התכונן [htkhṿnn] (to prepare) conjugation

Hebrew
63 examples
This verb can also mean the following: intend

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתכונן
mitəkhṿonen
I/you/he (masculine) prepare
מתכוננת
mitəkhṿonenet
I/you/she (feminine) prepare
מתכוננים
mitəkhṿonəniym
we/you all/they (masculine) prepare
מתכוננות
mitəkhṿonənṿot
we/you all/they (feminine) prepare
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התכוננתי
hitəkhṿonanətiy
I prepared
התכוננת
hitəkhṿonanəta
you (masculine) prepared
התכוננת
hitəkhṿonanətə
you (feminine) prepared
התכונן
hitəkhṿonen
he prepared
התכוננה
hitəkhṿonənah
she prepared
התכוננו
hitəkhṿonanṿ
we prepared
התכוננתם
hitəkhṿonanətem
you all (masculine) prepared
התכוננתן
hitəkhṿonanəten
you all (feminine) prepared
התכוננו
hitəkhṿonənṿ
they prepared
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתכונן
’etəkhṿonen
I will prepare
תתכונן
titəkhṿonen
you (masculine) will prepare
תתכונני
titəkhṿonəniy
you (feminine) will prepare
יתכונן
yitəkhṿonen
he will prepare
תתכונן
titəkhṿonen
she will prepare
נתכונן
nitəkhṿonen
we will prepare
תתכוננו
titəkhṿonənṿ
you all (masculine) will prepare
תתכוננה
titəkhṿonenah
you all (feminine) will prepare
יתכוננו
yitəkhṿonənṿ
they (masculine) will prepare
תתכוננה
titəkhṿonenah
they (feminine) will prepare
Imperative mood
-
התכונן
hitəkhṿonen
prepare!
התכונני
hitəkhṿonəniy
prepare!
-
-
-
התכוננו
hitəkhṿonənṿ
prepare!
התכוננה
hitəkhṿonenah
prepare!
-
-

