Radīt (to create) conjugation

Latvian
144 examples
This word can also mean "to make".

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
radu
I create
radi
you create
rada
he/she/it creates
radām
we create
radāt
you all create
rada
they create
Past tense
radījau
I created
radījai
you created
radīja

he/she/it created
radījaām
we created
radījaāt
you all created
radīja

they created
Future tense
radīšu
I will create
radīsi
you will create
radīs
he/she/it will create
radīsim
we will create
radīsiet
you all will create
radīs
they will create
Imperative mood
-
radi
you create
-
-
radiet
you all create
-
Es/tu/...
Conditional mood
radītu
I would create

Examples of radīt

Example in LatvianTranslation in English
ŅEMOT VĒRĀ vajadzību radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības un ieguldījumu uzlabošanai,HAVING REGARD to the need to create favourable conditions for improving business and investment,
Es nekrāpjos, Kolas jaunkundz, es radu iespējas.My job is not to deceive, Miss Cole. It's to create opportunities.
Ir sagaidāms, ka teh no lo ģi juattīs tī ba izmainīs sabied rī bu tik pat radi kā li, kā to izda rī ja mobilie tāl ru ņi, un ka nākotnē tā varētu radīt100 000 darba vie tu augsti kva li fi cē tiem dar bi nie kiem.It is a technological advance expected to revolutionise society in thesame way the mobile phone has done, and one which could create 100 000 highly skilled jobs infuture years.
Hoechst piebilst, ka, pat ja pamatotos uz principu, ka 1996. gada paziņojums par sadarbību rada tiesisko paļāvību trešām personām, kas būtu jāaizsargā, tam navHoechst further submits that, even on the principle that the 1996 Leniency Notice does create legitimate expectations on the part of third parties that must be
Kad mēs radām naudu no plika gaisa, mums nav uzkrājumu.When we create money out of thin air, we have no savings. Yet there is so called "capital".
Pamatojoties uz savietojamības pētījumiem automobiļu tuvdarbības radara un fiksēto pakalpojumu, zemes izpētes satelīta pakalpojumu un radio astronomijas pakalpojumu starpā, CEPT ir secinājusi, ka neierobežots automobiļu tuvdarbības radara sistēmu izvietojums 24 GHz joslā radīs nepieņemamus kaitējošus traucējumus tajos esošajos radio lietojumos, kas darbojas šajā joslā.Based on studies of compatibility between automotive short-range radar and fixed services, earth exploration satellite services and radio astronomy services, CEPT has concluded that an unlimited deployment of automotive short-range radar systems in the 24 GHz range radio spectrum band will create unacceptable harmful interference to existing radio applications operating in this band.
Šāda sertifikātu ieviešana radītu nesamērīgu administratīvu slogu.Such re-introduction of certificates would create a disproportionate administrative burden.
Attiecībā uz izejmateriālu ražošanu projekts radītu 658 darbavietas līdz 2010. gadam bez pavairošanas ietekmes.For the raw materials industry, the project would create 658 jobs by 2010, disregarding multiplier effects.
Komisija uzskata, ka, ja mērķu, tehnikas un iedarbības ziņā pilnīgi vienādi pasākumi nepakļautos vieniem noteikumiem, tas būtu pretrunā ar vienlīdzīgu attieksmi un radītu nopietnu kaitējumu kopējā tirgus funkcionēšanai.The Commission considers that if measures completely identical in their objectives, technique and effects were not subject to the same rules it would be contrary to equal treatment and would create serious distortions in the functioning of the common market.
Tā norāda, ka šoks, ko radīja piesārņojums ar naftas produktiem un konstatēto vai iespējamo seku pastiprināšana caur plašsaziņas līdzekļiem stipri grāva jūras produktu tēlu; no tā neizdevās izvairīties nevienai jomai un nevienai zonai.It states that the shock of the Erika oil pollution, and media coverage of its alleged or suspected consequences badly damaged the image of fisheries and aquaculture products; not a single sector or area escaped this effect.
Saskaņā ar Portugāles varas iestādēm izvēlētais finansējuma modelis, lai kompensētu RTP sabiedriskā pakalpojuma izmaksas, izrādījās nepiemērots un radīja tirdzniecības deficītu.According to the Portuguese authorities, the financing model chosen to compensate RTP for its public service costs proved inadequate and led to trading deficits.
Ar to saistītā krīze kopā ar pārstrukturēšanas pasākumu kavējumiem radīja nepieciešamību apstādināt ekstrakcijas iekārtas būvdarbus.The resulting crisis, together with the delays in carrying out the restructuring measures brought the construction of the extraction installation to a halt.
Finansiālie pasākumi CWP labā radīja uzņēmumam priekšrocības, kuru grūtībās nonācis uzņēmums tirgū nebūtu ieguvis.The financial measures in favour of CWP have conferred advantages on CWP that a company in difficulty would not have obtained on the market.
Tas radīja apburto loku, kura dēļ ieguve palielinājās, turpinājās spiediens uz cenām un palielinājās spiediens uz eksportu.This created a vicious circle which led to an increase in harvesting, further pressure on prices and increased pressure to export.
Jāatgādina arī, ka ES 10 valstu tirgū potaša pircējiem ievērojamas grūtības ar plānošanu bez šaubām radīja arī: i) neziņa tirgū par to, vai 2005. gada maijā pēc piecu gadu piemērošanas izbeigs pašreizējos antidempinga pasākumus un ii) divu daļējo starpposmu pārskatu, kurus attiecībā uz Krieviju Komisija sāka 2004. gadā, nezināmie rezultāti.It should also be recalled that a significant degree of difficulty in planning for potash customers in the EU-10 market has also undoubtedly been created due to (i) the fact that there was uncertainty in the market concerning whether the current anti-dumping measures would expire in May 2005 following their five-year imposition, and (ii) the unknown results of the two partial interim reviews for Russia initiated in April 2004 by the Commission.
Tika atzīmēts, ka vispārējais Kopienas patēriņa kritums nebija šķērslis Kopienas ražošanas nozarei, lai kāpinātu pārdošanas apjomu (par 15 % attiecīgajā periodā), tomēr vienlaikus ar pārdošanas apjoma kāpumu notika ievērojams pārdošanas vērtības kritums, kas radīja Kopienas ražošanas nozarei lielus finansiālus zaudējumus.It is noted that the overall decrease of the Community consumption did not prevent the Community industry to increase its sales volume (by 15 % over the period considered), while the increase in sales volume was accompanied by a dramatic decrease in sales value which caused significant financial losses to the Community industry.
Būtu jāatzīmē, ka attiecīgo eksportētāju nesadarbošanās radīja konkrētas būtiskas informācijas trūkumu, tādēļ izmantoja pieejamo informāciju, piemērojot Pamatregulas 18. pantu.It should be noted that the non-cooperation of the exporters concerned resulted in a lack of certain relevant information and led to the use of available information in application of Article 18 of the basic Regulation.
