Usiłować (to attempt) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
usiłuję
I attempt
usiłujesz
you attempt
usiłuje
he/she/it attempts
usiłujemy
we attempt
usiłujecie
you all attempt
usiłują
they attempt
Imperfective future tense
będę usiłować
I will attempt
będziesz usiłować
you will attempt
będzie usiłować
he/she/it will attempt
będziemy usiłować
we will attempt
będziecie usiłować
you all will attempt
będą usiłować
they will attempt
Imperative
-
usiłuj
you attempt!
niech usiłuje
let him/her/it attempt
usiłujmy
let's attempt
usiłujcie
you all attempt
niech usiłują
let them attempt
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
usiłowałam
I attempted
usiłowałaś
you attempted
usiłowała
she attempted
usiłowałyśmy
we attempted
usiłowałyście
you all attempted
usiłowały
they attempted
Future feminine tense
będę usiłowała
I will attempt
będziesz usiłowała
you will attempt
będzie usiłowała
she will attempt
będziemy usiłowały
we will attempt
będziecie usiłowały
you all will attempt
będą usiłowały
they will attempt
Conditional feminine tense
usiłowałabym
I would attempt
usiłowałabyś
you would attempt
usiłowałaby
she would attempt
usiłowałybyśmy
we would attempt
usiłowałybyście
you all would attempt
usiłowałyby
they would attempt
Conditional perfective feminine tense
usiłowałabym była
I would have attempted
usiłowałabyś była
you would have attempted
usiłowałaby była
she would have attempted
usiłowałybyśmy były
we would have attempted
usiłowałybyście były
you all would have attempted
usiłowałyby były
they would have attempted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
usiłowałem
I attempted
usiłowałeś
you attempted
usiłował
he attempted
usiłowaliśmy
we attempted
usiłowaliście
you all attempted
usiłowali
they attempted
Future masculine tense
będę usiłował
I will attempt
będziesz usiłował
you will attempt
będzie usiłował
he will attempt
będziemy usiłowali
we will attempt
będziecie usiłowali
you all will attempt
będą usiłowali
they will attempt
Conditional masculine tense
usiłowałbym
I would attempt
usiłowałbyś
you would attempt
usiłowałby
he would attempt
usiłowalibyśmy
we would attempt
usiłowalibyście
you all would attempt
usiłowaliby
they would attempt
Conditional perfective masculine tense
usiłowałbym był
I would have attempted
usiłowałbyś był
you would have attempted
usiłowałby był
he would have attempted
usiłowalibyśmy byli
we would have attempted
usiłowalibyście byli
you all would have attempted
usiłowaliby byli
they would have attempted
Impersonal
usiłowano by
there would be attempted
usiłowano by
there would be attempted

Examples of usiłować

Example in PolishTranslation in English
A ja zwyczajnie usiłuję poznawać tradycje.And I am simply attempting to learn the traditions.
/ On usiłuje mnie przywołać, ale ja nie pozwalam się widzieć.He attempts to summon me, but I do not allow myself to be seen.
A jakby tego było mało, ona usiłuje się zabić.And, to top it, she attempts suicide.
Badając zachowania obiektu na nagraniach holograficznych, usiłujemy ustalić, co doprowadziło do rozsadzenia głowy.Based on the behavior of the subject in these holographic recordings we're attempting to identify what caused the head to combust.
Ponadto przemysł wiedział o tym co najmniej większość przemysłów wiedz o tym i usiłuj strywializować te ryzyka.Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.
Tak jest , proszę nie usiłuj aby wejść ten obszar bez usuwania twoich butów.Sir, please do not attempt to enter this area without removing your boots.
nie usiłuj niczego głupiego i dotrzymaj terminu. Masz 30 minut!Do not attempt anything foolish and keep the deadline.
poprosiłem go, żeby zadzwonić do mnie znów, ponieważ chciałem dyskutować to z nim dalej i usiłuj przekonać go aby wrócić.I asked him to call me again, because I wanted to discuss this with him further and attempt to persuade him to return.
- Nie usiłujcie dostrajać swojego odbiornika.- Do not attempt to adjust your sets. - Agh!
Nie... usiłujcie... podwarzyć... mojego... autorytetu!Is a failure to communicate. Do... not... attempt... to challenge... my... authority !
