Padėti (to help) conjugation

Lithuanian
90 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
padedu
I help
padedi
you help
padeda
he/she helps
padedame
we help
padedate
you all help
padeda
they help
Past tense
padėjau
I helped
padėjai
you helped
padėjo
he/she helped
padėjome
we helped
padėjote
you all helped
padėjo
they helped
Past freq. tense
padėdavau
I used to help
padėdavai
you help
padėdavo
he/she used to help
padėdavome
we used to help
padėdavote
you all used to help
padėdavo
they used to help
Future tense
padėsiu
I will help
padėsi
you will help
padės
he/she will help
padėsime
we will help
padėsite
you all will help
padės
they will help
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
padėčiau
I would help
padėtum
you would help
padėtų
he/she would help
padėtume
we would help
padėtute
you all would help
padėtų
they would help
Imperative mood
-
padėk
you help
-
-
padėkite
you all help
-

Examples of padėti

Example in LithuanianTranslation in English
Šiuo dokumentu nustatoma pinigų srauto ir Šengeno priemonė – laikinas instrumentas, skirtas padėti Bulgarijai ir Rumunijai nuo įstojimo dienos iki 2009 m. pabaigos finansuoti naujoms Sąjungos išorės sienoms skirtas priemones, susijusias su Šengeno acquis įgyvendinimu bei išorės sienos kontrole ir skirtas pagerinti nacionalinių biudžetų pinigų srautą.A Cash-flow and Schengen Facility is hereby created as a temporary instrument to help Bulgaria and Romania between the date of accession and the end of 2009 to finance actions at the new external borders of the Union for the implementation of the Schengen acquis and external border control and to help improve cash-flow in national budgets.
Šalys ar regionai gali prašyti Centro padėti parengti ir vykdyti su privačiu sektoriumi susijusias nacionalines ar regionines preliminarias programas.The Centre may be called on by countries or regions to help prepare and execute national or regional indicative programmes concerning the private sector.
Siekdama padėti kuo skubiau likviduoti šią ligą, Bendrija gali finansiškai prisidėti prie minėtos valstybės narės išlaidų kompensavimo, kaip numatyta Sprendime 90/424/EEB.With a view to helping to eradicate the disease as rapidly as possible, the Community may contribute financially to eligible costs incurred by the Member State, as provided for in Decision 90/424/EEC.
Europos Sąjunga yra pasirengusi toliau tęsti glaudų politinį dialogą su Jūsų demokratiškai išrinkta vyriausybe ir padėti stiprinti demokratiją Jūsų šalyje.The European Union is ready to further a close political dialogue with your democratically elected government and to help consolidate democracy in your country.
Prancūzijos valdžios institucijos „France 2“ ir „France 3“ suteiktas investicines subsidijas ir kapitalo dotacijas teisina būtinybe padėti abiem televizijoms prisiderinti prie kylančių programų kainų.They argued that the investment grants awarded to France 2 and France 3 were justified by the need to help them cope with the increase in programme costs.
Mano darbas įvairus, darbo atmosferapuiki. Be to, jaučiu, kad padėdamasžmonėms geriau atlikti savo darbą kartu padedu kurti Europą.“I have responsibility.It changes all the time and the atmosphere with colleagues is magnificent.In addition, I feel I’m helping build Europe by helping people do their jobbetter.’
Aš padedu jai po Jūsų įspėjimo?Me help her after your warnings?
Man leidžia čia gyventi, o aš jiems padedu tvarkyti.They let me live here and I help out, fixing things.
Aš padedu visokiems žmonėms.My work is to help people even if I've just met them.
- Aš tau padedu ne dėl pinigų!- I wasn't helping you for money.
Alga netik dėl darbo kurį dirbsi ir ne kaip kompensacija kurios mes manome tu nusipelnei bet dėl to, kad tu mums padedi.Not only for the job you're going to do and in compensation for what you believe you have suffered but also because you are helping us.
- Hoglai, ar padedi šiai merginai?Hoggle, can it be that you're helping this girl?
Kodėl tu man padedi?Why do you help me?
Kodėl padedi?Why do you help me?
Tu mums padedi tada, kai mums nepadedi.Then help us-- don't help us.
Tačiau ši patirtis vietos gyventojams padeda toliau bendradarbiauti, nes gebėjimas daryti kompromisus ir mažinti kilusią įtampą yra esminė vietos bendruomenių stiprybė ir didelis turtas siekiant sutelkto vystymosi.However this does help local people to work together, as being able to make compromises and solve tensions is a crucial strength for local communities, and a major asset for self-centred, endogenous development.
