Ponosić (to bear) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ponoszę
I bear
ponosisz
you bear
ponosi
he/she/it bears
ponosimy
we bear
ponosicie
you all bear
ponoszą
they bear
Imperfective future tense
będę ponosić
I will bear
będziesz ponosić
you will bear
będzie ponosić
he/she/it will bear
będziemy ponosić
we will bear
będziecie ponosić
you all will bear
będą ponosić
they will bear
Imperative
-
ponoś
you bear!
niech ponosi
let him/her/it bear
ponośmy
let's bear
ponoście
you all bear
niech ponoszą
let them bear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ponosiłam
I bore
ponosiłaś
you bore
ponosiła
she bore
ponosiłyśmy
we bore
ponosiłyście
you all bore
ponosiły
they bore
Future feminine tense
będę ponosiła
I will bear
będziesz ponosiła
you will bear
będzie ponosiła
she will bear
będziemy ponosiły
we will bear
będziecie ponosiły
you all will bear
będą ponosiły
they will bear
Conditional feminine tense
ponosiłabym
I would bear
ponosiłabyś
you would bear
ponosiłaby
she would bear
ponosiłybyśmy
we would bear
ponosiłybyście
you all would bear
ponosiłyby
they would bear
Conditional perfective feminine tense
ponosiłabym była
I would have borne
ponosiłabyś była
you would have borne
ponosiłaby była
she would have borne
ponosiłybyśmy były
we would have borne
ponosiłybyście były
you all would have borne
ponosiłyby były
they would have borne
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ponosiłem
I bore
ponosiłeś
you bore
ponosił
he bore
ponosiliśmy
we bore
ponosiliście
you all bore
ponosili
they bore
Future masculine tense
będę ponosił
I will bear
będziesz ponosił
you will bear
będzie ponosił
he will bear
będziemy ponosili
we will bear
będziecie ponosili
you all will bear
będą ponosili
they will bear
Conditional masculine tense
ponosiłbym
I would bear
ponosiłbyś
you would bear
ponosiłby
he would bear
ponosilibyśmy
we would bear
ponosilibyście
you all would bear
ponosiliby
they would bear
Conditional perfective masculine tense
ponosiłbym był
I would have borne
ponosiłbyś był
you would have borne
ponosiłby był
he would have borne
ponosilibyśmy byli
we would have borne
ponosilibyście byli
you all would have borne
ponosiliby byli
they would have borne
Impersonal
ponoszono by
there would be borne
ponoszono by
there would be borne

Examples of ponosić

Example in PolishTranslation in English
Badany pakiet środków pomocy poprzez uwolnienie Tieliikelaitosu od dodatkowych kosztów osobowych, jakie przedsiębiorstwo to musiało ponosić na skutek przejętych zobowiązań z czasów, kiedy odpowiednie usługi stanowiły część systemu administracji publicznej (usługi wewnętrzne), pozwalał przedsiębiorstwu swobodne działać na zliberalizowanym rynku i dokonywać niezbędnych korekt, aby reagować na zmiany rynkowe oraz inne zmiany technologiczne wpływające na rentowność przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasu.The examined State aid package, by relieving Tieliikelaitos from the extra personnel costs it had to bear due to inherited liabilities from the time when the respective services were part of the public administration system (in-house services), would enable the company to operate freely in the liberalised market and to make the necessary adjustments to respond to market and other technological developments that affect the company’s viability in the long term.
Cóż... też ponoszę za to odpowiedzialność.Well... I bear some of the responsibility as well.
I nie ponosisz za to żadnej odpowiedzialności.And you bear no responsibility for any of that.
Chyba oboje ponosimy odpowiedzialność, że sprawy przybrały taki obrót.I suppose both of us bear some responsibility for this turn of events.
Gdy bezbronni mieszkańcy Selmy doznają okrutnej przemocy, gdy traktuje się ich gazem łzawiącym i pałkami jak wrogów na wojnie, żaden obywatel tego kraju nie może uznać, że jest bez winy, gdyż wszyscy ponosimy odpowiedzialność za bliźnich.While rageful violence continues towards the unarmed people of Selma, while they are assaulted with tear gas and batons like an enemy in a war, no citizen of this country can call themselves blameless, for we all bear a responsibility for our fellow man.
Jeśli zszedł na złą drogę... wszyscy ponosimy winę.So if he went astray... we all bear some of the blame.
Jako przywódcy grup ponosicie wielką odpowiedzialność... za wyniki pracowników.As team leaders, you bear a great responsibility... for the workers' performance.
