Žinoti (to know) conjugation

Lithuanian
99 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
žinau
I know
žinai
you know
žino
he/she knows
žinome
we know
žinote
you all know
žino
they know
Past tense
žinojau
I knew
žinojai
you knew
žinojo
he/she knew
žinojome
we knew
žinojote
you all knew
žinojo
they knew
Past freq. tense
žinodavau
I used to know
žinodavai
you know
žinodavo
he/she used to know
žinodavome
we used to know
žinodavote
you all used to know
žinodavo
they used to know
Future tense
žinosiu
I will know
žinosi
you will know
žinos
he/she will know
žinosime
we will know
žinosite
you all will know
žinos
they will know
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
žinočiau
I would know
žinotum
you would know
žinotų
he/she would know
žinotume
we would know
žinotute
you all would know
žinotų
they would know
Imperative mood
-
žinok
you know
-
-
žinokite
you all know
-

Examples of žinoti

Example in LithuanianTranslation in English
Direktyvos 2001/95/EB 5 straipsnio 3 dalis nustato, kad gamintojai ir platintojai iš turimos informacijos ar kaip profesionalai žino ar turėtų žinoti, kad jų išleistas į rinką gaminys yra pavojingas pagal direktyvos sąvokų apibrėžimus ir kriterijus.Directive 2001/95/EC establishes in Article 5(3) that producers and distributors are to inform the competent authorities if they know or ought to know, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a product they have placed on the market is dangerous according to the definitions and criteria of the Directive.
Jei iš turimos informacijos ar kaip profesionalai gamintojai ir platintojai žino ar turėtų žinoti, kad jų išleistas į rinką gaminys yra pavojingas, vadovaudamiesi GPSD, jie privalo pranešti kompetentingoms institucijoms (pagal direktyvos apibrėžimus ir kriterijus).Under the GPSD, producers and distributors must inform the competent authorities if they know or ought to know, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a product they have placed on the market is dangerous (according to the definitions and criteria of the Directive).
Norint įvertinti, ar gamintojų arba platintojų pranešimas kompetentingoms institucijoms yra pagrįstas, reikėtų taip pat žinoti, kokias atvejais pranešimo teikti nereikia.In order to assess if a notification by producers or distributors to the competent authorities is justified, it is also relevant to know on what terms a notification is not required.
Komisijai reikia žinoti rinkodaros metus, kuriems atitinka intervenciniai produktai arba kvotų laikotarpį, kuriam juos reikia kompensuoti.For intervention products the Commission needs to know the marketing year to which the product corresponds or the quota period it is to be set off against.
Komisijai reikia žinoti atliktų patikrinimų skaičių ir pagal patikrinimų rezultatus skirtų baudų skaičių.The Commission needs to know the number of inspections carried out and the number of cases where penalties have been applied as a result.
Aš žinau... Tačiau mūsų įdėtų pastangų nepakako, kad restoranas toliau veiktų.I know … But even with all our hard work, we weren’t able to keep this restaurant on its feet.
„Kursai man suteikė pasitikėjimo, ir aš, nors ir su negalia, žinau, ką turiu daryti, kad gaučiau darbą.““The course has given me confidence that, despite my disability, I know what I need to do to get a job.” for the operation that left him handicapped, and is still bitter about it.
„Noriu, kad jis galė tų pasi imti pinigų, kai jam jų reikės. Tačiau taip pat žinau, kad jauni žmonės šiaislai kais patiria didelį spau di mą visa da turė ti pačias nau jau sias prekes.‘I want him to have access to money if he needs it, but I also know that young people facea lot of pressure these days to always have the latest consumer goods.
