רצה [rtsh] (to want) conjugation

Hebrew
83 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
רוצה
rṿotseh
I/you/he (masculine) want
רוצה
rṿotsah
I/you/she (feminine) want
רוצים
rṿotsiym
we/you all/they (masculine) want
רוצות
rṿotsṿot
we/you all/they (feminine) want
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
רציתי
ratsiytiy
I wanted
רצית
ratsiyta
you (masculine) wanted
רצית
ratsiyt
you (feminine) wanted
רצה
ratsah
he wanted
רצתה
ratsətah
she wanted
רצינו
ratsiynṿ
we wanted
רציתם
rətsiytem
you all (masculine) wanted
רציתן
rətsiyten
you all (feminine) wanted
רצו
ratsṿ
they wanted
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
ארצה
’erətseh
I will want
תרצה
tirətseh
you (masculine) will want
תרצי
tirətsiy
you (feminine) will want
ירצה
yirətseh
he will want
תרצה
tirətseh
she will want
נרצה
nirətseh
we will want
תרצו
tirətsṿ
you all (masculine) will want
תרצינה
tirətseynah
you all (feminine) will want
ירצו
yirətsṿ
they (masculine) will want
תרצינה
tirətseynah
they (feminine) will want
Imperative mood
-
רצה
rətseh
want!
רצי
rətsiy
want!
-
-
-
רצו
rətsṿ
want!
רצינה
rətseynah
want!
-
-