Pradžioje padeda susipažinimas su žmogumi.For starters, it does help when you know the person.
„Jie tarpininkauja, paprastina ir organizuoja, – patikslina Martin. – Mes nesprendžiame problemų tiesiogiai ir neatstojame administracijos, mes tiesiog padedame į mus besikreipiantiems žmonėms, perduodami jų klausimus tinkamam pareigūnui.“‘They have a mediating, facilitating and organisational role,’ explains Martin. ‘We do not solve problems directly, we do not replace the administration, we simply help people who contact us to address their questions to the right person.’
Be to, MVĮ gali dalyvauti prekybosmugėse. Teikiame finansinę paramą (50 % kelionės išlaidų) ir padedame organizuoti parengiamuosius susitikimus su kitomis dalyvaujančiomisbendrovėmis.SMEs can also take part in trade fairs.We offer financial support (50% of travel costs) and help with organisation of preparatory meetings with other participating companies.
„Įkūrėme šią asociaciją su vietiniais ožkininkais, – aiškina fabriko direktorius Mohammedas Boueissa. – Taip pat padedame ūkininkams pagerinti ožkų auginimo metodus, dalijamės patirtimi ir praktinėmis žiniomis.““We set up this association with the participation of local husbanders,” explains Mohammed Boueissa who manages the factory. “We also help farmers improve their goat husbandry techniques and share experience and know-how.”
Mes visi padedame savo draugams, ar ne?We always help our friends, don't we?
Taip, mes kaip tik padedame Vendi.Yes, sir. I was just helping Wendy do some research.
Žinoti, kad aš padėjau tokiam žmogui kaip Fredis vėl gyventi savo gyvenimą man vertingiau nei automobilis, baldai ar brangenybės.Besides, knowing I helped a man like Freddy be able to live his life again is worth more to me than the car or the furniture or all the jewellery.
Ta laida "Žvelgiant į nusikaltimą" parengė reportažą apie Metį - papasakojau, kaip aš jam su viskuo padėjau.That show Inside Crime did a thing on Mattie and told how I tried to help him and everything.
Aš jam labai padėjau.It was nothing, really. Just a helping hand.
Aš maniau kad, jai padėjau.I thought I'd helped her.
Tikras Džonas G. Aš tau padėjau jį surasti prieš metus.The real John G. I helped you find him over a year ago.
Aš visada manaiu, jog tu padėjai sau su tuo milijonu žalių.I always thought you might have helped yourself to that million bucks.
Tu padėjai tai sukurti.You helped create it.
Aš padedu tau nes, tu padėjai man!I'm helping you because you helped me.
Tu man padėjai, ir aš tau esu dėkinga.You helped me out and I'm grateful.
Negalėjau užmigti, ir norėjau tau padėkoti, kad padėjai gauti darbą.I couldn't sleep, and I wanted to thank you for helping me get the job.
Yra neabejojama ir nenuginčijama, kad pagalba Bankui padėjo išlikti įvairiose rinkose ir taip pat išlaikyti savo stiprią padėtį Berlyno rinkoje mažmeninės bankininkystės srityje.There can be no doubt and no disputing the fact that the aid has helped the bank to remain on the various markets and thus also to preserve its strong position on the Berlin retail market.
Be to, „MobilCom“, pardavusi dalį turėto turto, padėjo finansuoti restruktūrizaciją, kaip ir buvo numatyta restruktūrizacijos plane.In addition, MobilCom helped to finance the restructuring through the sale of assets as set out in the restructuring plan.
Priešingai, šie pokyčiai padėjo išsklaidyti kai kurias abejones, pareikštas sprendime pradėti tyrimą ir sprendime dėl formalios tyrimo procedūros išplėtimo.On the contrary, the adjustments help to remove some of the doubts identified in the decisions to initiate and extend the formal investigation procedure.
Nėra priežasties manyti, kad išlaidų elementai buvo dirbtinai padidinti, nepriklausomo konsultanto pagalba padėjo Nyderlandams apskaičiuoti valstybės pagalbą konservatyviai.There is no reason to believe that cost elements have been artificially inflated and that the assistance of an independent consultant has helped the Netherlands to calculate the aid in a restrictive way.
Pareiškėjo teigimu, nors šie pokyčiai nepanaikino dempingo, jie padėjo labiau kontroliuoti didelius ir žalingus importo iš Pakistano į Bendriją kiekius.According to the complainant, though this has not eliminated dumping practices, it has helped to significantly curb the large and injurious volumes of imports from Pakistan into the Community.
