Importować (to import) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
importuję
I import
importujesz
you import
importuje
he/she/it imports
importujemy
we import
importujecie
you all import
importują
they import
Imperfective future tense
będę importować
I will import
będziesz importować
you will import
będzie importować
he/she/it will import
będziemy importować
we will import
będziecie importować
you all will import
będą importować
they will import
Imperative
-
importuj
you import!
niech importuje
let him/her/it import
importujmy
let's import
importujcie
you all import
niech importują
let them import
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
importowałam
I imported
importowałaś
you imported
importowała
she imported
importowałyśmy
we imported
importowałyście
you all imported
importowały
they imported
Future feminine tense
będę importowała
I will import
będziesz importowała
you will import
będzie importowała
she will import
będziemy importowały
we will import
będziecie importowały
you all will import
będą importowały
they will import
Conditional feminine tense
importowałabym
I would import
importowałabyś
you would import
importowałaby
she would import
importowałybyśmy
we would import
importowałybyście
you all would import
importowałyby
they would import
Conditional perfective feminine tense
importowałabym była
I would have imported
importowałabyś była
you would have imported
importowałaby była
she would have imported
importowałybyśmy były
we would have imported
importowałybyście były
you all would have imported
importowałyby były
they would have imported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
importowałem
I imported
importowałeś
you imported
importował
he imported
importowaliśmy
we imported
importowaliście
you all imported
importowali
they imported
Future masculine tense
będę importował
I will import
będziesz importował
you will import
będzie importował
he will import
będziemy importowali
we will import
będziecie importowali
you all will import
będą importowali
they will import
Conditional masculine tense
importowałbym
I would import
importowałbyś
you would import
importowałby
he would import
importowalibyśmy
we would import
importowalibyście
you all would import
importowaliby
they would import
Conditional perfective masculine tense
importowałbym był
I would have imported
importowałbyś był
you would have imported
importowałby był
he would have imported
importowalibyśmy byli
we would have imported
importowalibyście byli
you all would have imported
importowaliby byli
they would have imported
Impersonal
importowano by
there would be imported
importowano by
there would be imported

Examples of importować

Example in PolishTranslation in English
Biorąc pod uwagę fakt, że ChRL musi importować większość rudy żelaza po międzynarodowych cenach rynkowych, jest oczywiste, że nie korzysta z żadnej naturalnej przewagi komparatywnej, która mogłaby stanowić wyjaśnienie niskich cen głównych surowców na chińskim rynku krajowym.Given that the PRC has to import the majority of its iron ore at international market prices, it is clear that it does not benefit from any natural comparative advantage, which would explain the low prices of the main raw materials on the Chinese domestic market.
Będziemy importować używane samochody z Rosji.He and I are going to import second-hand cars from Russia.
I ja zauwazyłem cie, że ty masz pełną faryke tego... więc możesz powiedzieć twojim małym szczeniakom... Więc ty chcesz importować surowce narkotyków z Azji.And l noticed you've got the natives chained up... so you can raise your own poppies... so you won't have to import the crude from Asia.
Inne z zainteresowany stron twierdziły coś przeciwnego, stwierdzając, że kraje, których dotyczy postępowanie, muszą importować skóry bydlęce i że nie mają one takiego samego dostępu do surowców, jak Brazylia, w której istnieje ugruntowana produkcja skóry surowej na dużą skalę.Other interested parties claimed, on the contrary, that the countries concerned have to import cow leather and do not have the same access to raw materials as Brazil which has large and well established production of raw leather.
Jeden Senator zaprotestował nigdy nie przypuszczałem, że będziemy musieli importować tych Nazistowskich zabójców żeby bronić nasz kraj.One senator protests, I never thought we would have to import these Nazi killers to defend our country.
- Cóż, importuję do Montauk.Well, I have an import operation in Montauk.
Ja importuję kawę.I import coffee.
Meble, regionalne jedzenie, importuję papierosy.Furniture, regional food, import the cigarettes.
Nie importuję broni.I don't import weapons.
No wiesz, importuję.You know, importing.
