has obtained reasonable assurances that the annual accounts of the Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Centre’) for the financial year 2011 are reliable and that the underlying transactions are legal and regular,
Ale uzyskaliśmy próbkę krwi mordercy.But we have obtained a sample of the murderer's blood.
Absolwenci studiów na poziomie ISCED 5A, którzy uzyskali tytuł licencjacki/inżynierski przed wprowadzeniem struktury trzystopniowej, mogą zostać przyjęci na studia doktoranckie po zdaniu odpowiedniego egzaminu wstępnego.Graduates of ISCED 5A programmes who hold a Bachelor’s degree obtained prior to the implementation of the threecycle structure, may embark on a doctoral programme, after successfully passing the corresponding entrance examination.
Bez uszczerbku dla art. 30 lub jakiegokolwiek innego prawnego obowiązku ujawnienia informacji, każdy operator systemu przesyłowego, magazynowego lub systemu LNG, oraz każdy właściciel systemu przesyłowego, zachowują poufność informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie, które uzyskali w trakcie swojej działalności, oraz zapobiegają ujawnieniu w sposób dyskryminacyjny informacji o swojej własnej działalności, które mogą być źródłem korzyści handlowych.Without prejudice to Article 30 or any other legal duty to disclose information, each transmission, storage and/or LNG system operator, and each transmission system owner, shall preserve the confidentiality of commercially sensitive information obtained in the course of carrying out its activities, and shall prevent information about its own activities which may be commercially advantageous from being disclosed in a discriminatory manner.
Dla obywateli państw członkowskich swobodny przepływ oznacza w szczególności możliwość wykonywania zawodu, jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub jako pracownik najemny, w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskali oni kwalifikacje zawodowe.For the nationals of the Member States, free movement implies in particular the possibility to pursue a profession, either as a self-employed person or as an employee, in a Member State other than the one in which they have obtained their professional qualifications.
A pan uzyska moje zwolnienie z dowództwa Kawalerii Scarsdale.And you, my lord will obtain release from my commission in the Scarsdale Yeomanry.
IX.Komisjadopilnowuje,abyceleokreślone napoziomieprogramuzostałypoparte wskaźnikami,które państwaczłonkowskie uzyskają na poziomie LGD w´celu przedstawienia zagregowanych danych na poziomie osi´Leader.IX.The Commission ensuresthat objectives setatprogrammelevelshallbesup-ported byindicatorsthat Member States will obtain at LAG level in orderto produce aggregated data atthelevel ofthe Leader axis.
Dokładniej rzecz ujmując, władze rumuńskie utrzymywały, że dla wierzyciela, AVAS, korzystniejsza będzie zamiana całego długu na udziały w kapitale zakładowym i szybka sprzedaż całości udziałów w spółce niż egzekwowanie długu, ponieważ wartość rynkowa udziałów AVAS w spółce powstałych po zamianie długu jest wyższa niż kwota, którą AVAS uzyskałby z likwidacji spółki.More specifically, the Romanian authorities argued that the creditor AVAS was better off by converting the entire debt into equity and selling its entire stake in the company in the short term than by enforcing the debt, as the market value of the resulting stake of AVAS in the company following the debt conversion was higher than the sum that AVAS would obtain from the liquidation of the company.
Komisja uważa, że wierzyciel prywatny, który dążyłby do odzyskania zadłużenia na drodze prawnej, uzyskałby co najmniej stopę procentową określoną ustawowo.The Commission considers that a private creditor that pursued the recovery of the debt by legal means would obtain at least the statutory interest rate.
Niemcy podały jako wkład inwestora kredyt dostawcy Vopelius, który udostępniono między styczniem 1997 r. a styczniem 1998 r., a polegający na odroczeniu płatności na rzecz firmy Vopelius za dostarczony surowiec, oraz przychód, który CWP uzyskałby ze sprzedaży działu produkcji fosforanu na rzecz TI.In addition, Germany included as investor contributions a supplier credit by Vopelius (which was made available between January 1997 and January 1998 and consisted in deferral of the payment for raw materials supplied by Vopelius) and the revenues that CWP would obtain from the sale of its phosphate division to TI.
Art. 19 i 35 nie mają zastosowania do odrębnych frakcji odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do czasu ich przejęcia w celu zebrania, unieszkodliwienia lub odzysku przez zakład lub przedsiębiorstwo, które uzyskało zezwolenie lub zostało zarejestrowane zgodnie z art. 23 lub 26.Articles 19 and 35 shall not apply to separate fractions of hazardous waste produced by households until they are accepted for collection, disposal or recovery by an establishment or an undertaking which has obtained a permit or has been registered in accordance with Articles 23 or 26.
Bez uszczerbku dla art. 31 decyzji o Europolu nie przetwarza się informacji, które państwo trzecie uzyskało najwyraźniej z oczywistym naruszeniem praw człowieka.Without prejudice to Article 31 of the Europol Decision, information which has clearly been obtained by a third State in obvious violation of human rights shall not be processed.
Dane osobowe uzyskane na mocy niniejszej decyzji ramowej mogą być wykorzystane do celów innych niż wymienione w lit. a), b) i c) tylko za uprzednią zgodą państwa wykonującego, chyba że państwo wydające uzyskało zgodę osoby, której dotyczą dane.For any purpose other than those set out in points (a), (b) and (c), personal data obtained under this Framework Decision may be used only with the prior consent of the executing State, unless the issuing State has obtained the consent of the data subject.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'obtain':

None found.
Learning languages?