Przysięgnąć (to swear) conjugation

Polish
64 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przysięgnę
I will swear
przysięgniesz
you will swear
przysięgnie
he will swear
przysięgniemy
we will swear
przysięgniecie
you all will swear
przysięgną
they will swear
Imperative
-
przysięgnij
you swear!
niech przysięgnie
let him/her/it swear
przysięgnijmy
let's swear
przysięgnijcie
you all swear
niech przysięgną
let them swear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przysięgłam
I swore
przysięgłaś
you swore
przysięgła
she swore
przysięgłyśmy
we swore
przysięgłyście
you all swore
przysięgły
they swore
Future feminine tense
przysięgnę
I will swear
przysięgniesz
you will swear
przysięgnie
she will swear
przysięgniemy
we will swear
przysięgniecie
you all will swear
przysięgną
they will swear
Conditional feminine tense
przysięgłabym
I would swear
przysięgłabyś
you would swear
przysięgłaby
she would swear
przysięgłybyśmy
we would swear
przysięgłybyście
you all would swear
przysięgłyby
they would swear
Conditional perfective feminine tense
przysięgłabym była
I would have sworn
przysięgłabyś była
you would have sworn
przysięgłaby była
she would have sworn
przysięgłybyśmy były
we would have sworn
przysięgłybyście były
you all would have sworn
przysięgłyby były
they would have sworn
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przysiągłem
I swore
przysiągłeś
you swore
przysiągł
he swore
przysięgliśmy
we swore
przysięgliście
you all swore
przysięgli
they swore
Future masculine tense
przysięgnę
I will swear
przysięgniesz
you will swear
przysięgnie
he will swear
przysięgniemy
we will swear
przysięgniecie
you all will swear
przysięgną
they will swear
Conditional masculine tense
przysiągłbym
I would swear
przysiągłbyś
you would swear
przysiągłby
he would swear
przysięglibyśmy
we would swear
przysięglibyście
you all would swear
przysięgliby
they would swear
Conditional perfective masculine tense
przysiągłbym był
I would have sworn
przysiągłbyś był
you would have sworn
przysiągłby był
he would have sworn
przysięglibyśmy byli
we would have sworn
przysięglibyście byli
you all would have sworn
przysięgliby byli
they would have sworn
Impersonal
przysięgnięto by
there would be sworn
przysięgnięto by
there would be sworn

Examples of przysięgnąć

Example in PolishTranslation in English
Musi pani przysięgnąć.You have to swear.
Musicie przysięgnąć, że dochowacie tajemnicy.I'm gonna have to swear you all to secrecy.
chcesz zostać skrzyżowany dla czego zobaczyłeś... lub chcesz aby przysięgnąć wierność... do nowego imperatora?Do you want to be crucified for what you have seen... or do you want to swear allegiance... to the new emperor?
- A teraz...uroczyście przysięgnij że się nie wygadasz .- Now... pinky swear not to tell.
A teraz przysięgnijcie, że zgadzacie się z tym planem.Now, I want both of you to swear agreement to this plan.
Klęknij Lawinio i ty, chłopcze, i przysięgnijcie, że dokonamy krwawej pomsty na zdradzieckich Gotach, albo tę hańbę weźmiemy do grobu.Kneel, Lavinia, and kneel, sweet boy, and swear with me that we will prosecute, by good advice, mortal revenge upon these traitorous Goths and see their blood or die with this reproach.
Uklęknijcie i przysięgnijcie.Then kneel and swear this oath.
- I przysięgłam nic nie mówić, ale...- And I swore not to say anything, but...
A ja pracowałam w strefie zero pomagając z jedzeniem przez pierwszy miesiąc więc widziałam co pan i pana ludzie i co cała policja robiła i przysięgłam sobie, że się odwdzięczę.And I worked at Ground Zero helping with food service for the month after, so I saw firsthand what you and your men were doing and what the NYPD was going through, and I swore that I would give back.
A kiedy znów mogłam chodzić, mój trener zmusił mnie, żebym znów stanęła na belce, choć przysięgłam sobie, że nigdy tego nie zrobię.And when I could walk again, my coach forced me to get back on the beam, which I swore I would never ever do.
Agent Sullivan był moim pierwszym i przysięgłam, że ostatnim.But the loss of one of my agents, I cannot withstand. Agent Sullivan was my first, And, I swore, my last.
