Atnešti (to bring) conjugation

Lithuanian
46 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atnešu
I bring
atneši
you bring
atneša
he/she brings
atnešame
we bring
atnešate
you all bring
atneša
they bring
Past tense
atnešiau
I brought
atnešei
you brought
atnešė
he/she brought
atnešėme
we brought
atnešėte
you all brought
atnešė
they brought
Past freq. tense
atnešdavau
I used to bring
atnešdavai
you bring
atnešdavo
he/she used to bring
atnešdavome
we used to bring
atnešdavote
you all used to bring
atnešdavo
they used to bring
Future tense
atnešiu
I will bring
atneši
you will bring
atneš
he/she will bring
atnešime
we will bring
atnešite
you all will bring
atneš
they will bring
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atneščiau
I would bring
atneštum
you would bring
atneštų
he/she would bring
atneštume
we would bring
atneštute
you all would bring
atneštų
they would bring
Imperative mood
-
atnešk
you bring
-
-
atneškite
you all bring
-

Examples of atnešti

Example in LithuanianTranslation in English
Siekiant pradėti tokį atrankųjį rinkimą, parengta tvarka, kuria skatinama iš privačių namų ūkių panaudotus dūmų detektorius atnešti į surinkimo punktus, iš kurių tuos detektorius būtų galima vežti į perdirbimo įmonę, kartais užsukant į dar vieną surinkimo punktą arba tarpinį saugojimo punktą.To make this selective collection possible a scenario has been developed to stimulate private households to bring their used smoke detectors to a collection point from which these detectors can be carried to a treatment facility sometimes via a second collection point or an intermediate storage place.
Siekiant užtikrinti tokį atrankųjį rinkimą, parengta tvarka, kuria skatinama iš privačių namų ūkių panaudotus dūmų detektorius atnešti į surinkimo punktus, iš kurių tuos detektorius būtų galima vežti į perdirbimo įmonę, kartais užsukant į dar vieną surinkimo punktą arba į tarpinį saugojimo punktą.To make this selective collection possible a scenario has been developed to stimulate private households to bring their used smoke detectors to a collection point from which these detectors can be carried to a treatment facility sometimes via a second collection point or an intermediate storage place.
Bet ji nežinojo, kad turi atnešti abu auskarus... ir liko gyventi vargingai.But she didn't know that she had to bring the earrings back together,... and she lived out her life as a slave girl.
Jis paprašė mane atnešti kreditinę.He asked me to bring him a credit card.
-Jie norėjo atnešti tau pietus.- They wanted to bring you dinner.
Aš vienintelis atnešu kalėdinių saldainių.I'm the one who brings the Christmas candy.
Aš vienintelis atnešu velnio brendį.I'm the one who brings the devil's brandy.
Aš jums atnešu savo kūno sekretų dovaną.I bring you the gift of bodily salivas.
Aš atnešu trenksmą!I bring the boom!
Dar atnešu bananinių traškučių.- I also bring banana chips. - Oh.
Tu atneši ją man ir atiduosi.You'II bring it back here, give it to me.
Jei atneši daugiau Ze nuotraukų... laikraštis jas nupirks.If you bring more pictures of Ze... the newspaper will buy them.
- Tu atneši tai kas mano.- You'll bring me what is mine.
Brangioji, atneši vandens?- Honey, you gonna bring the water? - Yeah.
Surasi dingusią dalį ir atneši man.You will find the missing piece and bring it to me.
Tu neatnešei man dovanos? Aš atnešiau tau bučinį.You didn't bring me a present?
Pastebėjau, kad tavo stiklas tuštėja, tai atnešiau dar vieną obuolių martinį.I noticed your glass was getting low... so I took the liberty of bringing you another apple martini.
Aš atnešiau arbatos.I was bringing you tea.
Aš tik atnešiau tau tavo ginklą.I just came to bring your gun back.
Pone, atnešiau liūdną žinią.Sir, I'm afraid I bring sad tidings.
Tu jį atnešei? Taip, tiktai...Did you bring the Necronomicon ?
Ar atnešei man ko prašiau?Did you bring what I asked?
Ar tu atnešei žurnalą ?Hey, did you bring the magazine?
Ką tu mums atnešei?What'd you bring us?
Tai nulaužta galva... Kodėl man ją atnešei?This broken head - why did you bring it to me?
