Vadīt (to lead) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
vadu
I lead
vadi
you lead
vada
he/she/it leads
vadām
we lead
vadāt
you all lead
vada
they lead
Past tense
vadīju
I leaded
vadīji
you leaded
vadīja
he/she/it leaded
vadījām
we leaded
vadījāt
you all leaded
vadīja
they leaded
Future tense
vadīšu
I will lead
vadīsi
you will lead
vadīs
he/she/it will lead
vadīsim
we will lead
vadīsiet
you all will lead
vadīs
they will lead
Imperative mood
-
vadi
you lead
-
-
vadiet
you all lead
-
Es/tu/...
Conditional mood
vadītu
I would lead

Examples of vadīt

Example in LatvianTranslation in English
ESPM turpina vadīt politikas aspektu koordināciju attiecībā uz ESDP centieniem saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību, neskarot komandķēdi, par ko panākta vienošanās.The EUPM shall continue to lead the coordination of the policing aspects of the ESDP efforts in the fight against organised crime, without prejudice to the agreed chains of command.
Ja kritēriju izstrādes vadīšanu uztic šādām citām iesaistītajām personām, tām jāparāda zināšanas produkta jomā, kā arī spēja procesu vadīt neitrāli un saskaņā ar šīs regulas mērķiem Šajā sakarā priekšroku dod konsorcijiem, kuru sastāvā ir vairāk nekā viena interešu grupa.Where such other stakeholders are put in charge of leading the development of criteria, they must demonstrate expertise in the product area, as well as the ability to lead the process with neutrality and in line with the aims of this Regulation. In this regard, consortiums consisting of more than one interest group shall be favoured.
ES ETS galvenais auditors atbilst ES ETS auditoram noteiktajām kompetences prasībām un ir pierādījis, ka ir kompetents vadīt verifikācijas komandu un atbildēt par verifikācijas darbību veikšanu saskaņā ar šo regulu.An EU ETS lead auditor shall meet the competence requirements for an EU ETS auditor and shall have demonstrated competence to lead a verification team and to be responsible for carrying out the verification activities in accordance with this Regulation.
Atkāpjoties no pirmās daļas, riņķvadu, kuģu vadu vai līdzīgu zvejas rīku izmantošanu, kuru dziļums un darbība, veicot zveju, nozīmē to, ka savilcējvirve, galvenā strope vai izvelkošās troses neskar jūraszāļu teritoriju, var atļaut saskaņā ar pārvaldības plāniem, kas paredzēti saskaņā ar šīs regulas 18. vai 19. pantu.By way of derogation from the first subparagraph, the use of purse seines, boat seines or similar nets, whose overall drop and behaviour in fishing operations mean that the purse-line, the lead-line or the hauling ropes do not touch the seagrass bed, may be authorised within management plans provided for under either Articles 18 or 19 of this Regulation.
Servomehānismu defekti, selsina vadu reversēšana, svārstības.Servomechanism defects, reversal of synchro leads, hunting.
ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātās shēmas plašu pārklājumos, vadu un kabeļu salodēšanas lodmetālos un devēju un sensoru salodēšanas lodmetālos, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par – 20 °Camending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders on printed circuit boards, termination coatings of electrical and electronic components and coatings of printed circuit boards, solders for connecting wires and cables, solders connecting transducers and sensors that are used durably at a temperature below – 20 °C under normal operating and storage conditions
Zem pastāvīga sprieguma esošas elektroiekārtas, tostarp vadi, uz kuriem neattiecas 5.1.1.3. un 5.1.1.4. punkta prasības, atbilst prasībām, kas piemērojamas 1. zonai elektroiekārtām kopumā vai prasībām, kas piemērojamas 2. zonai elektroiekārtām, kas atrodas vadītāja kabīnē.Permanently energized electrical equipment including the leads that are not subject to paragraphs 5.1.1.3 and 5.1.1.4 shall meet the requirements for zone 1 for electrical equipment in general or meet the requirements for zone 2 for electrical equipment situated in the driver’s cab.
redzamības līniju starp uztvērēju un kvēldiegu bloķē necaurredzamas (necaurlaidīgas) gaismas avota daļas, piemēram, ievada vadi vai otrais kvēldiegs, ja tāds ir.the line of sight between the receiver and the filament is blocked by opaque (non-transmitting) parts of the light source, such as lead wires or a second filament, if any.
Holivud, tu vadi, es tevi piesegšu.Hollywood, you lead.
Misijas vadītājs vadīs misiju un īstenos tās ikdienas vadību.The Head of Mission will lead the Mission and assume its day-to-day management.
Cutejs vadīs kaujas vienību.Tsu'tey will lead the war party
Kad atgriezīsimies, Frānsiss Lematrs vadīs izsoli Goijas darbam "Raganas gaisā".When we reconvene, our head auctioneer, Francis Lemaitre will lead the auction for Goya's 'Witches In The Air'.

More Latvian verbs

Related

ievadīt
inject
pavadīt
accompany

Similar

bīdīt
move
kūdīt
instigate
medīt
hunt
radīt
create
rādīt
show
varēt
be able
varīt
boil
vārīt
boil

Similar but longer

ievadīt
inject
pavadīt
accompany

Random

aiziet
go away
burt
conjure
iemigt
fall asleep
kļūt
become
mīcīt
knead
nolaist
lower
nomest
drop
piezvanīt
phone
pilināt
drip
zīmēt
draw

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning languages?