Tego popołudnia zaciągnęłam moją biedną storturowana duszę na lunch ze Stanford'em Blatch, i usiłowałam ogłuszyć sie bezsensownie kosmopolitanami.That afternoon I dragged my poor tortured soul... out to lunch with Stanford Blatch... and attempted to stun it senseless with cosmopolitans.
Jedzenie tutaj obiadu z Żydówką, która usiłowała zabójstwa...Dining here with a Jewess wanted for attempted murder...
Marsze w już i tak pełnej napięcia dzielnicy Istambułu - Zeytinburnu, zamieniły się w poważne walki uliczne w nocy 21 lipca 2011, kiedy radykalnie nacjonalistyczna grupa Turecka urządziła marsz na budynek partii pro-PKK BDP i usiłowała go zaatakować.Marches in the already tense Zeytinburnu district of Istanbul broke out into larger scale street fighting on the night of 21st July 2011, when ultra-nationalist Turkish groups marched to the pro-PKK BDP party office and attempted to attack it.
Należy przy tym pamiętać, że Trybunał opiera swój wniosek co do odpowiedzialności Wspólnoty na okolicznościach, że Komisja nie usiłowała poinformować ani przeprowadzić konsultacji ze skarżącym po wizycie [prawnika Roche’a] w dniu 8 listopada 1974 r.In this case it must be borne in mind that the Court has based its conclusion in regard to the Community’s liability on the fact that the Commission had not attempted to inform and to consult the applicant following [Roche’s lawyer’s] visit of 8 November 1974.
Należy zauważyć, że skarżąca rzeczywiście usiłowała uzyskać stwierdzenie nieważności różnych znaków towarowych interwenienta PAGES JAUNES w postępowaniach przed właściwymi organami krajowymi, powołując się w szczególności na przysługujące jej prawa do nazwy domeny „pagesjaunes.com”.In the present case, it must be noted that the applicant has, in actual fact, on the basis inter alia of its domain name ‘pagesjaunes.com’, attempted to obtain before the competent national authorities a declaration of invalidity of the various PAGES JAUNES trademarks of which the intervener is the holder.
Napisana przez szwajcarskiego pisarza Ericha Von Danikena... "Rydwany Bogów", usiłowała dowieść, że pozaziemscy badacze odwiedzili Ziemię tysiące lat temu.Written by Swiss author Erik Von Däniken... "Chariots of the Gods", attempted to prove that alien explorers, have visited the Earth thousands of years ago.
4 — Przed sporządzeniem rozpatrywanego wniosku o ekstradycję władze hiszpańskie usiłowały już dwukrotnie zatrzymać I. Sanestebana Goicoecheę, jednakże bezskutecznie: cour d’appel w Wersalu wydała negatywną opinię w przedmiocie wniosku o ekstradycję skierowanego do władz francuskich w dniu 11 października 2000 r. (wyrok z dnia 19 czerwca 2000r.), z tego względu, że według prawa francuskiego nastąpiło przedawnienie karalności zarzucanych zainteresowanemu czynów; wydany 31 marca 2004 r. europejski nakaz aresztowania również nie doprowadził do wydania I. Sanestebana Goicoechei Hiszpanii.4 — Before the present extradition request, the Spanish authorities had already attempted on two occasions to lay hands on Mr Santesteban Goicoechea, but without success: a request for extradition made to the French authorities on 11 October 2000 was the subject of an unfavourable opinion of the Cour d’appel de Versailles (France) (judgment of 19 June 2001) on the ground that the offences of which he was accused were statute-barred under French law; a European arrest warrant of 31 March 2004 also failed to bring about Mr Santesteban Goicoechea’s extradition to Spain.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. k), dług celny nie wygasa w odniesieniu do osoby lub osób, które usiłowały popełnić oszustwo.In the case referred to in paragraph 1(k), the customs debt shall not be extinguished in respect of any person or persons who attempted deception.
Według sprawozdania grupy ekspertów z listopada 2012 r. kilku wywodzących się z M23 dawnych uczestników walk twierdzi, że przywódcy M23 na miejscu zamordowali dziesiątki dzieci, które – po wcieleniu do M23 jako dzieci-żołnierze – usiłowały uciec.According to the November 2012 Group of Experts report, several ex-M23 combatants claim that M23 leaders summarily executed dozens of children who attempted to escape after being recruited as M23 child soldiers.
