Tikėti (to believe) conjugation

Lithuanian
42 examples
This verb takes on the case: kuo?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
tikiu
I believe
tiki
you believe
tiki
he/she believes
tikime
we believe
tikite
you all believe
tiki
they believe
Past tense
tikėjau
I believed
tikėjai
you believed
tikėjo
he/she believed
tikėjome
we believed
tikėjote
you all believed
tikėjo
they believed
Past freq. tense
tikėdavau
I used to believe
tikėdavai
you believe
tikėdavo
he/she used to believe
tikėdavome
we used to believe
tikėdavote
you all used to believe
tikėdavo
they used to believe
Future tense
tikėsiu
I will believe
tikėsi
you will believe
tikės
he/she will believe
tikėsime
we will believe
tikėsite
you all will believe
tikės
they will believe
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
tikėčiau
I would believe
tikėtum
you would believe
tikėtų
he/she would believe
tikėtume
we would believe
tikėtute
you all would believe
tikėtų
they would believe
Imperative mood
-
tikėk
you believe
-
-
tikėkite
you all believe
-

Examples of tikėti

Example in LithuanianTranslation in English
Be to, „Greenpeace“ teigia, kad trumpalaikiu laikotarpiu nėra pagrindo tikėti, kad Jungtinė Karalystė negalėtų pasiekti savo tikslų pagal Kioto protokolą.Greenpeace adds that in the short term perspective there is no reason to believe that the United Kingdom would not be able to achieve its targets under the Kyoto Protocol.
Remiantis Reglamento (EB) Nr. 659/1999 26 straipsnio 1 dalimi galima manyti, jog dėl to, kad Komisija nepaskelbė Švedijos vyriausybės sutikimo su rekomendacijomis, kai kurie pagalbos gavėjai galėjo sąžiningai tikėti, kad nagrinėjama nacionalinė priemonė tebebuvo laikoma esama pagalba.On the basis of Article 26(1) of the procedural Regulation, it is conceivable that the fact that the Commission did not publish the acceptance by the Swedish Government of the Guidelines, may have led some beneficiaries to believe in good faith that the national measure at issue was still to be regarded as existing aid.
jei nepaisant to, kad subsidija, atrodytų, nėra konkreti, nes buvo taikyti a ir b punktuose išdėstyti principai, vis tiek yra pagrindo tikėti, kad subsidija iš tiesų yra konkreti, gali būti atsižvelgiama į kitus veiksnius.if, notwithstanding any appearance of non-specificity resulting from the application of the principles laid down in points (a) and (b), there are reasons to believe that the subsidy may in fact be specific, other factors may be considered.
Jeigu yra pagrindo tikėti, kad įsipareigojimas yra pažeistas, arba, pažeidus įsipareigojimą ar jo atsisakius, tuo atveju, kai nebuvo baigtas tokį įsipareigojimą paskatinęs tyrimas, vadovaujantis 12 straipsniu, pasikonsultavus, remiantis geriausia turima informacija gali būti nustatytas laikinasis muitas.A provisional duty may, after consultation, be imposed in accordance with Article 12 on the basis of the best information available, where there is reason to believe that an undertaking is being breached, or in case of breach or withdrawal of an undertaking where the investigation which led to the undertaking has not been concluded.
Todėl nebuvo pagrindo tikėti tuo, kad Kinijos gamintojai negali atitikti galiojančių dviračių saugos standartų.There was, therefore, no reason to believe that Chinese producers are not able to comply with the safety standards in force for bicycles.
Nuoširdžiai tikiu, kad per šią šeštąją kadenciją, kurios metu EP pasiekė politinę brandą, buvo įtvirtintas šis EP vaidmuo.I sincerely believe that this remit acquired real strength over the course of the sixth legislature, during which the EP came of political age.
