Odgrywać (to play) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odgrywam
I play
odgrywasz
you play
odgrywa
he/she/it plays
odgrywamy
we play
odgrywacie
you all play
odgrywają
they play
Imperfective future tense
będę odgrywać
I will play
będziesz odgrywać
you will play
będzie odgrywać
he/she/it will play
będziemy odgrywać
we will play
będziecie odgrywać
you all will play
będą odgrywać
they will play
Imperative
-
odgrywaj
you play!
niech odgrywa
let him/her/it play
odgrywajmy
let's play
odgrywajcie
you all play
niech odgrywają
let them play
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odgrywałam
I played
odgrywałaś
you played
odgrywała
she played
odgrywałyśmy
we played
odgrywałyście
you all played
odgrywały
they played
Future feminine tense
będę odgrywała
I will play
będziesz odgrywała
you will play
będzie odgrywała
she will play
będziemy odgrywały
we will play
będziecie odgrywały
you all will play
będą odgrywały
they will play
Conditional feminine tense
odgrywałabym
I would play
odgrywałabyś
you would play
odgrywałaby
she would play
odgrywałybyśmy
we would play
odgrywałybyście
you all would play
odgrywałyby
they would play
Conditional perfective feminine tense
odgrywałabym była
I would have played
odgrywałabyś była
you would have played
odgrywałaby była
she would have played
odgrywałybyśmy były
we would have played
odgrywałybyście były
you all would have played
odgrywałyby były
they would have played
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odgrywałem
I played
odgrywałeś
you played
odgrywał
he played
odgrywaliśmy
we played
odgrywaliście
you all played
odgrywali
they played
Future masculine tense
będę odgrywał
I will play
będziesz odgrywał
you will play
będzie odgrywał
he will play
będziemy odgrywali
we will play
będziecie odgrywali
you all will play
będą odgrywali
they will play
Conditional masculine tense
odgrywałbym
I would play
odgrywałbyś
you would play
odgrywałby
he would play
odgrywalibyśmy
we would play
odgrywalibyście
you all would play
odgrywaliby
they would play
Conditional perfective masculine tense
odgrywałbym był
I would have played
odgrywałbyś był
you would have played
odgrywałby był
he would have played
odgrywalibyśmy byli
we would have played
odgrywalibyście byli
you all would have played
odgrywaliby byli
they would have played
Impersonal
odgrywano by
there would be played
odgrywano by
there would be played

Examples of odgrywać

Example in PolishTranslation in English
- Muszę odgrywać swoją rolę, ojcze. Jak ojciec widzi, są już pierwsze korzyści.Well, I have to play the part, Father, and... as you'll see it's paying off.
- Nie zamierzam odgrywać roli starszej siostry.- I am not trying to play big sister here.
- Tylko ty możesz odgrywać bohatera?- You're the only one who gets to play hero?
- Wyszła odgrywać dojarkę.Gone off to play the milkmaid.
12 listopada 2007 r., Bruksela: „Komunikowanie o Europie – Jaką rolę pragnie odgrywać społeczeństwo obywatelskie”?12 November 2007: ‘Communicating Europe: What role does civil society wish to play?’.
- A jaką ja w nim odgrywam rolę?And what part do I play in it? - Do you have to be so loud?
- Dlaczego ja odgrywam niewolnika?Remind me why, I'm the one playing a part of the slaves?
- Miał na myśli to, że odgrywam Boga.- What he said was that I've been trying to play God.
Ale rola którą odgrywam w twoim życiu polega na tym, żebym dopilnował, że tu zostaniesz.But where I play a part in your life is to make sure that you stay here.
Czytałam, że skromne życie jest sceną, do odegrania wielu mniejszych roli niż moja. Więc je odgrywam:And then I read that private life is a stage, only I'm playing in many parts that are smaller than me and yet I still play them.
- Słuchaj no, mam już dosyć tego, jak odgrywasz pana i władcę.- Listen, your wife had enough of you playin' God Almighty.
A ty tu odgrywasz restauracje.And you're playing restaurant here.
