Tikėtis (to expect) conjugation

Lithuanian
48 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
tikiuosi
I expect
tikiesi
you expect
tikisi
he/she expects
tikimės
we expect
tikitės
you all expect
tikisi
they expect
Past tense
tikėjausi
I expected
tikėjaisi
you expected
tikėjosi
he/she expected
tikėjomės
we expected
tikėjotės
you all expected
tikėjosi
they expected
Past freq. tense
tikėdavausi
I used to expect
tikėdavaisi
you expect
tikėdavosi
he/she used to expect
tikėdavomės
we used to expect
tikėdavotės
you all used to expect
tikėdavosi
they used to expect
Future tense
tikėsiuosi
I will expect
tikėsiesi
you will expect
tikėsis
he/she will expect
tikėsimės
we will expect
tikėsitės
you all will expect
tikėsis
they will expect
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
tikėčiausi
I would expect
tikėtumsi
you would expect
tikėtųsi
he/she would expect
tikėtumesi
we would expect
tikėtutesi
you all would expect
tikėtųsi
they would expect
Imperative mood
-
tikėkis
you expect
-
-
tikėkitės
you all expect
-

Examples of tikėtis

Example in LithuanianTranslation in English
Buvo padaryta išvada, kad nėra jokio pagrindo tikėtis, kad pardavimų vidaus rinkoje kainos ir normalioji vertė artimiausioje ateityje neišliks stabilios.It was found that there were no reasons to expect that the domestic sales prices and normal value would not remain stable for the foreseeable future.
Būtų nepagrįsta tikėtis, kad darbštūs verslininkai keltų klausimą apie priemonės suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis.It would be unreasonable to expect diligent businessmen to raise questions about the compliance of the measure with the State aid rules.
Šioje Stojimo partnerystės programoje išvardyti prioritetai buvo pasirinkti manant, jog yra realu tikėtis, kad šalis gali šiuos klausimus išspręsti arba per kelis ateinančius metus padaryti didelę pažangą juos spręsdama.The priorities listed in this Accession Partnership have been selected on the basis that it is realistic to expect that the country can complete them or take them substantially forward over the next few years.
Dubois (tapusios svarbia ABX dalimi Prancūzijoje) pirkimas: Belgijos valdžios institucijos pažymi, kad 1998–2002 m. laikotarpiu pagal SNCB turimus skaičiavimus IRR (Internal Rate of Return, vidinė grąžos norma) buvo 12,7 %, WACC (Weighted Average Cost of Capital, vidutinės svertinės kapitalo sąnaudos) – 9,5 %, o NPV (Net Present Value) – 9,7 mln. eurų, ir leido tikėtis protingai pagrįstos investicijos grąžos.Acquisition of Dubois (subsequently an important part of ABX in France). The Belgian authorities state that, for the period 1998-2002, the calculation available to SNCB resulted in an internal rate of return (IRR) of 12,7 % for a weighted average cost of capital (WACC) of 9,5 % and a net present value (NPV) of EUR 9,7 million, making it possible to expect a reasonable return on investment.
Gruppo Saima Avandero (tapusios ABX Italijoje) pirkimas: Belgijos valdžios institucijos pažymi, jog 1998–2008 m. laikotarpiu SNCB skaičiavimais IRR buvo 13,0 %, WACC – 9,0 %, o NPV – 51,8 mln. eurų, ir leido tikėtis protingai pagrįstos investicijų grąžos.Acquisition of Gruppo Saima Avandero (subsequently ABX in Italy). The Belgian authorities state that, for the period 1998-2002, the calculation available to SNCB resulted in an internal rate of return (IRR) of 13,0 % for a weighted average cost of capital (WACC) of 9,0 % and a net present value (NPV) of EUR 51,8 million, making it possible to expect a reasonable return on investment.
Grupė pradės darbą nedelsiant ir tikiuosi, kad ji pateiks man rekomendacijas iki Velykų.The group will begin its work immediately and I expect it to make its recommendations to me before Easter.