Ale przysięgłam sobie, że jeżeli będę miała jeszcze kiedyś taką szansę to nie zawaham się.But I swore to myself if I ever had the chance again, I would not hesitate.
Ale nie wie jednego... że przysięgłaś nigdy więcej nie spotykać się ze mną.But what he doesn't know... is that you swore never to see me again.
Obiecałaś, przysięgłaś.You promised and you swore it.
Pamiętaj, przysięgłaś mi lojalność. Tak?Remember, you swore yourself to me.
Pearl, przysięgłaś!Pearl, You swore!
Uroczyście przysięgłaś, pamiętasz?You swore a solemn vow, remember?
- Co tutaj robisz? Sara przysięgła wierność Lidze Asasynów.Sara swore allegiance to the League of Assassins.
- Nie, służka przysięgła, że jej nie wzięła, ale i tak ją wyrzucą.No,and the maid swore to the police
- przysięgła, że widziała, jak to zrobił.She swore she saw him do it.
/Caleb twierdził, że się kochają, ale Celestine przysięgła na grób matki, że Caleb wziął ją siłą.- Caleb insisted that they were in love... - We're in love! And Celestine swore on her mother's grave that Caleb had forced himself on her.
/Joy tak spodobało się jacuzzi, /że przysięgła nigdy z niego nie wyjść.Joy loved her hot tub so much, she swore she'd never leave it.
Gdybym nie zgodził się podważyć twojej mocy, czarownice przysięgły zabić moje nienarodzone dziecko.If I didn't agree to usurp your power, the witches swore to kill my unborn child.
I twoja podświadomość nie skrywa gdzieś głęboko żadnej żądzy przespania się z nim na piątkowej imprezie? Nawet gdybyśmy obie przysięgły, że nie wrócimy do szkoły z nietkniętym dziewictwem.Deep in your subconscious, you have no desire to sleep with him at Preston's party Friday, even though we both swore we wouldn't go back to school with our virginities intact?
Kiedy uciekłeś, trzy rodziny przysięgły, że znowu znajdą dar.And when you escaped, the three families swore that they'd find the gift again.
Gdybym nie wiedziała, przysięgłabym, że ona to ja.If I didn't know better, I would swear she were me.
13,400 Amerykanów wzięło udział w inwazji. Kiedy już skoczyłem, przysiągłem sobie... .And that's why, when l jumped on D-Day, l swore... .
A ja przysiągłem, na pamięć mego Ojca, że to nie będzie Kartagina.- And I swore on my father's memory, -- - It would NOT Cartago.
A przed operacją przysiągłem sobie, że coś dla niej zrobię.So, I swore to myself before I went into surgery that I'd do something for her.
Ale chciałem znaleźć pokój i odpokutować za ból który zadałem Więc przysiągłem na Boga, będę czynił tylko dobra, leczył chorych.But I wanted to find peace and do penance for the pain I caused, so I swore an oath to God to only do good, heal the sick.
Ale przysiągłem tobie siebie i wiem, że mi uwierzyłaś.But I swore myself to you, and I know you believed me.
A nawet przysiągłeś.You swore even.
A ty przysiągłeś na Allaha, że jesteś moim bratem!You swore to Allah that you were my brother.
Ale twoja informatorka, ta sama, która poinformowała cię o mych zamiarach, którą przysiągłeś ochronić... Nie dostarczyłeś jej uciechy.But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect... you didn't bring her any enjoyment.
Dopiero co przysiągłeś na grób swojej matki, panie Binney.You just swore on your mother's grave, Mr. Binney.
Może więc, kiedy wydostałeś się z Tula Lake, przysiągłeś sobie odnaleźć swojego kumpla Ray'a.So maybe you get out of the Tula Lake, swore to find your buddy Ray.
- "przysiągł zbyt późno, że to był ostatni raz."- "swore too late this was the last time."
- Kimś, kto przysiągł ją chronić.Someone who swore to keep her safe.
- Nieszczęśnik przysiągł że się zemści używając twojej broni!--The poor boy swore he would avenge himself using your own weapons!
/ Michael patrzył jak jego brat, /któremu przysiągł przestać pomagać... /cieszył się dziewczyną /z którą pomógł mu się pogodzić.Michael watched as the brother he swore to stop helping... enjoyed the girlfriend he helped him reunite with.
/- który przysiągł...- who swore...
