ניפץ [nyfts] (to smash) conjugation

Hebrew
54 examples
This verb can also mean the following: break, destroy, detonate, explode, shatter

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מנפץ
mənafets
I/you/he (masculine) smash
מנפצת
mənafetset
I/you/she (feminine) smash
מנפצים
mənafətsiym
we/you all/they (masculine) smash
מנפצות
mənafətsṿot
we/you all/they (feminine) smash
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
ניפצתי
nyftsty
I smashed
ניפצת
nyftst
you (masculine) smashed
ניפצת
nyftst
you (feminine) smashed
ניפץ
nyfts
he smashed
ניפצה
nyftsh
she smashed
ניפצנו
nyftsnṿ
we smashed
ניפצתם
nyftstm
you all (masculine) smashed
ניפצתן
nyftstn
you all (feminine) smashed
ניפצו
nyftsṿ
they smashed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנפץ
’anafets
I will smash
תנפץ
tənafets
you (masculine) will smash
תנפצי
tənafətsiy
you (feminine) will smash
ינפץ
yənafets
he will smash
תנפץ
tənafets
she will smash
ננפץ
nənafets
we will smash
תנפצו
tənafətsṿ
you all (masculine) will smash
תנפצנה
tənafetsənah
you all (feminine) will smash
ינפצו
yənafətsṿ
they (masculine) will smash
תנפצנה
tənafetsənah
they (feminine) will smash
Imperative mood
-
נפץ
nafets
smash!
נפצי
nafətsiy
smash!
-
-
-
נפצו
nafətsṿ
smash!
נפצנה
nafetsənah
smash!
-
-

