Ħa (to take) conjugation

Maltese
51 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
ħu
take!
ħudu
take!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nieħu
I am taking
tieħu
you are taking
jieħu
he is taking
tieħu
she is taking
nieħdu
we are taking
tieħdu
you all are taking
jieħdu
they are taking
Perfect tense
ħadt
I have taken
ħadt
you have taken
ħa
he has taken
ħadet
she has taken
ħadna
we have taken
ħadtu
you all have taken
ħadu
they have taken

Examples of ħa

Example in MalteseTranslation in English
' q t il li m a r n e x xi e x ta l- kap ta l- ġu n ta p re s id en t in t e r i m ġfid d id ħa m i ż u r i b i e x i p o ġ ġ i t-tran s i z z j on ilu lu ra fit- t r i q it- ta j bfla a ta ħ t p re s s j on i qaww i j a m il l- k o m un i t à in t e r n a z z j on a li. LA f t e r the f a i led as s as s in a t i on a t t e m p t on the head o f the j un ta a new in t e r i m p re s i de n t has taken m e as u re s to p u t the tran s it i on back on track un de r strong p r ess u re from the in t e r n a t i on a l comm un it y
' so l u z z j on i j i e t g ħa l l- k r i ż i j i e t re ġ j on a li., and to take an a c t i v e r o le in seek in g so l u t i on s to re g i on a l c r is e s
' w k o ll se r j a m en t i m ħa s s bfla a d w a r m i ż u r i m e ħ u d a m il la w to r i ta j i e t ta l-Iran b iex j i m p e d i x x u li ċEU a l so re m a in s g r a v e l y c once r n e d o v e r m e as u re s taken by the
( ċ ) kull azzjoni li l-manifattur ikun ħa matul l-ispezzjoni ;( c ) any action taken by the manufacturer during the inspection ;
(F’dan il-każ, il-Kunsill kien ħa d-deċiżjoni tiegħu ħafna żmien wara li l-Kummissjoni kienet ħadet deċiżjoni nali.)(In the present case, the Council had taken its decision long a er the Commission had taken a nal decision.)
(ċ) Bil-pinzetti, ħu l-membrana tal-filtrazzjoni filwaqt li żżommha mix-xifer.With the forceps, take the filtration membrane holding it by an edge.
- Dejjem ħu Kaletra eżatt kif qallek it- tabib tiegħek.How and when should Kaletra be taken
- Jekk inti anzjan bi problemi eżistenti tal- kliewi ħu ħsieb li t- teħid ta ’ fluwidi tiegħek huwa- If you are elderly with existing kidney problems take care that your fluid intake is sufficient
- Jekk tinduna li nsejt tieħu doża ta ’ Axura, stenna u ħu d- doża li jmissek fil- ħin tas- soltu.- If you find you have forgotten to take your dose of Axura, wait and take your next dose at the
- Jekk tinduna li nsejt tieħu doża ta ’ Ebixa, stenna u ħu d- doża li jmissek fil- ħin tas- soltu.- If you find you have forgotten to take your dose of Ebixa, wait and take your next dose at the
Jekk tinsa jew ma tistax tieħu FORSTEO fil- ħin tas- soltu, ħudu malajr kemm jista ’ jkun f’ dik il - ġurnata.If you forget or cannot take FORSTEO at your usual time, take it as soon as possible on that day.
Jekk tinsa tieħu Preotact (jew ma tistax tieħu Preotact fil- ħin tas- soltu tiegħek), ħudu mill- aktar fis possibbli f’ dik il- ġurnata.If you forget to take Preotact (or cannot take Preotact at your usual time), take it as soon as possible on that day.
Jekk tinsa tieħu Rapamune Jekk tinsa tieħu Rapamune, ħudu malli tiftakar, iżda mħux fiż- żmien ta ’ 4 sigħat li jmissek tieħu id- doża ta ’ ciclosporin.If you forget to take Rapamune If you forget to take Rapamune, take it as soon as you remember, but not within 4 hours of the next dose of ciclosporin.
Taqbizx id- doża rakkomanda, u ħudu għaż - żmien kif kitiblek it- tabib.Do not exceed the recommended dosage, and take it for as long as prescribed.
Taqbizx id- doża rakkomanda, u ħudu għaż- żmien kif kitiblek it- tabib.Do not exceed the recommended dosage, and take it for as long as prescribed.
Nixtieq nieħu din l-opportunità wkoll sabiex naqsam magħkom il-viżjoni tiegħi dwar il-prijoritajiet politiċi għall-2008 talKumitat tagħna.I am taking this opportunity to outline my view of our Committee’s political priorities for 2008.
(fluconazole), mediċina wżata biex timpedixxi r- rifjut ta ’ organu trapjantat (ciclosporin), jew jekk qiegħed tieħu xi mediċini tal- qalb bħal ma huma diltiazem jew verapamil.a medicine used to prevent rejection of a transplanted organ (ciclosporin), or if you are taking some heart tablets such as diltiazem or verapamil.