Esu verslininkas ir žinau, kad laikas brangus, todėl savo programoje dėmesį sutelkiau į esminius prioritetus irstengiausi, kad ji būtų konkreti, praktiška ir reali.Being myself an entrepreneur,I know very well that time is precious and that is the reason why I have focused myprogramme on essential priorities and tried to be concrete, practical and measurable.
Bet aš žinau, kad naktį jos siela girdėjo šauksmą.But I know that in that night her soul had heard the call of death.
Jeigu žinai, kad tavo tėvai, broliai ir (arba) seserys arba giminės yra kitoje Dublino šalyje, nepamiršk to paminėti asmeniui, kuris kalbės su tavimi.If you know that your parents, siblings or a relative are in another Dublin country, please do not forget to mention this to the person who interviews you.
Tu juk žinai, kad gali mumis pasikliauti… Jeigu tau reikia kokios nors pagalbos…You know you can count on us … if you need anything at all …
Ar žinai, koks būna pienas?But do you know the different types of milk?
Bet kaip jau žinai, yra skystų ir kietų jogurtų; jų gamyba nuo šio etapo jau skiriasi.Yet as you well know, there are liquid yoghurts and solid yoghurts and this is the point in the production process where the distinction is made.
Ar žinai, kas tai parašė?Do you know who wrote the following text?
Bet jei jis žino, kad mirs ir vis tiek miršta, miršta savo noru, žinodamas, kad galėjo tam užkirsti kelią, tuometBut if the man does know he's going to die and dies anyway dies willingly, knowing he could stop it, then...
Gal jis tikrai žino, ką daro.Maybe he really does know what he's doing.
Čia visi viską žino.Everybody really does know everything in this town.
Žinai, ar jis žino, jog gali nusifotografuoti ir su marškinėliais?You know, he does know that he can take a picture with his shirt on, right?
Turiu surasti žmogų, kuris žino.I got to find a guy who does know.
Dabar jau žinome, ko reikia, kad šis darbas būtų sėkmingas.We now know what it takes to be successful.
„Mes žinome, kad Londoną sukrėtę įvykiaigali pasikartoti.‘We know that the threat that has struck in London can strike again.
Taigi mes žinome, ko siekiame, ir žinome, kaip tai padaryti.So we know what we are aiming for, and we know how to get there.
Todėl žinome, kad galime būti kažko didesnio dalimi ir kartu išlikti savimi.“So we know that we can be part of something larger and still be ourselves.
Įvairiais metodais ir kompiuterinėmis programomis galime apskaičiuoti garso slėgį konkrečiuose taškuose, jei žinome įrangos skleidžiamo garso (emisijos) lygį šioje patalpoje ir patalpos sugerties savybes:There are methods and software for calculating sound pressure at certain points, if we know the sound emission of equipment in the room and the room absorption characteristics.
Taigi, visi žinote, kad misteris Makmerfis psichiatrinėje atidarė nedidelį kazino.Now, as you all know, Mr. McMurphy has been running a small gambling casino in our tub room.
Gerai, visi jūs žinote, kodėl čia susirinkome.Right, then. You all know why we're here.
Visi žinote savo pareigas.You all know your assignments.
Kedrikas Digoris buvo, kaip jūs visi žinote išskirtinai daug dirbantis. Be galo drąsus. Ir svarbiausia:Cedric Diggory was, as you all know exceptionally hard-working infinitely fair-minded and, most importantly a fierce, fierce friend.
Aš nezinau, ar jus visi žinote, kas parašė šią dainą... bet tai ši ilgakojė mergužėlė, stovinti štai čia...I don't know if y'all know who wrote that song...
Ne, negaliu teigti, jog jį žinojau.No, l can't claim to have known him.
Mes jau anksčiau tai darėme ir žinojau, kad negaliu jos sužeisti.This girl has no family. Nobody knows that she worked here. It'll be as though she never existed.
