Kompensować (to compensate) conjugation

Polish
19 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kompensuję
I compensate
kompensujesz
you compensate
kompensuje
he/she/it compensates
kompensujemy
we compensate
kompensujecie
you all compensate
kompensują
they compensate
Imperfective future tense
będę kompensować
I will compensate
będziesz kompensować
you will compensate
będzie kompensować
he/she/it will compensate
będziemy kompensować
we will compensate
będziecie kompensować
you all will compensate
będą kompensować
they will compensate
Imperative
-
kompensuj
you compensate!
niech kompensuje
let him/her/it compensate
kompensujmy
let's compensate
kompensujcie
you all compensate
niech kompensują
let them compensate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kompensowałam
I compensated
kompensowałaś
you compensated
kompensowała
she compensated
kompensowałyśmy
we compensated
kompensowałyście
you all compensated
kompensowały
they compensated
Future feminine tense
będę kompensowała
I will compensate
będziesz kompensowała
you will compensate
będzie kompensowała
she will compensate
będziemy kompensowały
we will compensate
będziecie kompensowały
you all will compensate
będą kompensowały
they will compensate
Conditional feminine tense
kompensowałabym
I would compensate
kompensowałabyś
you would compensate
kompensowałaby
she would compensate
kompensowałybyśmy
we would compensate
kompensowałybyście
you all would compensate
kompensowałyby
they would compensate
Conditional perfective feminine tense
kompensowałabym była
I would have compensated
kompensowałabyś była
you would have compensated
kompensowałaby była
she would have compensated
kompensowałybyśmy były
we would have compensated
kompensowałybyście były
you all would have compensated
kompensowałyby były
they would have compensated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kompensowałem
I compensated
kompensowałeś
you compensated
kompensował
he compensated
kompensowaliśmy
we compensated
kompensowaliście
you all compensated
kompensowali
they compensated
Future masculine tense
będę kompensował
I will compensate
będziesz kompensował
you will compensate
będzie kompensował
he will compensate
będziemy kompensowali
we will compensate
będziecie kompensowali
you all will compensate
będą kompensowali
they will compensate
Conditional masculine tense
kompensowałbym
I would compensate
kompensowałbyś
you would compensate
kompensowałby
he would compensate
kompensowalibyśmy
we would compensate
kompensowalibyście
you all would compensate
kompensowaliby
they would compensate
Conditional perfective masculine tense
kompensowałbym był
I would have compensated
kompensowałbyś był
you would have compensated
kompensowałby był
he would have compensated
kompensowalibyśmy byli
we would have compensated
kompensowalibyście byli
you all would have compensated
kompensowaliby byli
they would have compensated
Impersonal
kompensowano by
there would be compensated
kompensowano by
there would be compensated