- Jekk barra Efficib qiegħed tieħu wkoll sulphonylurea, mediċina ta ’ kontra d- dijabete, flimkien- if you are taking a sulphonylurea, a diabetes medicine, together with Efficib, as you may
- Jekk barra Janumet qiegħed tieħu wkoll sulphonylurea, mediċina ta ’ kontra d- dijabete, flimkien- if you are taking a sulphonylurea, a diabetes medicine, together with Janumet, as you may
- Jekk barra Velmetia qiegħed tieħu wkoll sulphonylurea, mediċina ta ’ kontra d- dijabete, flimkien- if you are taking a sulphonylurea, a diabetes medicine, together with Velmetia, as you may
- Jekk għandek problemi tal- kliewi u qed tieħu xi mediċini li jaffettwaw il- kilwa.- If you have kidney problems and are taking medicines that affect the kidney.
25 Jistgħu jingħataw medikazzjonijiet oħra waqt li l- kelb tiegħi jkun qed jieħu Masivet?25 Can other medications be given while my dog is taking Masivet?
Aktar importanti minn hekk, il-Qorti tirrikonoxxi lill-Artikolu 21(3) bħala lex specialis li jieħu prijorità fuq azzjoni li ma ssodisfatx l-obbligi skond l-Artikolu 226 tat-Trattat.Most importantly, the Court recognises Article 21(3) as being a lex specialis taking priority over an action for failure to full obligations under Article 226 of the Treaty.
Bil-ħolqien ta’ Grupp ad hoc dwar ir-riforma istituzzjonali waqt il-laqgħa tal-Bureau f’Novembru 2006 f’Ħelsinki, aħnatajna sinjal li l-Kumitat ser jieħu sehem fir-riflessjoni u d-diskussjoni u qiegħed nistenna d-dokumenti ta’ pożizzjoni lijridu joħorġu minn dan il-Grupp.With the creation of an ad hoc Group on institutional reform at the Bureau meeting in November 2006 in Helsinki, wehave given a signal that the Committee is taking up the reflection and discussion and I look forward to the positionpapers that will emerge from that Group.
Billi l-Livebank huwa biss parti min-negozju tal-ÖVAG fejn qed jieħu d-depożiti, projbizzjoni fuq it-tmexxija fil-prezzijiet ma hi neċessarja għall-ebda segment tas-suq ieħor.Since Livebank is the only part of ÖVAG's business where it is taking deposits, no price leadership ban is necessary for any other market segment.
Dment li d-dispożizzjonijiet tiegħu jirrigwardaw is-SIS II kif irregolata bid-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI, ir-Renju Unit qiegħed jieħu sehem f’dan ir-Regolament f’konformità mal-Artikolu 5(1) tal-Protokoll (Nru 19) dwar l-acquis ta’ Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, anness għat-TUE u għat-TFUE (“Protokoll dwar l-acquis ta’ Schengen”), u l-Artikolu 8(2) tad-Deċizjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000, dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu sehem f’xi disposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen [18].Insofar as its provisions relate to SIS II as governed by Decision 2007/533/JHA, the United Kingdom is taking part in this Regulation, in accordance with Article 5(1) of Protocol (No 19) on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union, annexed to the TEU and to the TFEU (Protocol on the Schengen acquis), and Article 8(2) of Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis [18].
Aħna qed nisimgħu dak li qed jgħidu n-nies f’dan il-perjodu ta’ konsultazzjoni u qed nieħdu nota tal-kummenti tagħhom, iżda, fl-opinjoni tiegħi, hemm aspetti konkreti li jridu jiġu kkunsidrati.We are listening to what people are saying in this consultation period and are taking stock of their comments, but, in my view, there are concrete aspects to consider.
Id-deijonijiet li qed nieħdu jirri e u l-prinipji ta’ responsabbiltà usolidarjetà, stabbiliti t-Tra stat ta’ Lisbona, li huma fil-qalba talunjoni monetarja.reinforce the rules and procedures for surveillance of euro area Member States, including through a strengthening of the Stability and Growth Pact and more eective sanctions; e decisions we are taking reect the principles of responsibility and solidarity, enshrined in the Lisbon Treaty, which are at the core of the monetary union.
Evita li toħroġ tqila waqt li int jew sieħbek tkunu qed tieħdu Caelyx u għal sitt xhur wara li tieqfu tieħdu trattament b’ Caelyx.Avoid becoming pregnant while you or your partner are taking Caelyx and in the six months following discontinuation of Caelyx treatment.
