Gebėti (to be able) conjugation

Lithuanian
10 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
gebu
I am able
gebi
you are able
geba
he/she is able
gebame
we are able
gebate
you all are able
geba
they are able
Past tense
gebėjau
I was able
gebėjai
you were able
gebėjo
he/she was able
gebėjome
we were able
gebėjote
you all were able
gebėjo
they were able
Past freq. tense
gebėdavau
I used to be able
gebėdavai
you used to be able
gebėdavo
he/she used to be able
gebėdavome
we used to be able
gebėdavote
you all used to be able
gebėdavo
they used to be able
Future tense
gebėsiu
I will be able
gebėsi
you will be able
gebės
he/she will be able
gebėsime
we will be able
gebėsite
you all will be able
gebės
they will be able
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
gebėčiau
I would be able
gebėtum
you would be able
gebėtų
he/she would be able
gebėtume
we would be able
gebėtute
you all would be able
gebėtų
they would be able
Imperative mood
-
gebėk
you be able!
-
-
gebėkite
you all be able!
-

Examples of gebėti

Example in LithuanianTranslation in English
Bendroji sąsaja turi gebėti:The common interface has to be able to handle:
Tai reiškia, jog vairuotojas turi gebėti numatyti reikiamą dėmesio kiekį, susijusį tiek su vairavimo užduotimi, tiek su antrinėmis užduotimis.This means that the driver needs to be able to anticipate the attentional demand associated with both the driving task and secondary tasks.
Kad Komisija galėtų įgyvendinti savo kompetenciją, nustatytą Stojimo akte ir EB sutartyje, ji turi gebėti nustatyti, ar susiklostė tokia situacija.Naturally, to exercise its competence under the Act of Accession and the EC Treaty, the Commission has to be able to verify whether this is the case.
Pagal nepalankiausių aplinkybių scenarijų KBC tikisi gebėti pasiekti vidaus kapitalo rodiklius nepalankiausių aplinkybių atveju per visą numatytą laikotarpį.In the stress scenario, KBC expects to be able to meet its internal capital targets in the stress case throughout the projection period.
Bendroji sąsaja turi gebėti apdoroti:The common interface has to be able to handle:
yra įgijęs žinių, susijusių su aerodromo schema, maršrutais, ženklais, ženklinimu, žiburiais, eismo valdymo signalais, taip pat instrukcijomis, terminija ir procedūromis, ir geba laikytis lėktuvo naudojimo standartų, būtinų lėktuvo judėjimo aerodrome saugai užtikrinti.has received instruction in respect of aerodrome layout, routes, signs, marking, lights, air traffic control signals and instructions, phraseology and procedures, and is able to conform to the operational standards required for safe aeroplane movement at the aerodrome.
įgaliotajai institucijai turi įrodyti, kad geba vykdyti saugius skrydžius.satisfy the Authority that he is able to conduct safe operations.
modulis – savarankiškas ir autonomiškas, iš anksto nustatytai užduočiai ir poreikiams skirtas valstybių narių pajėgumų darinys arba valstybių narių mobili operacijų komanda, kurią sudaro žmonės ir materialinės priemonės, ir kuri gali būti apibūdinama pagal jos gebėjimą teikti pagalbą arba užduotį (-is), kurią (-ias) ji geba atlikti.‘module’ means a self-sufficient and autonomous predefined task- and needs-driven arrangement of Member States’ capabilities or a mobile operational team of the Member States representing a combination of human and material means, that can be described in terms of its capacity for intervention or by the task(s) it is able to undertake.
Įmonė pateikė įrodymų, kad laivų statykla gebės įsigyti reikiamų medžiagų iš ISD grupės eurais nurodytomis kainomis.The company has submitted evidence that the yard will be able to obtain the requisite materials from the ISD group at prices denominated in euro.
Ši ŽIB gebės sutelkti investicijų iš verslo sektoriaus, pasiekti, kad verslo sektorius prisiimtų ilgalaikius įsipareigojimus, ir plėsti senas bei kurti naujas rinkas.It will be able to mobilise investment and long-term commitment from the business sector, and to expand and create new markets.

More Lithuanian verbs

Related

sugebėti
be capable

Similar

gagėti
cackle
galėti
be able
gedėti
mourn
geibti
weaken
geisti
desire
gelsti
turn yellow
genėti
trim off
gerbti
respect
gerėti
become better
gėrėtis
admire
gilėti
become deeper
gyvėti
brighten up
godėti
treat (someone)
gulėti
lie
kabėti
hang

Similar but longer

gelbėti
save
sugebėti
be capable

Random

apsikirpti
have a haircut
atidaryti
open
išjuokti
mock
nusiplikyti
scald
pabendrauti
socialize
pasibučiuoti
kiss
pasišnekėti
converse
slidinėti
ski
užsivilkti
put on (a cloth)
žingsniuoti
stride

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'be able':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In