Iš mūsų darbo su NedreDalelveno jaunimu tikiuosi labai daug.I have high expectations regarding what we can achieve in our work with young people in Nedre Dalälven.
„2009 metai, kurių pabaigoje rengiama Kopenhagos konferencija, yra labai svarbūs kovojant su klimato kaita; iš tiesų klimato kaita buvo šios Komisijos pagrindinis rūpestis; labai tikiuosi, kad ir naujos kadencijos Komisijai ji bus svarbiausia.‘2009, culminating in the Copenhagen conference, is a crucial year for the battle against climate change, but in fact climate change has been the defining issue for this Commission, and I fully expect it to be the defining issue for the next Commission.
Labai tikiuosi, kad daugiau nei dvi dešimtys garsenybių taps teigiamais sektinais pavyzdžiais jauniems žmonėms, kurie norėtų savo profesinę veiklą susieti su šiomis sritimis.It is my hope and expectation that these two dozen personalities will serve as positive role models for any youngsters who are interested in pursuing a career in these domains.
Jei liepiu pavaduotojui užtverti kelia, tikiuosi grižes ji ten rasti.When I assign a deputy to a roadblock, I expect him to be there when I come back.
Nesvarbu, ko tu tikiesi.I don't care what you expect or what they think.
Ko tu tikiesi, kai išeini ir palieki mane vieną visą vakarą ?What do you expect if you go out and leave me alone all night?
- Ko tu po velnių tikiesi iš manęs?- What the hell do you expect me to do?
- Aš manau, tu tikiesi mane sutikti.- I believe you are expecting me.
Ko tikiesi iš manęs?So, what do you expect me to do?
Mes tikimės, kad ši priemonė sudarys sąlygas per aštuonerius ateinančius metus suteikti nedideles paskolas maždaug 45 000 pradedančiųjų verslininkų.“We expect the facility to provide small loans to around 45 000 budding entrepreneurs over the next eight years.”
Pradėję dirbti visu pajėgumu tikimės per metus suteikti garantiją apie 200 paskolų, kurių dydis – vidutiniškai po 5000 eurų.Tikimės, kad tokia sistema, užimanti verslo nišą, gali veikti ilgą laiką, bet šios paslaugos nebūtų teikiamos masiškai.Once we are fully operational, we expect to issue guarantees for some 200 loans, each worth on average €5 000 per annum. Our expectation is that this model could become established in the long term as a niche service.
Be to, surengėme neformalias diskusijas su Rusijos Federacija bei Ukraina ir per artimiausius dvylika mėnesių tikimės tolimesnių teigiamų pokyčių.Russian Federation and Ukraine and we expect further positive developments in the next twelve months.
Deja, šių darbų eiga nebuvo tokia greita, kokios būtume galėję tikėtis, tačiau tikimės rasti abiem šalims priimtiną sprendimą pirmoje 2006 m. pusėje.Unfortunately this work has not progressed as quickly as we would have hoped but we expect to find a solution acceptable to both parties in the first half of 2006.
Jei kuriam laikui keliautum į pasaulį, žinodama, ko iš tavęs tikimės, gal sužinotum, ar ir pati gali to iš savęs tikėtis.If you go out into the world for a time, knowing what we expect of you you will find out if you can expect it of yourself.
Kiekviena bendruomenė yra kitokia ir, kaip tikimasi„Leader“ programoje, skiriasi ir jų vietos metodai; nepaisant to, rengdamas šį straipsnį tikėjausi, kad duomenys bus sistemingesni.Each community differs and, as is expected in Leader, the local approaches differ too: nevertheless, in preparing this article I had hoped that the evidence might be more systematic.
Mano šeima visadaman padėdavo, tad tikėjausi, kad viskas bus paprasta.My family always helped me, and I expected everything to be easy.