Ale przysięgliśmy służyć panu skarbu.But we swore to serve the master of the precious.
Gdy tu przybyliśmy, przysięgliśmy nie mieszać się w takie sprawy.When our kind came to this plane, we swore not to involve ourselves in such matters.
Ja, ty i Jonas to sobie przysięgliśmy.You, me and Jonas- we all swore to that.
My przysięgliśmy więc ty też przysięgnij.We swore, so you swear too.
Nie, połączył nas też fakt, że obydwoje byliśmy wychowani przez nasze babcie i przysięgliśmy że pozostaniemy zobowiązani do polepszania sytuacji na świecie.No, we also bonded over having both been raised by our grandmothers, and we also swore that we'd both remain committed to making the world a better place for our having been in it.
Gdy przysięgliście, że oświadczenie jest zgodne z prawdą i waszą wiedzą, co Sąd Baltimore zrobił?Detectives, when you swore that your affidavit was true... to the best of your ability, what did the Circuit Court of Baltimore do?
Największą tajemnicę piszecie na początku listy. Tę jedną rzecz, który przysięgliście, że zabierzecie do grobu.You write your worst secret at the top of the list, the one thing you swore you'd take to the grave.
Nie mogłam niczego zdobyć, bo przysięgliście w sądzie ścisłe rozdzielenie tych spraw.I couldn't have discovered anything from you. You stood up in court and swore to a strict separation of these cases.
- Sir, przysięgnę, na co pan tylko zechce.Sir, I will swear on whatever you want me to swear on.
I tak przysięgnę, że mnie kochasz, i każę ją połknąć każdemu, kto powie, że cię nie kocham.I will swear by it that you love me and I will make him eat it that says I love not you.
Niech pan da mi Biblię, a na nią przysięgnę.Tell me the woman's lying, and I will do whatever is necessary to protect you. You give me a Bible, and I will swear on it.
/Na niebiosa przysięgniesz /że nie ma nic rzadszego od Folies Bergere?By the heavens above you will swear there's nothing rarer.
4 przysięgnie, że nic nie widziało, a ja będę na łodzi z odpadami do Południowej Karoliny.Four will swear they didn't see anything, and I'll be facedown in a garbage barge bound for South Carolina.
Potem Natalia kontaktuje się ze mną, mówiąc że ma naocznego świadka który przysięgnie, że Federov jest w to wmieszany.Then Natalia reaches out to me, says she's got an eye witness who will swear that Federov was involved.
Z całym szacunkiem, pani Thompson, połowa ludzi w więzieniu przysięgnie na wszystko, - Czy żony tych mężczyzn dostają co miesiąc paczki z 7 000 dolarów?With all due respect, Mrs. Thompson, half the men in prison will swear up and down they didn't do it.
- Mam ludzi, którzy przysięgną, że była sprawna umysłowo...I have people who will swear that she was lucid...
- Mamy dwóch gości, którzy przysięgną, że mieli z nim romans.- We have two guys who will swear he had affairs with them.
Mam alibi. 4 osoby przysięgną, że grałam w pokera.I'd like to talk to you. I got an alibi. Four people will swear we were playing poker.
Nawet jeśli ci goście przysięgną przed sądem, że zaatakował ich wielki nietoperz, mamy Falconego na miejscu zbrodni.Even if these guys will swear to being thrashed by a giant bat we've got Falcone at the scene.
Setki osób na to przysięgną. Ukrywam się za kotarą.And what's more, hundreds of people will swear I am hiding behind the curtain.
Gdybym nie wiedział, kim pani jest przysiągłbym, że spotkaliśmy się na Planecie Rozkoszy Wrigley.Excuse me, sir, but, ma'am, if I didn't know better, I would swear that you were somebody I left behind on Wrigley's Pleasure Planet.
Kiedy żyłem, byłem członkiem stowarzyszenia, które przysięgło walczyć ze złem.When I lived, varjeg member of a gallery, who swore to fight the evil.
Sto kobiet, stłoczonych w kupę, bladych z przerażenia, przysięgło, jako widziały, że ludzie cali w płomieniach chodzą po ulicach tam i z powrotem.And there were drawn upon a heap 100 ghastly women, transformed with their fear, who swore they saw men all in fire walk up and down the streets. And yesterday the bird of night did sit, even at noonday, upon the marketplace, hooting and shrieking.
Learning languages?