Atverti (to open) conjugation

Lithuanian
32 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atveriu
I open
atveri
you open
atveria
he/she opens
atveriame
we open
atveriate
you all open
atveria
they open
Past tense
atvėriau
I opened
atvėrei
you opened
atvėrė
he/she opened
atvėrėme
we opened
atvėrėte
you all opened
atvėrė
they opened
Past freq. tense
atverdavau
I used to open
atverdavai
you open
atverdavo
he/she used to open
atverdavome
we used to open
atverdavote
you all used to open
atverdavo
they used to open
Future tense
atversiu
I will open
atversi
you will open
atvers
he/she will open
atversime
we will open
atversite
you all will open
atvers
they will open
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atverčiau
I would open
atvertum
you would open
atvertų
he/she would open
atvertume
we would open
atvertute
you all would open
atvertų
they would open
Imperative mood
-
atverk
you open
-
-
atverkite
you all open
-

Examples of atverti

Example in LithuanianTranslation in English
Kadangi valstybės narės ir pramonė sutaria, jog žvaigždučių kategorijų sistema neatnešė tikėto rezultato, Direktyvą 92/42/EEB reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų atverti keliai efektyvesnėms schemoms.Since Member States and the industry agree that the star rating system has proved not to deliver the expected result, Directive 92/42/EEC should be amended to open the way for more effective schemes.
Žemė nebuvo įpareigota WestLB banką atverti privačiam kapitalui.The Land was not obliged to open up WestLB for private investors.
Baltojoje knygoje „Europos transporto politika 2010 metams: laikas apsispręsti“ Komisija pareiškė ketinanti toliau plėtoti geležinkelių paslaugų vidaus rinką siūlydama atverti tarptautinių keleivių vežimo paslaugų rinką.In its White Paper European transport policy for 2010: time to decide, the Commission announced its intention to continue building the internal market in rail services by proposing to open up the market in international passenger services.
Priimti Geležinkelių pagrindų įstatymą siekiant palaipsniui atverti Turkijos geležinkelių transporto rinką ir atskirti infrastruktūros valdymo ir paslaugų teikimo funkcijas.Adopt the Railways Framework Law in order gradually to open the Turkish rail transport market and provide for the separation of functions regarding infrastructure management and provision of services,
Ši veikla, padėdama atverti naujas rinkas trečiosiose šalyse, taip pat gali keleriopai sustiprinti nacionalinių ar privačių priemonių poveikį.Such action, by helping to open up new markets in third countries, is also likely to have a multiplier effect on national and private initiatives.
Juk įspėjau, kad atveriu kosmoso tiltą.- Shut up. I told you I was opening a space bridge.
Ačiū, kad atveri man pasaulį, Danita.Thanks for opening up my world, Danita.
Aš atvėriau Pandoros skrynią.I opened Pandora's box.
Aš atvėriau duris.I opened the door.
Dekui, kad atvėrei akis.Oh,thanks for opening my eyes.
Savo arogancija bei kvailumu tu atvėrei šiuos taikius pasaulius... ir jų nekaltus gyventojus karo siaubui ir sielvartui.Through your arrogance and stupidity, you've opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and desolation of war!
Ir norėčiau padėkoti, kad atvėrei man akisAnd I want to thank you. For opening my eyes.
Jungtinė Karalystė 1990 m. atvėrė 100 % rinkos stambiems pramoniniams vartotojams.In particular, the United Kingdom opened up its market completely for large industrial customers in 1990.
Tačiau praėjusio šimtmečio paskutinio dešimtmečio pradžios augimo šuolis, ypač Berlyne dėl Vokietijos susijungimo, finansų sektoriuje atvėrė perspektyvas veiklai išplėsti.However, in the early 1990s a surge in growth was expected as a result of unification especially in Berlin, which would open up the potential for business expansion in the financial sector too.
Kai kurios valstybės narės jau atvėrė tarptautinio keleivių vežimo paslaugų rinkas savo teritorijoje.Some Member States have already opened up the market for international passenger services on their territory.
Suomijos Vyriausybės sprendimas liberalizuoti kelių paslaugų sektorių buvo platesnių liberalizavimo veiksmų dalis, kuris taip pat paskatino kitas ES ir EEE valstybes nares vėliau savanoriškai atverti savo kelių paslaugų rinkas (neseniai rinką atvėrė Norvegija).The decision of the Finnish government to liberalise the provision of road services was part of a major liberalisation movement, which has also prompted other EU and EEA Member States to successively open their markets for road services States on a voluntary basis (the most recent one being carried out by Norway).
