Informować (to inform) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
informuję
I inform
informujesz
you inform
informuje
he/she/it informs
informujemy
we inform
informujecie
you all inform
informują
they inform
Imperfective future tense
będę informować
I will inform
będziesz informować
you will inform
będzie informować
he/she/it will inform
będziemy informować
we will inform
będziecie informować
you all will inform
będą informować
they will inform
Imperative
-
informuj
you inform!
niech informuje
let him/her/it inform
informujmy
let's inform
informujcie
you all inform
niech informują
let them inform
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
informowałam
I informed
informowałaś
you informed
informowała
she informed
informowałyśmy
we informed
informowałyście
you all informed
informowały
they informed
Future feminine tense
będę informowała
I will inform
będziesz informowała
you will inform
będzie informowała
she will inform
będziemy informowały
we will inform
będziecie informowały
you all will inform
będą informowały
they will inform
Conditional feminine tense
informowałabym
I would inform
informowałabyś
you would inform
informowałaby
she would inform
informowałybyśmy
we would inform
informowałybyście
you all would inform
informowałyby
they would inform
Conditional perfective feminine tense
informowałabym była
I would have informed
informowałabyś była
you would have informed
informowałaby była
she would have informed
informowałybyśmy były
we would have informed
informowałybyście były
you all would have informed
informowałyby były
they would have informed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
informowałem
I informed
informowałeś
you informed
informował
he informed
informowaliśmy
we informed
informowaliście
you all informed
informowali
they informed
Future masculine tense
będę informował
I will inform
będziesz informował
you will inform
będzie informował
he will inform
będziemy informowali
we will inform
będziecie informowali
you all will inform
będą informowali
they will inform
Conditional masculine tense
informowałbym
I would inform
informowałbyś
you would inform
informowałby
he would inform
informowalibyśmy
we would inform
informowalibyście
you all would inform
informowaliby
they would inform
Conditional perfective masculine tense
informowałbym był
I would have informed
informowałbyś był
you would have informed
informowałby był
he would have informed
informowalibyśmy byli
we would have informed
informowalibyście byli
you all would have informed
informowaliby byli
they would have informed
Impersonal
informowano by
there would be informed
informowano by
there would be informed

Examples of informować

Example in PolishTranslation in English
"Szanowny Mr. Phillips, z przykrością informuję, że rezygnuję z mojej posady asystentki, dla Healthful Foods Distribution, ze skutkiem natychmiastowym."Dear Mr. Phillips, I regret to inform you that I am resigning from my position as office assistant for healthful foods distribution effective immediately.
"Z przykrością informuję, że Perennial Starch"I regret to inform you that Perennial Starch
- Ja tylko informuję.I'm just passing on information.
/Z przykrością cię informuję, że wczoraj /w New Jersey zmarła nasza matka.So sorry to inform you of mom's death last night in New Jersey.
A więc informuję cię, że było żółte światło.For your information, that was a yellow light back there.
- Więc tylko mnie informujesz? - Tak.- So you're just informing me?
Czy informujesz mnie o wszystkim?Are you keeping me informed of everything?
Dlaczego informujesz nas o tym wszystkim?Why are you telling us - all this information?
Nie mogę na to pozwolić. Chcesz mojej rady, Paul, czy tylko mnie informujesz?Are you looking for my counsel here, Paul, or simply informing me?
Tak długo jak informujesz mnie o wszystkim co robisz na pokładzie tej łodzi...As long as you keep me informed of everything you're doing on board the boat before you do it.
"Rząd z wielkim żalem informuje,"The Government, with deep regret, informs...
"Uniwersytet Negev informuje wszystkich swoich studentów, że:"The University of the Negev informs all its students "that all convocations for the fall of 1973
/Metro informuje: /temperatura w mieście na zewnątrz /wynosi 38.7 C, wilgotność 90%.Subway informs you: the temperature outside in our city is 38.7º C, humidity at 90%
"Drogi panie Thatch, informujemy, że nasze spotkanie zostało przesunięte"..."Dear Mr. Thatch, this is to inform you... "that your meeting today has been moved up...
"Szanowna pani Polański, z przykrością informujemy,"Dear Mrs. Polanski, deeply regret to inform you
"Uprzejmie informujemy...""Pleased to inform you..."
"W związku z pańską niedawną aplikacją, z radością informujemy"--"Regarding your recent inquiry. We are happy to inform you"--
"Wraz z otrzymaniem tego listu informujemy pana o natychmiastowym zawieszeniu."On receipt of this letter, you are informed of immediate suspension.