Ņemot vērā šo apsvērumu un ņemot vērā skaidros nosacījumus, ko Komisija izvirzījusi Lēmumā 1999/719/EK, un to, ka atklājās, ka abi kuģi tika vismaz daļēji izmantoti ārpus Franču Polinēzijas, Komisija uzskatīja, ka 1999. gada lēmumā minētais nosacījums vairs netika izpildīts, un tas tai radīja aizdomas par iespējamu valsts atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu.On the basis of this observation, and given the clear conditions imposed by the Commission in Decision 1999/719/EC and the fact that both ships were at least partially used outside FPO, the Commission considered that the condition imposed by its 1999 decision was no longer met, causing it to suspect that there had been a misuse of State aid.
Tāpēc tas, ka kuģi netika izmantoti gandrīz vienu gadu, un no tā izrietošie attīstības ietekmes zaudējumi Franču Polinēzijai var tikt saistīti ar force majeure situāciju, ko radīja 2001. gada 11. septembra notikumi.Therefore, the fact that the ships were not operated for almost one year and the resulting loss of development effects for FPO can be linked to the situation of force majeure created by the event of 11 September 2001.
Tā kā bankas NordLB pašu kapitāla palielināšana radīja iespēju saņemt papildkapitālu, netieši vēl spēcīgāk palielinājās tās faktiskā kredītu izsniegšanas kapacitāte.Since the increase in core capital allowed NordLB to raise further additional capital, there was an even greater indirect increase in its actual lending capacity.
Tas radīja pārtraukumus ražošanā, turklāt darbs bija jāveic ļoti kvalitatīvi.This led to halts in production and required perfection of work.
Jāatzīmē, ka minētais importētājs importēja SPT par dempinga cenām, kas Kopienas ražošanas nozarei radīja kaitējumu, un ka tāpēc nav pamata šim uzņēmumam piešķirt jebkāda veida individuālu atbrīvojumu no maksājuma.It should be noted that this importer was importing dumped SPT which caused injury to the Community industry and that there was therefore no reason to grant any individual exemption to this company.
Īstenojot praksē jauno vienoto maksājumu shēmu, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Nīderlande, Portugāle un Spānija saskārās ar negaidītām problēmām, ko radīja iepriekš neparedzamas tehniskās un administratīvās grūtības.France, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom have experienced unexpected problems in their practical implementation of the new Single Payment Scheme due in particular to unforeseeable technical or administrative difficulties.
Jāatgādina, kā izklāstīts iepriekš, ka īpaši tas apstāklis, ka līdz 2004. gadam ĶTR izcelsmes attiecīgajam ražojumam tika piemērota kvota, radīja nepieciešamību pēc šajā lietā piemērojamas īpašas metodoloģijas, lai atbilstīgi ņemtu vērā importu, kas nenodara būtisku kaitējumu.It is recalled, as set out above, that in particular the fact that the product concerned originating in the PRC was subject to a quota until 2004 necessitated a special methodology in this particular case to duly take account for non-materially injurious imports.
Tika pasludināts, ka krīze ir ārkārtas apstākļi, ņemot vērā divus apstākļus, tas ir, Beļģijas iestāžu paziņojumu līdz ar ārkārtas pasākumiem, ko tās pieņēma, un to, ka produktus nebija iespējams laist tirgū, kas Beļģijas ražotājiem radīja krīzes situāciju.The crisis was declared to be an exceptional occurrence on the basis of two facts, namely the announcement made by the Belgian authorities, along with the emergency measures subsequently adopted and the consequent impossibility of marketing production, which created a crisis situation for Belgian producers.
Tātad kredīti, kurus radīja ar CVO iekasēšanu, ļāva atbalstīt darbības, ko veica, pateicoties parafiskālajiem maksājumiem.The credit generated by collecting CVO therefore enabled the initiatives funded by the parafiscal charge to be consolidated.
Komisija uzskata, ka papildu peļņu var aplēst kā peļņas daļu, ko radīja programmaksas piedāvājuma un jauno ciparu kanālu papildu skatītāju skaits valsts atbalsta pasākuma pieņemšanas rezultātā.The Commission considers that the additional profits can be estimated as the proportion of profits generated by the number of additional viewers of the pay-per-view offer and of the new digital channels that resulted from adoption of the State aid measure.
Turklāt izmaiņas tirdzniecības modelī, kas notikušas kopš pasākumu ieviešanas, radīja ievērojamu šķērskompensācijas risku, kas Komisijai vairs neļauj efektīvi uzraudzīt saistības, padarot tās praktiski nepiemērojamas.Furthermore, a change in the pattern of trade since the imposition of measures has led to a significant risk of cross-compensation which no longer allows the Commission to effectively monitor the undertaking and therefore renders the undertaking impractical.
Atbalstu piešķīra, lai palīdzētu kooperatīviem pārvarēt grūtības, ko radīja augstās procentu likmes – no 17,80 % 1986. gadā līdz 14,75 % 1993. gadā.The aid was granted to help the cooperative to face difficulties deriving from soaring interest rates, ranging from 17,80 % in 1986 to 14,75 % in 1993.
Tas atbilda attiecīgo valstu importa zemajam cenu līmenim, kas skaidri radīja būtisku negatīvu spiedienu uz cenām Kopienas ražošanas nozarē.This coincided with the low price level of the imports from the countries concerned which clearly exerted a significant downward pressure on the price of the Community industry.
Līdz ar to radās vajadzība veikt funkcionālus uzlabojumus, piemēram, pārskatīt gaisa telpas sadalījumu sektoros, kas savukārt radīja pieprasījumu pēc ļoti augstu frekvenču (VHF) papildu piešķīruma.This has led to a demand for operational improvements — such as airspace resectorisation — which, in turn, has led to a demand for additional VHF assignments.
IP novērotos lielākos krājumus radīja ar nodomu, gatavojoties ražošanas pārtraukumam vasaras periodā, un tiem būtu jānormalizējas pēc minētā perioda.The peak observed in the RIP is due to an intentional stock piling in view of the cessation of production activities during the summer period and should normalise after that period.
Šī prasība radīja papildu administratīvo slogu šo dalībvalstu konsulārajām pārstāvniecībām Šveicē un Lihtenšteinā.That requirement created additional administrative burdens on the consulates of those Member States in Switzerland and Liechtenstein.
Tādējādi attiecīgie avansi AFR radīja priekšrocības, dodot uzņēmumam iespēju iegūt finansējumu ar izdevīgākiem nosacījumiem, nekā tas būtu bijis iespējams kredītu tirgū.The advances in question thus conferred an advantage on AFR by providing it with finance on more favourable terms than it would have been able to obtain on the credit market.
Kopīpašuma sabiedrībām nepieciešamību pēc naudas līdzekļiem radīja:The joint-ownership companies’ cash requirements would arise from:
Kā apgalvots ekspertu atzinumā, liekie darbinieki radīja neizdevīgu strukturālo stāvokli, kas no 2001. gada līdz 2004. gadam izmaksāja 157 miljonus euro.According to the Expert statement the excess staff caused structural disadvantages amounting to EUR 157 million over the period 2001-2004.
Komisija pārliecinājās, ka attiecīgais atbalsta pasākums tikai daļēji kompensēja papildu izmaksas, ko radīja OTE iepriekšējā statusa kā valstij piederoša monopoluzņēmuma strukturāli neizdevīgais stāvoklis, un ka apgrūtinājums nebija tieši saistīts ar tā iepriekšējā statusa priekšrocībām, kas to būtu varējušas novērst.The Commission verified that the respective aid measure would only partially compensate for the extraordinary costs caused by the structural disadvantages resulting from OTE’s former position as State-owned monopoly, and that the burden was not associated with directly related advantages of its former status that would mitigate it.
