התקרב [htḳrv] (to approach) conjugation

Hebrew
64 examples
This verb can also mean the following: become closer

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתקרב
mitəḳarev
I/you/he (masculine) approach
מתקרבת
mitəḳarevet
I/you/she (feminine) approach
מתקרבים
mitəḳarəviym
we/you all/they (masculine) approach
מתקרבות
mitəḳarəvṿot
we/you all/they (feminine) approach
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התקרבתי
hitəḳaravətiy
I approached
התקרבת
hitəḳaravəta
you (masculine) approached
התקרבת
hitəḳaravətə
you (feminine) approached
התקרב
hitəḳarev
he approached
התקרבה
hitəḳarəvah
she approached
התקרבנו
hitəḳaravənṿ
we approached
התקרבתם
hitəḳaravətem
you all (masculine) approached
התקרבתן
hitəḳaravəten
you all (feminine) approached
התקרבו
hitəḳarəvṿ
they approached
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתקרב
’etəḳarev
I will approach
תתקרב
titəḳarev
you (masculine) will approach
תתקרבי
titəḳarəviy
you (feminine) will approach
יתקרב
yitəḳarev
he will approach
תתקרב
titəḳarev
she will approach
נתקרב
nitəḳarev
we will approach
תתקרבו
titəḳarəvṿ
you all (masculine) will approach
תתקרבנה
titəḳarevənah
you all (feminine) will approach
יתקרבו
yitəḳarəvṿ
they (masculine) will approach
תתקרבנה
titəḳarevənah
they (feminine) will approach
Imperative mood
-
התקרב
hitəḳarev
approach!
התקרבי
hitəḳarəviy
approach!
-
-
-
התקרבו
hitəḳarəvṿ
approach!
התקרבנה
hitəḳarevənah
approach!
-
-

