Przekroczyć (to exceed) conjugation

Polish
32 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przekroczę
I will exceed
przekroczysz
you will exceed
przekroczy
he will exceed
przekroczymy
we will exceed
przekroczycie
you all will exceed
przekroczą
they will exceed
Imperative
-
przekrocz
you exceed!
niech przekroczy
let him/her/it exceed
przekroczmy
let's exceed
przekroczcie
you all exceed
niech przekroczą
let them exceed
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przekroczyłam
I exceeded
przekroczyłaś
you exceeded
przekroczyła
she exceeded
przekroczyłyśmy
we exceeded
przekroczyłyście
you all exceeded
przekroczyły
they exceeded
Future feminine tense
przekroczę
I will exceed
przekroczysz
you will exceed
przekroczy
she will exceed
przekroczymy
we will exceed
przekroczycie
you all will exceed
przekroczą
they will exceed
Conditional feminine tense
przekroczyłabym
I would exceed
przekroczyłabyś
you would exceed
przekroczyłaby
she would exceed
przekroczyłybyśmy
we would exceed
przekroczyłybyście
you all would exceed
przekroczyłyby
they would exceed
Conditional perfective feminine tense
przekroczyłabym była
I would have exceeded
przekroczyłabyś była
you would have exceeded
przekroczyłaby była
she would have exceeded
przekroczyłybyśmy były
we would have exceeded
przekroczyłybyście były
you all would have exceeded
przekroczyłyby były
they would have exceeded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przekroczyłem
I exceeded
przekroczyłeś
you exceeded
przekroczył
he exceeded
przekroczyliśmy
we exceeded
przekroczyliście
you all exceeded
przekroczyli
they exceeded
Future masculine tense
przekroczę
I will exceed
przekroczysz
you will exceed
przekroczy
he will exceed
przekroczymy
we will exceed
przekroczycie
you all will exceed
przekroczą
they will exceed
Conditional masculine tense
przekroczyłbym
I would exceed
przekroczyłbyś
you would exceed
przekroczyłby
he would exceed
przekroczylibyśmy
we would exceed
przekroczylibyście
you all would exceed
przekroczyliby
they would exceed
Conditional perfective masculine tense
przekroczyłbym był
I would have exceeded
przekroczyłbyś był
you would have exceeded
przekroczyłby był
he would have exceeded
przekroczylibyśmy byli
we would have exceeded
przekroczylibyście byli
you all would have exceeded
przekroczyliby byli
they would have exceeded
Impersonal
przekroczono by
there would be exceeded
przekroczono by
there would be exceeded

Examples of przekroczyć

Example in PolishTranslation in English
"Max z Lamborghini ostrzegł nas wszystkich "Że byłoby to zbyt niebezpieczne może przekroczyć 300 kilometrów na godzinę.'Max from Lamborghini had warned all of us 'that it would be too dangerous to exceed 300km per hour.
- Nie przekrocz szybkości.- Don't exceed port speed.
Mówili, że przekroczyłam roczny limit.They said I'd exceeded my annual limit.
Kod dostępu nieprawidłowy, przekroczyłaś czas dostępu.Access code invalid. You have exceeded the time period.
- Podejrzewam, więc nie mów dr Brennan, że ojciec panny młodej wściekł się kiedy przekroczyła budżet na kwiaty, a te oncidium... maleńka, one kosztują.I'm guessing, so don't tell Dr. Brennan, but the father of the bride was furious when the flower budget was exceeded, and these oncidium-- they cost, baby.
/i przekroczyła pani swój debet. Dupek!Fitch, you are not eligible for any more loans 'and you've exceeded your overdraft limit.'
"Eksperymenty z psem przekroczyły moje oczekiwania."The experiments with the dog exceeded my expectations
15 lutego 2007 r. monety znajdujące się w posiadaniu Banka Slovenije wyemitowane przez sektor publiczny i zaksięgowane na krajowym rachunku sektora publicznego przekroczyły, na podstawie średniej dziennej, 10–procentowy limit wartości monet w obiegu ustalony w art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93.On 15 February 2007 Banka Slovenije’s holdings of coins issued by the public sector and credited to the national public sector’s account exceeded, on a daily average basis, the limit of 10% of the value of coins in circulation established by Article 6 of Council Regulation (EC) No 3603/93.
17Na przykład po opublikowaniu konkursu na projekty dotyczące bazy turystycznej, LGD w Grecji zatwierdziła doºnansowanie projektów, które przekroczyły docelową liczbę nowych pokojów dla turystów o 20%.17 For example, following a call for proposals for tourist accommodation projects, the LAG in Greece approved grants for projects that exceeded the target number of new tourist rooms by 20 %.
