חנה [ḥnh] (to park) conjugation

Hebrew
50 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
חונה
ḥṿoneh
I/you/he (masculine) park
חונה
ḥṿonah
I/you/she (feminine) park
חונים
ḥṿoniym
we/you all/they (masculine) park
חונות
ḥṿonṿot
we/you all/they (feminine) park
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
חניתי
ḥaniytiy
I parked
חנית
ḥaniyta
you (masculine) parked
חנית
ḥaniyt
you (feminine) parked
חנה
ḥanah
he parked
חנתה
ḥanətah
she parked
חניתם
ḥaniytem
we parked
חניתם
ḥaniytem
you all (masculine) parked
חניתן
ḥaniyten
you all (feminine) parked
חנו
ḥanṿ
they parked
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אחנה
’eḥeneh
I will park
תחנה
taḥaneh
you (masculine) will park
תחני
taḥaniy
you (feminine) will park
יחנה
yaḥaneh
he will park
תחנה
taḥaneh
she will park
נחנה
naḥaneh
we will park
תחנו
taḥanṿo
you all (masculine) will park
תחנינה
taḥaneynah
you all (feminine) will park
יחנו
yaḥanṿ
they (masculine) will park
תחנינה
taḥaneynah
they (feminine) will park
Imperative mood
-
חנה
ḥaneh
park!
חני
ḥaniy
park!
-
-
-
חנו
ḥanṿ
park!
חנינה
ḥaneynah
park!
-
-