Oboje ponosicie odpowiedzialność za podjęcie się tej sprawy.You both bear responsibility for taking this case.
3) Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Królestwo Niderlandów, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Parlament Europejski ponoszą własne koszty.(3) The Kingdom of Denmark, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Parliament shall bear their own costs.’
4) Królestwo Danii w sprawie C-14/06, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwo Norwegii ponoszą własne koszty.Orders the Kingdom of Denmark, in Case C-14/06, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway to bear their own costs.
Aby ustalić, czy przyznawana jest korzyść ekonomiczna, Urząd musi ocenić, czy środek zwalnia beneficjentów z obciążeń, które w normalnym trybie ponoszą w trakcie swojej działalności.To determine whether an economic advantage has been granted, the Authority has to assess whether a measure relieves its beneficiaries of charges that they normally bear in the course of their business.
Agencje ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku niedopełnienia swoich zobowiązań lub obowiązków, bez uszczerbku dla możliwości podjęcia działań przeciwko podmiotowi składującemu.Without prejudice to any recourse against the storer, they shall bear financial responsibility for failure to comply with their undertakings or obligations.
Agencje płatnicze ponoszą skutki finansowe wynikające ze złego przechowywania produktu podlegającego interwencji Wspólnoty, w szczególności z powodu niedostosowania metod składowania.The paying agencies shall bear any financial consequences of poor conservation of products covered by Community intervention measures, in particular those resulting from unsuitable storage methods.
Choć zaś zawarte między Republiką Portugalską a RTP umowy o świadczenie usługi publicznej niewątpliwie noszą nazwę „koncesji”, nie wydaje się, czego skarżąca w żadnej sposób nie podważa, aby RTP była koncesjonariuszem w rozumieniu tego komunikatu (zob. w szczególności pkt 2.2 akapit szósty oraz pkt 2.4 akapit trzeci komunikatu w sprawie koncesji), czyli, aby utrzymywała się z działalności usługodawczej (jak ma to miejsce w przypadku telewizji, która nadaje program przeznaczony dla abonentów) i ponosiła związane z prowadzeniem działalności ryzyko.Although the public service contracts concluded between the Portuguese Republic and RTP are headed ‘concession’, it does not appear that RTP is a concession holder within the meaning of that communication and, moreover, the applicant puts forward no evidence to that effect (see, in particular, the sixth subpoint of point 2.2 and the third subpoint of point 2.4 of the Communication on concessions). In other words, RTP was remunerated for its operation (as a television service broadcasting to subscribers) and therefore bore the operating risk.
Gmina, co wyraźnie podkreśliły również władze niderlandzkie w swoich uwagach, nie była zaangażowana w etap projektu związany z budową i nie ponosiła żadnego ryzyka w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i lokali handlowych.The Municipality, as also explicitly emphasised by the Dutch authorities in its submissions, was not involved in the construction phase of the project and bore no risks in relation to the sale of the housing units and commercial premises.
Należy odróżnić etap projektu związany z budową od tak zwanego etapu eksploatacji gruntu w związku z projektem, w który gmina była zaangażowana za pośrednictwem PPP z SJB i ponosiła 50 % ryzyka (zob. motyw (18) poniżej).The construction phase of the project should be distinguished from the so-called ground exploitation phase of the project, where the Municipality was involved through the PPP with SJB and bore 50 % of the risks (see recital 18 below).
Twierdziły one w tym zakresie, że stały się ofiarami dyskryminacji w porównaniu z innymi eksportującymi przedsiębiorstwami europejskimi, których produkty nie znalazły się w wykazie przygotowanym przez władze amerykańskie, a nawet w przypadku FIAMM, dyskryminacji w stosunku do innych przedsiębiorstw ponoszących dodatkowe cło, w zakresie w jakim sama ponosiła 6 % ogólnej kwoty środków odwetowych.First, they claimed in this regard to be victims of discrimination vis-à-vis other European exporters whose products did not appear on the list drawn up by the United States authorities and even, in the case of FIAMM, of discrimination in relation to the other undertakings penalised by the increased customs duty, since it bore, by itself, 6% of the total sum of the retaliatory measures.
Według władz francuskich CELF ponosiła pewne koszty związane z realizacją „małych zamówień”.According to the French authorities, CELF bore certain costs linked to the processing of ‘small orders’.