Pagaidu regulā noteica, ka nodarbinātības samazināšanos radīja galvenokārt uzņēmuma Tosoh pārstrukturēšana.It was established in the provisional Regulation that the decrease in employment was mainly due to Tosoh’s restructuring.
To radīja jaunu uzņēmumu izveidošana un jau pastāvošo uzņēmumu ražošanas palielināšana un/vai atsākšana.This was caused by new companies being formed and pre-existing companies increasing and/or restarting production.
Tas Kopienas ražošanas nozarei attiecīgajā periodā radīja tirgus daļas zaudējumu par 12,5 procentu punktiem.This led to the loss of market share by the Community industry during the period considered of 12,5 percentage points.
Kopienas ražošanas nozarei kaitējumu radīja attiecīgā produkta imports par dempinga cenām no ĶTR.The Community industry has been suffering from injurious dumped imports of the product concerned from the PRC.
Šādu peļņu nozare guva, pirms palielinājās imports, kas nozarei radīja nopietnu kaitējumu.This was the profit that the sector achieved prior to the increase in imports which led to a serious injury of the industry.
Uzskatāms, ka tas ir pietiekami zemāk par 1 mg/kg koncentrāciju, kas radīja stipru reakciju iepriekš minētajos ādas aplikācijas testos.This is considered to be sufficiently below the concentration of 1 mg/kg which showed a strong reaction in the patch tests mentioned above.
Francijas iestādes savā 2002. gada 26. decembra vēstulē attiecībā uz precīzu pasākumu veidu paskaidroja, ka to mērķis bija novērst vai krīzes situācijās mazināt sekas, ko radīja piedāvājuma pārsvars pār pieprasījumu, veicot darbību trijos virzienos, proti, ārējā tirgū, iekšējā tirgū un pārstrādes nozarē.As far as the exact nature of the measures was concerned, in their letter of 26 December 2002, the French authorities explained that they were aiming to prevent or, in the event of crises, to mitigate the effects of supply temporarily exceeding demand by acting on three levels: external markets, the internal market and processing.
Luksemburgas iestādes apgalvo, ka tas radīja papildu izmaksas – 275 miljonus LUF, proti, 6,8 miljonus euro.According to the Luxembourg authorities, this resulted in an additional cost of LUF 275 million or EUR 6,8 million.
Attiecībā uz ieguldījumu plāna īstenošanas kavējumiem – jautājumu, kas lēmumā par procedūras uzsākšanu radīja vislielākās šaubas, – Komisija ir izdarījusi šādu secinājumu.As regards the delayed implementation of the investment plan, which was the main doubt raised in the opening decision, the Commission has reached the following conclusion.
Saskaņā ar turpmāk minēto 3. tabulu Komisija pārliecinās, ka brīdī, kad tika noslēgts 1999. gada 18. marta līgums, ar kuru grozīja 1993. gada 5. novembra līgumu, uzņēmumam bija pieaugoši parādi, atkārtoti zaudējumi un negatīvi pašu līdzekļu rādītāji, kas radīja šaubas par kredīta atmaksas izredzēm.The Commission has established, in the light of Table 3 below, that at the time when the agreement of 18 March 1999 amending the agreement of 5 November 1993 was concluded, the undertaking was faced with increasing debts, recurring losses and negative equity capital, which raised doubts concerning the prospects of recovering the loan:
Tomēr jāizvērtē, vai ar valsts garantiju saistītais atbrīvojums no tām finansējuma prasībām, kas ietvertas 1995. gada Pensiju likumā, uz kuru neattiecās nosacījums, ka attiecīgajai pensiju shēmai jābūt izveidotai ar tiesību aktu, radīja BT vai BTPS kādu ekonomisku izdevīgumu.However, it is necessary to assess whether, by virtue of the Crown guarantee, the exemption from the funding requirements contained in the Pensions Act 1995, which was not subject to the condition of the pension scheme in question having been established by enactment, procured an economic advantage to BT or to BTPS.
Šī programma radīja BT ievērojamu finansiālu slogu.This package has imposed a considerable financial burden on BT.
Skaidrs, ka šādi izdevumi daudzkārt pārsniegtu finansiālo slogu, ko valstij radīja kapitāla ieguldīšana Combus.It is clear that such expenditure would far exceed the financial burden to the State of the capital injections into Combus.
Combus stāvoklis pasākumu veikšanas laikā nebija ievērojami mainījies, jo uzņēmums cieta zaudējumus, ko galvenokārt radīja par tādu cenu noslēgtie sabiedrisko pakalpojumu līgumi, par kādu uzņēmums nespēja sniegt pakalpojumus.The situation of Combus at the time of the measures had not significantly changed, as it was experiencing losses, mainly due to the public-service contracts concluded at a price at which it could not produce the services.
Turklāt tas, ka Kopienas tirgū notika izejmateriālu cenu pieaugums, radīja papildu spiedienu uz pārdošanas cenām, jo īpaši IP laikā.In addition, the fact that the Community market experienced increases of raw material prices led to further pressure on sales prices, in particular during the IP.
Spiediens, ko radīja subsidētā importa par zemām cenām ieplūšana Kopienas tirgū, neļāva Kopienas ražošanas nozarei noteikt savas pārdošanas cenas atbilstoši tirgus nosacījumiem un izmaksu palielinājumam.The pressure exercised by the surge of low-priced subsidised imports on the Community market did not allow the Community industry to set its sales prices in line with market conditions and the cost increases.
Tādēļ provizoriski tiek secināts, ka spiedienam, ko radīja attiecīgais imports, kas no 2005. gada turpmāk būtiski palielināja apjomu un tirgus daļu un tika veikts par ļoti zemām dempinga cenām, bija noteicošā nozīme būtiska kaitējuma izraisīšanā.It is therefore provisionally concluded that the pressure exerted by the imports concerned, which increased their volume and market share from 2005 onwards, and which were made at very low dumped prices, played a determining role in causing material injury.
Lai gan 2006. gada jūnijā pieņemtie antidempinga pasākumi likvidēja kaitējumu, ko radīja dempings no vairākām valstīm, Kopienas tirgū izmeklēšanas periodā ievērojama dempinga ražojumu daļa tika importēta no Ķīnas un pārdota par ļoti zemām cenām.Although the adoption of antidumping measures in June 2006 has eliminated the injurious effects of the dumping from a number of countries, there was in the Community market during the IP an important share of dumped products sold at very low prices, these being the Chinese imports.
Tādēļ secināts, ka spiedienam, ko radīja imports par dempinga cenām, kura apjoms un tirgus daļa no 2006. gada būtiski palielinājās, bija noteicošā nozīme, izraisot Kopienas ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu.It is therefore concluded that the pressure exerted by the dumped imports, which significantly increased their volume and market share from 2006 onwards played a determining role in the injury suffered by the Community industry.
Lielais pieprasījums PIP pat radīja īslaicīgu ražojuma deficītu Savienības tirgū.The high demand during the RIP even caused temporary shortages on the Union market.