Atsižvelgdama į stojimą į ES, Lenkija atvėrė savo rinką anksti: pirmiesiems klientams galimybė pakeisti elektros energijos tiekėją buvo suteikta 1999 m., o tais pačiais metais pradėjo veikti Lenkijos elektros energijos birža.In view of its accession to the EU, Poland opened up its market at an early stage: the first customers became eligible to change electricity supplier in 1999 and the Polish Power Exchange opened in the same year.
Plačiai atvėrėme duris ir leidome visuomenei sužinoti, kur jos lėšos išleidžiamos.We have thrown open the curtains to let the public see what their money is buying.
Mes atvėrėme duris ir ji atėjo.We opened the door and it came through.
Antruoju atvėrėme duris.In the second, we opened a gateway.
Mes atvėrėme duris ir dabar jau per vėlu ką nors pakeisti.We opened the door and now it's too late to stop it. - Ben!
Naujos IRT technologijos atvers daug naujų galimybių gauti vertingesnių produktų ir paslaugų, daugelis jų priklauso sritims, kuriose Europa jau užima pirmaujančias pramonės ir technologijų pozicijas.New ICT technologies will open up many new opportunities for higher-value products and services, many of which are in areas where Europe already enjoys industrial and technological leadership.
Paklausos priemonės atvers naujas rinkas biotechnologijų inovacijoms.Demand-side measures will open new markets for biotechnology innovation.
Tikimasi, kad tai atvers kelią naujiems atradimams, padėsiantiems Europai spręsti neatidėliotinus socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius klausimus.Hopefully this will open the way for new discoveries that can help Europe answer its pressing social, environmental and economic challenges.
Mainais už tai Afrikos šalys per 15 metų pamažu atvers savo rinkas, tačiau bus numatyta daug svarbių išimčių jų vystymuisi reikšmingose srityse.In return, they will open their markets gradually over the next 15 years, with a number of important exceptions reflecting their development needs.
Visi EESRK renginiai bus susieti su 50-iomis metinėmis: Atvirų durų diena birželio 7 d. (Komitetas ketvirtą kartą atvers duris visuomenei), Būriuok už Europą (EESRK bus burinio laivo, pavadinto „Traité de Rome“ (Romos sutartis), pagrindinis globėjas), EESRK kultūrinė programa, prizo organizuotai pilietinei visuomenei teikimas, vietos lygmens iniciatyvos (angl. going local) ir pan.All EESC communication events will be put under the umbrella of the 50th anniversary: Open Day on 7 June (the Committee will open its door to public for the fourth time), ‘Sail for Europe’ (the EESC will be the prima-ry patron for the sailing vessel known as Traité de Rome), the EESC cultural programme, the prize for organised civil society, ‘Going local’ initiatives, etc.
Tokių organizacijų pripažinimas atvertų kelius regioninei politikai, kuri šiuo metu neperžengia siauro politinio ir administracinio rato, ir atitiktų bendros atsakomybės (ownership), partnerystės, dalyvaujamosios demokratijos, apie kurias pastaraisiais metais buvo tiek daug kalbama, tikslą.Recognition of these organisations would open up regional policy, which is still confined to political and administrative circles, and would be consistent with the idea of ownership, partnership and participatory democracy, concepts that have often been invoked over the past few years.
Jei manai esąs teisus, ateik ir atverk duris.If Max is right, why don't you go and open that door?
Ką? Jei čia tik optinė apgaulė, atverk duris ir pažvelk.If you're so sure it's an optical illusion, open the door and have a look.
Jei nori ją susigrąžinti atverk vartus ir pasiimk ją.If you want her back open the door and claim her.
Nagi, atverk burnytę.Come on, open your mouth.
Penki, šeši, septyni, aštuoni, atverk...Five, six, seven, eight, open up the...

More Lithuanian verbs

Related

atsiverti
open up
išverti
thread out
įverti
put through
perverti
pierce
priverti
trap (with a door)
užverti
close
verti
pierce

Similar

apgerti
drink around
atburti
sail back
atkurti
recreate
atversti
open (a book)
atvesti
bring (somebody)
atvežti
bring
atvykti
arrive
išverti
thread out
stverti
grab
užverti
close

Similar but longer

aptverti
fence
atsiverti
open up
atversti
open (a book)

Random

dusti
suffocate
išdėlioti
lay out
niršti
rage
nutūpti
land
paskirstyti
distribute
pataupyti
save
sugulti
lie together
suvirinti
weld
švartuotis
moor
tamsinti
make darker

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In