התעלף [ht‘lf] (to faint) conjugation

Hebrew
52 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתעלף
mitə‘alef
I/you/he (masculine) faint
מתעלפת
mitə‘alefet
I/you/she (feminine) faint
מתעלפים
mitə‘aləfiym
we/you all/they (masculine) faint
מתעלפות
mitə‘aləfṿot
we/you all/they (feminine) faint
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התעלפתי
hitə‘alafətiy
I fainted
התעלפת
hitə‘alafəta
you (masculine) fainted
התעלפת
hitə‘alafətə
you (feminine) fainted
התעלף
hitə‘alef
he fainted
התעלפה
hitə‘aləfah
she fainted
התעלפנו
hitə‘alafənṿ
we fainted
התעלפתם
hitə‘alafətem
you all (masculine) fainted
התעלפתן
hitə‘alafəten
you all (feminine) fainted
התעלפו
hitə‘aləfṿ
they fainted
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתעלף
’etə‘alef
I will faint
תתעלף
titə‘alef
you (masculine) will faint
תתעלפי
titə‘aləfiy
you (feminine) will faint
יתעלף
yitə‘alef
he will faint
תתעלף
titə‘alef
she will faint
נתעלף
nitə‘alef
we will faint
תתעלפו
titə‘aləfṿ
you all (masculine) will faint
תתעלפנה
titə‘alefənah
you all (feminine) will faint
יתעלפו
yitə‘aləfṿ
they (masculine) will faint
תתעלפנה
titə‘alefənah
they (feminine) will faint
Imperative mood
-
התעלף
hitə‘alef
faint!
התעלפי
hitə‘aləfiy
faint!
-
-
-
התעלפו
hitə‘aləfṿ
faint!
התעלפנה
hitə‘alefənah
faint!
-
-

