Podążać (to follow) conjugation

Polish
95 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podążam
I follow
podążasz
you follow
podąża
he/she/it follows
podążamy
we follow
podążacie
you all follow
podążają
they follow
Imperfective future tense
będę podążać
I will follow
będziesz podążać
you will follow
będzie podążać
he/she/it will follow
będziemy podążać
we will follow
będziecie podążać
you all will follow
będą podążać
they will follow
Imperative
-
podążaj
you follow!
niech podąża
let him/her/it follow
podążajmy
let's follow
podążajcie
you all follow
niech podążają
let them follow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podążałam
I followed
podążałaś
you followed
podążała
she followed
podążałyśmy
we followed
podążałyście
you all followed
podążały
they followed
Future feminine tense
będę podążała
I will follow
będziesz podążała
you will follow
będzie podążała
she will follow
będziemy podążały
we will follow
będziecie podążały
you all will follow
będą podążały
they will follow
Conditional feminine tense
podążałabym
I would follow
podążałabyś
you would follow
podążałaby
she would follow
podążałybyśmy
we would follow
podążałybyście
you all would follow
podążałyby
they would follow
Conditional perfective feminine tense
podążałabym była
I would have followed
podążałabyś była
you would have followed
podążałaby była
she would have followed
podążałybyśmy były
we would have followed
podążałybyście były
you all would have followed
podążałyby były
they would have followed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podążałem
I followed
podążałeś
you followed
podążał
he followed
podążaliśmy
we followed
podążaliście
you all followed
podążali
they followed
Future masculine tense
będę podążał
I will follow
będziesz podążał
you will follow
będzie podążał
he will follow
będziemy podążali
we will follow
będziecie podążali
you all will follow
będą podążali
they will follow
Conditional masculine tense
podążałbym
I would follow
podążałbyś
you would follow
podążałby
he would follow
podążalibyśmy
we would follow
podążalibyście
you all would follow
podążaliby
they would follow
Conditional perfective masculine tense
podążałbym był
I would have followed
podążałbyś był
you would have followed
podążałby był
he would have followed
podążalibyśmy byli
we would have followed
podążalibyście byli
you all would have followed
podążaliby byli
they would have followed
Impersonal
podążano by
there would be followed
podążano by
there would be followed

Examples of podążać

Example in PolishTranslation in English
"Chcę podążać za tobą do wieczności."I want to follow you into eternity.
"Chcę podążać za tobą."I want to follow you.
"Kto chce za mną podążać,"Whoever wants to follow me
* Chcę podążać twoim śladem...I want to follow yourfootsteps...
- Chcesz przewodzić czy podążać?- Do you want to lead or do you want to follow?
"Świat jest poza moją kontrolą, podążam tylko Jego myślą.""It's all out of my control, I'm only following His thought."
- A ja podążam w jego ślady.- I'm sort of following in his footsteps. - Junior?
- Ja podążam tropem pieniędzy.I'm following the money.
- Nie podążam za tobą.- No, I haven't been following you.
- Nie, ja tylko podążam jej śladem.- I'm just following her lead... - Thank you, Terry Benedict.
"kiedy podążasz za swoim błyskiem, drzwi pojawiają się tam, gdzie ich wcześniej nie było i gdzie ich nie będzie dla kogokolwiek innego" Co to do diabła znaczy?"when you follow your bliss, "doors will appear where there would not have been doors before and where there wouldn't be for anyone else' does that mean ?
- U góry mamy tę frazę, lecz kiedy podążasz korytarzami...- We have this sentence up there, but when you are following the passages.
- Więc podejdź i weź go sobie. I znowu podążasz za fałszywym prorokiem który okaże się tak straszny jak ten ostatni.And once again, you follow a false messiah who will prove as horrific as the last one.
/Mówi chodź za mną, /to podążasz za nią.She says follow me? My life had turned into a game and only she knew the rules.
/Skomplikowane jest to, /że kiedy podążasz za głosem serca, /porzucasz normalność /i udajesz się w nieznane.The difficult part is when you follow your heart... you leave normal... you go into the unknown.
"Grzech podąża za grzechem." To zła droga."Sin follows sin." It was the wrong way.
"Grzech podąża za grzechem.""Sin follows sin."
"Niebezpieczeństwo i biada temu, który podąża tą ścieżką z mrocznym sercem." To jest to."Peril and woe to him who follows this path with a dark heart." (Inhales deeply) This is it.