Examples of חנה

Example in HebrewTranslation in English
! אדוני, אין לחנות כאן !Sir, no parking here!
! אתה לא יכול לחנות שם ?Hey, you can't park there!
! היי, אתה לא יכול לחנות שם ?Hey, you can't park there!
! סליחה, אסור לחנות שם ! אה!l beg your pardon, you can't park there!
"חיבור אמיתי" בנוסף ,דייל, אחד הג'נטלמנים ...מהקריאה שלי הוא אחות כאן, אז יכולנו .לחנות בחזיתAlso, Dale, one of the gentlemen from my reading... is a nurse here, so we were able to park right out front.
"יצאתי ממסעדת ה"חץ האדום .לכיוון מערב כשרנדל קרלסון, סוחר סמים .עלוב, חנה במורד הרחובI was walking out of the Red Arrow Diner, walking west on High Street. Where Randall Carlson, scum-sucking drug dealer, is parked down the street.
,"לואי חנה ליד "בית הפנקייק של אל ואני ניסיתי להיכנס , למקום החנייה מאחוריוI got one. Louie was parked outside Al's Pancake World... and I was trying to pull in the space behind him.
,8: 15 ביום רביעי בשעה הרכב שלו חנה מחוץ לדירה של .'הפילגש שלו בשיפשד ביץ ?Wednesday, 8:15, his car was parked outside his mistress's apartment in Sheepshead Bay.
,אותו הצבע אותו סוג הרכב כמו זה הרשום על שם לינה חנה במרחק .רחוב מביתה של אנני בלילה בו נורתהThe same color, make and model car as the one registered to Lena was parked less than a block from Annie's house on the night she was shot.
,הוא שיחק בחצר הקדמית רק כמה מטרים .מאיפה שאומרים שהקרוון הזה חנהHe was playing in the front yard just a few feet from where they say that RV was parked.
"אני חונה בקצה המרוחק של העיר 'בעוד ג'רמי ירה למעלה הדציבלים-O-המטר. "'I parked at the far end of town 'while Jeremy fired up his decibel-o-meter.'
"מכונית "סנטרה ,אדומה חונה מחוץ לדירה שלה .אותה מכונית שיש למק-קרדלLinda's neighbors said they remember seeing a red Sentra parked outside her apartment a few days ago... The same vehicle McCardle has.
"שהמסוק יחפש מכונית "לינקולן ירוקה . בעלת גג ויניל חום . היא חונה בסמטאותWe need Foxtrot... Looking for a green Lincoln Town Car with a brown vinyl roof, parked in those alleys.
"שמרמז על מדבקת "למכירה .שהוסרה לאחרונה והוא חונה בכתובת .שמר ויצמן מסר לנוIt is parked at the address given to us by Mr. Weissman.
,"מסומנת "יועצת חינו/אורח ,ואם יש אורח ...אני חונה ברחובIt's labeled "Guid Coun/Visitor," and if there's a visitor, I'm parking on the street...
! חניתי אותה בחניה .שם חונים מכוניות ?I parked it in the driveway!
"אחד, יש כמה חתולים ש"חונים ...מול הבית שלי, אני לא מצליחOne, I've got some cats parking in front of the house, I can't get...
"בדיוק כמו ש"בנו של סאם ,השתמש על קורבנותיו שגם היו זוגות צעירים .ברכבים חוניםWhich were also young couples In parked cars. It might be nothing, But you're right, There is a parallel there.
,אנחנו חונים בכיכר בג'ורג'טאון .בדיוק מחוץ לכנסייהWe're parked in the square in Georgetown Right outside the church
,אנחנו חונים קרוב .וחוגגים בטירוף .ביי, מתוקה .ביי, אבא-We're parking close and partying hard. - Bye,honey. - Bye,dad.
,הבת הקטנה של דרלן .לא היתה מלכת הכיתה ,אני כבר לא יכול לספור כמה פעמים ,הוצאתי אותה ממכוניות חונותLet me tell you something. Darlene's little girl was no prom queen. I can't count the number of times I pulled her out of parked cars or found her puking her guts out.
- כן, למה ובכן, שמעתי את משאית אשפה התחכך בשתי מכוניות חונות.- Yeah, why? Well, I heard a garbage truck sideswiped two parked cars.
.הן חונות בצורה לא חוקית .הן מהוות סכנהThey're illegally parked. They're a safety hazard.
.כן, אני בקטע של הפרות קוד .הבחורים לא חובשים קסדות .המשאיות חונות בתחומים אסוריםYeah, my whole thing is code violations. Guys not wearing hard hats. Trucks parked on red zones.
! חניתי אותה בחניה .שם חונים מכוניות ?I parked it in the driveway!
,אתה זוכר, מותק איחרנו והשארנו אותה .בשירות החניית רכבים ...לא, אני חניתיRemember, honey, we were running late and you valeted. No, I parked...
,בשעה 2350 בקירוב חניתי בסמוך לפינה הדרום-מזרחית ברחובות .יואינג ושדרת פארק אקוAt approximately 2350 hours, I was parked near the southeast corner of Ewing Street and Echo Park Avenue.
,וכשעזבת אתמול .חניתי ברחובWhen you left yesterday, I was parked down the street.
,זה התחיל מתוך סקרנות .תהיתי איך הוא נראה עכשיו .ואז נסעתי לבית, חניתיIt started out as a curiosity. I wondered what he looked like now. Then I drove out to the house, parked.
,אני מצטער, הקניון סגור אבל אוכל לעזור לך ,למצוא את היציאה הקרובה .אם תגיד לי איפה חנית .אלוהים אדיריםHey, I'm sorry, mall's closed, but I can help you find the nearest exit if you just tell me where you parked.
,אתה לא יכול לעצור בצידו של הכביש הזה .חנית באופן לא חוקי טוב, מצטער, היה לי ...התקף לב קלYou cannot stop on the side of this road, you're parked illegally. Okay, well, sorry, I was having a bit of a heart attack and... well recovering from one anyway.
,כשאנחנו הולכים לקולנוע ,אתה אף פעם לא זוכר איפה חנית ...והם לא אומרים שיש לךYou can never remember where you parked the car whenever we go to the movies, and they're not saying that you have...
-רובר שלך .חזרנו ללה-פרלה הם הראו לי בדיוק .איפה חניתThey showed me exactly where you parked.
.איפה חנית?Where are you parked? It's this Ford pick-up right over here.
,אני אומר לך .אני לא הייתי שם אז למה המכונית שלך חנתה מחוץ ?I'm telling you, I wasn't there. Then why was your car parked outside of Stephanie's building the night she was killed?
,אני מודה ששרטתי לה את המכונית אבל היא חנתה בכוונה ,מעבר לגבול שלהI admit that I keyed her car, but she purposely parked across the line so I couldn't get into my space.
,בבוקר התרסקות הרכבת מכוניתו של דיוויד .חנתה במקום ה-13The morning of that train crash, David's car was parked in spot number 13. Impossible.
,היא חנתה במרחק שני רחובות מהשריפה .והיה משהו בפנים ?It was parked two blocks from the fire, and there was something inside.
,חנתה את מכוניתה בתחנת הרכבת ,כארבעה רחובות מכאן .ב-10:She parked her car at the train station, which is about four blocks from here at 10:45 this morning.
,אם הגעתם להקצאה הגדולה ,אנא, זיכרו היכן חניתם .והמשיכו לאולם הכנסים המרכזיIf you're here for The Great Assigning, please remember where you parked and proceed to the main convention hall.
טוב, כאן חניתם .בואו נצא לדרך ?Is this where you're parked?
יש בעיה .כן, האמת- .חניתם במשאבה שלי ?- Yes, actually. You appear to be parked at my pump.
תפגשו אותי אחרי .המפגש עוד משהו, אם חניתם בחלק ,האחורי של הבנייןUh, also, if you're parked in the back of the building, uh, you're gonna have to move your car by 9:30.
"המחזה"- .בתקופת שלטון האימים שלהם- ,ג'רלד ובן הזוג שלו ,דייל ריגלי ...חנו ליד חנות לסופגניות זו, כאשרGerald and his partner, Dale Wrigley were parked at this doughnut shop, Alfie's Donuts, when....
"פקסטון ומכונית "הפרחח חנו בנקודה שאני מתכוון .להכות בה שורשיםPaxton and the Bandit Car were just parked on the spot where I intend to plant some roots.
(פעמון מצלצל בבית הספר) אבי: פונפונים על שם אמרו שאתה אמר לה חנו תחת הגשר אתמול בלילה.Pom-Poms over there said that you told her you were parked under the bridge last night.
,עם הרכב לווסטר דראמלינס .חנו בחוץ ופשוט נעלמוSo over the last two years the owners of all of these vehicles have driven up to Wester Drumlins House, parked outside and just disappeared.
- אין שום סימן של מאבק בדירה או של הקורבן אבל שתי המכוניות שלהם חנו במקומות שלהם היא מרמזת שהם הלכו יחד ברצון עם מי שהרג אותםBut both their cars were parked in their spots It suggests they went along willingly with whoever killed them
תחנה את המכונית ! -סתום את .הפה ותעשה מה שאומרים לך .בוא אחריי .אל תצעק עליי- .צא מהרכב כפי שנאמר לךYou will park your vehicle and you will get out.
החבר'ה האלו יחנו את הוויסקי .שלך בדלת האחוריתThese guys will park your whiskey in the lot.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדה
make up
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
גלה
go into exile
דלה
do
דמה
resemble
היה
be
זכה
win
חדר
penetrate
חזק
do
חלב
milk
חלק
divide
חסה
shelter
חפר
dig

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הבליע
insinuate
הצליח
succeed
התמלא
fill up
התנצל
do
התעורר
wake up
חולל
dance
חלק
divide
חס
pity
ידע
know
מוטט
demolish

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'park':

None found.
Learning languages?