- A co ma zrobić król z plotką, że chciałeś utworzyć plantację tytoniu w Nowym Świecie i importujesz tam do pracy niewolników, naruszając nasz pakt handlowy z Hiszpanią?And what is the King to make of the rumour that you were setting up tobacco plantations in the New World and importing slaves to work them, in direct contravention of our trade pact with Spain?
Gdy masz jedynie 2% znanych rezerw ropy i używasz 25 procent, więc importujesz 2/3 tego co używasz to musi wpływać na twoją politykę zagraniczną.When you have only 2% of the known reserves of oil and use 25% of the world's oil and import 2/3 of what you use, that has to affect your foreign policy.
Może mieć to związek z heroiną, którą importujesz. A tak.It could have something to do with the heroin you had him import.
Plotka głosi, że importujesz więcej niż chorizo z południa.Well, rumour has it you import more than just chorizo from down south.
Wiemy o nielegalnych wędlinach, które importujesz, panienko.We know about the illegal meats you've been importing, miss.
Eksportuje perfumy, a importuje banany.He exports perfume, and he imports bananas.
Francja importuje 80% swojego mięsa.France imports 80% of its supplementary animal feed.
GDP, poprzez swoje przedsiębiorstwo zależne, Transgás, importuje gaz ziemny do Portugalii poprzez gazociąg Maroko–Hiszpania–Portugalia oraz poprzez terminal LNG w Sines i odpowiada za przesył, magazynowanie, transport i dostawę gazu ziemnego poprzez portugalską sieć gazociągów wysokociśnieniowych („sieć”).GDP, through its subsidiary Transgás, imports natural gas into Portugal, through a Maghreb-Spain-Portugal pipeline and through the Sines LNG terminal, and is responsible for the transportation, storage, transport and supply through the Portuguese high-pressure gas pipeline network (the Network).
Hiszpania wylicza średnie ceny węgla kamiennego, jaki importuje.Spain calculates the average prices for imports of hard coal to Spain.
I jest tylko jedna firma od ogrodów w okręgu Clark, która to importuje. ADLAnd there's only one landscaping company in Clark County that imports it -
Amr Fahmy, który bloguje na Zakzouk, napisał tutaj o tym, jak naśladujemy innych ludzi i 'importujemy' święta z innych krajów, a tym samym rujnujemy ich prawdziwe wartości:Amr Fahmy, who blogs at Zakzouk, wrote here on how we are imitating others, and importing celebrations from other countries while ruining the true value of those celebrations: نفس الكلام حصل قبل كذا سنة مع عيد الحب.. وفاكر كويس أوي شكل جامعة القاهرة يوم 14 فبراير واغلب البنات لابسين أحمر يا إما درجة من درجاته.. في حين كل ولد ناتع على قلبه دبدوب بشكل كرنفالي يفسد أي معاني حقيقية للحب A few months ago, on my way back to home, I noticed that all the shops in Zamalek were closed.
Mało mamy trupów. że je importujemy?Now we import victims?
My importujemy.(Schiller) We are importing guns.
My ją importujemy.We are importing guns.
We krwi ofiary znalazłaś molekułę środka na depresję, który importujemy.Well, I know exactly what you found in your victim's blood. It is a base molecule of a generic antidepressant that our company imports.
Co "importujecie"?What are you "importing"?
...skoro z jednej strony Włochy importują przede wszystkim ropę naftową i gaz ziemny (za 2 mld euro w pierwszym kwartale 2010), z drugiej strony sprzedają przede wszystkim produkty rafinacji ropy naftowej oraz urządzenia służące do wydobycia i obróbki tych surowców....if on one hand Italy imports mainly petroleum and natural gas (2 billion euros in the first trimester of 2010), on the other they sell mostly products derived from refining petroleum and machinery and tools for extracting and using these raw materials.
Aby zapewnić równe traktowanie osób wprowadzających do obrotu substancje czynne, osoby te powinny być zobowiązane do posiadania dokumentacji lub upoważnione do korzystania z dokumentacji lub odpowiednich danych w tej dokumentacji w odniesieniu do każdej substancji czynnej, którą wytwarzają lub importują w celu stosowania w produktach biobójczych.To ensure the equal treatment of persons placing active substances on the market, they should be required to hold a dossier, or have a letter of access to a dossier, or to relevant data in a dossier, for each of the active substances they manufacture or import for use in biocidal products.