"Niebezpieczeństwo i biada temu, który podąża tą ścieżką z mrocznym sercem.""Peril and woe to him who follows this path with a dark heart."
"Policjant podąża za samochodem tak długo, aż znajdzie w końcu rozwalone światło stopu."A cop follows a car long enough, "he's gonna find a busted taillight.
- Więc podążamy za twoją intuicją.- So we follow yourintuition.
- Że podążamy właściwym tropem tak ?We're following the same trail, right? Right.
/ A my podążamy za tobą. /We will follow you everywhere
/Charlie wierzył, /że podążamy pierwotnym korytem rzeki. /i zlokalizujemy miejsce, w którym ludzie ojca /Torresa zostali zmuszeni do porzucenia złota.Charlie believed that if we followed the original riverbed, we would locate the cavern where Father Torres and his men had been forced to abandon their gold.
/Widzisz, Kacprze... /dlatego podążamy za gwiazdą.You see, Gaspar... that's why we follow the star.
- Z programu, za którym podążacie.I don't know, whatever program you guys are all following.
Chciałem powiedzieć... że wy dziewczyny podążacie za głosem serca.- Oh. I was gonna say... you girls follow your heaRts.
Jak długo ty i twoi ludzie podążacie za mną?How long have you and your men been following me?
Japończycy - to błąd, że podążacie za Dawn'em.- Luke, don't go there. Japanese Gypsies, it's a mistake to follow Dawn.
Kaznodzieja ma wizje i po prostu za nimi podążacie?the preacher has a vision and you all just... follow it.
"Ci, co podążają za owcą, gdziekolwiek ta pójdzie, ci są nieskazitelni!""It is these who follow the lamb wherever he goes, for they are spotless!"
"Dobro i miłosierdzie podążają za mną każdego dnia w moim życiu," "i zamieszkam na zawsze w domu Wszechmocnego.""Goodness and mercy will follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever."
"Lecz tam, gdzie przechodzi pani Kendal," "jedni podążają za nią, i można się zastanawiać" "czy londyńskie społeczeństwo zaprezentuje się przed nią."But knowing that wherever Mrs. Kendal goes, other inevitably follow, the question arises - will London society present itself to him?"
"Ludzie powinni być bardzo czujni o tej porze roku, gdyż jak widzieliśmy duże skupiska rekinów podążają za wielorybami wzdłuż wybrzeża."Surfline" surfing spokesman Jeff Tripp said people should be very vigilant this time of year, as we've seen large gatherings of sharks in the waters following the whales along the coast.
- Ci goście podążają za schematem. - Dokładnie.- These guys follow patterns.
"Droga Taylor, podążaj za marzeniami, bądź miła dla Andy'ego."Dear Taylor, follow your dreams, "be nice to Andy.
"Nie podążaj śladami mistrzów, szukaj tego, czego oni szukali"."Don't follow in the footsteps of the masters, seek what they sought."
"Podążaj, poeto, podążaj w głąb nocy i swoim jasnym głosem przekonaj nas, byśmy się radowali"- Oh, yes. "Follow, poet, follow right to the bottom of the night." - "With your unconstraining voice... still persuade us to rejoice."
"Prowadź z rozumem, ale podążaj za głosem serca.""Lead with your brain but follow your heart."
"Zamknij gębę i podążaj za mną.""Shut up and follow me."
/Więc podążajmy za Nią, /podróżniczką wiary, /która poświęciła całe swe życie /Jezusowi Chrystusowi.So let's follow er, te traveller of fait, wo devoted all er life to Jesus Crist.
Chłopaki, podążajmy za zorzą północną.Ho ho ho! (SIGHS) Uh, guys, let's follow the northern lights.
Dobra, podążajmy za forsą.All right, let's follow the money.
"Jak zobaczycie, że nimi wychodzę, podążajcie za mną natychmiast.""If you see me go through this door, please follow me quickly."
"Śmiertelnicy... to... działa... podążajcie... za mną... miłość...""Mortals... that... works... follow... me... love..."
- Reszta, podążajcie za jej ruchami- Everybody else, follow what she's doing. - You're kidding, right? l am not.
/Jeśli chcecie sprawdzić się w walce.../ /podążajcie za nami./If you wish to match swords... 'follow us.'