Var secināt, ka, pamatojoties uz ierobežoto pieejamo informāciju, nekas neliecina par to, ka pasākumi radīja būtisku negatīvu ietekmi uz izplatītāju/mazumtirgotāju finanšu situāciju laikposmā no 2006. gada līdz PIP.To conclude, based on the limited information available, there are no indications that the measures had a significant adverse effect on the financial situation of distributors/retailers during the period 2006-RIP.
Komisijai šaubas radīja to saderība gadījumos, kad arī 124. panta 1. un 2. punktā paredzētais atbalsts bija apšaubāms.The Commission could not avoid doubting its compatibility, given that there were also reservations as to the eligibility of the aid under Article 124(1) and (2).
Farm Dairy norāda uz savu viedokli par to, ka ir izpildīti nosacījumi, kuri paredzēti Flevolandes VPD 3.3. punktā, jo īpaši 2000. gadā Farm Dairy radīja 61 darba vietu (nevis 35, kā bija paredzēts iesākumā) un ieguldīja kopsummā NLG […] miljonus, nevis 18,5 miljonus, kā bija paredzēts iesākumā.Farm Dairy noted that it considered that the conditions set out in point 3.3 of the Flevoland SPD had been met: in particular, in 2000 Farm Dairy had created 61 jobs (instead of the 35 initially planned) and had invested a total of NLG […] million (instead of the 18,5 million initially planned).
Ņemot vērā to, ka imports no AAE un Irānas radīja Savienības ražošanas nozares cenu samazinājumu, tiek uzskatīts, ka šis imports par dempinga cenām izraisīja cenu samazināšanos, liedzot Savienības ražošanas nozarei uzturēt pārdošanas cenas tādā līmenī, kāds būtu vajadzīgs, lai segtu izmaksas un nodrošinātu peļņu.In view of the undercutting of Union industry's prices by imports from the UAE and Iran, it is considered that these dumped imports exerted a downward pressure on prices, preventing the Union industry from keeping its sales prices to a level that would have been necessary to cover its costs and to realise a profit.
Šajā saistībā ir jāpatur prātā, ka ne tikai cenu līmenis, bet arī jau tā lētā importa par dempinga cenām apjoms radīja spiedienu uz Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjomu.In this respect it must be borne in mind that it is not only the level of prices but also the volume of the already low-priced dumped imports that has put a strong pressure on the sales of the Union industry.
Pat laikā, kad pārdošanas apjoms samazinās, Savienība būtu spējusi saglabāt pieņemamu apjomu un cenu līmeni, tādējādi ierobežojot negatīvo ietekmi, ko radīja patēriņa lejupslīde.Even in a situation of decreasing sales, the Union industry could have been able to maintain an acceptable level of volumes and prices, thereby limiting the negative effects of a drop in consumption.
Tas radīja peļņas pieaugumu no 19 % 2006. gadā līdz 26 % 2007. gadā.This led to a profit increase from the level of 19 % in 2006 to 26 % in 2007.
Kā izklāstīts lēmumā uzsākt procedūru, izmaiņas RTVE finansēšanā Komisijai radīja šaubas par šo izmaiņu ietekmi uz RTVE finansēšanas vispārējo atbilstību Līgumam, tādēļ Komisijai bija jāveic papildu novērtējums.As was set out in the opening decision, the changes in the financing of RTVE raised doubts on the part of the Commission as to their effect on the overall compatibility of the financing of RTVE with the Treaty and required an additional assessment by the Commission.
Pamatojoties uz norādīto, Komisija secina, ka pasākums radīja priekšrocības uzņēmumam MOL.On the basis of the foregoing, the Commission concludes that the measure conferred an advantage on MOL.
Atbalstu nevar atgūt galvenokārt divu iemeslu dēļ: pirmkārt, Komisija vairākkārt ir pienācīgi paziņojusi un apstiprinājusi atbalsta shēmu, kas radīja leģitimu paļāvību atbalsta saņēmējos. Otrkārt, atbalsta saņēmēju pašreizējā finansiālā stāvokļa dēļ, Francijas iestādēm nav iespējams atgūt samaksāto summu.The aid cannot give rise to any recovery primarily for two reasons: first, the aid scheme was duly notified to and approved by the Commission on several occasions, which gave its recipients legitimate expectations; secondly, given the current financial situation of the recipients it would be impossible for the French authorities to recover the amounts paid.
OSB radīja 1950-os gados Ziemeļamerikā.OSB was invented in the 1950s in North America.
Trešā novērtējuma par ekskluzīvajām izplatīšanas tiesībām pamatā ir negūtie nodokļu ieņēmumi, ko radīja Livret bleu atbrīvošana no nodokļiem.The third evaluation of the exclusive distribution right is based on the tax revenue loss due to the tax exemption allowed under the Livret bleu.
Obligāti konvertējamais vērtspapīrs, lai segtu kapitāla iztrūkumu, ko radīja New HBU pārdošana (B4 pasākums, EUR 300 miljoni)Mandatory Convertible Security to cover capital shortfall due to sale of New HBU (Measure B4, EUR 300 million)
Komisija arī atzīmēja, ka jaunā finansētāja stabilitāte radīja iespējamu izdevīgumu FBN.The Commission also noted that the solidity of its new funding provider seemed advantageous to FBN.
Šis pasākums radīja priekšrocības FBN tāda kapitāla veidā, ko tas nebūtu varējis atrast tirgos.The measure provided FBN with an advantage in the form of capital it could not have found on the markets.
Tomēr notikumi izmeklēšanas periodā apstiprina, ka, tikko tirgus apstākļi pasliktinājās, materiālais kaitējums, kuru radīja imports par dempinga cenām, parādīja visu savu ietekmi.However, the developments during the IP confirm that as soon as the market conditions deteriorated the material injury caused by the dumped imports displayed all its effects.
Būtisko ražošanas apjoma samazinājumu izraisīja gan tirgus samazinājums, gan spiediens, ko radīja imports par dempinga cenām.This substantial decrease of production was caused by both the market contraction and the increasing pressure of dumped imports.
Pēc konstatējumu paziņošanas tika apgalvots, ka Savienības ražošanas nozare radīja papildu ražošanas jaudu laikā, kad Savienības patēriņš samazinājās, un tam bija negatīva ietekme uz Savienības ražošanas nozares situāciju.After disclosure, it was alleged that the Union industry created additional production capacity when the Union consumption was declining which had a negative impact on the Union industry’s situation.
Dažas personas apgalvoja – tas, ka sūdzības iesniedzēji slēdza daļu ražošanas jaudas, radīja maldinošu priekšstatu par iespējamo tiem nodarīto kaitējumu.Some parties claimed that the closure of certain production capacity by the complainants showed a misleading picture of the alleged injury they suffered.
Iepriekš „39. birojs” izmantoja Banco Delta Asia nelikumīgu ienākumu legalizēšanai. Finanšu departaments 2005. gadā saskaņā ar Likuma USA PATRIOT 311.iedaļu Banco Delta Asia atzina par “galveno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas uzņēmumu”, jo tas radīja nevēlamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu finanšu noziegumu risku.”Banco Delta Asia was identified by the Treasury Department in September 2005 as a “primary money laundering concern” under Section 311 of the USA PATRIOT Act, because it represented an unacceptable risk of money laundering and other financial crimes.’
Pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumu, kas radies pasažiera nāves vai miesas bojājumu dēļ, ko izraisījuši citi iemesli, nevis kuģa negadījums, ja negadījumu, kas radīja zaudējumu, izraisīja pārvadātāja vaina vai nolaidība.For the loss suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger not caused by a shipping incident, the carrier shall be liable if the incident which caused the loss was due to the fault or neglect of the carrier.
Pamatojoties uz sniegto informāciju, tika konstatēts, ka kompensācijas, kas galvenokārt bija paredzētas noteiktām kultūrām, attiecās uz zaudējumiem, kuri sasniedza minimālo robežvērtību 30 %, ņemot vērā produkcijas apjoma zudumus vai dažu produktu veidu kvalitātes pasliktināšanos, kas iestājusies attiecīgā gada laikā un kā cēlonis ir bijusi kopīgā ietekme, ko radīja ne tikai nelabvēlīgās meteoroloģiskās parādības, bet – dažām kultūrām – arī augu slimības.On the basis of the information provided, the compensation for most of the crops concerned appeared to involve damage of a minimum threshold of 30 %, taking into consideration loss of production or deterioration in quality for certain products suffered during the year concerned due to a combination of more than one negative meteorological phenomenon and, for some crops, also due to plant diseases.
Attiecībā uz kritēriju, vai pasākumi radīja “priekšrocību, kuru atbalsta saņēmējs nebūtu saņēmis parastos tirgus apstākļos”, jo privāts ieguldītājs, pamatojoties uz rentabilitātes izredzēm ilgtermiņā, nebūtu piešķīris tādu pašu atbalstu, Komisija apšaubīja, ka privāts ieguldītājs būtu nodrošinājis kapitālu, kā to darīja VP, ņemot vērā ÅI ilgstošos zaudējumus vai – labākajā gadījumā – ļoti pieticīgo peļņu.As regards the criterion of whether the measures granted an ‘advantage which it would not have obtained under normal market conditions’ because a private investor, guided by the prospect of profitability in the long run, would not have given the same support, the Commission doubted that a private investor would have provided capital as the LG did, given ÅI’s long record of losses or, at best, very modest profits.
Īrija 2011. gada 5. aprīlī atjaunināja kopējo pārstrukturēšanas plānu, iekļaujot tajā ietekmi, ko radīja līdz minētajam datumam veiktā noguldījumu un NAMA obligāciju nodošana, un nomainot Anglo un INBS prognozētos rezultātus un bilances par 2010. gadu ar faktiskajiem rezultātiem un bilancēm, kuri bija kļuvuši zināmi līdz minētajam datumam.On 5 April 2011, Ireland updated the joint restructuring plan by including the impact of the deposits and NAMA bond transfers which had taken place in the meantime and by replacing the forecast results and balance sheets of Anglo and INBS for 2010 by the actual ones, which had become known in the meantime.
Turklāt vērtspapīri, kuri, privāti izvietoti, tiek turēti ASV un kuri nepiedalījās saistību pārvaldības pasākumā, tika nopirkti par cenu, kas ir 25 eurocenti, to nominālvērtība bija USD 200 miljoni, un darījums radīja peļņu pirms nodokļiem USD 150 miljonu apmērā.In addition, securities hold by US private placements which did not participate in the LME were purchased at a price of 25 cents, for a nominal value of USD 200 million, and generated a pre-tax profit of USD 150 million.
Šaubas radīja arī izaugsmes līmeņu ilgtspējīgums un citi pieņēmumi pārstrukturēšanas plānā.Furthermore, doubts were raised as to the sustainability of the growth rates and other assumptions used in the restructuring plan.
Lai gan daļa no šā uzlabojuma ir saistīta arī ar joprojām ievērojamo riska svērto aktīvu samazinājumu, ko radīja garantiju režīms, kapitāla pozīcija uzlabosies jebkurā gadījumā.Although part of that improvement is also linked to the still significant reduction in risk weighted assets created by the risk shield, the capital position would improve in any event.
Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka ZT nevarētu ekonomiski izdzīvot, ja tā locekļi ar ikgadējām iemaksām nesegtu ikgadējos zaudējumus, ko radīja iekšējā un ārējā materiāla likvidēšana.The complainant maintains that the ZT could not survive economically if its members did not cover the annual losses arising from the disposal of internal and external material by paying annual contributions.
Komisija uzskata, ka Vācija nevar pamatot ikgadējās iemaksas kā valsts kompensāciju par izmaksām, ko ZT radīja pirmās un otrās kategorijas materiāla likvidēšanas pienākums, jo saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā” visas izmaksas ir jāsedz no nodevām, ko ZT iekasē no šā materiāla ražotājiem.In the Commission’s view Germany cannot justify the annual contributions as State compensation for the cost to the ZT arising from the obligation to dispose of category 1 and 2 material, since under the polluter pays principle the entire cost must be covered by the fees that the ZT charges those responsible for producing that material.
Tāpēc ikgadējās iemaksas radīja ZT saimniecisku priekšrocību.The annual contributions therefore gave the ZT an economic advantage.
Attiecīgā korekcija radīja ikgadējo universālo pakalpojumu izmaksu pazeminājumu vidēji EUR […] miljonu apmērā laikposmā no 1998. gada līdz 2007. gadam.The corresponding adjustment results in a decrease of the universal service costs by EUR […] million over the period 1998-2007.
Viņš arī bija lielā mērā iesaistīts noziedzības tīklos saistībā ar FARDC, gūstot peļņu no minerālu tirdzniecības; tas 2011. gadā radīja saspīlētas un vardarbīgas attiecības ar pulkvedi Innocent Zimurinda.He has also been extensively involved in criminal networks within the FARDC deriving profits from the mineral trade which led to tensions and violence with Colonel Innocent Zimurinda in 2011.
Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka attiecīgais ražojums tika subsidēts un importa pieplūduma dēļ, kam kompensējamas subsīdijas radīja priekšrocības, Savienības ražošanas nozarei salīdzinoši īsā laikā tika nodarīts kaitējums, ko ir grūti novērst.The complainant claimed that the product concerned was subsidised and that injury to the Union industry, which is difficult to repair, was caused by the surge in imports benefiting from countervailable subsidies in a relatively short period of time.
Turklāt tiek apstiprināts galīgais secinājums, kā noteikts galīgās regulas 184. apsvērumā, ka ĶTR izcelsmes imports par dempinga cenām radīja būtisku kaitējumu Savienības ražošanas nozarei pamatregulas 3. panta 6. punkta nozīmē.Furthermore, the final conclusion as stated in recital 184 of the definitive Regulation that the dumped imports originating in the PRC have caused material injury to the Union industry within the meaning of Article 3(6) of the basic Regulation is confirmed.
turklāt norāda, ka turpmākajos gados, iespējams, neturpināsies pārmērīgā administratīvā sloga problēma, ko radīja ar izveidi saistītie pasākumi;notes, furthermore, that the excessive administrative burden resulting from setting up arrangements are not likely to be repeated in subsequent years;
Pārdošanas apjoma un cenu samazinājums ietekmēja peļņas līmeni un radīja zaudējumus.The loss of sales volume along with the decrease in prices had an effect on profit levels and led to losses.