Naujausios struktūrinės socialinės apsaugos srities reformos atnešė rezultatų – buvo įdarbinta daugiau žmonių, geriau užtikrintas darbo apmokėjimas ir sustiprinta darbo rinka, pratęstas darbo amžius ir paskatintas ekonomikos augimas.Recent structural reforms in the field of social security have delivered results, bringing more people into employment, better ensuring that work pays and strengthening the resilience of labour markets, prolonging working lives and supporting economic growth.
Pastarosios struktūrinės reformos socialinio saugumo srityje atnešė rezultatų grąžindamos daugiau žmonių į darbą, sustiprindamos paskatas darbui ir darbo rinkos atsigavimą, pratęsdamos darbo amžių ir skatindamos ekonomikos augimą.Recent structural reforms in the field of social security have delivered results, bringing more people into employment, strengthening the incentives to work and the resilience of labour markets, prolonging working lives and enhancing economic growth.
Ar jį atnešė asmeniškai, ar tiesiog numetė prie durų?Did he bring it in person, or was it, just there, shoved under the door?
Taigi, kas tave atnešė čia tokiu metu?So what brings you out at this hour?
Taigi,... kas tave šią gražią dieną atnešė į R.A.S.?So... What brings you on this fine day to the E.A.C.?
Bet mes atnešėme tau šventos alyvos...But we did bring you holy oil from...
Jis atnešdavo drabužių, kai ateidavo aplankyti.He used to bring a change of clothes to our house when he came to visit.
Aš pats čia atnešiu Ong-Baką.I will bring Ong Bak back here myself.
Ar pasakytum savo darbdaviui, jog mano tėvas daktaras Dalrimplas, pažadėjo neįtikėtinai didelę dovaną prieglaudai ateinantį penktadienį ir aš jam pati atnešiu pinigus.Would you tell your employer, that my father, Dr. Dalrymple, has absolutely promise a very large donation to the settlement house this coming Friday and l'll will bring him the money myself.
Tai ta pati vizija, esanti mūsų dabartiniosupratimo apie būsimą integruotą Europos jūrų politiką irnaudą, kurią ji atneš mūsų ekonomikai bei visų ES piliečiųgyvenimo kokybei, pagrindas."It is this samevision which lies behind our present reflection on a futureintegrated maritime policy for Europe, and the benefits thiswill bring both to our economy and to the quality of life of all EU citizens."
Didesnė integracija finansinių paslaugų srityse atneš apčiuopiamąnaudą.More integration of financial serviceswill bring measurable benefits.
Netgi jeigu niekada manęs negalėsi mylėti, aš manau, kad vaikas tau atneš daug džiaugsmo, o užaugęs jis bus man atrama.Even if you could never truly love me I think - that the child will bring you much joy as it grows older - as it will for me.
Esu tikras, šis cirkas atneš jums didžiulę sėkmę!I am sure this circus will bring you great success!
Įsivaizduok, kokias galimybes atneš taika.Imagine the possibilities peace will bring.
Barbarams, kurie yra neišprusę, mes atnešime vakarų civilizacijos naudą.A barbarian people who dwell in ignorance, to whom we will bring the benefits of Western civilisation.
Tu man panašus į tokį, kuris atneštų.You strike me as the type who would bring it.
Jei nori žiopsoti, atnešk pinigų.If you want to watch, bring money
Vasiljevai, pripilk du kibirus karšto vandens ir atnešk čionai.Vassiliev, bring in two pails of hot water.
Poli, važiuok 39-ąja gatve, paimk 18 čiužinių ir atnešk man sąskaitą.PauIie, go down 39th Street, pick up ¨1 8 mattresses and bring me the bill.
Ryoji, atnešk ginklus.Ryoji, bring the guns.
Paimti ji pasirašė teisėjas, ir aš noriu Jūs ir Paulius atnešk jį man.Get it signed by the judge, and I want you and paul to bring it to me.

More Lithuanian verbs

Related

atsinešti
bring
įnešti
bring in
išnešti
take away
išsinešti
take away
nešti
carry
nunešti
carry away
nusinešti
take it
panešti
carry
parnešti
carry back
parsinešti
bring (home)
pernešti
transfer
pranešti
inform
prinešti
bring in (a lot of things)
užnešti
carry upstairs

Similar

atmušti
refute
atrišti
loose
išnešti
take away
nunešti
carry away
panešti
carry
užnešti
carry upstairs

Similar but longer

atsinešti
bring

Random

apsiskaityti
become educated
atsieiti
cost
įsmigti
stick into something
kolonizuoti
colonize
kraipyti
wiggle
nusigąsti
get scared
pakontroliuoti
control
pasikeisti
change
rėžyti
cut into pieces
žeisti
wound

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In