Prašyti (to ask) conjugation

Lithuanian
49 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
prašau
I ask
prašai
you ask
prašo
he/she asks
prašome
we ask
prašote
you all ask
prašo
they ask
Past tense
prašiau
I asked
prašei
you asked
prašė
he/she asked
prašėme
we asked
prašėte
you all asked
prašė
they asked
Past freq. tense
prašydavau
I used to ask
prašydavai
you ask
prašydavo
he/she used to ask
prašydavome
we used to ask
prašydavote
you all used to ask
prašydavo
they used to ask
Future tense
prašysiu
I will ask
prašysi
you will ask
prašys
he/she will ask
prašysime
we will ask
prašysite
you all will ask
prašys
they will ask
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
prašyčiau
I would ask
prašytum
you would ask
prašytų
he/she would ask
prašytume
we would ask
prašytute
you all would ask
prašytų
they would ask
Imperative mood
-
prašyk
you ask
-
-
prašykite
you all ask
-

Examples of prašyti

Example in LithuanianTranslation in English
Asmenys, kurie gyvena Prancūzijoje ir yra apdrausti pagal Šveicarijos sveikatos draudimo sistemą, be galimybės prašyti atleidimo, taip pat turėtų turėti galimybę naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis Prancūzijoje ir Šveicarijoje.Persons who reside in France and who are insured under the Swiss sickness insurance scheme despite the possibility to ask for exemption should have access to healthcare in France and in Switzerland.
Dabartinis – su kintamuoju „Galimybė prašyti giminaičio, draugo arba kaimyno pagalbos“.Current for the variable ‘Ability to ask any relative, friend or neighbour for help’.
Galimybė prašyti giminaičio, draugo arba kaimyno pagalbosAbility to ask any relative, friend or neighbour for help
Antra, kaip nurodyta 2003 m. gruodžio 10 d. sutarties originalo priede, laivų statykla ketino prašyti laivų savininko pratęsti laivo C.180 pristatymo terminą, prisiimdama visas išlaidas ir riziką, susijusią su valstybės pagalbos teikimu šiam tikslui.Also, as stated in the addendum of 10 December 2003 to the original shipbuilding contract, the shipyard intended to ask the shipowner for a postponement of the delivery date for ship C.180, shouldering all the costs and risks in relation to the awarding/granting of state aid for the latter.
Kai pagal prašymą gavusios valstybės narės nacionalinę teisę prašoma suteikti informacija ar žvalgybos informacija yra prieinama prašymą gavusiai kompetentingai teisėsaugos institucijai tik teisminės institucijos sutikimu ar leidimu, prašymą gavusi kompetentinga teisėsaugos institucija privalo prašyti kompetentingos teisminės institucijos sutikimo ar leidimo susipažinti su prašoma suteikti informacija ir ją perduoti.Where the information or intelligence sought may, under the national law of the requested Member State, be accessed by the requested competent law enforcement authority only pursuant to an agreement or authorisation of a judicial authority, the requested competent law enforcement authority shall be obliged to ask the competent judicial authority for an agreement or authorisation to access and exchange the information sought.
Todėl prašau Jūsų priimti šį dokumentą, kuriuo Europos bendrija priima Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statutą pagal jo 2A straipsnį.I therefore ask you to accept this instrument, by which the European Community accepts the Statute of the Hague Conference on Private International Law in accordance with Article 2A thereof.
a prašau institucijos, į kurią kreipiamasi, laikinai sustabdyti bet kokius veiksmus, kurių ji ėmėsi.a ask the requested authority to suspend any action which it has undertaken.
b prašau institucijos, į kurią kreipiamasi, imtis atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti pretenzijos patenkinimą.b ask the requested authority to take precautionary measures to ensure recovery of the claim.
c prašau institucijos, į kurią kreipiamasi, imtis pretenzijos sumos (tolesnio) išieškojimo.c ask the requested authority to (continue to) recover the claim.
Ne, šeimininke, prašau!No, Master, please! Please don't ask me to do that!
Kai oficialiai prašai valdžios institucijų prieglobsčio, teisiškai tai vadinama tarptautinės apsaugos prašymu.When you make a formal request to the authorities asking for asylum, the law calls this an ‘application or request for international protection’.