Ryanair arī apgalvo, ka zemākā nodokļa likme tai radīja mazāku priekšrocību nekā, piemēram, Aer Arann, jo Ryanair galvenokārt nodrošina lidojumus uz galamērķiem, kam piemēro augstāko likmi.Ryanair furthermore argues that it has benefitted less from the lower tax rate than, for example, Aer Arann, since the majority of its flights are for destinations to which the higher rate applied.
Tāpēc Komisija secina, ka zemākā nodokļa likme radīja priekšrocību konkrētām aviosabiedrībām.Accordingly, the Commission finds that the lower tax rate provided an advantage to certain airline operators.
Pašvaldība, reaģējot uz lēmumu sākt procedūru, aprēķināja ar zemes izmantošanas projektu saistītos zaudējumus, norādot, ka tie sasniedz EUR 4,5 miljonus (vērtība 2011. gada 1. janvārī), un skaidrojot, ka tos cita starpā radīja cenas pazemināšana un maksājumu atcelšana.In its reply to the opening decision, the Municipality calculated a loss on the ground exploitation project of EUR 4,5 million (value on 1 January 2011), which was said to be caused, among others, by the price decrease and the waiver of the fees.
Jebkurā gadījumā Komisijas atbilde uz Parlamenta rakstisko jautājumu, kā arī tas, ka Komisija informēja sūdzības iesniedzējus par savu sākotnējo nostāju, par ko neoficiāli tika paziņots arī Itālijai, radīja pasākuma labumguvējiem tiesisko paļāvību.In any event, the Commission had created a legitimate expectation on the part of the recipients of the measure because of a reply to a parliamentary written question and also because it had informed the complainants of its preliminary position, of which the Italian authorities had also been apprised informally.
Komisija atgādina, ka, ņemot vērā neveiksmīgo mēģinājumu atsavināt VBRO un zaudējumu apjomu, ko tā radīja 2011. gadā, Komisija lēmumā par procedūras uzsākšanu izteica šaubas, vai sākotnējais pārstrukturēšanas plāns ļaus bankai atrisināt tās problēmas.The Commission recalls that in light of the unsuccessful attempt to divest VBRO and the amount of losses it generated in 2011, the Commission expressed doubts in the opening Decision as to whether the initial restructuring plan would allow the bank to solve its problems.
Air France jo īpaši uzskatīja, ka atbrīvojums no pasažieru nodevas maksāšanas radīja Ryanair priekšrocību un bija nepārprotami diskriminējošs, tāpēc tas būtu uzskatāms par nesaderīgu ar iekšējo tirgu.In particular, Air France was of the opinion that an exception from the payment of the passenger fee provided benefits to Ryanair and was clearly of a discriminatory nature, and therefore should not be considered compatible with the internal market.
Somija secināja, ka SAS Group piezīmes radīja jaunus jautājumus, kas būtu jāprecizē.Finland observed that SAS Group’s comments raised new issues that needed to be clarified.
Papildus argumentiem par ĶV pienākumu sniegt pilnas atbildes (skat. 34. un 35. apsvērumu) Komisija arī norāda, ka vismaz viena no zemākajām nodokļa likmēm, kas uzskaitītas šajā sadaļā, radīja ieguvumu vienam no eksportētājiem, kas sadarbojās (skat. 231. un nākamos apsvērumus).In addition to the arguments on the obligation for the GOC to provide full replies (see recitals (34) - (35) above), the Commission notes that at least one of the lower tax rates listed under this section benefited one of the cooperating exporters (see recitals (231) and following above).
Īpaši zemu Savienības patēriņu 2009. gadā radīja nepieredzēti lielas cenas niķelim, kas ir svarīgākais izejmateriāls, ko izmanto, lai izgatavotu attiecīgo ražojumu un līdzīgo ražojumu, un pasaules finanšu krīzes negatīvā ietekme.The year of 2009 was marked by unprecedented high prices of nickel, the main raw material used to produce the product concerned and the like product, and the global negative effects of the financial crisis, which together led to a particularly low level of Union consumption in that year.
Turklāt cukurkukurūzas tālākpārdošana PIP laikā radīja ļoti lielu peļņu.In addition, the re-sales of sweetcorn generated a very high profit during the RIP.
Neraugoties uz Savienības ražošanas nozares centieniem, šo izmaksu racionalizāciju nevarēja atspoguļot pārdošanas cenā, ņemot vērā būtisko samazinājumu, kuru radīja subsidētais imports.Despite the efforts of the Union industry, this cost rationalization could not be reflected in the sales price due to the significant undercutting exerted by the subsidised imports.
Skaitliskie rādītāji liecina, ka, neraugoties uz mērenu peļņu 2010. gadā, kopējais periods, kad apdrošināšanas darbība radīja zaudējumus, ir ilgs. gada ziņojumi liecina, ka Sinosure kopējos ieņēmumus būtiski veicina investīciju ieņēmumi un citi ieņēmumi, kas nav saistīti ar šā uzņēmuma eksporta kredīta apdrošināšanas programmas dzīvotspējas novērtēšanu.The figures show that despite the modest gain in 2010, in the overall period the operating loss on the insurance operations is significant. It emerges from the Annual Reports that the significant contributors to Sinosure's overall income are investment income and other income, which are not relevant for assessing the viability of its export credit insurance programme.
Minētais lēmums neietvēra to samazināto VSS likmi “tradicionālajam” rumam, kas tika ieviesta tikai kā kompensējošs pasākums papildu slogam, ko minētajam rumam radīja VSS sistēmas reforma no 2012. gada 1. janvāra.That Decision did not include the reduced rate of the VSS for ‘traditional’ rum which was only introduced as a compensatory measure for the additional burden created for that rum by the reform of the VSS system as of 1 January 2012.
Holm uzskatīja, ka tas radīja risku pircējam, jo īpaši saistībā ar informāciju, kas pieejama municipālajā sistēmā par īpašumiem, bet kas pircējam nav zināma, piemēram, par īres līgumiem, īres maksas ieņēmumiem, pilsētas teritoriju attīstības plāniem un jo īpaši par ēku tehnisko stāvokli.This applies, in particular, in connection with information that is found in the municipal system concerning the properties, but has not come to the knowledge of the buyer, such as rent contracts, rent revenues and area specifications, and not least the technical condition of the buildings.
Tādējādi pamatkapitāla palielināšana situācijā, kad neviens privāts ieguldītājs nepalielina savu pamatkapitālu tādā pašā proporcijā, nodrošināja priekšrocības atsevišķam uzņēmumam – Farice hf. – un radīja valsts līdzekļu izlietošanu.The increase in the share capital in a situation in which no private investor was increasing its share capital in the same proportion, thus presented an advantage to an individual company, Farice hf. and a drain on state resources.
Tāpēc Norvēģijas iestādes secina, ka jebkurš uzņēmumam LILAS piešķirtais atbalsts atbilda kompensācijai, nepārsniedzot summu, kas vajadzīga, lai segtu izmaksas, ko radīja tai uzticēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpilde.The Norwegian authorities therefore conclude that any aid granted to LILAS corresponded to a compensation which did not exceed what was necessary to cover the costs incurred in discharging the public service obligations entrusted to it.