Wy zawsze nas informujecie, gdy sprawa podlega kompetencjom FBI.You always inform us when one of your cases strays into FBI jurisdiction.
/ - Źródła informują...- Sources inform us...
/...panuje tu spory niepokój... /niestety, nie widzę /żadnego wyjścia... /ludzie są całkowicie /spanikowani... /władze informują, /że potrzeba im czasu... /szczerze mówiąc, sami chyba /nie wiedzą, co mają robić...Unfortunately I can not see a way out at the moment. People continue to panic, demanding information from any authority figure that they can find, who are-- quite frankly, are unsure what to do themselves.
A więc mówisz, że Amerykanie mogą przyjść do dystryktu w którym jesteś dowódcą policji i nie informują cię o tym, że zamierzają przeprowadzić tego typu akcję w twoim okręgu?So what you're saying is that the Americans will come into a district where you're the police commander, and they won't inform you that they're gonna carry out this kind of action in your district.
Administrator lub Komisja natychmiast informują o zawieszeniu właściwy organ ścigania.The administrator or the Commission shall immediately inform the competent law enforcement authority of the suspension.
Administratorzy danych niezwłocznie informują IOD o wszelkich zmianach mających wpływ na informacje zawarte w powiadomieniu przekazanym IOD.The controllers shall immediately inform the DPO of any change affecting the information contained in a notification already submitted to the DPO.
"Zostań w ruchu i nas informuj.""Stay in the movement, keep us informed."
- I proszę, informuj mnie o wszystkim.- And, please, keep me informed.
Dzwoniłam tylko do was... nikogo nie informowałam... i nagle wszyscy znikli?I gave you one phone call... informed nobody else... and all of sudden, all of them vanished
Jak już informowałam kapitana Hicksa, mój pilot też to widział, porucznik Ventura.As I already informed. Captain Hicks, my pilot saw it, too. Lieutenant Ventura.
Jestem pewna, że gdy informowałam Yale o twojej karze, nie powiedziałam za co ją otrzymałaś.Though I had previously informed yale of your detention, I did not tell them what the punishment was for.
- Twoja matka mnie informowała.Your mother keeps me informed.
BNFL dodaje, że podczas negocjacji z BE, BNFL informowała swojego akcjonariusza (Ministerstwo Handlu i Przemysłu) o rozmowach z BE.BNFL adds that throughout its negotiations with BE, BNFL kept its shareholder (the DTI) informed of its discussions with BE.
Będzie informowała władze budżetowe o swoich ustaleniach i wnioskach.It will keep the budgetary authority informed about its findings and conclusions.
Będzie informowała władzę budżetową o swoich ustaleniach i wnioskach.It will keep the budgetary authority informed on its findings and conclusions.
Divya informowała mnie o każdym swoim kroku.Divya's kept me informed every step of the way.
Inne pokojowe też cię informowały?Did the other lady's maids keep you informed?
LGD na różne sposoby informowały społeczność lokalną o możliwościach pozyskaniafinansowania projektów: wczasie publicznych zgromadzeńiimprez, dystrybuując ulotkii publikacje, naswoich stronachinternetowych oraz za pośrednictwem swoich członków. W ten sposób LGD nietylko odpowiadały naistniejącezapotrze-bowanie na dotacje, ale także potencjalnie zachęcałyinnelokalne podmioty dorozważeniarealizacji nowychinwestycjilubinnych projektów.LAGsinformedthelocalcommunityonthepossibilitiesfor projectgrantsbyvariousmeans:atpublicmeetingsand events, byleafletsand publications, the LAGs’ Internetsites, and through the LAGs’ members.In this way, the LAGs not only respondedto existing demandfor grants butalso potentially encouragedotherlocalactorstoconsidernewinvestments or other projects.
Media obywatelskie informowały o wielu aspektach poruszanych w debacie o reformie, najważniejsze z nich to: pośpieszne zaaprobowanie ustawy, nierówności społeczne w środowisku akademickim, stosunek nowej ustawy do postawy ideologicznej uniwersytetów, weto prezydenta i znaczenie debaty publicznej z udziałem studentów i pracowników naukowych.Citizen media users have reflected several of the turns the discussion has taken. Among these: the rush to approve the law, the social injustices in the academic arena, the characteristics of the law in terms of the ideological thought in the universities, the presidential veto, and finally, the importance of an informed debate where the greatest amount of students, academic staff and general public participate.