Examples of התקרב

Example in HebrewTranslation in English
' 'בעלת עיניים במטרה מריצות רופפות, שדירה של אלסטארויל להתקרב לדרך של ליסבארן.Have eyes on target running loose, Ulsterville Avenue approaching Lisburn Road.
(בעקבות להתקרב) ריינג'ר פרקר.(Indistinct conversations) (Footsteps approach) Ranger Parker.
(צעדים איטיים, גוררים להתקרב)(Slow, dragging footsteps approach)
,אולי אוכל להתקרב לפריי .לרקום איתו עסקה פריי הפך אותך לרוצח ?So, maybe I can make an approach, cut a deal with Fry. Fry's made you into a cop-killer, don't you get that?
,אל תנסו להתקרב ליצור ?'Do not attempt to approach the creature, is that understood?
,אבל ברגע שהוא התקרב לשער ,ג'ין וואין הותקף על ידי אחד מהג'נגים טפיל בשם וואי ג'ין .שהביט בכדור בקנאהIt was our tribe's ancient redemption ritual but as he approached the gate, Jin Wei was attacked by one of the Zhang! A vermin, named Wei Jin, who looked at the orb with envy.
,אבל הסיפור מכיל אמת פשוטה .העידן של הנורמנים התקרבBut the story contains a simple truth - the Norman hour was approaching.
,הוא אוהב לתקוף אותם ברכבם או לידם .בלילה, בחשכה, בכבישים לא מוכרים פוייט אמר שהוא התקרב אליהם .והעמיד פנים שהוא תייר אבודHe likes to attack them Inside or near their cars, At night, on poorly lit, Less populated roads. Foyet said he approached them
,הוא התקרב לגופה ,וכשלקח את השעוןHe approached the body, And as he was snatching the watch,
,הוא התקרב, הוא בא לסירה ,יכולתי לגעת בו .זה היה מדהים !He was approaching, came to the ship. I could touch it.
! אמהות ! הזמן מתקרב .עליכן לחכות בגלוב !BELL TOLLS My mothers, the time approaches, you must away to the Globe, go!
! דון פדרו מתקרבDon Pedro is approaching!
! האויב מתקרבThe enemy approaches!
! המלך מתקרבThe king approaches!
! הבהמה מתקרבתThe beast approacheth!
! משלחת מתקרבתLaunch approaching!
' כל הכבוד, מטרה מתקרבת לוולוו. 'מגולף.Bravo, target approaching Volvo.
(מכונית מתקרבת)(car approaching)
,אז בשל סיבה מסויימת ? את מתקרבת אלי לא...So for some reason, you approach me?
! ג'ילס קפטן, אנחנו מתקרבים למספר 7!Captain, we're approaching No.7!
## בוא וקח אותי שוב ושוב# זה מרוץ צמוד,אך צוות ארנב ...מובילים והם מתקרבים# Come and take me round and round ## It's a tight race, but Team Hare is leading as they approach... the most dangerous part of the course-
( סירנות מתקרבים )(sirens approaching)
( צעדים מתקרבים ).(footsteps approaching)
( צעדים מתקרבים )(footsteps approaching)
'בשטח 'המסאי מארה .סערות אוקטובר מתקרבותOn the Maasai Mara, the storms of October approach.
( שעלת אזעקה ) ( סירנות מתקרבות )(alarm whooping) (sirens approach)
(סירנות מתקרבות) אתה רואה את זה, דייטס?(sirens approach) You see that, Dietz?
(סירנות מתקרבות) שים אזיקים עליו עכשיו.(sirens approach) Put the cuffs on him now.
(סירנות מתקרבות)(sirens approaching)
,בטרנס התקרבתי אל הדלת לעברי .אבל הדלת הייתה נעולה .חשקתי במפתח, למען רגע של הבנה ברורהIn the trance, I approached a door to my past, but the door was locked. I longed for the key for a moment of clear understanding.
,התקרבתי אליו מאוד לאט עם ליבי מלא פחד♪ I approached him very slowly, with my heart full of fear ♪
איך הולך ,התקרבתי מהר מדי ,הבחינו בי, דעתי הוסחה והיא צילמה אותי לפני .שהצלחתי לצלם אותהI approached too quickly, was seen, got distracted, And she took my picture before I could take hers.
בתגובה לתלונה .התקרבתי לבית כשראיתי שדלת הרשת שבורה ...והדלת הפנימיתResponding to the complaint, I approached the house. Seeing that the screen door was broken and the inner door... ajar, I-
התקרבתי אליו וביקשתי ממנו .נדבה בנימוס אבל הוא שלף לעברי את האקדח הגדול שלוAnd I approached him and asked him... for some spare change. Politely, right?
."התקרבת ל"אודין (ראש האלים הנורדי) תמונתך נלקחהYou have approached Odin.
."התקרבת ל"אודין תמונתך נלקחה והועברהYou have approached Odin. Your photograph has been taken and forwarded to the authorities.
."התקרבת ל"אודין תמונתך נלקחהYou have approached Odin. Your photograph has been taken and forwarded to the author--
.ובנה סביבו אשליה ."התקרבת ל"אודין תמונתך נלקחהYou have approached Odin. Your photograph has been taken
"ישבתי בחלק של שותי ה -"אר-סי של הקפיטריה .כשטרייסי בלונגס התקרבה למה אתה לא שותה ? קוקה", חנון שכמוך"I was sitting in the RC section of the cafeteria when Tracy Bellings approached.
,ככל ששעת היעד התקרבה סראט בדק מה קורה ,בתכיפות גבוהה יותרAs the deadline approached,
,שאף תרבות לא התקרבה ...וזה היה נפלא .לזמן מהI argued that our civilization had achieved a purity that no other culture had ever approached and it was wonderful... for a while.