Acha... odgrywasz urażonego, dumnego Indianina.Ah... playing the silent, dignified Indian?
Ale odgrywasz swoje własne gierki. No dobrze.But you play your personal games.
Awansowałeś, odgrywasz detektywa śledzącego demony ze swoją nową rodzinką.You been moving on up, playing demon detective with the new family.
(Narząd odgrywa dramatyczny akord) Uh-uh.(organ plays dramatic chord) Uh-uh.
(Narząd odgrywa dramatyczny akord)(organ plays dramatic chord)
(Narząd odgrywa dwa dramatyczne akordy)(organ plays two dramatic chords)
(Telewizja odgrywa w tle)(TV plays in the background)
) odgrywa główną rolę w życiu Centrum, dla którego 2006 r. szczególnie obfitował w wydarzenia.Pozaodpowiedzialnościąwzakresiebudżetu,planowaniaizarządzaniastrategicznego, w gestii Zarządu leży również powoływanie dyrektora Centrum.) plays a key role in the life of the Translation Centre, which was particularly active in 2006.
Annie... W zbieraniu informacji, jak i w życiu, wszyscy chcemy wierzyć, że role które odgrywamy są ważne, ale to cię przerasta.Annie, in intelligence gathering, as in life, we all want to believe the roles we play are critical.
Jeśli odgrywamy role, musimy trzymać się scenariusza.I just wanna be accurate if we're gonna role play.
My odgrywamy.You play.
My tylko odgrywamy role, które są nam przyznane.We merely play the parts allotted to us.
Obecnie odgrywamy ważniejszą rolę wprocesie konsultacji, ale także dysponujemy nowymi narzędziami, by wdrożyć wielopoziomowy system sprawowania rządów, do którego wytrwale dążymy.We now have a greater consultative role to play, and also new leverage for implementing the multilevel governance we long for.
- Chwila, odgrywacie świadków?Wait a minute. You play witnesses?
A jaką rolę wy w tym odgrywacie? Nie jestem pewny, czy nadążam.And what role did you and Conrad play in those indiscretions?
Nie wiem, jakiego rodzaju odgrywacie role, na S M terapii w jakiej uczestniczycie ale wiesz co?I don't know what kind of role-playing, SM therapy you guys have going on, but you know what?
Zawsze odgrywacie farse w Boze Narodzenie?Do you always play charades on Christmas night?
"Najbardziej Poszukiwani" odgrywają znaczącą rolę w aresztowaniach wielu poszukiwanych przestępców.For your information, America's Most... Wanted plays a... critical part in the apprehension of many fugitives in this country.
/ Ale nie zapominajmy o gołąbeczkach, które zagrzewają do walki i odgrywają wielką rolę zbierając ziarno dla żołnierzy.But don't count out the doves. War bond birds play a vital role in raising seeds for the troops.
/ dystrybutorów, w szczególności supermarkety, które odgrywają niezwykle znaczącąrolę na rynku francuskim./ and Elf would have been able to control a large part of the logistical network in France and to push up supply costs for independent distributors and especiallyfor supermarkets, which play an important role in the French market.
/Ale prawda jest taka, /że te fabryki odgrywają istotną rolę w rozwoju przemysłowym i ewolucji krajów biedniejszych.But the truth is.. ...these factories.. ...play a vital role in industrial development and evolution of poorer countries.
2 emisji (offsetowania) w ramach protokołu z Kioto wciąż odgrywają istotna rolę, jednak wymagają modyfikacji. kacji.In the transition towards a global carbon market, the Kyoto Protocol’s emissions offset mechanisms continue to have a strong role to play, but they need to be reformed.
Na polu spraw zagranicznych olbrzymi rol odgrywaj geografia ihistoria, dlatego potrzeba bdzie duo zaufania, azatem iczasu, aby posun si do przodu wgronie 27 pastw.In the field of foreign affairs, where geography and history play an important role, it will require trust – and therefore time – to move forward with 27 states.
Nie odgrywaj detektywa, proszę.Don't play the detective, please.
Nie odgrywaj ze mną ważniaka.Don't play high and mighty with me.