Jekk jogħġbok għid lit- tabib jew lill- ispiżjar tiegħek jekk inti jew it- tifel/ tifla tiegħek qegħdin tieħdu jew ħadtu dan l- aħħar xi mediċini oħra (jew tilqim ieħor), anki dawk mingħajr riċetta.Please tell your doctor or pharmacist if you or your child are taking or have recently taken any other medicines (or other vaccines), including medicines obtained without a prescription.
M’ għandekx tredda ’ jekk qed tieħdu Xeloda.You should not breast-feed if you are taking Xeloda.
- Xi nies ikollhom bżonn kura speċjali mit- tobba tagħhom meta jieħdu Onsenal.- Some people will need special care from their doctors when they are taking Onsenal.
2 qed jieħdu sustanzi standard ta ’ levodopa/ benserazide, jista ’ jkollhom bżonn ta ’ tnaqqis akbar tad- doża ta ’ levodopa meta tibda l- kura b’ entacapone.Hence, patients who are taking standard levodopa/ benserazide preparations may need a larger reduction of levodopa dose when entacapone is initiated.
2/ 3 Tracleer m’ għandux jintuża fuq persuni li jistgħu ikunu allerġiċi (hypersensitive) għall- bosentan jew għall xi uħud mill- ingredjenti l- oħra, li għandhom problemi ta ’ l- enżimi tal- fwied, li huma jew jistgħu ikunu tqal, jew li qed jieħdu ciclosporin A (mediċina li taġixxi fuq is- sistema immunitarja).Tracleer should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to bosentan or any of the other ingredients, who have liver enzyme problems, who are or could be pregnant, or who are taking ciclosporin A (a medicine that acts on the immune system).
APTIVUS, mogħti flimkien ma 'doża baxxa ta' ritonavir, għandu jintuża b' attenzjoni f' pazjenti li jinsabu f' riskju ta 'aktar fsada minħabba trawmiet, kirurġiji, jew kundizzjonijiet mediċi oħra, jew li qed jirċievu prodotti mediċinali magħrufa li jgħollu r- riskju ta' fsada bħal mediċini kontra l- plejtlets u anti- koagulanti jew li qed jieħdu vitamina supplimentali E.APTIVUS, co-administered with low dose ritonavir, should be used with caution in patients who may be at risk of increased bleeding from trauma, surgery or other medical conditions, or who are receiving medicinal products known to increase the risk of bleeding such as antiplatelet agents and anticoagulants or who are taking supplemental vitamin E.
Agenerase ma għandux jintuża f’ pazjenti li qegħdin jieħdu l- fexfiexa tar- raba ’ (St John’ s wort, preparazzjoni erbali użata għat- trattament tad- depressjoni) jew mediċini li jiġu metabolizzati bl- istess mod bħal Agenerase u huma ta ’ ħsara jekk jilħqu livelli għoljin fid- demm.Agenerase must not be used in patients who are taking St John’ s wort (a herbal preparation used to treat depression) or medicines that are broken down in the same way as Agenerase and are harmful at high levels in the blood.
- Jekk qiegħed/ qiegħda tieħu jew ħadt reċentement f’ dawn l- aħħar erbatax- il ġurnata, xi mediċina- If you are taking or have taken within the last 14 days, another medicine known as a monoamine
- int qed tieħu jew ħadt ċerti mediċini oħrajn (ara sezzjoni 2, “ Meta tuża mediċini oħra ”).- you are taking or have taken certain other medicines (see section 2, "Using other medicines").
- int qiegħed tieħu jew ħadt ċerti mediċini oħrajn (ara sezzjoni 2, “ Meta tuża mediċini oħra ”).- you are taking or have taken certain other medicines (see section 2, "Using other medicines").
-UE ħadet sehem attiv fl-isforzi tal-komunità' VU he EU has taken an active part in the inter- -
AIO ħadet sehem fi programmi sensittivi Iranjani.AIO has taken part in sensitive Iranian programmes.
Abbażi ta’ informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, il-Kummissjoni kkonkludiet, fil-Komunikazzjoni tagħha tat-30 ta' Mejju 2012, li l-Ungerija ħadet l-azzjoni korrettiva meħtieġa, li tirrappreżenta progress adegwat lejn il-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv.Based on publicly available information, the Commission concluded in its Communication of 30 May 2012 that Hungary has taken the necessary corrective action, representing adequate progress towards the correction of the excessive deficit.
Ammonti preżentati bħala korrezzjonijiet finanzjarji jindikaw li l- Kummissjoni ħadet passi sabiex tipproteġi l-baġit talUE minn krediti mħallsa li ma kinux dovuti.Amounts presented as financial corrections indicate that the Commission has taken steps to protect the EU budget from unduly paid monies.