Aš noriu visų šių dalykų ir, be to, tikiu, kad mums jie pasiekiami.I want all of those things and, moreover, I believe they are within our grasp.
Jei mes leistume BŽŪP suirti į daugybę konkuruojančių nacionalinių ir regioninių politikos krypčių, aš tvirtai tikiu, kad nauda iš išleistų lėšų greičiausiai irgi išsiskaidytų į daug tarpusavyje nederančių fragmentų.If we allowed the CAP to shatter into a myriad of competing national and regional policies, I firmly believe that the benefits of the money spent would likewise shatter into so many untidy fragments.
Vienas iš mano darbo principų – pereiti prie dialogo su suinteresuotomis šalimis. Aš tvirtai tikiu, kad mūsųpolitikos bus sėkmingos tiktai tada, jei jos bus paremtos dialogu.This brings me to the subject of dialogue with stakeholders which will be one of the cornerstones of my work.I strongly believe that our policies will only be successful if they are based on dialogue.
Tačiau aš vis dar tikiu socialinio miesto principais: nei vienas neturi būti paliktas nuošalėje.But I still believe in the principles of the Social Town: nobody must be left by the wayside.
CBI nustatė, kad rinkos spraga apima nuo 250000 GBP (357000 EUR) iki 3 mln. GBP (4,3 mln. EUR), todėl tiki, kad ĮKF užpildys aiškią augančių bendrovių finansavimo spragą.CBI identified the market gap as stretching from GBP 250000 (EUR 357000) to GBP 3 million (EUR 4,3 million) and therefore believes that ECFs meet a clearly defined market gap in the funding of growth companies.
PNR įrašo duomenys bus įvardinti tik tada, kai pareigūnas pagrįstai tiki, kad asmens vardo ir pavardės reikia tam, kad būtų galima atlikti tyrimą.The PNR record will be re-personalized only where the official reasonably believes that the name of the person is required in order to proceed with the investigation.
Tačiau Komisija tiki, kad dėl to nereikėtų keisti paskirstymo metodo, nes, net jei bendros elektrinių veiklos apimtis sumažės, bendras jų pajamų uždirbimo principas (tai yra dauguma pajamų gaunamos iš pradžių) išliks tas pats.The Commission however believes that this should not be a reason to deviate in the allocation method, since even if the global activity of the plants is decreased, the overall profile of their revenue generation (that is, with most of the revenues generated in the beginning) should remain the same.
Esama ir kitos informacijos, padedančios įrodyti, kad rinka tiki, jog gyvybingumą sugrąžinti įmanoma, kaip pažymima 2004 m. gairėse.Other elements show that the markets believe the viability of the company can be restored, in accordance with the 2004 guidelines.
Visų pirma Komisija vertino, kokiu mastu 1) „Huber“ NKK priedų technologijos yra parengtos komerciniam naudojimui, 2) „Huber“ tiki savo pasiūlymo įgyvendinimo didesniu mastu komerciniu gyvybingumu ir 3) „Huber“ galėtų sukurti Kūsankoskyje NKK gamybos vietoje pajėgumus, pakankamus tam, kad būtų galima įeiti į rinką.The Commission assessed in particular to what extent (i) Huber’s PCC additives technology was ready for commercialisation, (ii) Huber believed in the commercial viability of its proposition on a larger scale, and (iii) Huber could make sufficient production capacity available at the Kuusankoski on-site PCC plant to enter the market.
Mes, kalnų gyventojai, tikime, kad pilyje yra vampyrų!We people of the mountains believe at the castle there are vampires!
Mes tikime, kad jis pasirenka patrauklias merginas metodiškai padaro jas priklausomas nuo narkotikų tada parduoda savo klientams visame pasaulyje.We believe he selects attractive girls methodically builds their dependence on drugs then sells them to an elite clientele around the world.
Mes tikime tavo talentu.We believe in your talent.