Kiedy uświadomiłem sobie, że się zgubiłem, usiłowałem wrócić i znalazłem się tutaj.When l first realized l was lost, l attempted to retrace my steps, only to find myself here.
Pierwszy raz usiłowałem użyć mojej filozofii w praktyce.first time I've attempted to put my philosophy to practical use,
Przeszukując moje sumienie i akta... nie mogę twierdzić, że zawsze byłem prawy i mądry... ale usiłowałem gonić ze starannością za prawdą żeby ją przekazać... mimo że, jak w tej sprawie, z góry byłem ostrzegany... że mogę zwrócić na siebie uwagę senatora McCarthy'ego.Having searched my conscience and my files I cannot contend that I have always been right or wise but I have attempted to pursue the truth with diligence and to report it even though, as in this case, I had been warned in advance that I would be subjected to the attentions of Senator McCarthy.
I usiłowałeś zamordować konsultanta FBI!You attempted to murder an FBI consultant!
"Brytyjski szpieg o pseudonimie Ellis, posługujący się fałszywym paszportem, usiłował porwać w Budapeszcie węgierskiego generała."British spy, work name Ellis, "travelling with false Hungarian papers, "has attempted to kidnap an unnamed Hungarian General in Budapest.
- Ale... David Lee... za moimi plecami... usiłował przekupić starszyznę, dlatego adopcja nie doszła do skutku.Yes, but David Lee... behind my back... attempted to bribe the tribal council, and that's why this adoption fell through.
By wyjaśnić zachowanie jej męża, który usiłował zabijać, by chronić żonę, musimy założyć, że cierpiał z powodu wywołanej psychozy.In orderto explain the behavior ofherhusband, who attempted murder to protect his wife, we must assume that he suffered from an induced psychosis.
Oczywiście usiłowaliśmy wymusić postanowienia traktatu z 2097.Shran. Naturally, we attempted to enforce the Treaty of 2097.
Przez 25 lat, usiłowaliśmy skontaktować się z Festerem za pośrednictwem innych światów, i przez te 25 lat... nic.For 25 years, we've attempted to contact Fester in the great beyond, and for 25 years... nothing.
usiłowaliśmy dalej pobudzić jej żeby do otwartego ją zamkniętą umysłowe nieporządki.We attempted to further stimulate her in order to open her closed mental disorders.
Wiem, że usiłowaliście go aresztować.I know that you attempted to arrest him.
/Bywało, że jacyś ludzie... /usiłowali go zabić. /Chociażby Frato.There's been times when other people have attempted shots at his life, the Frato situation...
/Na planecie Ziemia, mężczyźni usiłowali odpowiedzieć na to/ /pytanie i nie byli w stanie.Of plant Earth, men have attempted to answer that question, and failed.
Moi koledzy od wielu lat usiłowali skonstruować samodzielnego robota.For decades my colleagues in artificial intelligence have attempted to create an autonomous robot.
/3 pracowników z laboratorium, /w którym produkowano narkotyki /usiłowało uciec przez okno /w rezultacie jeden z nich, zginął na miejscu.3 workers from the drug lab... attempted escape through the window resulting one death from falling
Między kwietniem i lipcem 2007 roku Tiz Pars, w imieniu SHIG, usiłowało nabyć laserową i maszynę do spawania i cięcia, pracującą w pięciu płaszczyznach, co byłoby istotnym wkładem w irański program budowy rakiet balistycznych.Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG.
Tiz Pars: nazwa-przykrywka SHIG. między kwietniem a lipcem 2007 roku Tiz Pars usiłowało nabyć w imieniu SHIG pięcioosiową laserową wycinarkę i spawarkę, co byłoby istotnym wkładem w irański program budowy pocisków balistycznych.Tiz Pars: Tiz Pars is a cover name for SHIG. Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG.
między kwietniem a lipcem 2007 roku Tiz Pars usiłowało nabyć w imieniu SHIG pięcioosiową laserową wycinarkę i spawarkę, co byłoby istotnym wkładem w irański program budowy pocisków balistycznych.Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'attempt':

None found.
Learning languages?