Examples of ניפץ

Example in HebrewTranslation in English
" אורסון , למה אתה לנפץ כל החיפושיות האלה? ""Orson, why are you smashing all those beetles?"
"לתפוס קצת צימוקים, ושאתה לנפץ אותם לכדור, ילדה. ""grab some raisins, and you smash them into a ball, girl."
(מבטא בריטי) "ello, אתה מסתכל להיות בימין לנפץ מצב רוח טובה.(British accent) 'ello, you look to be in a right smashing good mood.
,'יש לי מחבט הוקי בבגאז ...אם בא לך לנפץ כמה חלונות ?I got a hockey stick in the back, if you want to smash the windows.
,אז לקחתי את בקבוק השמפניה והנפתי אותו ,כדי לנפץ את הצנצנותSo I took the champagne bottle, and I swung it to smash the jars, but she lunged out in front to protect them.
,והתחתונות של הקורבן .חסרות .כאשר השורש שלם - .מישהו ניפץ לו את השיניים -- The decedent's upper and lower central and lateral incisors are missing. Yet the root's intact. - Somebody smashed out his teeth.
- אתה ניפץ.- You're smashed.
.הוא ניפץ את חלונות רכבה ,אני מצטער, מיס .אך תצטרכי לעזובHe smashed all the windows of her car. I'm sorry, Miss, but you're going to have to leave.
.הוא ניפץ את פניהHe smashed her feet.
.נומיאו ניפץ את טיבלט .לא, הוא לא עשה זאתGnomeo smashed Tybalt! - No! He didn't do it!
,הוא לא סמאש וויליאמס אבל טים ריגינס מנפץ .כל מה שעומד בדרכוHe ain't not Smash Williams, but Tim Riggins is smashing everything in his path.
- לא מוזמן ,מנפץ את ראשו .וזורק אותו לבריכה .ואחיו של גארת' נעלםGareth shows up at Carsten's party-- uninvited, no doubt-- smashes his head in, dumps him in the pool. And brother Gareth's in the wind.
.אמר כמה הוא אוהב את העיניים שלי ,ואז, לפתע ,החלון מנפץThen, suddenly, the window smashes, and before I can know what's happening,
.כן, ואני אירה בשניכם לא לפני שאחד מאיתנו .מנפץ את האבן שלךYeah, and I'll shoot both of you. Not before one of us smashes your rock.
אולי פשוט לא היינו כל כך . חזקים יחד, כמו שסברנו , סטופר, לכל הרוחות . אקסל מנפץ את חלונות הצריףAnd they know it. Maybe we just weren't so strong together as we thought. Stoffer, damn it, Axel is smashing the shed windows.
-מנפצת את המנעול .חכי שניה .את לא יכולה לנפץ את זה .הם עדיין יוכלו להיכנס- Smashing the lock. Hold on a second. You can't just smash the thing.
.אבן מנפצת מספריים .דפוק להיות אתהRock, smashes, scissors. Sucks to be you.
[זכוכית מנפצת] [נהמות לחימה][Glass smashes] [Fighting grunts]
אני לא רואה איך .משהו מזה הוא מעניינך כמו שדנו בזה קודם, אני לא הולכת לעמוד מהצד ולראות אותך מנפצת לבן-הדוד שלי את הלבI don't see how any of that concerns you. As we discussed, I'm not gonna stand by and watch you smash my cousin's heart into a million pieces just so you can get double dipped.
אני מצטערת אתה לא אוהב שאני מנפצת את כל הפרסים המחניפים ?You don't like me smashing All your undeserved, unearned smarmy awards?
בהשוואה לבגידות שלנו" .בעת שלום אוהבים טריים הינם" .עצבנים ועדינים ...אבל הם מנפצים הכל""New lovers are nervous and tender... "but smash everything.
דורי ניתן לראות אנשים המשתמשים ,בכל כלי-נשק מזדמן ,בוזזים ,מנפצים חלונותDory? You see people using every available weapon, looting, smashing windows, setting fires, and in some cases, attacking one another.
הצילו מר ג'רוויס, איך היית מרגיש אם היינו מנפצים את ? המראה עם השולחןMr. Jarvis, how would you feel if we smashed that mirror with this table?
חשוף כל-כך אנו יכולים לירות .על 5 ליצנים ,צלפים מחסלים אותם ,מנפצים את החלונותWe have clear shots on five clowns. Snipers take them out, smash the windows, a team rappels in.
יש רק כורים וחקלאים ,ויוצאי מלחמה מוכי הלם אשר מנפצים אחד לשני את הגולגולות ומפוזרים במיליוני שדות לפת .מדולות' ועד לקיבינימאט כעת אני שואל אותך, איך אתה ?There's only miners and farmers and shell-shocked veterans of the Great War, smashing each other's skulls together in a million turnip fields from Duluth to East Jesus.
.המקום בו העכבר פשוט, התגרה בבוב ,אז אני רצתי, והבאתי את המקל שלך .אתה מקל ההוקי שלך ...ופשוט ניפצתי אותהHe chased him onto the answering machine where the mouse just, like, taunted and taunted Bob. So l ran and l got your stick, your hockey stick and l just smashed it.