Mes tikime savo pramone. Kitos pramonės šakos ieško sprendimų švietimo sistemoje.We believe very strongly in our industry, and in other industries, I think you'll find there's a growing consensus that the solution lies in good education.
Tai didžiausia operacija, kurios kada teko imtis DJP. Ir mes tikime, kad ji bus įvykdyta sėkmingai.This is the largest operation that MNU has ever undertaken, and we believe that it is going to be undertaken successfully.
Jūs juo tikite.You all believe in him.
Kas svarbu, tai tai, kad aš tikėjau tuo.What matters is l believed it.
Aš tuo tikėjau tada...I believed that then...
Buvau tokia kvaila, kad tavim tikėjau.And like an idiot, I believed you.
Ir aš tikėjau, kad mes galime su tuo dirbti.But she promised... and l believed her.
Aš tikėjau, nes mes norėjome tiek daug ir mes galėjome...And l believed we could make things work.
Nes... jeigu tu tikrai tikėjai, Kas buvo pasakyta, vadinasi, tu norėjai ten būti. - Kur?Because... if you really believed what you were saying... you'd be out there.
Kas tie "mes"? Vakarai, visos supervalstybės, viskas, kuo tikėjai, Polai.The West, all the superpowers, everything you believe in, Paul,
Viskas ką kadanors žinojai, jautei, ar tikėjai... viskas gali mirkčioti akyse.Everything you've ever known, felt, believed... it all passes in a blink of an eye. ÌýÒë Charles?
Ar tikėjai savo draugu?Did you believe in your friend?
Evanai, įkūrei patrulių komandą, nes tikėjai kažkuo.Evan, you started the Neighborhood Watch because you believed in something.
Privatus indėlis yra ženklas, kad rinka tikėjo bendrovės rentabilumu.This private contribution is a sign that the market believes in the viability of the firm.
Rinkos dalyvių reakcija į ankstesnes privatizavimo pastangas, taip pat mažumos akcininkų teisminiai veiksmai liudija apie tai, kad rinkos dalyviai tikėjo esminiu Oltchim verslo gyvybiškumu.Reactions from the market to previous privatisation attempts, as well as the court actions of minority shareholders, showed that the market believed in the fundamental viability of Oltchim's business.
Bent jau tikėjo tuo.At least he believed you had done wrong.
Ir viskam, kuo tikėjo Su Ling.And all that Su Ling believed.
Aš mielai pradėčiau švęsti, ... bet tai būtų nesąžininga, nes princesė Atta ... manim tikėjo ir pavedė man šią užduotį.Oh, sure, I'd like to take credit for all of this, but, well, that wouldn't be right. Because it was you, Princess Atta. You believed in me,
Ką reiškia jausti, jog tai, kuo mes tikėjome, yra tiesa ir kad mes ne bepročiai.And that everything we believed in was true. And that we were not crazy.
Mes visi tikėjome, kad jūs norite padėti išlaisvinti šią salą.We all believed you wanted to help free this island.
Tik tikėk.Only believe.
Nebijok, tik tikėk.Be not afraid, only believe.
- Mes atrodom kaip klounai... bet tikėk ar ne, mes paprastai žinome ką darom.-We might look like clowns... but believe it or not, we actually know what we're doing.
Tiesiog tikėk.Just believe.

More Lithuanian verbs

Related

įtikėti
come to believe
pasitikėti
trust
patikėti
trust (something to somebody)

Similar

mokėti
know
tekėti
flow
tiekti
supply
tiesti
strech
tikėtis
expect
tikinti
convince
tikrėti
become more real
tiksėti
tick
tikšti
splash
tylėti
be silent
tilpti
fit
tingti
become lazy
tirpti
melt
tupėti
squat
turėti
have

Similar but longer

įtikėti
come to believe
patikėti
trust (something to somebody)
tikrėti
become more real
tiksėti
tick

Random

dedikuoti
dedicate
pamyluoti
caress
pašokti
jump up
pašviesėti
lighten
prasidėti
begin
prisimokėti
pay
sabotuoti
sabotage
sugaudyti
catch
surinkti
gather
užsigauti
get hurt

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'believe':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In