Įrengti (to install) conjugation

Lithuanian
15 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
įrengiu
I install
įrengi
you install
įrengia
he/she installs
įrengiame
we install
įrengiate
you all install
įrengia
they install
Past tense
įrengiau
I installed
įrengei
you installed
įrengė
he/she installed
įrengėme
we installed
įrengėte
you all installed
įrengė
they installed
Past freq. tense
įrengdavau
I used to install
įrengdavai
you install
įrengdavo
he/she used to install
įrengdavome
we used to install
įrengdavote
you all used to install
įrengdavo
they used to install
Future tense
įrengsiu
I will install
įrengsi
you will install
įrengs
he/she will install
įrengsime
we will install
įrengsite
you all will install
įrengs
they will install
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
įrengčiau
I would install
įrengtum
you would install
įrengtų
he/she would install
įrengtume
we would install
įrengtute
you all would install
įrengtų
they would install
Imperative mood
-
įrenk
you install
-
-
įrenkite
you all install
-

Examples of įrengti

Example in LithuanianTranslation in English
"Gamybos priemonės" (7 9) – įrenginiai ir specialiai jiems suprojektuota programinė įranga, kurie yra įrengti įrangoje, skirtoje "kūrimui" arba vienai ar daugiau "gamybos" stadijų."Production facilities" (7 9) means equipment and specially designed software therefor integrated into installations for "development" or for one or more phases of "production".
informaciją vartotojams, kaip įrengti, naudoti ir prižiūrėti gaminį, kad būtų sumažintas jo poveikis aplinkai ir pasiekta optimali gyvavimo trukmė, taip pat kaip grąžinti gaminį pasibaigus jo gyvavimui ir, jeigu tinkama, informaciją apie atsarginių dalių įsigijimo laikotarpį ir apie galimybes gaminį patobulinti,information for consumers on how to install, use and maintain the product in order to minimise its impact on the environment and to ensure optimal life expectancy, as well as on how to return the product at end-of-life, and, where appropriate, information on the period of availability of spare parts and the possibilities of upgrading products;
Draudimo pajamos buvo panaudotos naujai gamybos linijai įrengti, kuri aptariamo produkto nebegamino.The income from the insurance was used to install a new production line not producing the product concerned anymore.
Valstybės narės gali numatyti sumažintus rinkliavų tarifus ar naudotojo mokesčius, arba atleisti nuo prievolės mokėti rinkliavas ar naudotojo mokesčius už transporto priemones, kurioms netaikomas reikalavimas įrengti ir naudoti tachografus pagal 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, bei atvejais, kurie yra nurodyti šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose ir kuriems taikomos juose nurodytos sąlygos.Member States may provide for reduced toll rates or user charges or exemptions from the obligation to pay tolls or user charges for vehicles exempted from the requirement to install and use recording equipment under Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport, and in the cases covered by, and subject to the conditions contained in, Article 6(2)(a) and (b) of this Directive.
Naudojant aukštos kokybės tinkamai sukonstruotą DVKDF, automobilių gamintojams jų gaminamuose automobiliuose gali pakakti įrengti mažesnį ir paprastesnį DVSOK, taigi, DVKDF turi labai didelės įtakos DVSOK ir atvirkščiai, o tai reiškia, kad naudojamas vienas įtaisas yra sudėtingesnis, o kitas įtaisas turi atitikti šiuos pakeitimus.A high quality, well-developed DPF can reduce the size and sophistication of the DOC that car manufacturers need to install in their cars, thus, the DPF has had a huge impact on the DOC, and vice versa, which means that as one device becomes more sophisticated, the other device has to correspond to these changes.
Aš, pasirašęs toliau, profesionalus montuotojas, patvirtinu, kad toliau aprašytą transporto priemonės apsauginę signalizacijos sistemą įrengiau pagal sistemos gamintojo pateiktus įrengimo reikalavimus.I the undersigned professional installer, certify that the installation of the vehicle alarm system described below has been carried out by myself pursuant to the mounting instructions supplied by the manufacturer of the system.