.סתם. היא התקרבה אלייJust kidding... She approached me.
אבל רק לדמיין איך זה יהיה כמו להביט בשמיים כאנדרומדה התקרבה.Just imagine what it would be like to gaze up at the sky as Andromeda approached.
.לאט לאט התקרבנו לגבול קיט שמח לעזוב את דרום דקוטה .וקילל את שמהLittle by little, we approached the border. Kit was glad to leave South Dakota behind and cursed its name.
אנחנו נמצאים התקרבנו על ידי שתי סירות פירטים עם הבאים ספינת האם אפשריים.We are being approached by two pirate skiffs with a possible mothership following.
התקרבנו למרחק של 9,000 מייל .מכוכב השביט של האלי כאשר זיהינו עצם .בזנב של השביט ,אחרי שגילינו את הגופות .העברנו אותם לצ'רצ'ילWe approached within 9,000 miles of Hailey's Comet... when we detected an object in the comet's coma.
זה רק שכשהתחלנו את זה עם אמא הראשונה, התקרבנו אליה כמו הליך רפואי, אבל כמה הפעמים האחרונות, זה או שהיא מתנהגת כמו שהיא הייתה בדייט?It's just that when we first started this with mom, we approached it like a medical procedure, but these last few times, is it me or was she acting like she was on a date?
."הוא סיים עם "מעוף הדבורה .כמעט התקרבתם אליו ?He finished with Flight Of The Bumble Bee. You almost approached him.
ואמרו לנו ששלושתכם התקרבתם לטלאל אסד וכשראסל טאווסנד היכה ,אותו בצד ימין של הפניםAnd we've been told that the three of you approached Talal Assaad and at the time, Russell Townsend punched him in the right side of the face, knocking him to the ground.
"... סם ודין התקרבו ל" ".התקרבו"Sam and Dean approached the rundown approached the ramshackle house with trepidation.
"קבעת עם "הנמייה .באזור החוף בבולטימור ,שם היינו אמורים לתקוף ,אך כש"הנמייה" ואנשיו התקרבו לסירהYou set up a drop with La Mangueste, down at the Port of Baltimore. That's where we were supposed to strike, but when La Mangueste and his men approached the bulkhead, something happened.
,במבצע מסובך "הם התקרבו לעיירה "אוסטרוג .בחלק המערבי של אוקראינה ,ב-4 באוגוסט 1941 היכן שיותר מעשרת-אלפים יהודים .מהאזור הקרוב התאספו יחדיוIn a typical action, they approached the town of Ostrog in the western part of the Ukraine on August 4th 1941, where over ten thousand Jews from the surrounding area had been gathered together.
,היינו בהנדורס ,וחלק מהעובדים ידעו על סוג העבודה שעשינו :והם התקרבו אלינו ואמרוWe were in Honduras and some workers they knew what kind of work we did and they approached us and said conditions in our factory are horrible.
אני אתקרב לך במלואו השקפה של מכאוואן.I will approach you in full view of McEwen.
.זהו הארמון בכיכר הקיסר יחידת הקומנדו שלנו תתקרב ...מרחוב הדג בחסות הלילהNow, this is the palace on Caesar's Square. Our commando unit will approach from Fish Street under cover of night... and make our way to the northwestern main drain.
,אם לא תמצא שולחן כזה .תעמוד ליד הבר ותחכה אף אחד לא יתקרב .אליך עד שתשבIf you can't find one, you stand by the bar and you wait. No one will approach you until you sit down.
גרף רביעי נתקרב למשגר הטילים מצפון-מערב תוך שימוש בצמחייה טבעיתGraph 4: We will approach the Cylon launch site from the northwest... using natural ground cover to mask our approach.
תן להם להתקרב אתם תתקרבו לכרכרה- Let them approach. You will approach the carriage, and show all due deference.
,האריה,אחד מהחיות שאף חיה ,אלא אם כן מת מרעב .יתקרבו אליוA lion, one of the few animal animals, whether starving to death, will approach.
הוא ישכב על קרקעית האוקיינוס .כאילו הוא פצוע ...ואז האויבים שלו יתקרבו .ועדיין הוא ימשיך לשכב בשקטIt will lie at the bottom of the ocean as if wounded. Then its enemies will approach... and yet it will lie quite still.
,ביה"מ העליון, חלק 41" "יום ה', 10/2 ,מיס ניל, התקרבי לדוכן .בבקשהMs Neal, please approach the bench.
אוכל לגשת .התקרבי לכאן - .מר ראנלס- May I approach? - Come on up here. Mr. Runnells.
אנא התקרבי לחלון הקרוב ביותר .עם ידייך מוצמדות מאחורי הראשPlease approach the nearest window with your hands clasped behind your head.
הזר התקרבי אל סבי .וביקש ממנו מעט רוםThe stranger approaches my grandfather and asks him for a little rum.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התכתב
correspond
התנדב
volunteer
התקבל
be received
התקדם
advance
התקמט
bare infinitive of
התקנא
get jealous
התקשר
bare infinitive of

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גילח
shave
הכשיר
kasher
התנבא
prophesy
התנפל
attack secondperson masculine singular imperative
התנשק
kiss
התפוצץ
explode
התקנא
get jealous
התקשר
bare infinitive of
חי
live
טרף
murder

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'approach':

None found.
Learning languages?