Mimo że władze belgijskie informowały Komisję, że kapitał założycielski EVO został podwyższony i że na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił on 2468885 EUR, nie poinformowały Komisji o szczególnej formie podwyższenia kapitału.Although the Belgian authorities had informed the Commission that EVO’s initial capital had been increased and that it amounted to EUR 2468885 by 31 December 2006, they did not inform the Commission of the particular form of the capital increases.
Niektóre państwa członkowskie informowały Komisję, że takie systemy mogą nie wszędzie być dostępne w wyznaczonym terminie.Some Member States have informed the Commission that such systems may not be available in all cases by that date.
- Przepraszam, jeśli nie informowałem pana w sposób wystarczający o stanie moich pacjentów.Well, l'm sorry if l haven't kept you properly informed about my patients.
Plan, o którym cię informowałem.That's the plan I informed you about.
Wielokrotnie osobiście informowałem panią minister Enverę Hadžić.I've personally informed Minister Hadzic several times.
Zawsze cię informowałem, bo jesteś starym druhem i ufam ci.I've always kept you informed because you're an old pal and I trust you.
Zresztą, informowałem już Himmlera, że pozostałe prace wykona tutejsza policja pod moją kontrolą.Further, I have informed Himmler that the remainder of our work here will be carried out by the local police under my control.
Dlaczego nie informowałeś mnie w ogóle?Why wasn't I informed? Why don't you explain this to your sister
To byłeś ty, Vasya, informowałeś komendanta Yurchenkę o jego konflikcie z porucznikiem Turovskim.It was you, Vasya, who informed on Commander Yurchenko. About his conflict with Lieutenant Turovsky. Also known as "Ace".
-Obiecałem Gouldowi, że będę cię informował.- I promised Chief Gould that I'd keep you informed.
/Będę was informował o wszystkim /czego się dowiemy.I'll keep you informed of anything we find.
Już informowaliśmy pana Frencha, że nie mamy kamer w klubie.We've already informed Mr. French, we don't have cameras in the club.
Tak, ale ustawa o ochronie ssaków morskich dobitnie stwierdza, że foki są chronione, o czym informowaliśmy go wiele, wiele razy.Yes, but the marine mammal protection act expressly makes seals a protected species, which we informed him of many, many times.
Zawsze informowaliśmy ją o twoich medycznych potrzebach.We've always kept her informed of your medical needs.
/Będziemy nadal informowali...We'll continue to keep you informed and up to date...
Byłbym wdzięczny, gdybyście mnie informowali, dziękuję.Yes, I'd appreciate that, if you'd keep me informed, thank you.
Chcę, żebyście informowali mnie o tym co pan i inni Randżerzy usłyszą na zewnątrz.I want you to keep me informed as to what you and the other Rangers hear out there.
Nauczyciele i uczniowie prezentowali swoje szkoły i miasta oraz informowali o życiu i zainteresowaniach uczniów.Teachers and pupils presented their schools and cities and informed on pupils’ life and interests.
Królestwo Danii będzie informowało Komisję o postępach w realizacji krajowych środków podjętych dla wdrożenia niniejszej decyzji do czasu pełnego odzyskania pomocy, o której mowa w art. 1.The Kingdom of Denmark shall keep the Commission informed of the progress of the national measures taken to implement this Decision until recovery of the aid referred to in Article 1 has been completed.
Podczas całego trwania prac, pomiędzy lutym 2003 r. a marcem 2004 r., lokalne radio codziennie informowało swoich słuchaczy o postępie robót: W każdy poniedziałek dostarczaliśmy im plan robót na cały tydzień.Throughout the entire works, between February 2003 and March 2004, the local radio informed its listeners daily about the project’s progress. ‘Every Monday, we provided them with the schedule of work for the week.
apeluje do Centrum, aby informowało organ udzielający absolutorium o sytuacji w zakresie tych zawiadomień;calls on the Centre to keep the discharge authority informed about the state of play of the notifications;
apeluje do Centrum, by we współpracy z Komisją i organami krajowymi nadal dążyło do znalezienia odpowiednich rozwiązań kwestii niewykorzystanej powierzchni biurowej oraz by informowało o tym organ udzielający absolutorium;calls on the Centre to continue, in cooperation with the Commission and national authorities, to seek adequate solutions for the unused office space and to keep the discharge authority informed;
wezwał Centrum, aby informowało organ udzielający absolutorium o wykorzystaniu tych środków,called on the Centre to keep the discharge authority informed of the use of those contributions,
Learning languages?