Šajās nodaļās atzīts, ka krīzes nopietnība attaisno valsts atbalsta piešķiršanu, kurš uzskatāms par saderīgu saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta b) apakšpunktu, un radīja satvaru, lai EBTA valstis varētu saskaņoti sniegt valsts garantijas un veikt rekapitalizācijas un samazinātas vērtības aktīvu glābšanas pasākumus.Those Chapters recognise that the severity of the crisis justified the granting of aid, which can be considered compatible pursuant to Article 61(3)(b) of the EEA Agreement, and provided a framework for the coherent provision of public guarantees, recapitalisation and impaired asset relief measures by EFTA States.
D direktīvu, kuru Eiropas Komisija atsauca pilnībā, taču vislielākā — saistībā ar Pakalpojumu liberalizācijas direktīvu, tā saukto Bolkešteina direktīvu, kura radīja mītisko “poļu santehniķi” un tika ievērojami grozīta pēc izska-tīšanas Parlamentā.D withdrew; and, above all, the so-called Bolkestein Directive on liberalising services, which gave birth to the ‘Polish plumber’ myth, and which was substantially modied on its passage through Parliament.
Iepriekšējos gados atrunas noteikšana Grieķijai bija pamatota, jo Komisijai pastāvēja repu­tācijas risks, ko radīja nepietiekama IAKS ieviešana Grieķijā, nevis ES budžetam radītais finanšu risks, kura cēlonis bija nepil­nības un kuru vienmēr novērsa ar finanšu korekcijām, ko piemē­roja Grieķijai, izmantojot atbilstības pārbaudes procedūru.As regards Greece, the reservation in previous years was justified by the high reputational risk for the Commission which resulted from the insufficient implementation of the IACS in Greece and not by the financial risk for the EU budget resulting from the deficiencies, which has always been covered by the financial corrections imposed on Greece through the conformity clearance procedures.
Datu migrācija uz IRIS radīja daudzas problēmas algu aprēķinā­ šanā.The migration towards IRIS led to numerous problems in the calculation of salaries.
Ievads plānu, kas paredzēja praktiski nepārtraukt ražošanu.Tomēr grūtības radīja vietējā nansējuma nodrošināšana tuvākajam laikam, turklāt iesākumā kooperatīvs bija skeptisks attiecībā uz visu, kas bija jāizdara, lai iegūtu finansējumu no Leader+.Introduction in the short term proved problematic and, initially, the cooperative was sceptical of the processes that were involved in getting funding through Leader+.
Plenārsēdes radīja apstākļus, lai raisītos diskusijas un debates, sniedzot klausītājiem skaidru un precīzu izpratni par Leader+ mantojumu.The plenary sessions set the scene for the ensuing discussions and debates, by providing the audience with a clear and precise understanding of the legacy of Leader+.
Pēdējos desmit gados Keller-valdes-Ederses reģiona kasē ieplūdušas subsīdijas EUR 6,1 mil-jona apmērā, kas savukārt radīja ieguldījumus EUR 15,3 miljonu apmērā.In the last 10 years, around EUR 6.1 million in subsidies have flowed into the Kellerwald-Edersee region, which in turn has generated investments amounting to EUR 15.3 million.
Sniegtais atbalsts ļāva arī rast risinājumu vajadzībām, ko radīja sausums un aukstums.Approximately EUR 180 million (30 %) was allocated to the fight against drugs in the period 2007–10.
Veiksmīga eksperimentālā kodolsintēzes reaktora COMPASS pārvietošana no Asociācijas EURATOM – UKAEA Kulemas Zinātnes laboratorijas Lielbritānijā uz Asociāciju EURATOM – IPP.CR Prāgā radīja vairākas problēmas, tai skaitā atbilstošas jaudas piegādi tokamakam.The successful relocation of the experimental fusion reactor COMPASS from the Association Euratom – UKAEA, Culham Science Laboratory in the UK to the Association Euratom – IPP.CR in Prague provided a number of challenges including the provision of an adequate power supply for the tokamak.
Kā pašu Eiropas projektu, arī Eiropas zivsaimniecības politiku, radīja vēlmi novērstkonfrontāciju tautu starpā, kam jau pārpārēm bijis gana ar karu un virzīja neatlaidīgaekonomiskās pārveides vajadzība.Tagad Kopējā zivsaimniecības politika (KZP), tāpat kā tāsvecākā māsa Kopējā lauksamniecības politika (KLP), ir viena no integrētākajām ES politikasjomām.As the productivity of the industry increased, awareness began to dawn that the fishingcapacity of the European fleet might one day exceed the natural capacity for self-renewal ofthe resource on which it depended.
Lindstrēms skaidro: “Uzdevums lika viņam paraudzīties uz darba vidi pilnīgi citā gaismā, un to, ko viņš radīja, pateicoties redzējuma maiņai, viņš uzskata par lielu lepnumu.” panorama 29Lindström explains, “His task made him look at his working environment in a totally different way, and what he produced, as a result of that change of vision, he regards, correctly, with great pride.” panorama 29
Okupētajā Palestīniešu teritorijā EK radīja efektīvu instrumentu – PEGASE –, lai sniegtu atbalstu, tostarp dalībvalstu ieguldījumus.In Occupied Palestinian Territory, the EC created an efficient instrument, PEGASE, to deliver aid including contributions by Member States.
Tas radīja simtiem miljonu cilvēku lielu Eiropas vietējo tirgu, kurā dominē Eiropas uzņēmumi.This has created a European home market of hundreds of millions of people with European companies in the lead.
Šajā gadā ES radīja jaunas iespējas ārvalstīs un nodrošināja, ka tika stiprināti un ievēroti tirdzniecību reglamentējošie noteikumi, garantējot, ka tirdzniecība tiek veikta, ievērojot godīgus principus.During the year, the EU created new opportunities abroad and ensured rules governing trade were strengthened and respected, making sure that trade takes place on fair terms.
Tas radīja šo vidējo zaudējumu pieaugumu un to summa tika attiecināta arī uz 2002./2003. tirdzniecības gada kopējiem zaudējumiem.This led to an increase in the average loss, the amount of which was carried over into the total loss for the marketing year 2002/03.
Pilato apgalvoja, ka tas, ka Burgo noķēra 15 zilās tunzivis ar aizliegtu zvejas rīku, radīja viņam zaudējumus tiktāl, ciktāl tirgū tika laistas zivis, kas nozvejotas ar nelikumīgiem līdzekļiem un ar zemākām izmaksām nekā zvejā, kura notiek parastos apstākļos.Mr Pilato then claimed that Mr Bourgault’s capture of 15 bluefin tuna with a prohibited fishing device caused him injury in so far as illegally caught fish, with lower costs than those for fish caught under lawful conditions, was put on the market.
COMMUNE DE MESQUER jūrā un radīja piesārņojumu dalībvalsts piekrastes teritorijā.COMMUNE DE MESQUER pollution of the coastal territory of a Member State was clearly established.