Aš tave pažystu jau daugelį metų, bet tai pirmas kartas, kai prašai manęs pagalbos.I've known you many years, but this is the first time you've asked for help.
Ir dar prašai to su nepagarba.But you don't ask with respect.
Ateini per mano dukros vestuves ir prašai manęs žudyti už pinigus.You come on my daughter's wedding day and ask me to murder for money.
Jangstaunas visada buvo teisingas, Oti, bet tu manęs prašai atleisti beveik pusę miestelio.Well, Youngstown's always been fair, Otis, But you're askin' me to lay off damn near half the town.
Institucijos pareiškėjos vardu prašome institucijos, į kurią kreipiamasi, nepranešti suinteresuotajam (-iesiems) asmeniui (-ims) apie šį prašymą.I, applicant authority, ask the requested authority not to inform the person(s) concerned about this request.
e Institucijos, į kurią kreipiamasi, vardu prašome pranešti, ar dėl priemonių, kurių ėmėmės (aprašytos 7 dalies c ir (arba) d punktuose), pretenzijos patenkinimo laikotarpis buvo nutrauktas ar laikinai sustabdytas; jeigu taip, koks yra naujasis terminas.e I, requested authority, ask to be informed whether the measures which I have taken (described under point c and/or d above) have interrupted or suspended the time limit for recovery and, if so, what the new time limit is.
b prašome institucijos pareiškėjos pranešti, ar reikėtų patenkinti pretenziją.b I ask the applicant authority to inform me whether I should recover the claim.
b prašome institucijos, į kurią kreipiamasi, atnaujinti vykdymo užtikrinimo procedūras, nes užginčijamas skolininkui nebuvo palankus (šiuo klausimu kompetentingos institucijos 20MM/MM/DD sprendimas).b ask the requested authority to resume enforcement procedures since the contestation was not favourable to the debtor (decision of the body competent in this matter of 20YY/MM/DD).
Jeigu norite gauti daugiau ES informacijos arba norite užduoti individualių su maudyklų vandeniu susijusių klausimų, prašome kreiptis:• If you want more EU information or want to ask particular questions about water-related issues please contact:
Aš juk prašiau pranešti į armijos štabą penkiasdešimt pirmam.I asked you to tell number 51 at HQ.
Dabar aš prašiau gražiuoju, sakiau "labai prašau"Now I ask in a nice way, I said "pretty please"
lr iš viso, ar aš tavęs kada nors prašiau, kad valytum namus? Ne.Anyway, have I ever asked you to clean the house for me?
Metalinėje dėžutėje. Aš prašiau ne to.This is glass, it's not what I asked for.
To aš prašiau Dievo.I've asked God for those things.
O tu prašei?You didn't ask me to, did you?
Ne, tu prašei būti kitu žmogumi.No, you asked me to be a different person. Yeah.
Prisimeni tu manęs prašei Kai sirgai... Na, mirei...?Remember you asked me when you were sick... well, dying...?
Daviau tau būtent tai, ko prašei.I got exactly what you asked for.
Kiek prisimenu, tu prašei mano pagalbos.You asked for my help, I recall.
Kai kurios valstybės narės prašė, kad tam tikras skaičius aukštos kokybės rūšių nebūtų įtraukiamas į 2004 metų derliaus kvotų pirkimo programą, ir tuo remiantis 2004 metų derliui turi būti nustatytos aukščiau minėtos aukštos kokybės rūšių grupės.Some Member States have asked for a number of high-quality varieties to be exempted from quota buyback for the 2004 harvest. These groups of high-quality varieties should therefore be determined for the 2004 harvest.
Pirma, Komisija pažymi, kad BNFL dar 2002 m. pradžioje prašė savo konsultantų apsvarstyti jos padėti vis-à-vis BE, kai ši pirmą kartą paprašė taikyti susitarimuose su BNFL numatytą sąlygą, pagal kurią susitarimas gali būti keičiamas dėl iškilusių nenumatytų aplinkybių.First, the Commission notes that BNFL already asked its advisers to consider its position vis-à-vis BE at the beginning of 2002, when BE first invoked the hardship clause of its agreements with BNFL.
Kelios valstybių narių institucijos savo laiškuose prašė pagal Reglamento (EB) Nr. 1161/2005 3 straipsnio 4 dalį suteikti leidžiančias nukrypti nuostatas.A number of Member States authorities have asked, by letter, to be granted derogations under Article 3(4) of Regulation (EC) No 1161/2005.
2002 m. spalio 4 d. laiške Komisija prašė Švedijos valdžios institucijų pateikti apskaičiavimus, kiek iš 2000 profesionalių žvejų, kurie turi teisę pasinaudoti įstatymo projekto nuostatomis, turės teisę į didžiausias galimas neapmokestinamąsias pajamas (40000 SEK), t. y. kiek žvejų gauna bent 200000 SEK per metus.By letter of 4 October 2002 the Commission asked the Swedish authorities if they could provide an estimate of how many of the 2000 professional fishermen who will be eligible to benefit from the Bill’s provisions will be able to benefit from the maximum deduction of SEK 40000, i.e. fishermen who have a yearly income of at least SEK 200000.
