Išvengti (to avoid) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išvengiu
I avoid
išvengi
you avoid
išvengia
he/she avoids
išvengiame
we avoid
išvengiate
you all avoid
išvengia
they avoid
Past tense
išvengiau
I avoided
išvengei
you avoided
išvengė
he/she avoided
išvengėme
we avoided
išvengėte
you all avoided
išvengė
they avoided
Past freq. tense
išvengdavau
I used to avoid
išvengdavai
you avoid
išvengdavo
he/she used to avoid
išvengdavome
we used to avoid
išvengdavote
you all used to avoid
išvengdavo
they used to avoid
Future tense
išvengsiu
I will avoid
išvengsi
you will avoid
išvengs
he/she will avoid
išvengsime
we will avoid
išvengsite
you all will avoid
išvengs
they will avoid
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išvengčiau
I would avoid
išvengtum
you would avoid
išvengtų
he/she would avoid
išvengtume
we would avoid
išvengtute
you all would avoid
išvengtų
they would avoid
Imperative mood
-
išvenk
you avoid
-
-
išvenkite
you all avoid
-

Examples of išvengti

Example in LithuanianTranslation in English
Atvejai, susiję su praktika, prieštaraujančia Susitarimo 36 straipsnio 1 dalies a arba b punktams, nagrinėjami taikant atitinkamus teisės aktus siekiant išvengti žalingų padarinių prekybai ir ekonominiam vystymuisi ir galimo neigiamo poveikio, kurį tokia praktika gali turėti svarbiems kitos Šalies interesams.Cases relating to practices contrary to Article 36(1)(a) or (b) of the Agreement shall be dealt with by applying the appropriate legislation, in order to avoid adverse effects on trade and economic development and the possible negative impact that such practices may have on the other Party’s important interests.
Administracinės procedūros, kuri leistų greitai teikti informaciją apie prekybos srautų tendencijas siekiant padidinti skaidrumą ir išvengti galimų prekybos iškraipymų, nebereikia.The need for an administrative procedure for the rapid provision of information on the trend in trade flows in order to increase transparency and to avoid possible diversion of trade has disappeared.
išvengti techninių prekybos kliūčių arba jas sumažinti, siekiant palengvinti Šalių tarpusavio prekybą;to avoid or reduce technical barriers to trade, in order to facilitate trade between the Parties;
Vykdant žvejybos operacijas Gabono žvejybos zonoje, išskyrus žuvų telkimo įrenginius (DCP), natūralius derivantus, pagalbinių žvejybos įrankių, laikinai keičiančių toli migruojančių rūšių elgesį ir skatinančių jas susirinkti prie ar po tais pagalbiniais įrankiais naudojimas apsiriboja dirbtiniais ekologiškais DCP, kurių koncepcija, konstrukcija ir panaudojimas leidžia išvengti bet kokio atsitiktinio banginių, ryklių ar vėžlių sužvejojimo tais pagalbiniais įrenginiais.During fishing operations in the Gabonese fishing zone, and with the exception of natural drifting fish aggregating devices (FADs), the use of fishing supports which change the behaviour of highly migratory species and encourage in particular their concentration near to or beneath the fishing support, shall be limited to so-called green artificial drifting FADs, designed, built and used in a way which helps to avoid cetaceans, sharks or turtles being caught accidentally by the support.
2003 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 953/2003, nustatantis siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą (OL L 135, 2003 6 3, p. 5), su pakeitimais, padarytais:Council Regulation (EC) No 953/2003 of 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines (OJ L 135, 3.6.2003, p. 5), as amended by:
Savanoriška kontrolė, kurią vykdo savireguliacinės institucijos siekdamos panaikinti klaidinančią ir neteisėtą lyginamąją reklamą, gali padėti išvengi būtinybės imtis administracinių ar teisminių veiksmų, todėl ją reikėtų skatinti.The voluntary control exercised by self-regulatory bodies to eliminate misleading or unlawful comparative advertising may avoid recourse to administrative or judicial action and ought therefore to be encouraged.
Austrija yra tos nuomonės, kad Burgenlando žemė, pasirašydama garantinius susitarimus, išvengė didesnių finansinių nuostolių, negu pasirašius susitarimais, kurie būtų apsiriboję absoliučiai būtinu minimumu, siekiant išvengti banko veiklos priežiūros paskyrimo.Austria maintained that, through the guarantee agreements, the Province of Burgenland avoided greater financial loss since the agreements would have been restricted to providing the absolute minimum necessary to prevent the imposition of court-supervised management.
FOP nemokumo išvengė Herlitz PBS AG suteiktos sanavimo paskolos dėka.FOP’s insolvency was avoided through a rescue aid loan granted to Herlitz PBS AG.
Tik Thomson sugebėjo gauti finansavimą iš savo pagrindinės bendrovės ir tokiu būdu išvengė blogesnės finansinės padėties.Only Thomson was able to obtain funding from its mother company, and, in that way, avoided a more serious financial situation.
Pažymėtina, kad minėtoje byloje Italija prieš Tarybą ir Komisiją Teisingumo Teismas atmetė prieštaravimą dėl teisėtumo kaip nepriimtiną dėl to, kad nebuvo jokio ryšio tarp reglamento, kurio teisėtumas ginčytas, ir ginčijamo akto; minėtoje byloje Komisija prieš Ispaniją Teisingumo Teismas išvengė procesinio klausimo nagrinėjimo nuspręsdamas (sprendimo 6 punkte), kad Ispanijos vyriausybės nurodytas gynybos pagrindas buvo susijęs ne su pačiu nagrinėjamu reglamentu, o su ieškinyje dėl įsipareigojimų neįvykdymo Komisijos pateiktu minėto reglamento išaiškinimu.It should be noted that in Italy v Council and Commission the Court dismissed the plea of illegality as inadmissible on the ground that there was no connection between the allegedly illegal regulation and the contested measure; in Commission v Spain the Court avoided the procedural difficulty by finding (in paragraph 6) that the defence raised by the Spanish Government did not relate to the regulation in question as such, but to the interpretation of it set out by the Commission in its action for failure to fulfil obligations.
Teisingumo Teismas nusprendė, kad ginčijama schema buvo susijusi su darbo sąlygomis, ir todėl netaikė Direktyvos 97/81 bei išvengė būtinybės nagrinėti klausimą, kuris iškilo šioje byloje. 1817However, the Court held that the disputed scheme concerned working conditions, thereby excluding Directive 97/81 and avoiding the need to consider the question which has arisen in the present case. 18
Kodekso besilaikantys pareigūnai tikrai išvengs netinkamo administravimo atvejų.Officials who follow the Code can be sure that they will avoid instances of maladministration.

More Lithuanian verbs

Related

vengti
avoid

Similar

išjungti
turn off
išrengti
undress
išverkti
cry out
išversti
translate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dulksnoti
drizzle
dužti
shatter
liepti
command
nervintis
be nervous
nusiraminti
calm down
nusnausti
take a nap
skėsti
spread
spraustis
squeeze
sugaudyti
catch
šnektelėti
have a word

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In