Całe życie wierzyłam w Boga, który dawał mi wskazówki, a ja za nimi podążałam.And I have spent my life believing in a God who is just. He gave me a calling, and I followed it.
Czy naprawdę myślisz, że po to podążałam za Richardem całą tą drogę?Do you honestly think that's why I've followed Richard all this way?
Dlatego zawsze podążałam za ojcem.That's why l always followed my father.
Działał zgodnie z prawem, a ja podążałam za nim.He ran to the law and I followed.
Ja za tobą podążałam, teraz ty to zrób.I followed your lead, now you follow mine.
Od chwili, gdy to się zaczęło, podążałaś według jej planu, czy ci się to podoba, czy nie.The minute this thing started, you followed its plan to the letter, like it or not.
/Pierwsza podążała krętymi /drogami przez wioski... /podczas gdy druga prowadziła /wprost przez góry aż do Prowansji.The first followed the winding road through the villages... while the second lay straight across the hills and mountains, down into Provence.
/Po wykuciu krzyży w skale, ekspedycja /ojca Torresa podążała wzdłuż rzeki Santa Corrida.After they carved the crosses on the rock, Father Torres' expedition had followed the Santa Clarita River.
Ale zostało to wyparte przez tę mroczną i chorobliwą codzienność, która podążała za mną niczym czarny pies... przez całe życie... póki nie poznałem Emily.But it was supplanted by the return of that dark and morbid melancholy that followed me like a black dog... all my life... until I met Emily.
Droga podążała wzdłuż rzeki, otwierając szlaki i przecinając góry.The route followed the river, opening trails and crossing the mountains.
Dziękuję, ale nie sądzę, by starożytna klątwa podążała za Blair do Central Parku i ją zabiła.Okay. Thank you, but I-I don't think an ancient curse followed Blair into Central Park and killed her.
/Bla, bla, bla. /Ani razu nie wspominając /lat desperacji, którą podążałyśmy.blah blah blah, never once mentioning the years of quiet desperation that surely followed, which is why I pray with all my soul that whomever invented the lethal mantra,
Będąc szczerym, też wolę F40, ale nie możemy zapomnieć, że 959 było ważne, bo rozpoczęło trend na komputery i czujniki, za którym od tego czasu podążały wszystkie supersamochody.No, look, if I'm honest I prefer the F40 as well, but we mustn't forget the 959 WAS important because it set the trend for computers and sensors that modern supercars have followed ever since.
Ceny KMS sprzedawanych przez przemysł wspólnotowy podążały za tendencją spadkową, a przywóz KMS o niskiej cenie, wysyłanego z Indii, Indonezji i Tajlandii nie podlegającego cłu antydumpingowemu, był dostępny w rozpatrywanym okresie.The prices of RBM sold by the Community industry have followed a downward trend and imports of low-priced RBM, shipped from India, Indonesia, and Thailand not subject to anti-dumping duties have been available during the period considered.
Nie do wiary, że te dziewczyny podążały za nami całą drogę z Omashu!I can't believe those girls followed us all the way from Omashu.
Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że jakakolwiek stwierdzona szkoda nie jest spowodowana subsydiowanym przywozem, gdyż niskie ceny PET w UE odzwierciedlają światowy cykl tej branży i że w okresie od września 2008 r. do czerwca 2009 r. ceny PET w UE podążały za niskimi cenami ropy naftowej.Some interested parties claimed that any injury found would not be due to the subsidised imports, but that the low prices for PET in the EU reflect the worldwide cycle of the industry and that from September 2008 until June 2009 the PET prices in the EU followed the low prices of crude oil.
Przepływy pieniężne i zwrot z aktywów netto w dużej mierze podążały za tym samym trendem.The cash-flow and return on net assets largely followed the same trend.
Gdybym się zgubiła, podążałabym za nią aż znalazłabym wyjście.If ever I got lost, I would follow it until I found my way back out.
Zamiast próbować kontrolować całe stado, kowboje wybraliby lidera, a reszta stada podążałaby za nim.Instead of trying to control the entire herd, the cowboys would pick a lead steer and the rest of the herd would follow.
- Znam się na Mesjaszach, podążałem za paroma.-You are the Messiah. And l should know, l've followed a few.
A ja, kiedy podążałem za swoim?The way I have followed mine?
A teraz za Okichi... której delikatny blask był lampionem za którym podążałem.And now to Okichi... whose gentle glow has been the lantern that I've followed.