Examples of רצה

Example in HebrewTranslation in English
! אני לרצות אוכלMe want food!
! יש לו כל מה שילד יכול לרצות!He has everything a kid could want!
"! אני לרצות אוכל""Me want food."
"! אני לרצות לאכול""me want food!"
! אמרתי לו, לא .אבל הוא רצה .זה כל כך אופייני לוI told him no, but he wanted to.
! אני חלק ממך, כי רצה להיות מורדת ...חלק ממך, כי ידע שעמוק בפנים את מה שהיה נכון ! יש לך התנגד Peacekeeper דוקטרינה לפני !I am the part of you that wanted to be a rebel!
! אני רצה שהם ייפגעוI want them hurt!
! הוא רצה במותךHe wants you dead!
! הוא רצה במותם של כל ילדייHe wants all my children dead!
! "אהבתי את ה"אדסל .היא היתה חייה-רעה, טד אבל אף אחד לא רוצה מכונית עם גריל בצורת אפסI liked the Edsel. It was a dog, Ted. Nobody wanted a car with a zero for a grille.
! 'אני רוצה שתגלה לי, ג'ורג ? למה?I want you to tell me, George.
! 'ראסל הקטן רוצה 'רול אבוקדו ! ...Little Wussell wants an avocwado roll!
! . מה אתה רוצה שאני אעשה?- What do you want me to do?
! ? אז עכשיו הוא רוצה להתחתן איתי !Now he wants to marry me?
! ? אתה רוצים גם?You want some?
! ? אתם רוצים עודYou want more?
! ? מה אתם רוצים ממני ?What do you want from me?
! ? מה אתם רוצים ממניWhat do you want from me?
! אבל אנחנו נעזוב אם אתם רוציםBut we'll leave if you want us to!
! ? מה נשים רוצותWhat do women want?
! אנחנו רוצות את הביטלס[Girls] We want the Beatles!
! אנחנו רוצות את מונה בחזרהWe want Mona back!
! אנחנו רוצות גלידה ! אנחנו רוצות גלידה ?We want ice cream!
! לא רוצות שום תפריט דיאטה ? את רוצה לעשות דיאטה ?We don't want any diet menus.
! אותך רציתיl really wanted you.
! אחי, רציתי לקרוא לו גוראק - .גוראק זה שם הומואי - ! לא זה לא - ?- Dude, I wanted to call him Gorak.
! אני רציתי אותו!- I wanted it!
! אף פעם לא רציתי שמישהו ייפגעI never wanted anyone harmed!
! בואו נלך גבירותיי, רק רציתי להודות לכן על כך שלא עודדתן .כששלחתי מפה את דארןLadies, I just wanted to thank you for not cheering when I sent Darren away.
! ? רצית שאני ארד לכאןYou wanted me to come down?
! אתה רצית שאבואYou wanted me to come!
! במקום זאת רצית את זהInstead you wanted that.
! גם אתה רצית שילך !You wanted him gone, too.
! מעולם לא רצית אותיYou never wanted me.
! היא רצתה להכין לי קפה, במצבהShe wanted to make coffee for me - in her state!
! היא רצתה שתירו בהShe wanted you to shoot her!
! היא רצתה... למצוא אותך, מקסShe wanted to find you, Max!
! מרי רצתה לדבר איתך.Mary wanted to see you.
".אז בתא ההלבשה היא רצתה להישאר"" So in the locker she wanted to stay "
! רצינו את זה ועכשיו השגנו את זה !We wanted it, and now we got it!
! רצינו שאתה תהיה הראשוןWe wanted you to have the first piece!
"קראנו לו "מאודאם טינסלי כי רצינו משהו קצת יומרני שיבדיל אותו מאבקות מרק אחרות ,שמשווקות כארוחה זולה כי המרק שלנו עשוי מהמוצרים .המיובשים הכי טובים שיש ולחברה לשעבר שלי ...קוראים טינסלי, אזSowecalled it Madame Tinsley's because we wanted something a bit ostentatious to separate it from other instant soups that are marketed as a cheap meal fix because our soup is made with the finest dehydrated products available and I have an ex-girlfriend named Tinsley.
'אותו בגקוז .שוב מצטער ,או, היי חבר, תקשיב רצינו לדבר איתךDoes Coach Amber have him warming up in the Jacooz? Sorry again. Aw, hey, buddy, listen, we wanted to talk to you about how you've kind of been overdoing it with Marvin.
'אל תעשי את זה, ברידג שנינו רצינו לתת לאנדרו .את התועלת שבספק בעבר .אבל חייך בסכנהDon't do this, bridge! We both wanted to give Andrew the benefit of the doubt before. But this is your life at stake.
".הוריי רצו רק אחד""My parents only wanted one."
"אמרתי: "אני לא יודעת :הם רצו שאשקר ואומרI said, "I don't know. " They wanted me just to lie, you know, and say, "He didn't do it," whether I believed it or not.
"אנשי האס.אס רצו "למסור .את היהודים אל מותםNow, less than 2 weeks later, the SS wanted to transport the Jews to their deaths.
"בוקר טוב, פאסיפיק ביי" רצו לעשות את הראיון שלי .כאן בתחנה, בשביל האוירה ...זה מין"Good morning, Pacific Bay" wanted to do my segment down here in the precinct, you know, for the ambiance.
"זמרים ורקדנים רצו"(READS) "Singers and dancers wanted"
.אני ארצה את זה חזרה בשלב מסוים ?I will want it back at some point.
בקרוב ארצה שתבצע מעצר .באשמת רצח ?I will want you to make an arrest for murder soon. - Who?
"... החכמה תרצה לדעת"♪ the clever girl will want to know... ♪
"כל אישה בעולם תרצה לקנות כזה""Every woman in the world will want to buy one"
,אדוני, אם המסלול הזה יאושר כאמיתי .אנחנו צריכים את ג'ק בשטח .ותאמין לי אתה תרצה אותו שםSir, if this lead turns out to be real, we need Jack on-site. And, believe me, you will want him there.