2004 m. gegužės 24 d. laišku, užregistruotu 2004 m. gegužės 25 d., Italijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje Komisijos tarnyboms perdavė Italijos valdžios institucijų laišką, kuriuo pastarosios prašė pratęsti atsakymui į 2004 m. sausio 20 d. laiške pateiktus klausimus laikotarpį.By letter dated 24 May 2004, registered on 25 May 2004, the Italian Permanent Representation to the European Union sent the Commission a letter from the Italian authorities in which they requested an extension of the deadline for a reply to the questions asked in the letter of 20 January 2004.
Kad mes abu prašėme kovos, po šeimos mirties.That we both asked for combat after family death.
- Ji padarė tai, ko mes jos prašėme.- She's done what we asked of her.
Ir, jei turėtume dalis, kurių prašėme, nereikėtų taisyti jų neveikiančių dronų dalimis.And, if we had the parts that we've been asking for, we wouldn't be running a skeleton crew down here.
Prireikus Komisija prašys Tarnybos atlikti naują patikslintą poveikio vertinimą, atsižvelgiant į realų steviolio glikozidų naudojimą įvairių pakategorių maisto gaminiuose ir į normalių gaminių ir gaminių, turinčių mažiau kalorijų, vartojimo palyginimą;When necessary, the Commission will ask the Authority to perform a new refined exposure assessment, taking into account the real uses of steviol glycosides in the different subcategories of foodstuffs and the consumption of normal versus energy-reduced foodstuffs.
Komisija prašys CEN apsvarstyti duomenis apie mažų vaikų kramtymo elgesį dėl visų žaislų, nurodytų direktyvos II priedo III dalies 8 punkte.The Commission will ask CEN to consider data on small children’s mouthing behaviour for all toys covered by point 8 of Annex II, Part III, to the Directive.
Institucija prašys ELPA valstybių suteikti šią informaciją, kad galėtų atlikti gairių poveikio vertinimą praėjus trejiems metams nuo jų įsigaliojimo [47].9.2.The Authority will ask EFTA States to provide this information in order to carry out an impact assessment of this chapter 3 years after its entry into force [47].9.2.
Institucija prašys ELPA valstybių suteikti šią informaciją, kad galėtų atlikti šių gairių poveikio vertinimą praėjus ketveriems metams nuo jų paskelbimo [72].The Authority will ask EFTA States to provide this information in order to carry out an evaluation of these Guidelines four years after their publication [72].
Kas prašys Dievo, kad Jis sunaikintų žalingų įpročių grandinę mano šeimos istorijoje?Who will ask God to break the chain of destructive patterns in my history?
Jei atskleisite mums medicininius duomenis apie save ir bus nutarta jus išsiųsti į kitą šalį, prašysime jūsų leidimo pasidalyti jūsų medicininiais duomenimis su šalimi, į kurią esate siunčiamas.If you tell us your medical details and it is decided that you will be sent to a different country, we will ask your permission to share your medical information with the country to which you are being sent.
Letės vietoje, prašyčiau tavęs...If l were Letty, l would ask you...
Kamazi vys tave šalin, bet išlik tvirta ir vistiek prašyk darbo.Kamajii will try to turn you away or trick you into leaving... but just keep asking for work.
Jei tau ko nors prireiktų, prašyk tetos Debės.If there's anything you need, just ask your Auntie Deb.
Ir prašyk Kristaus, kad tau atleistų! Ką?You shut up now... and ask Christ to forgive you!
Kitą kartą jei ko norėsi, prašyk manęs.Next time, ask me for what you want.

More Lithuanian verbs

Related

atsiprašyti
apologize
paprašyti
request

Similar

įrašyti
enscribe
plėšyti
tear apart
pradėti
begin
praeiti
pass
praryti
swallow
prašauti
miss (a target)
prašokti
excel
prausti
wash
pražūti
disappear

Similar but longer

aprašyti
describe (by writing)
paprašyti
request
parašyti
write
perrašyti
rewrite
prirašyti
subjoin

Random

apdengti
cover
braukyti
underline
endure
kenčiu
gražinti
make (something) look nicer
kabinti
hang
nugriūti
collapse
pasikalbėti
have a conversation
pasmerkti
condemn
rusenti
smolder
skabyti
pinch

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In