Borykać (to do) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
borykam
I do
borykasz
you do
boryka
he/she/it does
borykamy
we do
borykacie
you all do
borykają
they do
Imperfective future tense
będę borykać
I will do
będziesz borykać
you will do
będzie borykać
he/she/it will do
będziemy borykać
we will do
będziecie borykać
you all will do
będą borykać
they will do
Imperative
-
borykaj
you do!
niech boryka
let him/her/it do
borykajmy
let's do
borykajcie
you all do
niech borykają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
borykałam
I did
borykałaś
you did
borykała
she did
borykałyśmy
we did
borykałyście
you all did
borykały
they did
Future feminine tense
będę borykała
I will do
będziesz borykała
you will do
będzie borykała
she will do
będziemy borykały
we will do
będziecie borykały
you all will do
będą borykały
they will do
Conditional feminine tense
borykałabym
I would do
borykałabyś
you would do
borykałaby
she would do
borykałybyśmy
we would do
borykałybyście
you all would do
borykałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
borykałabym była
I would have done
borykałabyś była
you would have done
borykałaby była
she would have done
borykałybyśmy były
we would have done
borykałybyście były
you all would have done
borykałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
borykałem
I did
borykałeś
you did
borykał
he did
borykaliśmy
we did
borykaliście
you all did
borykali
they did
Future masculine tense
będę borykał
I will do
będziesz borykał
you will do
będzie borykał
he will do
będziemy borykali
we will do
będziecie borykali
you all will do
będą borykali
they will do
Conditional masculine tense
borykałbym
I would do
borykałbyś
you would do
borykałby
he would do
borykalibyśmy
we would do
borykalibyście
you all would do
borykaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
borykałbym był
I would have done
borykałbyś był
you would have done
borykałby był
he would have done
borykalibyśmy byli
we would have done
borykalibyście byli
you all would have done
borykaliby byli
they would have done
Impersonal
borykano by
there would be done
borykano by
there would be done

Examples of borykać

Example in PolishTranslation in English
Jest mi przykro z powodu Pana kłopotów, ja również z kilkoma się borykam.I'm sorry for your troubles, but I do have a few of my own.
Sama się z nimi borykam, ale musimy lepiej się starać.I deal with my own, but we have got to do better.
Jeśli borykasz się z długami, nie posiadasz tej swobody.If you're shackled with debt, you don't have a freedom to choose.
By oczyścić ojca, który nadal boryka się ze skutkami niesłusznego skazania.To redeem a father who is still recovering - from the effects of being wrongly convicted. - That does...
Może będąc z Ziemi nie wiesz, że na Marsie borykamy się z niskim wskaźnikiem urodzeń.I don't understand. Why even create a Third type? I mean, the Seconds were good enough, even on Earth.
Ponieważ obecnie borykamy się z tyloma problemami układu odpornościowego, powinniśmy zadbać, by co najmniej 51% każdego posiłku było surowe, byśmy nie musieli przeciążać i tak już nadwyrężonego systemu immunologicznego.Because we are dealing with so many immune system issues today we have to make sure that at least fifty-one percent of every meal that we have is raw, So that we don't overburden that already burdened immune system.
To nie oni wywołali problemy z którymi się teraz borykamy.They didn't have anything to do with this mess we're in now.
Dla osób, które nie kwalifikują się do korzystania z darmowego ubezpieczenia CMU-C, ale w dalszym ciągu borykają się z trudnościami finansowymi przy zakupie własnego ubezpieczenia uzupełniającego, dostępne są kredyty podatkowe.For those who do not qualify for the free CMU-C but still struggle to afford their own complementary insurance, tax credits are available.
Dnia 8 czerwca 2009 r. Rada przyjęła konkluzje zatytułowane „Równość szans kobiet i mężczyzn: aktywne i godne starzenie się”, w której stwierdzono, że starsze kobiety i starsi mężczyźni w całej Unii borykają się z poważnymi problemami, chcąc prowadzić aktywne życie i starzeć się z godnością, a także zaproponowano państwom członkowskim i Komisji szereg środków, w tym promowanie polityki dotyczącej aktywności osób starszych, z uwzględnieniem różnych sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich i różnych wyzwań dla kobiet i mężczyzn.The Council adopted, on 8 June 2009, Conclusions on ‘Equal opportunities for women and men: active and dignified ageing’, which recognised that, throughout the Union, older women and men face serious challenges as they seek to live active lives and to age with dignity, and proposed a number of measures to Member States and the Commission, including the promotion of active ageing policies, taking into account the different situations in the various Member States and the different challenges faced by women and men.
Sądzę, że musiało być jej ciężko, kiedy borykała się z nadwagą.I mean, it must be really hard to do what she did while she was struggling with those weight issues.
Ostatnio borykałem się z myślą, że przez pociąg do Allison, nie ratowałem twojego małżeństwa.'cause recently I've been wrestling with the idea that because of my immediate attraction to Allison, I didn't do enough to save your marriage.
Skąd mógł wiedzieć, że borykałem się z tym esejem?How did he know I was struggling with my essay?
Steven borykał się z problemem narkotykowym.Steven did have a problem with drugs.
Dowiedziałem się, że pobliskie miasto Evergreen borykało się z problemem bezdomnych na krótko przed nami.I've learned that the nearby city of Evergreen had a homeless problem just before we did.
Protokół zmiany, który został podpisany w 2004 r. w wyniku problemów finansowych, z jakimi NorthLink 1 borykało się w 2003 r., w zasadzie przewidywał dodatkowe finansowanie deficytu i wpłynął w znaczący sposób na definicję obowiązku świadczenia usługi publicznej.The MoA, which was signed in 2004 following financial difficulties of NorthLink 1 in 2003, basically provided for additional deficit funding and did not significantly change the definition of the public service obligations already in place.
W związku z powyższymi zależnościami finansowymi, możliwym wpływem udziałowców grupy Permasteelisa, a także związkami gospodarczymi i strukturalnymi z grupą Permasteelisa, Komisja stwierdziła, że Solar Tech nie borykało się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP, w związku z czym kryterium zależności nie jest w tym przypadku spełnione.On the basis of this financial interdependence, the possible influence of Permasteelisa shareholders, and the economic and organisational ties with Permasteelisa, the Commission concluded that Solar Tech did not suffer the typical handicaps of an SME and hence did not fulfil the independence criterion.
Władze niemieckie argumentują również, że Komisja została poinformowana o fakcie, iż Sovello – jako spółka joint venture należąca do Evergreen oraz Q-Cells – była nowo założonym przedsiębiorstwem technologicznym w sektorze energetyki słonecznej. Przedsiębiorstwo to nie przekroczyło pułapów określonych w definicji MŚP i borykało się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP.Germany argues that the Commission was informed of the fact that Sovello was a newly founded technology enterprise in the solar industry, created as a joint venture between Evergreen and Q-Cells, which did not exceed the thresholds of the SME definition and which was exposed to the typical handicaps of an SME.
Władze niemieckie podkreślają, że w momencie zgłoszenia pomocy Sovello, dysponujące ograniczoną liczbą pracowników oraz ograniczonymi środkami finansowymi, borykało się z charakterystycznymi dla MŚP trudnościami związanymi z kwestią finansowania projektu inwestycyjnego, wprowadzania produktów na rynek oraz organizacji działalności przedsiębiorstwa.Germany asserts that at the time of notification, with its limited number of employees and limited financial resources, Sovello did suffer from typical SME handicaps related to financing of the investment project, commercialization of the output, as well as business and operational organisation.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?