Aby ten cel osiągnąć, organ homologacyjny musi przyjąć, że pojazdy, które przekroczyły dystans trwałości przyjęty do badania typu V, określony w ppkt 3.3.1., mogą wykazywać pogorszenie działania układu diagnostycznego powodujące, że wartości dopuszczalne emisji zanieczyszczeń podane w ppkt 3.3.2. mogą ulec przekroczeniu, zanim system diagnostyczny zasygnalizuje usterkę kierowcy pojazdu.In achieving this objective the approval authority shall accept that vehicles which have travelled distances in excess of the Type V durability distance, referred to in paragraph 3.3.1., may show some deterioration in OBD system performance such that the emission limits given in paragraph 3.3.2. may be exceeded before the OBD system signals a failure to the driver of the vehicle.
Antigua i Barbuda oraz Oman przekroczyły próg dla krajów o wysokich dochodach w 2007 r. Zgodnie z zasadami przeprowadzanego przez OECD/DAC przeglądu wykazu, jeżeli do 2010 r. pozostaną krajami o wysokich dochodach, to w 2011 r. nastąpi ich awans w ramach wykazu.Antigua & Barbuda and Oman exceeded the high income country threshold in 2007. In accordance with the DAC rules for revision of this list, both will graduate from the list in 2011 if they remain high income countries until 2010.
Ich łączna produkcja przekroczyłaby naszą.Sierra Leone, or even Angola. Combined production would exceed our own.
Należy też podkreślić, że wartość samych aktywów obrotowych (308 mln SKK; 8,1 mln EUR) przekroczyłaby zysk z układu (225 mln SKK; 5,93 mln EUR).It should be noted that the value of the current assets alone (SKK 308 million; EUR 8,1 million) would exceed the yield obtained under the arrangement (SKK 225 million; EUR 5,93 million).
Według scenariusza podstawowego rezerwa gotówki i zbywalnych aktywów wynosiłaby około [12–17] % bilansu PBB przed końcem 2011 r. i osiągnęłaby poziom około [7–17] % przed końcem 2015 r. Według scenariusza warunków skrajnych rezerwa gotówki i zbywalnych aktywów przekroczyłaby poziom [7–10] % bilansu PBB przed końcem 2011 r. i osiągnąłby poziom około [7–10] % przed końcem 2015 r. Zdaniem Komisji sytuacja w zakresie płynności zdaje się być odpowiednia zarówno według scenariusza podstawowego, jak i według scenariusza warunków skrajnych.In the base case scenario the cash and liquidity reserve would be approximately [12–17] % of PBB’s balance sheet by the end of 2011 and reach a level of approximately [7–17] % by the end of 2015. In the stress case scenario the cash and liquidity reserve would exceed [7–10] % of PBB’s balance sheet by the end of 2011, and reach a level of approximately [7–10] % by the end of 2015.
Komisja ma prawo przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 23 dotyczące zmian orientacyjnych kwot określonych w art. 5 ust. 3, które przekroczyłyby te kwoty o więcej niż 5 % wartości koperty finansowej w każdym z przypadków, jeżeli przekroczenie tego limitu okazałoby się konieczne.The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 concerning modifications to the indicative amounts specified in Article 5(3) that would exceed those amounts by more than 5 % of the value of the financial envelope in each case, should it prove necessary to exceed that limit.
Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dodatków do wskaźników, zmian pewnych konkretnych szczegółów w zakresie instrumentów finansowych oraz zmian orientacyjnych kwot, które przekroczyłyby je o więcej niż 5 % wartości koperty finansowej w każdym z przypadków.The power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of additions to the indicators, changes to certain specific details regarding the financial instruments and modifications to the indicative amounts that would exceed those amounts by more than 5 % of the value of the financial envelope in each case.
Oznacza ono, zgodnie z badaniem przeprowadzonym w sprawozdaniu ECON, brak przedsiębiorstw działających w danym sektorze, które przekroczyłyby próg de minimis w danej strefie.It indicates that following the research made by the ECON report, there were no undertakings active in the given sector that would exceed the de minimis threshold within the relevant zone.
Szacuje się, że niewykorzystane moce produkcyjne blisko pięciokrotnie przekroczyłyby konsumpcję w Unii w ODP.The estimation of the unused capacity would exceed nearly five times the Union consumption during the RIP.
W przypadku gdy w danym roku jednolite płatności obszarowe w nowym państwie członkowskim przekroczyłyby roczną pulę środków finansowych, krajowa kwota na hektar mająca zastosowanie w tym nowym państwie członkowskim jest proporcjonalnie zmniejszana przez zastosowanie współczynnika redukcji.Where in a given year the single area payments in a new Member State would exceed its annual financial envelope, the national amount per hectare applicable in that new Member State shall be reduced proportionately by applying a reduction coefficient.
A ty przekroczyłeś moje wyobrażenia w sposób...And you carried it out and exceeded my expectations in a way that...
Mogę tylko stwierdzić że pan i nadzorcy przekroczyliście okres trwałości.You and the overseers Have far exceeded Your designed life expectancy, Commandant. I can only do so much.
Wszyscy przekroczyliście moje oczekiwania.You have more than exceeded my expectations.