Proszę... nie odgrywaj niewiniątka.Don't play the sweet little innocent here.
Szefowie pastw irzdów odgrywaj wan rol wsferze stosunków zewntrznych– razem okrelaj strategiczne interesy, ustalaj priorytety iudzielaj strategicznych wskazówek zarówno we „wspólnej polity[ce] zagranicznej ibezpieczestwa, jak i[w] innych dziedzin[ach] dotyczcych działa zewntrznych Unii”, jak mówi Traktat UE.Heads of state or government have an important role to play in external relations: together dening strategic interests, deciding priorities and giving strategic guidance, both in the common foreign and security policy and [in] other areas of the external action of the Union, as the EU Treaty puts it.
Nie odgrywajcie winnych i pokrzywdzonych.Now, let's not play the shame and blame game.
Dlatego właśnie UE silnie popiera Światową Organizację Handlu i zawsze odgrywała aktywną rolę w jej dyskusjach i negocjacjach dotyczących handlu produktami rolnymi.This is why the EU is a strong supporter of the WTO and has always played an active role in the WTO discussions and negotiations on trade in agriculture.
Jak pomyślisz o tych wszystkich rolach które odgrywała.When you think about all the different roles she played.
Komisja Europejska odgrywała aktywną rolę na różnych forach międzynarodowych (przede wszystkim w ramach G8, G20 i ONZ), dbając o to, aby nie zapomniano o skutkach kryzysu finansowego finansowegoe European Commission played a proactive role in various international fora (notably within the G8, the G20 and the UN) to ensure that the effects ects
Kwestia rybactwa odgrywała ważną rolę w negocjacjach, w wyniku których do WE przystąpiły w 1972 r. Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Dania.Fisheries played a significant role in the negotiations leading to Denmark Ireland and the United Kingdom joining the EC in 1972.
Może nawet pani naubliżał, gdy je pani odgrywała? Ta rozmowa jest niestosowna.Possibly even berated you if you played along?
Ani Finavia ani Airpro nie odgrywały żadnej roli w pobieraniu opłat za obsługę pasażerów, wskazanych na biletach lotniczych Ryanair, które to opłaty Ryanair pobierał od swoich pasażerów.Neither Finavia nor Airpro played any role in the collection of the passenger service charge marked on Ryanair’s air ticket, which was collected by Ryanair from its passengers.
Europejskie siły pokojowe odgrywały konstruktywną rolę w Libanie.European peacekeeping forces have played a constructive role in Lebanon.
Jednak jeszcze przed przyjęciem traktatu z Maastricht inne czynniki odgrywały równie ważną rolę w określeniu struktury i wysokości akcyzy na oleje mineralne jak czynniki, o których mowa w art. 93.Even before Maastricht, however, other factors had played as important a part in determining the structure and levels of duties on mineral oils as those provided for in Article 93.
Jeżeli chodzi o koszty energii elektrycznej, w okresie objętym dochodzeniem stanowiły one średnio mniej niż 1 % całkowitego kosztu modułu i nie uznaje się, aby odgrywały one jakąkolwiek istotną rolę.As far as electricity costs are concerned, they represented on average less than 1 % of the total cost of a module in the IP and are not considered to have played any significant role.
Jeżeli chodzi o koszty pracy i koszty ogólne, w okresie objętym dochodzeniem stanowiły one średnio mniej niż 10 % całkowitego kosztu modułu i nie uznaje się, aby odgrywały one jakąkolwiek istotną rolę.As far as labour and overhead costs are concerned, they represented on average less than 10 % of the total cost of a module in the IP and are not considered to have played any significant role.
/złych potworów, zdradzieckich nazistów, /okropnych kosmitów... /Każdą z nich odgrywałem perfekcyjnie.Evil monster, treacherous nazi, horrible alien-- I played them to perfection.
Nieraz odgrywałem tę rolę.That is a role that I've played before with some success.
Po prostu odgrywałem swoją rolę.I just played a part.
Nigdy wcześniej nie odgrywałeś scen w sypialni?You've never played games in the bedroom before?