Be to, mūsų pastangos geriau informuoti piliečius apie tai, kada Europos ombudsmenas gali padėti ir kada - ne, buvo naudingos ir tuo, kad didesniam negu kada nors anksčiau piliečių skaičiui padėjome pasirinkti tinkamas priemones reikalaujant žalos atlyginimo nacionaliniu, regiono ir vietos lygiu.At the same time, as a result of our e� orts to improve information to citizens about what the European Ombudsman can and cannot do, more citizens than ever were helped to fi find appropriate means of redress at the national, regional and local levels.
Be to, ms pastangos geriau informuoti piliečius apie tai, kada Europos ombudsmenas gali padėti ir kada - ne, buvo naudingos ir tuo, kad didesniam negu kada nors anksčiau piliečiskaičiui padėjome pasirinkti tinkamas priemones reikalaujant žalos atlyginimo nacionaliniu, regiono ir vietos lygiu.At the same time, as a result of our e� orts to improve information to citizens about what the European Ombudsman can and cannot do, more citizens than ever were helped to fi find appropriate means of redress at the national, regional and local levels.
Mes padėjome užkirsti kelią mažiausiai vienam teroristiniam išpuoliui, sukviesdami kartu kelių šalių atsakingus asmenis bei palengvindami keitimąsi informacija ir veiksmų koordinavimą.States. We have helped to prevent at least one terrorist attack by bringing together those responsible in several states and facilitating the exchange of information and co-ordinated activity.
Europos Komisijai padėjome rasti kompromisinį sprendimą dėl prioritetų, siektinų ateityje atliekant tyrimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.Coordinating research on OSH: in 2006 we helped the European Commission establish consensus on the key OSH research priorities for the future.
Mes tiesiog vienas kitam padėjome.-We were just a couple of guys helping each other out. That's all.
Eime, pone Lazlo. Aš jums padėsiu.Come, Mr. Laszlo, l will help you immediately.
Aš užstrigau čia ilgam, ir aš jums padėsiu.I will help you.
Ir aš Jums padėsiu.I will help you.
Aš tau padėsiu.I will help you.
- Aš jums padėsiu.- I will help you.
„Jei padėsi sau, tau padės ir URBAN“ – toks galėtų būti mūsų šūkis.““Help yourself and URBAN will help you”: that could be the motto.’
Kai įvyks kita žmogžudystė, Tu man padėsi ją išspręsti.When the next murder happens... you will help me solve it.
Bet tu jam padėsi iš esmės tapti žmogumi.But you will help him in essence to become a man.
Duosiu tau kompasą, jei padėsi man surasti šitą.I shall trade you the compass if you will help me to find this.
Tu man padėsi.You will help me with this.
ES politinių pastangų ir išteklių skyrimas padės įtvirtinti stabilumą šiame regione.A commitment of EU political effort and resources will help to embed stability in the region.
ES politinių pastangų ir išteklių tęstinumas padės įtvirtinti stabilumą šiame regione.A continued commitment of EU political effort and resources will help to embed stability in the region.
Skaidri apmokėjimų sistema ir draudimas apmokestinti įrašo turėtojus už atskirus sandorius Bendrijos registrų sistemoje, padės užtikrinti sistemos vientisumą.A transparent system of fees and a prohibition to charge account holders for specific transactions in the Community registries system will help ensure the integrity of that system.
Tolesnis finansavimas padės kurti naujas iniciatyvas remiantis jau atliktu darbu.Further funding will help new initiatives to build on the work already accomplished.
Būdamas atvira tribūna, forumas padės didinti sąmoningumo lygį ir paskatins jame dalyvauti valstybes kandidates bei kitas trečiąsias šalis, suteikdamas tarptautinę areną globalinei problemai spręsti.By providing an open platform, the Forum will help to raise levels of awareness and attract the involvement of the candidate countries and other third countries, providing an international arena to address a global problem.
Bet tuo pačiu metu suteikdami darbo vietas lig šiol išskirtiems asmenims ir įtraukdami juos į visuomenę, padėsime skatinti Europos Sąjungos ekonomikos plėtrą.But at the same time, providing jobs for those who have so far been excluded, and reintegrating them into society, will help to boost the European Union’s economic development.
Todėl, siekdami šio rezultato, padėsime šalims narėms suderinti su ES reikalavimais kuo daugiau darbuotojų ir piliečių teisių apsaugos taisyklių.Thus, to achieve this outcome, we will help Member States to comply more with EU rules on worker protection and citizens’ rights.
Mes padėsime šiam žmogui.We will help this man.
Jei tik galėčiau, tai padėčiau tau prisiminti.l thought certainly bringing you back to Gracey Manor would help you remember.