.והוא נשמט לי מהיד ונשבר ההורים שלי הסתכלו עליי .כאילו ניפצתי את עשרת הדיברותMy parents looked at me like I smashed the Ten Commandments.
אתה יודע, אם הייתי ידוע שזה יגיע לי ימים, הייתי כבר ניפצתי את חדר ההמתנה לפני זמן רב.You know, if I'd known it would get me days, I would've smashed up the waiting room a long time ago.
המטורף הזה המקום הזה בכלל לא ."דומה ל"בית החיות ניפצתי לביטניק את הגיטרה ...והוא תבע אותיMarge, what are you doing in this crazy college ? This place is nothing like Animal House ! I smashed a beatnik's guitar and he sued me for damages !
לשירותים הישנים היא תהיה איתך היכן שאתה .טוען שאינך רוצה אותה .ניפצתי אותו עם פטיש כבדShe'll be with you where you claim to not want her. I smashed it with a sledgehammer.
.ואז ניפצת את ה-ב.מ.וו שלה ,הייתי צריך לקנות לה חדשהThen you smashed up her BMW. I had to buy her a new one, so she could drive to Divinity School.
.ניפצת לי את החלון האחורי- ?-You smashed my rear window!
? את ניפצת עכבר - .כן --You smashed a mouse?
אתה ניפצת לו את הצורה עם המטף כיבוי אשYou smashed the hell out of it with that extinguisher.
הילד הקטן הזה רץ בסביבה והייתי חייב ..."לומר לו: "אתה חייב להיזהר .ניפצת את הפסל של אחותך- .כןWhat? That little boy was running around... You smashed your sister's sculpture.
באותו לילה סופת ברד .ניפצה את המכונית שלוThat night, a hail storm smashed his car.
היא ניפצה את ראשו עם הפסל ואז ... [נהמות] שרון:She smashed his head with the statue and then...
היא ניפצה שמשת המכונית שלך - .לא - ,ובכן...- She smashed your car windshield?
היא נפלה ... היא נחתה על הפטיש, והיא ניפצה את ראשה פתוח?She fell... She landed on the hammer, and she smashed her head open?
הפסל הספינה שלך ניפצה אותו- בדרכה לתוך האי .ושברה אותו לרסיסים .שם תמצא את השטן- Your ship smashed through it on its way inland.
.הם ניפצו את המראה הקדמית שלי במגרש החניה מרצדס בנץ 280They smashed my rearview mirror in the parking lot. A Mercedes Benz 280.
? בדיוק אז, שהוא הולך לקבל ניפצוRight then, who's gonna get smashed?
אבל הם ניפצו את המשוטים- ! הם גנבו את הספינה שלי !- But they've smashed the oars.
אחד השוטרים ניפצו הפנס האחורי שלו.One of the cops smashed his taillight.
אני פשוט ניפצו חור במערכת הביטחון של בנק זה מייל רחב, וכל מה שהוא יכול לעשות הוא כלבה, כלבה, כלבה, כלבה.I just smashed a hole in this bank's security system a mile wide, and all he can do is bitch, bitch, bitch, bitch.
השטן ענקי .זה איש שאוכל הרבה בשר-בקר בן האלוהים, אני אנפץ את .הפנים שלך לחתיכות קטנותSatan is huge! Now, that is a man who's eaten a lot of beef. Son of God, I will smash thy face into small little bits.
,וכעבור שעתיים היא שמעה קול נפץ וראתה .הבזק אור מתחת לדלתAnd then, two hours later, she heard a smash and saw a flash of light under the door.
- את ההאשמות, מה אנשים אומרים. הוא נפץ את נורה בתא שלו והוא השתמש בחוט כדי לחשמל את עצמו.He smashed a lightbulb in his cell and he used the wire to electrocute himself.
.? . - בחור אחד נפץ החלון שלי...One guy smashed my window.
.נפץ את המראה תשתמש באחד מהרסיסים .כדי להגן על עצמךWrap a towel around your fist, smash the mirror. Use one of the shards to defend yourself.
אה, נפץ אותו!Ah, smashed it!
,הסיוטים תקפו את המנהרות ,נפצו כל ביצה ,מחצו כל סלThe Nightmares attacked the tunnels. They smashed every egg, crushed every basket.
אז הם נפצו את זרוע השומר ביציאה.Then they smashed through the guard arm at the exit.
בגודל של הביצים שלו זה יהיה כמו שני כדורי .הריסה מסיביים נגד נפצו את התחת שלה .תמונה יפה - היא הולכת להיות בלגן -Can you imagine the size of his bollocks? It'd be like two massive wrecking balls smashing against her arse. - Lovely image.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ניבא
prophesy
ניגן
play
ניגש
approach
ניחש
guess
ניסה
try
נישק
kiss

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התקמט
bare infinitive of
התרומם
rise up
טרף
murder
לוקק
be licked
מרד
do
ניסה
try
נישק
kiss
סגר
close
פגע
hurt
פגש
meet

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'smash':

None found.
Learning languages?