Aš visada žinojau.I should know, sir.
Aš žinojau.Mr. Helpmann? I don't know.
Aš žinojau, ir aš taip dariau.I know, it's what I used to do.
Ar žinojai …?Did you know…?
- Ar žinojai, kad atvykstu?-Did you know l was coming?
Gal žinojai, jo motina mirė būdama beprotnamyje?Did you know his old man died in the nut house?
Kaip žinojai, kad esu čia?KEVIN: How'd you know I was here? KATE:
Kaip ilgai tu žinojai?How long have you known?
Bet kuri neteisėtai įgyta išmoka turi būti grąžinama, jeigu jos gavėjas žinojo esant mokėjimo pažeidimų arba jeigu šis pažeidimas buvo toks akivaizdus, kad jis negalėjo apie tai nežinoti.Any sum overpaid shall be recovered if the recipient had knowledge of the irregularity of the payment or if such irregularity was so obvious that he could not fail to have knowledge of it.
Atsakydama į Prancūzijos argumentą, kad perimtos darbo sutartys ir su jomis susiję socialiniai mokesčiai (dėl su asbestu dirbančių darbuotojų išleidimo į pensiją pirmiau laiko) yra įsipareigojimai, dėl kurių SORENI galima prilyginti trims filialams, Komisija konstatuoja, kad šie socialiniai mokesčiai, apie kuriuos investuotojas žinojo ir kuriuos galėjo įvertinti, yra Prancūzijos socialinių įstatymų (panašių į daugelio kitų šalių įstatymus) teisinė pasekmė.As to the claim by France that the work contracts taken over and the related social security charges (asbestos-related early retirements) represent liabilities that allow SORENI to be likened to the three subsidiaries, the Commission considers that these social charges are simply a legal consequence of French social legislation (comparable in this respect to that in many other countries), which was known to the investor and was quantifiable.
Jos tvirtina, kad CELF buvo bene vienintelis bendro pobūdžio pardavėjas, gavęs šias subsidijas [34], ir joks kitas pardavėjas, išskyrus SIDE, praėj us dvylikai metų nuo programos įgyvendinimo neprašė tokios pagalbos, nors knygų pardavėjai ir žinojo apie šią programą.They confirm that, in practice, CELF was the only general operator to receive the grants in question [34], since no other operator (apart from SIDE, 12 years after the launch of the programme) applied, even when the programme was known to the profession.
Kitas KWW argumentas buvo tas, kad Komisija jau nuo 1996 m. žinojo, kad faktiniai nuostoliai buvo žymiai mažesni, nei prognozuoti.A further argument of KWW is that the Commission has known since 1996 that the real losses were significantly lower than the estimated ones.
Šiam pasiekimui iškiltų pavojus, jeigu nacionaliniai įstatymai arba kuri nors draudimo sutartyje esanti sąlyga neįtrauktų keleivių į draudiminę apsaugą dėl to, kad jie žinojo ar turėjo žinoti apie tai, kad įvykio metu transporto priemonės vairuotojas buvo paveiktas alkoholio ar kitų kvaišalų.This objective would be placed in jeopardy if national legislation or any contractual clause contained in an insurance contract excluded passengers from insurance cover because they knew or should have known that the driver of the vehicle was under the influence of alcohol or of any other intoxicating agent at the time of the accident.
Mes žinojome, kad tu sugrįši, ir sugrįš gyvenimas į mūsų kaimą.We know you are coming back when life return to our village.
Šalikelėje rasta raketa. Žinojome, kad ji sukėlė gaisrą, bet nežinojome kas ją paleido, iki šio ryto.What we didn't know is where it came from, till this morning.
Dieve, mes taip ir žinojome, kad tai įvyks.Gosh, you know, I guess we really should've seen it coming.
Bet jie nebuvo vilkai, kuriuos mes žinojome. Ne tokie šlykštus, kaip mes juos žinom. Daugelis pasitraukė!But these weren't the Lycans we know disgusting as your brethren may be they at least are evolved No these were raging monsters