Toni, aš tau mielai visur padėčiau, bet negaliu padėti tau vėl iš naujo tai pradėti.Tony, you know that I would help you with anything, but I cannot help you if you're going to start all of this again.
Jei aš nefilmuočiau, tada padėčiau.If I wasn't filming I would help.
Pirmiausia padėčiau tau atsikratyti šios suknelės.First. I would help you out of that little dress of yours.
Labai padėtum, jei paaiškintum, kas ją liūdina.It would help if you might explain to me what's upsetting her.
Aš būčiau labai dėkinga jei tu man padėtum.I would be very grateful if you would help me.
Aš būčiau labai dėkingas jei tu man padėtum.I would be very grateful if you would help me.
Europos Sąjunga mano, kad finansinė ir techninė parama padėtų sustiprinti Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) iniciatyvą dėl šaulių ir lengvųjų ginklų.The European Union considers that a financial contribution and technical assistance would help to consolidate the Economic Community of West African States (ECOWAS) initiative concerning small arms and light weapons.
Tai padėtų šioms bendruomenėms sparčiau atstatyti jų žvejybos laivyną, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos nustatytus vietos poreikius.This would help those communities to rebuild their fishing fleets swiftly, taking into account local needs as recorded by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
Buvo siekiama, kad šios pereinamuoju laikotarpiu taikomos MIK padėtų sumažinti ekonominį antidempingo priemonių poveikį importuotojams ir ypač galutiniams vartotojams 10 ES valstybių narių po prisijungimo prie ES.It was intended that these MIPs, applied over a transitional period, would help lessen the economic impact of the anti-dumping measures for importers and particularly end users in the EU-10 during the period following enlargement.
Atnaujintas Europos maisto saugos tarnybos mokslinis rizikos įvertinimas padėtų aiškiai apibrėžti riziką, kylančią iš daržovėse esančių nitratų.An updated scientific risk assessment from the European Food Safety Authority would help to clarify the risks posed by nitrate in vegetables.
Šios priemonės galėtų apimti derinimą valstybių narių reguliavimo, savireguliacijos ir bendro reguliavimo organams bendradarbiaujant bei keičiantis pažangiausia praktika, susijusia su tokiais klausimais kaip bendrųjų aprašomųjų ženklų ar įspėjimo pranešimų, rodančių amžiaus kategoriją ir (arba) turinio aspektus, dėl kurių jis rekomenduojamas tam tikram amžiui, sistema, kuri padėtų vartotojams įvertinti audiovizualinių ir internetinių informacinių paslaugų turinį.Such measures could include harmonisation through cooperation between the regulatory, self-regulatory and co-regulatory bodies of the Member States, and through the exchange of best practices concerning such issues as a system of common descriptive symbols or warning messages indicating the age category and/or which aspects of the content have led to a certain age recommendation, which would help users to assess the content of audiovisual and on-line information services.
Rikai, padėk!Rick, help me!
Tik padėk man laimėti.Just help me win.
Prašau, padėk man!Please, help me!
Tu, tu padėk jai.You, you, help her.
Vaistininke, padėk.Chemist, help me.
Sonjeras nenorėjo, kad jūs padėtumėte saugoti šventojo Gralio paslaptį.Saunière didn't want you to help guard the secret of the Holy Grail.
Ir vėI likote gyvas, kad mums padėtumėte.You survive to be of service to us once again.
Noriu, kad padėtumėte man jo atsikratyti.I will need you to get rid of him for me.
Dabar vėl pereisiu prie prancūzų kalbos ir noriu, kad jūs padėtumėte man vaidinti.I'm going to switch back to French now, and I want you to follow my masquerade.
Ką darote, kad man padėtumėte? !What are you doing right now to help me?
Todėl ir noriu, kad jūs man padėtumėte.Which is why I want you to do it for me.
Tiesiog šiuo atveju labai padėtumėte.Well, it would just be very helpful in this case.
Na, iš tikrųjų labai padėtumėte.Well, that would be tremendously helpful.
Jei per savaitę negrįšite į savo biurą Manhetene, kad padėtumėte mums su tyrimu, būsime priversti jus šaukti į teismą.If you're not in our Manhattan offices by the end of the week to assist our investigation, we'll be forced to issue you a subpoena.
Gal padėtumėte?Can we please focus?
Noriu, kad padėtumėte sugauti Shaw.I want you to help me catch Shaw.
A, tai va jei tik galėtumėte... laikyti ją toliau nuo manęs, labai padėtumėte.So, uh... anyhoo, sir if you could just... you know keep her... away from me that would be... very helpful.
Keliavote į praeitį, kad padėtumėte man?So you traveled back through time to help me?