Dlatego nie można wykluczyć, że w takim przypadku pełny koszt sprężarek sprzedawanych we Wspólnocie i produkowanych w ChRL (łącznie m.in. z kosztami produkcji, sprzedaży, kosztami ogólnymi i administracyjnymi, frachtem morskim, należnościami celnymi konwencyjnymi i ewentualnymi cłami antydumpingowymi) przekroczyłby pełen koszt produkcji i sprzedaży podobnych sprężarek we Wspólnocie.Therefore, it cannot be excluded that in that case the full cost of compressors sold in the Community and produced in the PRC (including, inter alia, manufacturing costs, selling, general and administrative expenses, ocean freight, conventional duty and possible anti-dumping duty) would exceed the full cost of producing and selling alike compressors in the Community.
Jeżeli zgodnie z powyższym modelem wkładów członkowskich wkład członka przekroczyłby ten poziom, wówczas różnicę rozdziela się między inne państwa o statusie członka/obserwatora zgodnie z ich procentowymi poziomami PKB.In case that, according to the above membership contribution model, the contribution of a Member would exceed this level the difference is then distributed among the other Member/Observer States according to their percentage levels of GDP.
Nie dostarczono żadnych informacji w celu wykazania, że zysk w ten sposób zastosowany przekroczyłby zysk zazwyczaj uzyskiwany przez innych eksporterów lub producentów ze sprzedaży tej samej ogólnej kategorii produktów w Tajlandii.No information was provided to show that the profit so used would exceed the profit normally realised by other exporters or producers on sales of the same general category of products in Thailand.
Władze polskie poinformowały również, że nawet przy założeniu, że właściwy rynek obejmowałby wyłącznie druk techniką wklęsłodruku, współczynnik CAGR dla tego rynku w latach 2001–2006 przekroczyłby CAGR dla PKB na terenie EOG.The Polish authorities also stated that, even if the relevant market were restricted to rotogravure printing alone, its CAGR for the period 2001-06 would exceed the CAGR for GDP within the EEA.
jakiekolwiek pogorszenie jakości lub awarię, łącznie z awariami instalacji elektrycznych i układu kontroli emisji, które mogłoby skutkować przekroczeniem wartości progowych emisji OBD, lub jeżeli dotyczy, niemożnością osiągnięcia zakresu wydajności funkcjonalnej układu oczyszczania spalin, jeżeli poziom emisji któregokolwiek z zanieczyszczeń będących przedmiotem regulacji przekroczyłby wartości progowe OBD;any deterioration or failure, including electrical failures, of the emission control system, that would result in emissions exceeding the OBD threshold limits or, when applicable, in failing to reach the range of functional performance of the exhaust aftertreatment system where the emission of any regulated pollutant would exceed the OBD threshold limits,
Aktywa sprzedane w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2005 r. przyniosły dochód w wysokości 52,1 mln PLN (12,3 mln EUR), co zdecydowanie przekroczyło prognozy dotyczące dochodu ze sprzedaży, które szacowano na 10,3 mln PLN (2,4 mln EUR).The assets sold between January 2003 and December 2005 generated revenue of PLN 52,1 million (EUR 12,3 million), which far exceeded the forecast PLN 10,3 million (EUR 2,4 million).
Dowody zebrane podczas śledztwa pozwalają Komisji stwierdzić, że przedmiotowe państwo członkowskie przekroczyło w 2010 r. kwotę połowową dla makreli o 19621 ton.The evidence gathered in the course of the investigation allows the Commission to establish that this Member State has exceeded its mackerel quota in the year 2010 by 19621 tonnes.
Dowody zebrane w trakcie dochodzenia i postępowania wyjaśniającego pozwalają Komisji stwierdzić, że przedmiotowe państwo członkowskie przekroczyło maksymalny nakład połowowy na 2012 r. w odniesieniu do przegrzebka o 451641 kilowatodni, a w odniesieniu do kraba kieszeńca i kraba pająkowatego o 38462 kilowatodni.The evidence gathered in the course of the investigation and enquiries allows the Commission to establish that this Member State has exceeded its 2012 maximum fishing effort for scallops by 451641 kW days and for edible and spider crab by 38462 kW days.
Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.Where, at the date of closure of the accounts, an enterprise finds that, on an annual basis, it has exceeded or fallen below the headcount or financial thresholds stated in Article 2, this will not result in the loss or acquisition of the status of medium-sized, small or micro-enterprise unless those thresholds are exceeded over two consecutive accounting periods.
W szczególności, na podstawie dostępnych informacji, narażenie operatora przekroczyłoby dopuszczalny poziom narażenia operatora (AOEL), nie dowiedziono również, że narażenie pracowników i osób postronnych jest na dopuszczalnym poziomie.In particular, based on the available information, the operator exposure would exceed the AOEL (acceptable operator exposure level) and it has not been demonstrated that the worker and bystander exposure is acceptable.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'exceed':

None found.
Learning languages?