Dėl šios priežasties tikėjausi, kad, siekdamos įrodyti tariamą įrodymų iškraipymą, apeliantės taip pat darys nuorodas į atitinkamą bylos medžiagą, kur pateikiamos lentelės.I would therefore have expected that to prove their allegation of distortion of evidence the appellants would likewise refer to parts of the case files which contained tables.
Nesakau, kad man tai patinka, tačiau aš to tikėjausi.I can't say I like it, but I've been expecting it.
Aš tiesiog-- Aš tikėjausi kažko daugiau iš tokio žmogaus kaip tu.I expected more from someone like you.
- O ko tu tikėjaisi iš fėjos?What did you expect fairies to do?
O ko tikėjaisi?What d'you expect?
Nedaug iš to, ko tu tikėjaisi, tiesa?Not quite what you were expecting, right?
Na, o ko tu tikėjaisi už 1.200?well, what do you expect for 1200?
O ko tu tikėjaisi, monstro?What did you expect, a monster?
mokėjimo nurodymą priimančiojo TARGET dalyvio ieškinys dėl administravimo mokesčio nagrinėjamas, jei dėl sutrikimo toks TARGET dalyvis negavo TARGET mokėjimo, kurį tikėjosi gauti sutrikimo dieną.With respect to a receiving TARGET participant, a claim for an administration fee shall be considered if due to a malfunctioning such TARGET participant did not receive a TARGET payment that it was expecting to receive on the day of malfunctioning.
Importo į Tolimuosius Rytus augimas buvo neigiamas nuo 2000 m., tačiau įžengdama į Kinijos rinką Norvegija tikėjosi iki 2003 m. įveikti šį nuosmukį.Growth in the Far East had been negative since 2000, but, Norway expected to reverse this decline in 2003 by opening up the Chinese market.
Tuo metu tas lygis buvo nustatytas remiantis apskaičiuotuoju pelno lygiu, kurį Bendrijos pramonė tikėjosi pasiekti nesant dempingui, ir tai buvo lygis, kuris buvo būtinas pramonės gyvybingumui užtikrinti.It was, at that time, based on an estimate on the level of profit that the Community industry could expect in the absence of dumping and a level which was considered necessary to ensure the viability of the industry.
Iš dviejų bendrovių, susijusių su bendrovėmis, kurioms taikomos galiojančios kompensacinės priemonės, viena pareiškė, kad susijusi bendrovė jau nebeegzistuoja, o antroji, – kad tikėjosi, jog jai bus taikomas toks pat muitas kaip ir susijusiai bendrovei.The two companies related to companies subject to the current countervailing measures claimed in one case that their related company did not exist anymore, and in the second case that they were indeed expecting to be subject to the same duty rate as their related company.
Tuo remiantis galima daryti išvadą, kad BNFL tikėjosi padengti savo išvengiamas sąnaudas pagal naujus susitarimus, nepaisant to, jai tektų sąnaudos už galutinį panaudoto kuro laidojimą.One can conclude from this that BNFL expected to be able to cover its avoidable costs under the new arrangements, despite the fact that it would bear the costs of final disposal of spent fuel.
Patrijos gyvenimas pakrypo netikėta linkme ir jos pašaukimas ją pasikvietė ir tai nebuvo tai, ko mes tikėjomės.Patria's life took an unexpected turn, and when her calling came it was not the sort we expected.
Kaip ir tikėjomėsAs we expected...
Tai daug daugiau nei tikėjomės.This far exceeds our expectations.
Taip, geriau nei tikėjomės, tiesą sakant.Yeah, better than expected, actually.
Kapitone, įgula ir aš... tikėjomės kai ko labiau blizgančio. To, ką pasiglemžė Mirties Sala ir jūra.Captain, I think the crew, meaning me as well, were expecting something a bit more... shiny, with the Isla de Muerta going pear-shaped, reclaimed by the sea with the treasure.