More Lithuanian verbs

Related

apdėti
put round
atidėti
delay
dėti
put
įdėti
put in
nudėti
kill
nusidėti
sin
pasidėti
put down
perdėti
overstate
pradėti
begin
prasidėti
begin
pridėti
add
prisidėti
contribute
sudėti
add
susidėti
consist
uždėti
put
užsidėti
put on (a cap

Similar

aidėti
echo
apdėti
put round
audėti
buzz
bodėti
despise
budėti
be on duty
didėti
increase
gedėti
mourn
godėti
treat (someone)
judėti
move
lydėti
lead
nudėti
kill
pabūti
stay (for some time)
padegti
set on fire
paduoti
pass (something)
paeiti
walk
paėsti
eat (like an animal)
paimti
take
palyti
rain (a little bit)
pampti
swell
pasėti
seed
pavyti
catch up
ridėti
roll
sėdėti
be sitting
sudėti
add
uždėti
put
žadėti
promise
žydėti
blossom

Similar but longer

padėkoti
thank
padidėti
increase
pajudėti
move
palydėti
walk (somebody)
pasėdėti
sit down
pasidėti
put down
pavydėti
envy
pradėti
begin

Random

apsigalvoti
reconsider
atvežti
bring
ištiesti
extend
kerštauti
avenge
liežuvauti
gossip
nusigerti
get drunk
paaiškinti
explain
pakalbėti
speak
sugulti
lie together
susilpninti
weaken

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In