Mimo to, decyzją przesłaną jej 29 kwietnia 2002 r. w odpowiedzi na skargę, skarżącej przyznano połowę wartości dodatku wziąwszy pod uwagę, że chociaż ze względu na odpowiedzialność, jaką ponosi za swoje zaniedbanie sama przyczyniła się do własnej straty, służby Komisji ponosiły część odpowiedzialności, ponieważ nie zapewniły skarżącej należnego jej dodatku we właściwym czasie.However, in the decision addressed to her on 29 April 2002 replying to her complaint, she was granted half the value of the allowance on the grounds that, although, in terms of a potential claim in negligence, she had contributed to her loss, the Commission’s services also bore a share of responsibility in failing to secure her the allowance at the time.
Do dnia 10 października 2002 r. INGA miał obowiązek korzystania z zatwierdzonych przedsiębiorstw świadczących tego rodzaju usługi i ponosił związane z tym koszty, zgodnie z art. 6 dekretu z mocą ustawy nr 393-B/98.Up to 10 October 2002, INGA contracted undertakings licensed to provide this type of service and bore the resulting costs, as laid down in Article 6 of Decree-Law No 393-B/98.
Gwarancja obejmowała 100 % przedmiotowej pożyczki, co oznacza, że organ udzielający samodzielnie ponosił ryzyko niewykonania zobowiązania przez beneficjenta oraz że gwarancji udzielono w formie gwarancji bezwarunkowej, tj. poręczyciel został zobowiązany do spłaty zadłużenia głównego, tak jakby to było jego zadłużenie, a wierzyciel mógł zażądać od poręczyciela zwrotu zadłużenia głównego, gdy stało się ono należne.The guarantee covered 100 % of the loan in question, that is to say that the granting authority bore the risk of default of the beneficiary alone and the guarantee was granted as an absolute guarantee, i.e. the guarantor was liable for the principal debt as if it were the guarantor's own and the creditor could ask for the repayment of principal debt from the guarantor when the principal debt had become due.
Gwarancja obejmowała 100 % przedmiotowej pożyczki, tj. organ udzielający samodzielnie ponosił ryzyko niewykonania zobowiązania przez beneficjenta, a gwarancji udzielono w formie gwarancji bezwarunkowej, co oznacza, że poręczyciel został zobowiązany do spłaty zadłużenia głównego, tak jakby to było jego zadłużenie, a wierzyciel może zażądać od poręczyciela zwrotu zadłużenia głównego, gdy stanie się ono należne.The guarantee covered 100 % of the loan in question, i.e. that the granting authority bore the risk of default of the beneficiary alone and the guarantee was granted as an absolute guarantee, that is to say the guarantor is liable for the principal debt as if it were the guarantor's own and the creditor can ask for the repayment of principal debt from the guarantor when the principal debt has become due.
W związku z powyższym Komisja stwierdza, że hodowcy ponosili koszty związane z ich działalnością i z tego względu nie uzyskiwali szczególnej korzyści.The Commission therefore concludes that livestock farmers bore the costs corresponding to their activity and did not therefore benefit from any specific advantage.
Są to typowe rodzaje ryzyka, jakie każdy wytwórca energii bez KDT ponosiłby sam.These are the typical risks that any power generator without a PPA would bear itself.
Dokumentacja finansowa przedsiębiorstwa także wykazała, że ponosiło ono koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne.Also, the financial accounts of the trader showed that it bore selling, general and administrative costs.
Od przyjęcia ustawy z dnia 6 lipca 1971 r. i do reformy emerytalnej z 1997 r. przedsiębiorstwo DPLP ponosiło wszystkie koszty emerytalne i pokrywało należności socjalne na rzecz swoich pracowników będących urzędnikami służby cywilnej.Following the law of 6 July 1971 and until the pension reform of 1997, DPLP bore all pension costs and social liabilities for its civil servant employees.
Również z rachunków finansowych powiązanego przedsiębiorstwa wynikało, że ponosiło ono zwykłe koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne między przywozem a odsprzedażą.Also, the financial accounts of the related company showed that it bore normal SG&A costs incurred between importation and resale.
SJB w szczególności wniosło w PPP wkład finansowy w wysokości około 2,6 mln EUR oraz ponosiło, za pośrednictwem PPP, 25 % kosztów wybudowania szkoły, która miała powstać na innym podobszarze projektu centrum Leidschendam.In particular, SJB paid a financial contribution of around EUR 2,6 million to the PPP and bore, via the PPP, 25 % of the costs for the school to be built in another sub area of the Leidschendam Centrum Project.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bear':

None found.
Learning languages?