Examples of התעלף

Example in HebrewTranslation in English
,אם אתה רוצה להתעלף .אני מחזיק אותך טוב.Now, if you gotta faint, I got ya. Okay.
,הו... אני כל כך מצטער .אני חושב שאני הולך להתעלף ! ...Oh, I am so sorry, I think I'm going to faint.
,השכנים עשויים להתעלף - ,מותק, סוער בחוץ - ?♪ The neighbors might faint. ♪ ♪ Baby, it's bad out there. ♪
,התכוונתי להתעלף .אבל אני חושב שהבהרתי את עמדתי .חבל שלא האמנו לזה ?I was going to faint, but i think i made my point. Too bad we didn't buy it.
- אני הולך להתעלף.- I'm going to faint.
! הוא התעלף !He's fainted.
! רק אחד מאיתנו התעלףOnly one of us fainted.
,מר דיסל הגיע אל המשרד וכאשר מיפ ,הביאה אותו מעלה ואמרה לו שאנו מסתתרים ,מאחורי כוננית ספרים הוא היה כה מופתע .עד שכמעט התעלףMr Dussel arrived at the office and when Miep brought him upstairs and told him we were behind the bookcase, he was so astonished, he nearly fainted.
- ָ התעלף!She fainted.
-הוא התעלף , יקירתי .התעלף?- He's fainted. - Fainted? Got a bit of cheese stuck.
! אני מתעלף !I'm going to faint.
! אני מתעלף!I'm going to faint!
,אז אתה הורג דברים עכשיו כי בפעם האחרונה שראיתי אותך .היית מתעלף מולםSo you, like, kill things now. Last time I saw you, you just kind of fainted in front of them.
,בוא תפריד בינינו בנבוליו .השכל שלי מתעלףCome between us, good Benvolio; my wit faints.
- אין צורך לכפות איחוד אומלל, לא כאשר יש רבים נשים שהיו מתעלף- There's no need to force an unhappy union, not when there are many women who would faint
! היי, את לא מתעלפת .בלי עוד התעלפויות, אבא !Hey, you're not fainting!
! התותחים מכאיבים לאוזניי אני מתעלפת בכל פעם .שאני שומעת אותם !I faint every time I hear one!
,אם היית יודעת כמה אני אוהב אותך .היית מתעלפתIf you knew how much I loved you, you'd faint.
,אני לא מתעלפת בדרך-כלל ...כך שהייתי סקרניתWhat were you saying? Anyway I don't normally faint so I was a little curious...
,כשאני רואה איזה מפורסם .אני מתעלפתAnd if I see a celebrity, I faint.
,בדרך כלל כשאנשים מתעלפים אנחנו בוחנים את הגורמים הבסיסיים אחרי ששוללים .אופציות אחרותGenerally, when people faint, we only explore the hauntings angle after we've removed some other options.
איך היה החורף .קשה, עם הרבה מחלות אנשים מתעלפים מרעבים ,ובקושי יוצאים מבתיהםIt's been hard, and there's been much sickness. The people are faint with hunger and can hardly leave their cottages, while the cows sink to their knees in their stalls.
איך תוכלו לדעת .אני נאלצת לשקר לכולם .אחרת, הם מתעלפיםHow could you possibly? I have to lie to everyone. Otherwise, they faint.
אנשים מתעלפים פה, אז .טוב, תנו לי 30 שניות על השעון .משהו שחשבת שקיים כשהיית ילד .סנטה קלאוס-Uh, now we got Frank doing it, 'cause... people just be fainting' up in here, so... (audience laughs) Give me 30 seconds on the clock. Name something you thought existed when you were a child. - Santa Claus.
כולם מתעלפים ,כשהם שומעים את תוכנית הסיור ,כי היא תובענית, אני מודהEverybody faints when they hear the itinerary because it's really...
.כאילו הגוף שלך מפסיק לעבוד .לא, לא ראיתי הרבה בנות מתעלפותNo, I've seen a lot of girls faint.
אני לא צוחק אתך, וויל .נשים מתעלפות לרגלי האיש הזה .דאודורנט עובד טוב בשבילי .נפלא. הבחור הזה מסובב לגמריI kid you not, Will, women faint at this man's feet. Odor-Eaters work for me. Outrageous.
הוא פוגש משהו , כמו 50 נשים וכשהוא מספר להן, הן מתעלפות . או צוחקות.He meets maybe 50 women and when he tells them, they faint or they laugh. - Or both.
ואת יכולה גם להגיד אובססיה 'לכוכבי 'רוק אנד רול ,נשים נוהרות לבמה, מתעלפות ,למען אלוויס, למען הביטלס (למען מיק ג'אגר (חבר באבנים המתגלגלות "!And also you could say obsessed with rock 'n' roll stars - women rushing the stage, fainting, for Elvis, for the Beatles, for Mick Jagger, just to say, "This is your baby!"
,אני אומרת לך, קמתי מהר מדי .התעלפתי, זה הכל .זה רציני, ג'נינהI'm telling you, I got up too fast, I fainted. That's all. It is serious, Janina.
,הרגשתי סחרחורת .וכל מה שידעתי פשוט נעלם .כמעט התעלפתיI felt dizzy, and everything I knew just vanished. I almost fainted.
- אני לא התעלפתי בזמן הארוך ביותר.- I haven't fainted in the longest time.
- התעלפתי בביה"ס...- I fainted at school...
-התעלפתי.-I fainted.
,התעלפת .אז עלינו לברר למה ?You fainted, so we need to find out why.
,התעלפת בשטח בית הספר .ברור שאת לא בסדר .אני בסדר-You fainted on school property. You're obviously not well. I'm fine.
-התעלפת .נפלת בזמן שנשבעת אמונים צ'אק לונג.You fainted. Dropped like a leaf during the Pledge of Allegiance.
...אינך זוכרת, אבל .את התעלפת מחוץ לניוגייטYou don't remember, but... You fainted outside Newgate.
.אבא, אני בסדר .התעלפת .פחדתי כשראיתי אותך- ...אתה יודע, בפעם האחרונה שבאתDad, I'm fine. You fainted. I just got scared when I saw you.
,היא אחות במחלקה שלכם .אני חושבת ששמה אנג'י משהו היא התעלפה במהלך .בדיקת אולטרה-סאונדShe's a nurse in your department. I think her name is Angie something? She fainted during an ultrasound.
,היא רק התעלפה, אבא .היא תהיה בסדר ?She's only fainted, Father. She'll be fine.
,היא שוב התעלפה.She fainted again.
,כשאישתך התעלפה הבוקר .היא הייתה אישה צעירהWhen your wife fainted this morning, she was a young woman.
-והתקשרה ל ואז חצי חנוקה .ובהלם, היא התעלפה .וכאן אתה נכנס לתמונהThen half-strangled and in shock, she fainted. And that's where you come in.
.נשים וילדים התעלפו, וכיו"ב"Women and children fainted.
[ג'רי] Right מהקבל-הולך, ה חובבים לקחו מראה באליוט ריצ'רד... ומקשרות נשים התעלפו.[Jerry] Right from the get-go, the fans took a look at Elliot Richards... and a couple women fainted.
אל, למה אני כאן ,סם, הנשים התעלפו- וצרחו כשהן ראו .אותם בטלוויזיה ,זאת הסיבה שלמחרת .יצאתי וקניתי פאה ארוכת שיערAl, why am I here? Sam, the women fainted... and screamed when they saw them on TV. That's how come the next day, I went out and bought a long-haired wig.
וסיביל לה לעשות ערב פיג'מהוסבתא כמעט התעלפו .And Sybil got her to make evening pyjamas and Granny almost fainted.
כמה מהם התעלפו אפילו.Some of them even fainted.
פעם נוספת, בבקשה ,אם אצטרך להתעלף פעם נוספת .אתעלף באמת .סלייט 99, טייק 57 .כולם להיות בשקט-Once again, please. If I have to faint once more, I will faint. - Slate 99, take 57.
וכל הנשים תתעלפנה כשהן תראינה את שני החזירים הללו .הולכים יחדAnd all the women will faint... when they get an eyeful of those two pigs walking in together.
.לא, אתה לא .אני גם התעלפי לפני כן כן, אבל לך זה לא קרה .תוך כדי שהרמת את עוגת החתונהNo, you didn't. I fainted before too. Yeah, but you didn't take out a wedding cake.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התעטף
wrap
התעלל
abuse
התעצל
be lazy
התעקש
insist

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הזכיר
remind
התאבל
mourn
התלונן
do
התעלל
abuse
התעצל
be lazy
התקדם
advance
זרק
throw
חי
live
חיפה
cover
שתק
shut up

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'faint':

None found.
Learning languages?