Następować (to follow) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
następuję
I follow
następujesz
you follow
następuje
he/she/it follows
następujemy
we follow
następujecie
you all follow
następują
they follow
Imperfective future tense
będę następować
I will follow
będziesz następować
you will follow
będzie następować
he/she/it will follow
będziemy następować
we will follow
będziecie następować
you all will follow
będą następować
they will follow
Imperative
-
następuj
you follow!
niech następuje
let him/her/it follow
następujmy
let's follow
następujcie
you all follow
niech następują
let them follow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
następowałam
I followed
następowałaś
you followed
następowała
she followed
następowałyśmy
we followed
następowałyście
you all followed
następowały
they followed
Future feminine tense
będę następowała
I will follow
będziesz następowała
you will follow
będzie następowała
she will follow
będziemy następowały
we will follow
będziecie następowały
you all will follow
będą następowały
they will follow
Conditional feminine tense
następowałabym
I would follow
następowałabyś
you would follow
następowałaby
she would follow
następowałybyśmy
we would follow
następowałybyście
you all would follow
następowałyby
they would follow
Conditional perfective feminine tense
następowałabym była
I would have followed
następowałabyś była
you would have followed
następowałaby była
she would have followed
następowałybyśmy były
we would have followed
następowałybyście były
you all would have followed
następowałyby były
they would have followed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
następowałem
I followed
następowałeś
you followed
następował
he followed
następowaliśmy
we followed
następowaliście
you all followed
następowali
they followed
Future masculine tense
będę następował
I will follow
będziesz następował
you will follow
będzie następował
he will follow
będziemy następowali
we will follow
będziecie następowali
you all will follow
będą następowali
they will follow
Conditional masculine tense
następowałbym
I would follow
następowałbyś
you would follow
następowałby
he would follow
następowalibyśmy
we would follow
następowalibyście
you all would follow
następowaliby
they would follow
Conditional perfective masculine tense
następowałbym był
I would have followed
następowałbyś był
you would have followed
następowałby był
he would have followed
następowalibyśmy byli
we would have followed
następowalibyście byli
you all would have followed
następowaliby byli
they would have followed
Impersonal
następowano by
there would be followed
następowano by
there would be followed

Examples of następować

Example in PolishTranslation in English
- Ja następuję po tobie.- I follow you.
Powiem także to co następuję,And I will also say what I'm about to say vis-à-vis the following.
- Tak lepiej następujesz blisko.- So you better follow close.
"Dom Pogrzebowy Fisher i Synowie... dzielę jak następuje:Second, I bequeath the company, Fisher Sons Funeral Home and all real property and business interest attached as follows:
"H" następuje po literze, którą poznaliśmy wczoraj"G.""H" follows the letter we learned yesterday- "G."
"Lasery" półprzewodnikowe, jak następuje:Semiconductor "lasers", as follows:
"Oprogramowanie" scalające, jak następuje:Integration"software" as follows:
"lasery" półprzewodnikowe, jak następuje:semiconductor "lasers", as follows:
/...po których nieuchronnie /następują inne chwile.Which are inevitably followed by other moments.
/następują czasem po nagłych zwrotach /i dramatycznych upadkachHave sometimes been followed By abrupt reversals and a dramatic fall
A gdy rozwija się choroba... następują złe rzeczy.And where sickness thrives bad things will follow.
Ciąg logiczny to grupa elementów, które następują jeden po drugim, według określonej zasady.A logical series is a group of elements that succeed one another, following a particular rule.
Dania: Faza edukacji ogólnej trwa pięć lat, po czym następują maksymalnie dwa lata przygotowania pedagogicznego, które staje się obowiązkowe tylko w pierwszym roku zatrudnienia.Denmark: The general education phase lasts 5 years followed by up to two years of professional training which only becomes mandatory within the first year of actual employment.
Około 10.000 życie stracił w ataku i dzi¶, naukowcy wydała następuj±ce filmy.Over ten thousand lives were lost in the attack and today, investigators released the following video.
Po każdym wystąpieniu następowała dyskusja i wymiana poglądów.Each presentation was followed by a debate and an exchange of views.
Eksplozje następowały jedna po drugiej. Podczas policyjnego szturmu na budynek padająstrzały.The explosions followed each other closely... as police stormed the burning building.
Groźby ograniczenia dostaw, po których następowały doraźne ograniczenia, dotyczyły w szczególności modelu 306 kombi. Z wielu sprawozdań ze spotkań wynika, że zrzeszenie dealerów niderlandzkich VPDN (niderl.The threats to restrict supplies, followed by sporadic restrictions, affected among others the 306 Estate model.
Jechałem, jak wiele razy wcześniej, jechałem dokądkolwiek, lub donikąd, tylko po to, aby uciec od nieprzespanych nocy i pustych świtów które po nich następowały.I was driving, as I had for countless times before that time I was driving somewhere, anywhere just to be away from the restlessness of nights after nights without sleep and the empty dawns that followed them
Od tej chwili wydarzenia następowały z zawrotną szybkością.From then on, event followed event at a dizzying speed.
Ponadto zmiany cen wielu gatunków ryb nie następowały w takim samym tempie jak wzrost kosztów produkcji.In addition, price trends in respect of various fish species has not followed production cost trends.
Ale myślę że to było po prostu jego niefart że następował po premierze, który dużo się uśmiecha, bardzo, bardzo naturalnie.But I think it was possibly his misfortune that he followed a Prime Minister who does smile a lot very, very naturally.
Ale potem, powoli... jeden dzień następował za drugim... Po zimie nadeszła wiosna, a po niej lato... To uczucie blakło...And then, slowly... one day followed another... spring followed winter and autumn came after summer... it faded away... it drained away bit by bit... it went away.
Przeszłe tendencje pokazały jednak cykliczny charakter gospodarki światowej, w której po każdym okresie kryzysu następował stosunkowy wzrost, jak przedstawiono na rys. 4.However, the past trends have demonstrated the cyclical nature of the world economy with every crisis followed by periods of relative growth, as illustrated in figure 4.
W przypadku niemal każdej dużej interwencji po skutecznej akcji wojskowej następował cywilny chaos.In almost every major intervention, military efficiency has been followed by civilian chaos.
chciałem widzieć, czy następowałbyś z twoją obietnicą.I wanted to see if you would follow through with your promise.
Ale zazwyczaj po tym następowało słowo "ale".Usually followed by the word but.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'follow':

None found.
Learning languages?