Artikolu uniku B' referenza għall-Artikolu 2 A ( 2 ) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta » l-Unjoni Ewropea dwar kompetenzi kondiviżi , meta lUnjoni tkun ħadet azzjoni f' ċertu qasam , il-kamp ta » applikazzjoni ta » dan l-eżerċizzju ta » kompetenza jkopri biss dawk lelementi regolati mill-att ta » l-Unjoni konċernat u għalhekk ma jkoprix il-qasam kollu .Sole Article With reference to Article 2 A of the Treaty on the Functioning of the European Union on shared competence , when the Union has taken action in a certain area , the scope of this exercise of competence only covers those elements governed by the Union act in question and therefore does not cover the whole area .
Matul il-krii, ħadna azzjoni deiiva sabiex tii ppreservata l-istabbiltà finanzjarja ujii promoss ir-ritorn għal tkabbir sostenibbli.5 # 5 6 1 " 7 ( : 4 9 5 16 5 - roughout the crisis, we have taken decisive action to preserve financial stability and promote the return to a sustainable growth.
Ikkonsulta t- tabib tiegħek jekk int jew it- tfal tiegħek tkunu ħadtu xi doża eċċessiva.Consult your doctor if you or your child have taken an overdose.
( 2 ) Il-membri tal-Kunsill Governattiv ħadu nota tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta » Kondotta talBank Ċentrali Ewropew adottat mill-Bord Eżekuttiv tal-BĊE fl-10 t' Ottubru 2000 u indirizzat lill-persuni kollha mpjegati mill-BĊE ,( 2 ) The members of the Governing Council have taken note of the provisions of the Code of Conduct of the European Central Bank adopted by the Executive Board of the ECB on 10 October 2000 and addressed to all persons employed by the ECB ,
(ċ) l-Istat Membru kkonċernat jippreżenta ġustifikazzjoni ddettaljata lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fil-qafas tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, li tispeċifika li huma ħadu l-miżuri neċessarja kollha biex jipprevjenu tali kunsinni milli jiċċaqilqu għal port tal-Unjoni ieħor minflok ma jiġu trasbordati direttament lejn pajjiż terz.the Member State concerned presents a detailed justification to the Commission and the other Member States in the framework of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, which specifies that they have taken all the measures necessary to prevent such consignments from being moved to another Union port instead of being transhipped directly to a third country.
26 Jekk tieħu AMMONAPS aktar milli suppost Pazjenti li ħadu dożi qawwija ħafna ta ’ AMMONAPS kellhom ngħas, għeja, sturdament, u b’ mod inqas frekwenti, konfużjoni, uġigħ ta ’ ras, disturbi fit- togħma, tnaqqis fis- sens tas- smigħ, diżorjentament, indeboliment tal- memorja u aggravament ta ’ kundizzjonijiet newroloġiċi eżistenti.If you take more AMMONAPS than you should Patients who have taken very high doses of AMMONAPS experienced sleepiness, tiredness, light- headedness and less frequently confusion, headache, taste disturbances, decrease in hearing, disorientation, impaired memory and worsening of existing neurological conditions.
Adulti li diġà ħadu kura b’ mediċini antiretrovirali qabel (it- tabib tiegħek jiddetermina dan) Inti se jkollok bżonn skeda u doża ta ’ PREZISTA differenti, li ma tistax issir b’ dawn il- pilloli ta ’ 400 mg.Adults who have taken antiretroviral medicines before (your doctor will determine this) You will require a different dosing schedule and dose of PREZISTA, which cannot be carried out with these 400 mg tablets.
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti tal-Każakstan għamluha ċara li nħarġu 69 AOC b’kollox u li, fl-1 ta’ April 2009, ħadu miżuri biex jissospendu jew jirrevokaw ħdax minnhom.Furthermore, the competent authorities of Kazakhstan have clarified that a total of 69 AOC have been issued and that they have taken measures to suspend or revoke 11 of these on 1 April 2009.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ra
see
ta
give

Similar but longer

ħabb
love

Random

żifen
dance
ħabb
love
libes
dress
għalaq
close
kiser
break
tkellem
speak
daħak
laugh
iddawnlowdja
download
dineb
sin
dara
get used to

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?