Examples of kompensować

Example in PolishTranslation in English
- Mr. Kyle, miał pan kompensować wpływ burzy jonowej.Mr Kyle, you were instructed to compensate during the storm.
- Powinno, ale wtedy... będziemy musieli kompensować interferencje grawimetryczne.Should be, but then, we have to compensate for gravimetric interference.
/Nasz komputer był zbyt wolny, żeby kompensować /przeciążenie, więc stworzyłem interfejs, /który przekazywał moje myśli /bezpośrednio do głównego procesora.Our computer was too slow to compensate for the overload on the array so I created an interface that communicated my thoughts directly to the central processing unit.
Aby objęci próbą producenci mogli utrzymać swoją obecność na rynku hurtowym, muszą oni kompensować niższe ceny większymi obrotami.In order for the sampled producers to maintain their presence on the mass-market, they had to compensate the lower prices with higher volumes.
Aby zapewnić sprawiedliwy podział zakupionej ekologicznej energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne musiały kompensować sobie nawzajem ilości zakupionej ekologicznej energii elektrycznej.To ensure that purchases of green electricity were shared fairly, energy undertakings had to compensate one another for the volumes of green electricity bought.
W ten sposób kompensuję sobie bycie słabą i miękką.That's how I compensate for being weak... and soft.
Jesteś nieszczęśliwa... I kompensujesz sobie to będąc niewierną.You are unhappy... and compensate by being unfaithful.
Dlatego polaryzuję matrycę emitera, to kompensuje wszelkie niestabilności.Not if you polarize the emitter matrix. That compensates for any instabilities.
Dostał w głowę, co powoduje, że jest mało męski i to kompensuje od tygodnia czy dwóch.He gets in his head and he makes him unmanly and he overcompensates for a week or two.
Nie, nostalgia kompensuje brak zapachu i stymuluje mózg, który odtwarza brakujące części.No, nostalgia compensates for the lack of flavors and stimulates the brain to recreate all the missing pieces.
W pkt 3.4 „Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego” z 1994 r. znajduje się wyjaśnienie, zgodnie z którym pomoc operacyjna może być zatwierdzona jedynie w drodze wyjątku, jeżeli kompensuje ona dodatkowe koszty produkcji w porównaniu do kosztów tradycyjnych.Section 3.4 of the 1994 guidelines on State aid for environmental protection explains that operating aid may only be authorised, by way of exception, if it compensates for extra production costs by comparison with traditional costs.
Wskaźnik ten wykorzystywany jest do przedstawienia tego, jak dochód z inwestycji kompensuje ryzyko przyjęte przez inwestora.It is used to characterise how well the return of an asset compensates the investor for the risk taken.
Ukochany obrazek Prezesa, kompensujecie moje wszelkie braki.Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?
Ale moje pozostałe zdolności mi to kompensują.l am, but my other faculties have compensated.
Amortyzatory kompensują tylko 90% przeciążenia. Trzeba poznać wroga, aby przewidzieć jego następny ruch.The inertial dampeners only compensate 90% when pulling negative G's, so the real trick is knowing your enemy, so you can anticipate their next moves.
Połączenie efektów niższych od średniej kontynentalnej opadów oraz ewapotranspiracji kompensują dostateczne rezerwy hydrogeologiczne, umożliwiające nawodnienie upraw z chwilą zawiązania, a zwłaszcza w trakcie formowania bulw.The effects of less rainfall than the average for the mainland together with the evapotranspiration are compensated for by the existence of sufficient hydrogeological reserves which allow the crops to be irrigated when the tubers are forming and developing.
Przyczyna: TAC są systematycznie wyższe od zaleceń naukowych i złożone naruszenia, które kompensują ograniczenia dni na morzu nie pozwalają na osiągnięcie celów ograniczenia działań rybołówstwa.The reason is that TACs are systematically set much higher than scientific recommendations, and with the complex derogations that compensate for reductions in days at sea, targets for fishing effort reduction are not being met.
Stowarzyszenie dodatkowo twierdziło, iż niskie ceny „typowych” standardowych produktów użytkowych wytwarzanych przez przetwórców na bazie kwasu lub soli, produkowanych przez pewnego producenta wspólnotowego, kompensują wysokie ceny „markowych” produktów równorzędnych, sprzedawanych przez tego samego producenta.The association further claimed that low prices of ‘generic’ standard formulated products produced by formulators based on acid or salt manufactured by a certain Community producer are compensated by high prices of ‘branded’ equivalent products sold by the same producer.
W celu zapobieżenia temu, aby obniżenie stawki opodatkowania prowadziło jednocześnie do osłabienia finansowego regionu, władze centralne kompensowały wynikające z tego zmniejszone wpływy z podatków.33So that the tax rate reduction did not also weaken the region financially, the central State compensated for the resulting shortfalls in tax revenue.

More Polish verbs

Related

rekompensować
compensate
skompensować
compensate

Similar

kompresować
compress
kondensować
condense

Similar but longer

rekompensować
compensate
skompensować
compensate

Other Polish verbs with the meaning similar to 'compensate':

None found.
Learning languages?