Ale tak czy siak, Nigdy nie podążałem za marzeniem.But for one reason or another, I never followed that dream.
I podążałem za nimi do tego, zarąbistego zamku.And I just kind of followed them to this, like, amazing castle.
"Wschodzące słońce, za którym ty, Światło z Północy w swojej nieskończonej mądrości podążałeś."An ascending sun that you, the light of the North in your infinite wisdom have followed.
- Bo podążałeś za dowodami.Because you followed the evidence. Archie?
- Myślisz, że pozwolę ci mnie z tym zostawić? - Z czym? ...żebyś ty mógł sobie powiedzieć, że podążałeś za głosem serca ale zostałeś odrzucony.You want me to say it was wrong so you'll have followed your heart and took your shot.
A czy ty nigdy nie podążałeś za swoim snem?Tell me, John, haven't you ever followed a dream?
Ale ty nadal podążałeś moimi śladami.But you still followed me.
A ironia w tym taka, doktorze, że nie zabił tylu ludzi, ilu by mógł, gdyby podążał za swoim marzeniem i stał się, no wiesz, twoim przeciętnym chirurgiem.And the irony is, Doctor, he didn't kill nearly as many people as he would've, if he'd followed his dream and become, you know, your average surgeon.
Ale ten skandal za nim podążał znajdował go sprawiał, że znowu uciekał.But the scandal followed him found him made him run again.
-podążaliśmy drogą, to wszystko.- We followed the road, that's all.
/My tylko podążaliśmy za nią.We only followed.
Chyba nie tylko my podążaliśmy za moim wcieleniem.It looks like we're not the only ones who followed me here.
My podążaliśmy jego śladem i udało się nam powrócić... dzięki łasce Boga i pogańskiemu ołtarzowi.We followed his path and returned by the grace of God and a heathen altar stone.
Oddzielnie podążaliśmy za śladami oparów statku.We followed the ship's vapor trail separately.
Ta gwiazda. Ta, za którą podążaliście... powiedzcie, co to oznacza?This star, the one that you have followed... tell me, what does it mean?
Zrozumcie. Jeśli podążaliście za Rafałem i wystąpiliście przeciw mnie, kara jest nieunikniona.Understand -- if you followed Raphael, if you stood against me, punishment is certain.
/Gdy stan Lilly mijał /nasi zdeterminowani /bohaterowie podążali /skarpetą do jej /śmierdzącego początku.As Lily's gas passed, our determined heroes followed the tube sock to its own foul origin.
Bez względu na powód, wydaje się, że ci kolesie podążali za jakimś wspólnym, zbiorowym porozumieniem, że wycofają się z Ziemi po czasie islamu, Nowego Testamentu w Biblii, et cetera, et cetera... że będą trzymać się z dala.For whatever reason, these guys seem to have followed a mutual, collective agreement that they'd withdraw from the earth after the time of islam, the new testament in the Bible, etcetera, etcetera.
Ci którzy mnie słuchali, ufali... podążali za mną, ci wszyscy ludzie... są martwi.And all those people who listened, and they trusted me, and they followed me, all those people, they're dead.
Dorosłe orki bez młodych płynęły na wschód w ślepą uliczkę. Ludzie podążali za nimi, myśląc, że wszystkie tam płyną, ale matki z młodymi płynęły na północ.So the adults without young went east into a cul-de-sac and the boats followed them, thinking they were all going that way, while the mothers with babies went north.
Duke, Ludzie podążali za mną gdy żyłem.Duke, people followed me when I was alive.
" Miał na imię Śmierć, a za nim podążało piekło" ."And his name was Death and hell followed with him."
- I gdziekolwiek się pojawiały zniszczenie podążało za nimi.- And wherever they have been, mayhem has followed.
/Coś co on uwolnił. /Coś co za nim podążało.There was something he set free, somethin' that followed him.
Trzech podążało za czarodziejem.There were three who followed the wizard.
podążało za strategią cenową tele.ring, zaś ONE, będąc trzecim co do wielkości uczestnikiem rynku, dostosowywało się do większych uczestników rynku, czyli T-Mobile i Mobilkom.closely followed the pricing of tele.ring, whereas ONE as third player in the market was rather matching with the larger players T-Mobile and Mobilkom.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'follow':

None found.
Learning languages?