visi tą žinojome.We all know that.
Nežinau, bet anksčiau žinodavau.I don't know, but I used to know.
Dabar ir tu žinosi kas parašyta mano Korane, Momo.Now you too will know what's in my Koran, Momo.
Ir tu žinosi, kad noriu, jog būtum laimingas.And you will know, I want you to be happy.
Vėliau, jei pranešti būtina, įvairūs subjektai žinos, ką daryti, ir bus išvengta nereikalingo tų pačių pranešimų kartojimo.Then if a notification becomes necessary, the various operators will know what to do and unnecessary double notifications will be avoided.
EDP realiu laiku žinos elektros energijos gamybos sąnaudas ir apimtis, kurias nuomininkas galės tiekti į rinką.EDP will know in real-time the costs and volumes of electricity that the lessee can market.
ponia O'Hara žinos, ką daryti.Mrs. O'Hara will know what's to be done.
Kai baigsis laikas ir jūs stovėsite tuščiomis Lemarkas žinos, kas geriausias.When the deadline passes and you don 't have the egg LeMarc will know who 's the best.
Žmonės žinos, ką daryti.The people will know what to do.
Ateis laikas, kai žinosime kodėl... kokiam tikslui... visas šis kentėjimas. Ir nebus paslapčių.There will come a time when we all will know why... for what purpose there is all of this suffering... and there will be no mystery.
Aš žinočiau.I would know.
-Manau, žinočiau, jei jis gėjus.Okay, I think I would know if he was gay.
Aš žinočiau, jei jis būtų mūsiškis.No, he's actually not our guy. I would know.
Lyg tu žinotum.Like you would know.
Jei ji būtų po tavo užpakaliu, žinotum, kur ji yra.If it were up your ass, you would know where it was.
Įteisinau visas įmanomas konvencijas, kad žinotum, kokiam visuomenės sluoksniui priklausai, o tau, atrodo, vis negana.I have enabled every rule of convention so that you would know exactly where you belong and yet little appears enough for you.
Kai jį nužudė, man ir mano broliams padarė dagus kad kiti žinotų, jog esame antrarūšiai.And when he was killed, me and my brothers were branded, so others would know we were less than human.
Antraip visi žinotų, kur ta vieta.Elseways, everyone would know where it was.
Todėl, kad Timotis žinotų, jog pabandėme.At least Timothy would know that we tried.
Tik žinok, kad už tai stosi prieš Dievo teismą.But know though, that for all these things God will bring thee into judgement.
Jei spėsiu - papasakosiu, kodėl visa tai padariau. Sakau dėl to, kad jeigu tau taip nutiks, žinok, jog tai ne beprotybė.If it does happen to you, you will know it's not madness.
Fredi, ką aš noriu pasakyti žinok savo ribas.Freddy, what I'm saying is... know your limitations.
Bet kol dar nenumirei, žinok, kad tavo kraujas mirs kartu su tavimi.But before it comes to you, know this-- Your blood dies with you.
Kartais jį sunku suprasti, Homerai, bet žinok - jis tave myli.I know he's hard to understand sometimes, Homer, but you have to know he loves you.
Norėjau, kad Jūs žinotumėte - aš niekam nesakiau.I want you to know I didn't tell a soul.
Noriu, kad žinotumėte, jog man tikrai rūpi jūs ir jūsų šeima, ir tai, kas atsitiko su jūsų sūnumi.I want you to know I do care about you and your family and what happened to your son.
Klausykit, Metai, noriu, kad žinotumėte, kad aš gerbiu jūsų privatumą.Listen, Matt, I want you to know that I respect your need for privacy.
Tai tiesiog, kad žinotumėte, jog aš iš tikrųjų daktaras Harford...Just to let you know that l really am Dr. Harford...
Noriu, kad žinotumėte trumpiausius kelius.Know the quick routes out.
Jei žinotumėte kodėl, nepatikėtumėte.If you knew why, you'd think l was crazy.
Įmonės išleidžia milijardus, kad jūs žinotumėte jų gaminius.Companies spend billions making sure you know their product.