,לא מגיע לו למות ככה ומרי תרצה לשלוח אותו הביתה .לקבורה הולמתHe didn't deserve to die like this, and Mary will want to send her subject home for a proper burial.
,תיקשרו את הידיים שלו .גלורי תרצה שהוא יהיה מרוסן !Tie his hands! Glory will want him restrained.
.את לא תרצי דבר ...רוי- You will want for nothing. - Roy...
.את תרצי אותיYou will want me.
.יום אחד תרצי לחזור אליו ,אבל תוכלי להישאר איתנוOne day you will want to go back to it. But you may remain with us... until you feel you must leave.
.שום חולשה .את תרצי אותיYou will want me.
את תרצי שהעניין יסודר .למקרה ויקרה לך משהו ?You will want that in place if something were to happen to you.
"הניו-יורק טיימס" .ירצה להיות ברכבת...theTimes,goodandgraylady that she is, will want to be onboard.
,אין נותני חסות, אין צופים .אין כיסוי טלוויזיוני, אין תקשורת עכשיו איזה מאמן ירצה לקפוץ לתוך ?No sponsors.. no viewers.. no TV coverage, nor media.. Now which coach will want to jump into this mess to ruin his career?
,אם הוא יעזור לנו .נהיה חייבים לו .הוא ירצה את הארגז ?Or he helps us, we owe him. - He will want the crate.
,אם הוא מבין שאני בחיים .הוא ירצה לתקן את הטעות הזוIf he realizes that I am alive, he will want to fix that mistake.
,אם פליז רוצה את זה .גם מישהו אחר ירצה את זה .ותמורת סכום כסף גבוה יותרIf Feliz wants it, someone else will want it too, and for better money.
.נוכל להיכנס לכל בית שנרצה ...ואנחנו נרצה כל עוד נרצה .זאת בלילה הנהדר הזהAnd we will want as wanting is our will on this fine night.
אז הדבר הגרוע .ביותר שנוכל לעשות זה לפחד כי שיימוס כבר פוחד והוא מקבל .את הסימנים מאיתנו אנו נרצה לצאת ...בצורה מסודרת ...מעשינו יאמרו לשיימוסThe juice is a grenade, so the worst thing we can do is act afraid. Because Shamus is already scared, and he's taking his cues from us. We will want to exit in an orderly fashion... telling Shamus with our actions... that he cannot get our attention in this inappropriate manner.
היא מתקרבת במהירות .לתקינות חוץ-רחמית ...אבל אנחנו נרצה להורידShe's rapidly approaching extrauterine viability. But we will want to ramp down...
כשכל הכסף שלנו הוא בעדר אסטבן, יום אחד החווה של אבי .תעבור אל אחי ואלי .אנחנו נרצה את העגל הזה ועוד רבים כמותוEsteban, one day my father's ranch will be passed on to my brother and I. We will want this calf and many more like it.
ראה את זה קורה .לא- הוא אומר שיש לו משהו על הקורבן .שאנחנו נרצה לראות ?Did he see it happen? No, he says he has something on the victim that we will want to see. On Scott Lockhart?
.הבחילה תהיה קיצונית .תרצו למותthe nausea will be extreme. you will want to die.
אתה לא גדל, תרצו כדי להתחיל את חיי.You will grow up and you will want to start your own life.
כן, לא מקבלים כזו גזרה .מאכילת קינוחים .רבותי, אתם תרצו את זהYou don't get this figure by eating desserts. You gentlemen will want this, huh?
תרצו לראות את זהYou will want to see this.
,אחרי כל השנים האלו ...אנשים ירצו להיפרד, ו אתה יודע, אולי לערוך .לך מסיבה או משהוAfter all these years, people will want to say good-bye, and... you know, maybe throw you a party or somethin'. Oh, no.
,אנשים ירצו את החדשות .אם תגיש להם אותם עם יושרה ,לא כולם ,אפילו לא הרבה אנשיםPeople will want the news if you give it to them with integrity. Not everybody, not even a lot of people, 5%.
,אתה חושב שהשכנים ירצו, כאילו ארבעה תבשילים נפרדים ?Do you think that the neighbors will want, like, four individual casseroles or, like, one large party-size casserole?
,האם אני אזכה במקום הראשון .אנשים ירצו לתת לו לאמן שוב תראי, זהו משקל כבר בשבילך .או כל אחד אחרIf i win first place,people will wantto train with him again. Look,that'sa big burden for you or anyone to take on.
,ואולי בשלב מסוים אתה וריקי ירצו .כדי להגיע יחדAnd maybe at some point, you and Ricky will want to get together.
,הרי לא רצי נו שתסתובב ברתובות ?We didn't really want her out on the street or anything. Did we?
היא שווה יותר מהכסף ,היא הייתה שייכת לנו ...לא רצי נו .המכונית רשומה על שמי .אמכור אותה למי שארצהIt's worth more than the money! It belongs to us. We didn't want to...!
הם רוצים להעביר אותו .עוד כמה בדיקות בבוקר הבן-זונה החטיף לו .מכות רצי ניותThey want to do some more tests on him in the morning. The son of a bitch really kicked him a couple of beauts.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדה
make up
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
גלה
go into exile
דלה
do
דמה
resemble
היה
be
זכה
win
חנה
park
חסה
shelter
טעה
make a mistake
ירה
flow as water
כלה
be finished
כפה
do

Similar but longer

ריצה
placate

Random

סר
turn
עקץ
sting
צרח
scream
קלה
toast
קלט
know
קרה
happen
רומם
raise
רץ
run
רצח
murder
שינה
change

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'want':

None found.
Learning languages?