- Mówię, że każdy odgrywał swoją rolę.- I'm saying that we all played a part.
- Ofiarą nie był Kris Kringle... jak na początku podejrzewaliśmy, tylko Theodore Hargrove... 58, makler giełdowy, odgrywał Mikołaja na przyjęciu świątecznym w centrum.- Victim is not Kriss Kringle... as we first suspected, but a Theodore Hargrove... 58, stockbroker, played Santa at one hell of a Christmas party downtown.
Był księdzem w parafii, do której należało pół hrabstwa, więc odgrywał dużą rolę w życiu parafian, i rodzin z hrabstwa Calaveras.And he was the priest for one of the churches that encompassed half the county, so he played a major role in a lot of people's lives, a lot of families in Calaveras County.
Był też opiekunem balu i odgrywał klucznika.He also chaperoned the dance and played key master.
Chłopiec odgrywał jakąś rolę w teorii Jake'a na temat śmierci jego rodziny.The boy played a role in the alternate theory Jake created in order to deal with the death of his family.
My... odgrywaliśmy pewne role.We-played some games.
Zaraz odgrywaliście scenki i mnie grał Shin-Ya?Wait. You did role-playing exercises where I was played by Shin-Ya?
Alternatywnie, mając na uwadze pozytywną rolę, jaką odgrywali w przeszłości niektórzy operatorzy i przewoźnicy lotniczy, organy zarządzające mogą zawierać z osobami trzecimi umowy o udzielaniu tej pomocy, bez uszczerbku dla stosowania właściwych przepisów prawa wspólnotowego, w tym przepisów dotyczących zamówień publicznych.Alternatively, in view of the positive role played in the past by certain operators and air carriers, managing bodies may contract with third parties for the supply of this assistance, without prejudice to the application of relevant rules of Community law, including those on public procurement.
Ci lotniczy specjaliści odgrywali kluczowe role w każdym dużym konflikcie od czasów II wojny światowej.These air assault specialists have played a pivotal role in every major conflict from world war 2 to Afghanistan.
Istotną rolę wrozpowszechnianiu odgrywali partnerzy projektuze względu na znajomość warunków krajowych i regionalnych oraz dysponowanie sieciami kontaktów wswoich krajachlubregionach.Project partners played a significant rolein dissemination, as they were familiar with national andregional conditions and possibly already had an established network of contactsintheir country orregion.
Nie chcieli ich zranić. Jules i Gilberte odgrywali w tym dramacie, te same tragiczne roleThey couldn't hurt Jules or Gilberte... who belonged to the past and who each played the same role.
Ponad dwadzieścia lat po morderstwie Livingston badacze do zjawisk paranormalnych Jaką odgrywali role, w tych morderstwach ...More than twenty years after the Livingston murders, some... residence maintained paranormal phenomena played a role in those murders..
Jednakże przedsiębiorstwo to odgrywało również coraz poważniejszą rolę na wspólnotowym rynku EDM.However, this company played an increasing role on the Community EMD market as well.
Nigdy nie odgrywało w moim życiu ważnej roli.Guilt has never played a major part in my life.
O ile z jednej strony ich zadłużenie odgrywało kluczową rolę w zawirowaniach z 1998 r., to z drugiej strony prawie wcale nie dotknęły ich ostatnie zaburzenia. Rynki wschodzące były nawet czynnikiem amortyzującym wzrost ryzyka dla gospodarki światowej.While emerging markets’ indebtedness played a central role in the 1998 turmoil, emerging markets have hardly been involved in the recent turmoil, cushioning instead the resulting risks for the global economy.
W swojej odpowiedzi na zarzuty Automobiles Peugeot SA przypisuje ten spadek innym czynnikom niż kwestionowany system wynagradzania, a mianowicie „zasadniczej roli”, jaką odgrywało zmniejszenie zróżnicowania cen.In its reply to the statement of objections, Automobiles Peugeot SA attributes this to factors other than the remuneration system in dispute, namely the ‘essential role’ played by diminishing price differentials.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'play':

None found.
Learning languages?