Tai tik, na... jei jūs žinotumtėte, na, jei žinotumėte, ką mes patyrėme...It's just, uh... if you knew what, uh, if you knew what we've been through...
Miki aš norėčiau, kad jūs tai žinotumėte. Aš tai darau dėl pinigu medicinos kursui. Man reikia trejų šimtu tūkstančių.Micky, I just want to let you know that I'm only doing this for medical school, which is $300,000.
Pirma, kad girdite mano balsą ir žinotumėte. kad aš nesužeistas.First, so that you can hear my voice and know that I am unhurt.
Antra, kad žinotumėte nusikaltimo detales ... Antra, kad žinotumėte nusikaltimo detales ... Neturinčias analogijos Vokietijos istorijoje.Second, so that you may know the details of a crime without parallel in German history.
Norėjau kad žinotumėteJust wanted to let you know
Noriu, kad žinotumėte, jog mes jau dirbame ir bandome ištraukti jus iš ten.I want you to know that we're already working on trying to get you out of there.
Nesvarbu, kas man atsitiks, noriu, kad žinotumėte, kad mano gyvenimas buvo pilnas, nes jums tris atvedžiau į pasaulį.No matter what happens to me, I want y'all to know that my life has been very full because I've brought the three of you into the world.
Jei man nepasiseks, aš noriu, kad žinotumėte, jog esu pasirengęs patikėti, kuo reikia, kad tik patekčiau ten, kur patenka visi geručiukai.On the off chance that this does not go well for me, I would like it noted here and now That I am fully prepared to believe in whatever I must,
Sąrašą pakabinsiu ant lentos, kad visi žinotumėte, su kuo dirbsite.I'll put this list up on the board so the rest can see who you're teamed with.
Bet man labai svarbu, kad jūs žinotumėte, jog labai myliu jūsų dukrą.But it's very important to me that you know how much I love your daughter.
Taigi, noriu, kad žinotumėte, jei kas nutiks, jumis bus gerai pasirūpinta.So I want you to know that whatever happens, you will be well taken care of.
Tik norėjau, jog žinotumėte, kad dėl žmonių čia sunku kvėpuoti.I just thought you wanted to know that there's a lot of people out here and it's kind of hard to breathe.
Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog jei dar kartą šitaip kalbėsite su mano anūke, iš jūsų liks tik šlapia vieta ir akcentas!But I would like to let you know that... if you ever speak to my granddaughter like that again... there will be nothing left of you, but some red hair and an accent!
Tik noriu, kad žinotumėte, jog visi vertinam jūsų darbą.But I just want you to know that we all give you the lion's share of credit around here.
Noriu, kad žinotumėte, jog man nepatinka melagiai.I want you to remember I don't like liars.
Aš noriu, kad jūs abu žinotumėte, jog manimi didžiuositės.I just want you both to know that I plan on making you proud.
Noriu, kad žinotumėte, jog jie pritars.And I want you to know, they'll approve it.
Labai jūsų pasiilgau. Noriu, kad tai žinotumėte.I missed you two real bad while I was gone, okay, I want you to know that.
Tik norėjome, kad žinotumėte, jog šiame rajone mes neatsisakome žolytės.Anyway, just wanted to let you guys know that in this neighborhood, we don't keep off the grass.

More Lithuanian verbs

Related

pažinoti
be acquainted with
sužinoti
find out

Similar

lynoti
drizzle
tūnoti
lie
vanoti
flog
žaloti
harm
žibėti
shine
žiebti
light
žiesti
throw (claypots)
žindyti
suckle

Similar but longer

pažinoti
be acquainted with
sužinoti
find out

Random

blogėti
become worse
daugintis
multiply
išpjauti
cut out
lupti
peel
paploti
applaud
privalėti
have to
prižadėti
promise
smaigyti
stick
tvinti
flood
žvarbti
chill

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'know':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In