Aš, toliau pasirašęs … profesionalus montuotojas, patvirtinu, kad toliau aprašytą transporto priemonės signalizacijos sistemą/imobilizatorių (1) įrengiau pagal sistemos gamintojo pateiktus įrengimo reikalavimus.I the undersigned … professional installer, certify that the installation of the vehicle alarm system/immobiliser (1) described below has been carried out by myself pursuant to the mounting instructions supplied by the manufacturer of the system.
Aš, toliau pasirašęs … profesionalus montuotojas, patvirtinu, kad toliau aprašytą transporto priemonės signalizacijos sistemą / imobilizatorių (1)/ įrengiau pagal sistemos gamintojo pateiktus įrengimo reikalavimus.I the undersigned … professional installer, certify that the installation of the vehicle alarm system/immobiliser (1) described below has been carried out by myself pursuant to the mounting instructions supplied by the manufacturer of the system.
Aš, pasirašęs toliau, …profesionalus montuotojas, patvirtinu, kad toliau aprašytą transporto priemonės apsauginę signalizacijos sistemą įrengiau pagal sistemos gamintojo pateiktus įrengimo reikalavimus.I the undersigned … professional installer, certify that the installation of the vehicle alarm system described below has been carried out by myself pursuant to the mounting instructions supplied by the manufacturer of the system.
SEL įrengė PCCE sistemą, kurioje naudojami degalai – tai biologinė masė, gauta iš dviejų rašalo pašalinimo įrenginių ir vandens valymo gamyklos, kurioje kartu deginamos ir gamtinės dujos.SEL constructed a CHP installation that combusts the biomass available from the two de-inking plants and from the water treatment plant co-fired with natural gas.
sprendimas: Diskotekos savininkas (darbdavys – masinės žmonių susibūrimų vietos valdytojas) įrengė „garsines lubas“ su įtaisytais garso stiprintuvais, pakabintas tiesiai virš šokių aikštelės.Solution: The owner (employer, venue operator) of the discotheque installed a sound ceiling with built in speakers suspended above the dance floor.
Pavyzdžiui, viena didelė tarptautinė bendrovė, gaminanti įvairiausias prekes daugelyje pasaulio regionų, nuo 1990 m. sutaupė 1,5 milijardo eurų, nes pradėjo naudoti mažiau energijos ir savo gamyklose įrengė naujas klimatui nekenkiančias technologijas.For example, a big multinational company manufacturing a wide range of products in different regions of the world has, since 1990, saved EUR 1.5 billion by reducing energy consumption and installing new climatefriendly technologies in its factories.
Šeimininkas tikriausiai jį įrengė, kai miegojom.Boss must've installed it while we were sleeping.
Mūsų name yra trys ar keturi šviestuvai, kuriuos įrengė jūsų žmonės.And, you know, I've got three or four other chandeliers that you guys installed.
TATENA įrengs ir prireikus aptarnaus atitinkamus izoliavimo ir priežiūros įrenginius bei kitus prietaisus, skirtus sustabdytų ir (arba) užantspauduotų objektų bei įrangos stebėsenai ir patikrai.the IAEA will install, and service as necessary, appropriate containment and surveillance and other devices to monitor and verify the status of the shutdown and/or sealed facilities and equipment.

More Lithuanian verbs

Related

apsirengti
get dressed
išrengti
undress
išsirengti
undress
nurengti
undress
nusirengti
get undressed
parengti
prepare
pasirengti
get ready
persirengti
change (clothes)
rengti
clothe
surengti
organize
susirengti
prepare

Similar

įjungti
turn on
įžengti
step in
stengtis
endeavor
žvengti
snicker

Similar but longer

įsirengti
install

Random

apimti
include
įsiurbti
suck in
iškrapštyti
pluck out
išsikapstyti
get out
mirti
die
ryškėti
become brighter
skubinti
hurry
šturmuoti
storm
užimti
occupy
ūžti
buzz

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'install':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In