2005. gada 30. augustā viņa iesniedza prasību pret tās bijušajiem darba devējiem par netiešu atlaišanu un diskrimināciju invaliditātes dēļ, apgalvojot, ka [darba devēji] pret viņu ir izturējušies sliktāk nekā pret darbiniecēm ar bērniem, kuri nav invalīdi, un pakļāvuši viņu uzvedībai, kas radīja pret viņu naidīgu atmosfēru.On 30 August 2005 she brought a claim for constructive dismissal and disability discrimination against her former employers, arguing that they treated her less favourably than employees with non-disabled children and subjected her to conduct that created a hostile atmosphere for her.
Pat pieņemot, ka būtu bijis jānoskaidro pastāvošās attiecības starp vienai pensionāru grupai izmaksāto pensiju un otrai grupai izmaksāto pensiju, būtu jākonstatē, ka izmaksas, kuras radīja minimālā korekcijas koeficienta 100 % apmērā piemērošana, tiktu “kompensētas” ar “valsts” metodes ieviešanu.Even if it were necessary to consider the relationship between the benefits paid to one group of pensioners and those paid to another group, it would have to be concluded that the cost incurred in applying the minimum correction coefficient of 100% is ‘compensated for’ by the introduction of the ‘country method’.
Šajā spriedumā Tiesa vispirms noteica, ka apskatāmais valsts tiesību akts (atbilstoši kuram tāpēc, ka darba ņēmējs bija sasniedzis šajā tiesību aktā paredzēto pensijas vecumu, tika automātiski pārtraukts viņa darba līgums) radīja atšķirīgu attieksmi, kas ir tieši balstīta uz vecumu.There, the Court first determined that the national legislation at issue (according to which the fact that a worker had reached the retirement age laid down by that legislation led to automatic termination of his employment contract) created a difference in treatment directly based on age.
Otrkārt, ir jānorāda, ka prasītājs pats sava prasības pieteikuma 35. punktā apgalvo, ka apmēram trīs ar pusi gadu ilga “kavēšanās”, kas ir saistīta ar viņa doktora darba rakstīšanu, viņam radīja ļoti būtisku morālu kaitējumu.Second, it should be pointed out that the applicant himself states, in paragraph 35 of his application, that it was ‘the delay’ of approximately three and a half years in completing his thesis which caused him very serious nonmaterial damage .
Šajā sakarā prasītājas ir norādījušas, ka, tā kā, aprēķinot RES maksājumus, tika ņemtas vērā faktiskās ar atmaksāšanu saistītās PVA apdrošinātāju izmaksas, tas radīja lielākus maksājumus tiem PVA apdrošinātājiem, kuru darbība bija visneproduktīvākā un kuriem bija augstas izmaksas.In that regard, the applicants have claimed that if the actual claim costs of PMI insurers were taken into account in the calculation of the RES payments, that would entail higher payments being made to the advantage of the least efficient PMI insurers, which have the highest costs.
Pirmās instances tiesa, visbeidzot, uzskata, ka melnās metalurģijas uzņēmums, kas ir saņēmis prettiesisku atbalstu, var juridiski pareizi pamatoties uz tiesiskās drošības principu, lai apstrīdētu tiesiskumu Komisijas lēmumam par atbalsta atmaksāšanu, ja laikā, kad uzņēmums saņēma minēto atbalstu, Komisijas rīcības dēļ pastāvēja neskaidra situācija un skaidrības trūkums attiecībā uz šī atbalsta tiesisko režīmu, ko padziļināja ilgstošā Komisijas bezdarbība, kas tomēr zināja par atbalsta izmaksāšanu un kas, šādi neievērojot rūpības pienākumu, radīja divdomīgu situāciju, kura tai bija jāatrisina, pirms tā uzsāka jebkāda veida darbības, lai pieprasītu saņemtā atbalsta atmaksāšanu.The principles thus recalled by the Court of First Instance confirm those already identified in the ‘Lysine’ cases (see, in particular, Archer Daniels Midland and Archer Daniels Midland Ingredients v Commission, paragraphs 85 to 104).
Pirmkārt, Komisija nav pētījusi jautājumu, vai, neraugoties uz tā īpašo raksturu, likumdošanas instrumenta, kas radīja atbrīvojumu no notāra nodevām, izmantošana netika izraudzīta, lai valsts uzņēmumi izvairītos no izmaksām, vai arī tā vienkārši izriet no Portugāles tiesiskās sistēmas loģikas.In particular, the Court decided that, although it is true that the mere fact that the share v 2
Attiecībā uz emisijām EUR, pilnīgi jaunu 15 gadu termiņa mērķobligāciju EARN (Euro Area Reference Note) emitēšana 4 miljonu EUR vērtībā radīja ilgtermiņa mērķobligāciju segmentu veidošanos līdzās vadošajiem suverēnajiem emitentiem, no jauna apliecinot Bankas piederību suverēnajai klasei.In EUR, a pioneering new EUR 4 b n 15-year benchmark EARN (Eur o Area ReferenceNote) issuecreatedalong-datedbenchmark segment alongsideleading sovereigns, reaffirming the Bank’s sover-eignclass.
Administratīvās prasības vietējā mērogā radīja ievērojamas dar-bībasizmaksas, apjomīgu darbu ar dokumentiem un kavēšanosThe administrative requirements atlocallevel have resultedin significant operating costs, voluminous paperwork and delays
Šo darbību kategoriju dažas valstis plaši izmantojušas; skaitļi nesaskanēja ar personu iesniegto piekļuves lūgumu reālo skaitu. Tas radīja jautājumu par to faktisko izmantojumu.)Representatives of data protection authorities from all Member States (and Iceland and Norway) participating in the system as well as observers from Switzerland were present. e EDPS gave an outline of the state of play in Eurodac supervision from the different stakeholders’ perspectives.
Katrs Eiropas pilsonis 1995. gadā radīja vidēji 460 kg atkritumu.On average, each European citizen generated 460 kg municipal waste in 1995.
Šis pīlārs patērē budžeta lielāko daļu — 2006. gadā tas radīja 77,5 % no KLP kopējiem izdevumiem.It is the dominant part of the budget, responsible for 77.5 % of the total CAP expenditure in 2006.
Fantoms pārvērtās par astoto garu, kad tas saskārās ar jauno dzīvību, ko radīja Gaja.Yes, that's it! A Phantom changed into the eighth spirit at touching a life born f rom our own Gaia.
Tas radīja bojājumus, kurus jūs šeit redzat.It did the damage that you see right there.
Vecīt, Dievs radīja laulību visai dzīvei.Man, God made marriage to be for life.
Viņa senči radīja dziesmas ikvienai lietai.The ancestors created songs for everything.
Jo Dievs neuzlūko cilvēka trūkumus un nebaidās diženuma, jo Viņš pats radīja stipros un vājos.For the Lord of all shows no partiality nor does he fear greatness, for He Himself made the great as well as the small.
Tāpēc Viņš radīja mūs Savā līdzībā.So He made us in His image.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bīdīt
move
kūdīt
instigate
medīt
hunt
rādīt
show
vadīt
lead

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apģērbt
clothe
atrisināt
solve
atvērt
open
izdarīt
do
pamanīt
notice
rotāt
decorate
sargāt
guard
uzsākt
begin
velt
roll
zināt
know

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?