Kiekvienas Indijos ar užsienio prekybos arba visuomenės atstovas, užsisakydamas „Darjeeling“ arbatos, žiūrėdamas jos reklamą ar matydamas parduodant „Darjeeling“ arbatą, tikėsis, kad ši užsisakyta, reklamuojama arba parduodama arbata yra kultivuota, užauginta ir pagaminta minėtame Dardžilingo srities regione ir pasižymi minėtomis ypatingomis savybėmis.Any member of the trade or public in India or abroad ordering Darjeeling tea or seeing tea advertised or offered for sale as Darjeeling will expect the tea so ordered, advertised or offered for sale to be the tea cultivated, grown and produced in the aforesaid region of the Darjeeling district and having the aforesaid special characteristics.
Taigi jis tikėsis rizikos priedo, viršijančio žinomą grąžą, kurią jis gali gauti iš kito, nerizikingo turto (nerizikinga norma arba nerizikingos investicijų grąžos norma).Thus, he will expect a ‘risk premium’ that exceeds the known return that he can receive from an alternative, risk-free asset (‘the risk-free rate’).
Džeimsas to paties tikėsis iš tavęs ir už tai tave apdovanos.James will expect you to do the same for him and he will reward you for it.
Šių principų pagrindu Komisija atlieka apskaičiavimą dviem žingsniais: pirmiausia apskaičiuojamas minimalus atlygis, kurio investuotojas tikėtųsi už (hipotetinę) įstatinio kapitalo investiciją į WestLB.Taking these basic principles, the Commission here carries out the calculation in two stages: first, it determines the minimum remuneration that an investor would expect for a (hypothetical) investment in WestLB's capital.
Paskui reikia apskaičiuoti mažiausią atlygį, kurio tikėtųsi investuotojas už konkrečią nuosavo kapitalo investiciją į Žemės banką.The second step is to determine the minimum remuneration which an investor would expect for a real equity-capital investment in the Landesbank.
Priemonė tinkamai kapitalo grąžai iš suteikto kapitalo užtikrinti būtų buvęs atitinkamas Žemės akcijų paketo padidinimas, jeigu Banko bendras pelningumas atitinka normalią kapitalo grąžą, kurios iš savo investicijos tikėtųsi rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis finansuotojas.One way of ensuring an adequate return on the capital provided would have been to increase the Land's participation in NordLB accordingly, provided that the bank's overall profitability corresponds to the normal rate of return that a market-economy investor would expect from his investment.
Šių principų pagrindu Komisija atlieka apskaičiavimą dviem žingsniais: pirmiausia apskaičiuojamas minimalus atlygis, kurio investuotojas tikėtųsi už (hipotetinę) įstatinio kapitalo investiciją į NordLB.Taking these basic principles, the Commission here does the calculation in two steps: first, it determines the minimum remuneration that an investor would expect for a (hypothetical) investment in the share capital of NordLB.
Paskui antruoju žingsniu reikėtų apskaičiuoti minimalų atlygį, kurio investuotojas tikėtųsi už konkrečią kapitalo investiciją į Žemės banką.The second step is to determine the minimum remuneration which an investor would expect for a real equity-capital investment in the Landesbank.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

mokėti
know
tekėti
flow
tiekti
supply
tiesti
strech
tikėti
believe
tikinti
convince
tikrėti
become more real
tiksėti
tick
tikšti
splash
tylėti
be silent
tilpti
fit
tingti
become lazy
tirpti
melt
tupėti
squat
turėti
have

Similar but longer

įtikėti
come to believe
patikėti
trust (something to somebody)
tikrėti
become more real
tiksėti
tick

Random

didinti
increase
išraižyti
etch
įterpti
insert
keliauti
travel
laukti
wait
moti
wave
numanyti
have an idea
riebinti
make fatter
tildyti
silence
vešėti
thrive

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'expect':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In