CCCLA wskazała na inne czynniki, tj. brak wykwalifikowanej siły roboczej na rynku unijnym i szkoda powstała z własnej winy, ponieważ niektórzy unijni producenci importują produkt objęty postępowaniem.CCCLA pointed at other factors namely shortages of skilled labour on the Union market and self-inflicted injury, on the basis that some Union manufacturers import the product concerned.
Dostępne informacje wskazują, że na unijnym rynku sprzedaży detalicznej/dystrybucji w przybliżeniu 60 % całego obuwia jest sprzedawane w drodze „tradycyjnej” specjalistycznej dystrybucji, obejmującej dużych sprzedawców detalicznych, którzy często samodzielnie importują obuwie, oraz tzw. konsorcja zakupowe, zaś około 40 % całego obuwia jest sprzedawane poprzez „niespecjalistyczną” dystrybucję, obejmującą supermarkety, sklepy odzieżowe oraz domy towarowe.The information available indicates that in the retail/distribution market in the Union roughly 60 % of all footwear is traded by the ‘traditional’ specialist distribution consisting of large retailers that are often importing shoes themselves and so-called buying groups and around 40 % of all footwear is traded by ‘non-specialist’ distribution, consisting of supermarkets, clothing shops as well as department stores.
Dzięki unii celnej te samezasady obowiązują wszystkich, którzy importują towary z innych zakątków świata.Creating a customs union also ensuredthat the playing field was levelled foranyone importing from the rest of theworld.
Europa importowała 74% rudy do produkcji miedzi, 76% do produkcji ołowiu, 80% do produkcji aluminium i cynku, 83% do produkcji żelaza i 86% do produkcji niklu.In 2003, Europe imported 74% of the ore used for copper, 76% for lead, 80% for aluminium and zinc, 83% for iron and 86% for nickel.
Firma oskarżonego importowała towary produkowane niewolniczą pracą. A partner oskarżonego, pana Tanaka zdążył już uciec z kraju. Ponadto pan Solis odmówił oddania paszportu.The defendant's company imported goods manufactured by slave labor, and his business partner Mr. Tanaka has already fled the country, and Mr. Solis himself has refused to surrender his passport.
Rosja importowała pszenice ze Stanów Zjednoczonych.Russia imported wheat from the United States.
Wspólnota Europejska liczyła wówczas tylko sześciu członków, nie obawiano się wyczerpania zasobów rybnych, Europa importowała mniej niż 30 % konsumpcji ryb, obieg dystrybucyjny składał się jeszcze z licznych małych punktów sprzedaży a ryby były konsumowane praktycznie jedynie jako produkty świeże, bez przetwarzania przemysłowego.At the time, the European Community had only six members, there were few concerns about depleting fish resources, Europe imported less than 30% of its fish consumption,
Przedsiębiorstwa te importowały w OD około 15 % wyrobów objętych postępowaniem pochodzących z Chin i Wietnamu.Those companies imported around 15 % of the product concerned originating in China and Vietnam during the IP.
W 2010 r. Włochy importowały 1330602 tony mleka, a eksportowały 4722 tony mleka.In 2010 it imported 1330602 tonnes and exported 4722 tonnes of milk.
Co za strata. Nie importowałem boa od pięciu lat.I haven't imported a boa in five years.
Dlatego importowałem ją z Anglii.That is why I imported her from England.
Carlos importował go z Włoch.Carlos had it imported from Italy.
On nawet importował dziewczynę z Chungking, by trzymać mnie szczęśliwy.He'd even imported a girl from Chungking to keep me happy.
Wnioskodawca importował świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką zasilane prądem stałym (DC-CFL-i).The applicant imported CFL-i working on direct current voltage (DC-CFL-i).
A skąd Cię importowali?So, where exactly are you imported from?
Jednakże według podawanych przez Eurostat danychza2008²r. Zjednoczone Królestwo importowało 111²930²ton²mięsa baraniego, w²tym 82²898²ton²z Nowej Zelandii(około 77 %).However, the Eurostat figures for 2008showthatthe United Kingdomimported 111 930tonnes ofsheep meat,including 82898tonnesfrom New Zealand(around77 %) which were redistributedtothe other Member States.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'import':

None found.
Learning languages?