Examples of התכונן

Example in HebrewTranslation in English
",'דברים מוזרים הולכים במעדל הק" איפה שקיאנו חייב להתכונן" ".למסעוStrange things are afoot at the Circle K where Keanu must prepare for his most momentous journey of all.
".להתכונן היטב עד למוות... ?"...having enough time to prepare for death."
, כל התחנות . להתכונן ליציאה . מצב כחול , מר TuvokAll stations, prepare for departure. Condition Blue, Mr. Tuvok.
,(פועלי קלייד (מחוז בסקוטלנד .עליכם להתכונן לפעולה כאשר אויב החופש הנתעב ,הזה מרים את ראשו'Workers of the Clyde, you must prepare for action.
,אבל אם זה יקרה ...זה ממש לא נורא ...צריך רק להתכונןBut if it happens, it's no big deal. You just have to be prepared.
"... מייקל התכונן לחתום על תצהיר" שאומר שאין לו מושג" "איפה נמצא אביו .לא היית בקשר איתו ?Michael prepared to sign the affidavit... maintaining he had no idea where his father was.
".הוד מעלתו, התכונןYour Grace, prepare" -
, מר סולו . התכונן להפעלת מדחפיםMr Sulu, prepare to engage thrusters.
,אם פניך לשלום ,אמור זאת אחרת התכונן .לעבור לעולם הבאIf you come in peace, say so, otherwise prepare to meet your doom.
,בנוגע למרת וול, נהג בה בעדינות .במיוחד כשתספר לה על המעצר התחשב בכך שהיא זרה, אז התכונן .להיסטריה, אפילו להתעלפותAbout Mrs Vole. Handle her gently, especially when you tell her of the arrest. Bear in mind she's a foreigner, so prepare for hysterics, even a fainting spell.
,אתה מתכונן לעזוב אותנו, נילס ,תדע שהנוכחות שלך כאן ,חולפת ככל שתהיה רוממה את רוחנו .וחיזקה את הרצון שלנוAs you prepare to leave us, Niels, know that your presence here, fleeting though it was, lifted our spirits and strengthened our will.
,בעוד אני מתכונן לומר שלום אני מוצא את עצמי .עם אי נוחות מסוימתAs l prepare to say good-bye, l find myself experiencing a certain discomfort.
,גבירותיי ורבותיי בואו לתת קראנץ' הישן דקת דומייה ,כשהוא מתכונן לרדת, למטה ! למטה לתוך הטבעת של אש .איך היא עשתה?Ladies and gentlemen, let's give old Crunch a moment of silence as he prepares to go down, down, down into the ring of fire!
,כחצי דרך מסביב לעולם צבא מתקדם .מתכונן לפלוש לבוקווהAs halfway around the world, an advancing army prepared to invade the Bukuvu.
,כפי שאתה כבר יודע ,האיש ששם סגן הנשיא, הוא ,המנהל לשעבר של סוכנות הביון והאדם העיקרי מאחורי תקיפת .המזל"ט שהרגה את עייסה הצעיר ,בעודו מתכונן להיבחר לנשיאAs you already know, that man there, the Vice President, the former Director of the CIA, and the man most instrumental in the drone attack that killed young Issa, as he prepares to become President,
,בקרוב יגיע הסתיו ,וחילוף החומרים שלה יאט בעודה מתכוננת לשנת החורף .במהלך החורף המרSoon it will be autumn and her metabolism will slow... as she prepares to hibernate through the bitter winter.
,הכרחי או לא ...אני הייתי מתכוננת לNecessary or not, I'd be prepared for some...
,הנקבה מתכוננת לקבל את אדונה .הדרקון החדשThe female prepares to accept her new dragon overlord.
,סווריאן, שומרת היומנים .מתכוננת להתלבש לקרבSeverian, Guardian of the Chronicles... prepares to dress for battle.
,רק רציתי שכולכם תדעו בזמן שאני מתכוננת ,למעבר לעולם הקולנוע ...ששחקן נאמן למילתו ! אוי, הדבר שלי עכשיו !I just want you all to know as I prepare to venture into "movie-dom", that an actor is only as good as the words...
"ספירה לאחור לניצחון" ניקח אתכם עתה "לתחנת הקרב "טיקונדרוגה .עמוק באזור הארקנידי הסגור ...החיילים והחיילות של החיילים והחיילות של הכוחות .המזויינים מתכוננים להתקפהWe now break net and take you live... to Fleet Battle Station Ticonderoga deep inside... the Arachnid Quarantine Zone, where the men and women... of the Federal Armed Services prepare to attack.
, בערב בהיר לגמרי בלאס וגאס כשקהל המפורסמים ...ואוהדי הספורט נדחס ל'אם-ג'י-אם2," האלופים ...במשקל כבד הטובים בעולם מתכוננים להיפגש לאחר מחול בן .שמונה חודשים שהוביל אותם זה אל זהOn a perfectly clear night in Las Vegas with the expected crowd of celebrities and sports fans piling into the MGM Grand, the two best heavyweights in the world prepare to meet after an eight-month dance toward each other.
,אתן לך זמן לחשוב .בעודנו מתכוננים לעשות זאת מחדשI should give you time to think while we prepare to do it again.
,אתן לכם רגע להתרענן .בזמן שאנו מתכוננים לסיבוב הבאI'm gonna give you a moment, all, to compose yourselves while we prepare for the next round.
,בסדר, אפולו 10 .מתכוננים לחזרה לאטמוספרה קיבלתי.Okay, Apollo 10, prepare for re-entry checklist. Copy that.
.הזמן לשלב האחרון ג'רניה ואחותה דורַה .מתכוננות ללכת לצוד צביםTime for the final stage. Jarnia and her sister Dora prepare to go turtle-hunting.
בזמן שבעלות הברית מתכוננות" ,לאתגר הגדול ביותר במלחמה ...אל למנהיגינו לש כוח" .כיצד נבחנת באמת מנהיגות צבאית""As the Allies prepare for our greatest challenge of the war our leaders must not lose sight of the true measure of military leadership.
בריאנה שנאה את השפתיים שלה, היא התחננה בפני שאני אעזור לה הבנות האלה מתכוננות ליום הזה כל החייםBriana hated her lips. She begged me to help. These girls prepare for this day all their lives.
המשימה עצמה מגיעה לשעותיה האחרונות כאשר המעבורות מתכוננות .להיכנס לכוח המשיכה של הירחWe're noW in the ffinal hours off the mission... as the Freedom and Independence prepare to slingshot around the moon.
,אבל תוך זמן קצר .הצליחו להכניע אותי .התכוננתי לסוףBut soon they had me surrounded. I prepared for the end.
,זה נשמע נפלא, הארווי .אבל לא התכוננתי אין לי אף אחד לגלם את ,הלקוחה שלי או העד שליThat sounds great, Harvey, but I haven't prepared. I don't have anyone to play my client or my witness, and apparently I'm going up against someone that I can't trust.
,להשלים עם זה" .אז זה מה שעשיתי .התכוננתי למות"I prepared to die. "
,שחרר עצמך מחובתך .כי התכוננתי כבר רבותAcquit yourself of your charge, for I have been long prepared.
--יום שנכרת בזכרוני לעד ...התכוננתי, כרגילI prepared, as usual... to take the baby out in its perambulator.
,מעולם לא היית עו"ד מעולם לא היית ,בבית ספר למשפטים מעולם לא לקחת ,קורסים במשפטים או התכוננת למשפט ?Do you swear that you are not now, nor have you ever been an attorney, that you've never been to law school, nor have you ever taken the LSATs or prepared for the bar in any way?
.אתה התכוננת ואז אתה מקבל את ההזדמנות ואז יכול להיות לך מזל .ולי היה מזל.You've prepared and you get the opportunity and then you can be lucky. And I was lucky.
.מאסטר, אני יכולה לעשות את זה .כבר היו לי משימות מסוכנות יותר ,אך בניגוד לבאריס .את לא התכוננת למשימה הזאתMaster, I can do this. I've had riskier assignments. But unlike Barriss you aren't prepared for this mission.
אותך התכוננת לקחת התרונוס שלך, הקיסר שלי?Are you prepared to take your throne, my Emperor?
אני מכיר את כל הקטלוג שלכם .כמו את כף ידי טוב, בהחלט התכוננת .לפגישה שלנוI know your whole catalog like the back of my hand. - Well, you've certainly prepared for our meeting.
,אחרי 48 שעות של דיאטה רצחנית .גבריאל התכוננה להנות מפרי עמלה אך היא נדהמה לגלות שגם .היא עצמה הבשילה לא מעטAfter 48 hours of crash dieting, Gabrielle prepared to savor the fruit of her labor. But she was dismayed to discover that she herself had ripened considerably.
.היא התכוננה אני חייב לתפוס אותה ואת ,החברים שלה לא מוכניםShe was prepared.
.התביעה לא התכוננה למצב כזה ?- Uh, the state is not prepared... to proceed to argue the merits of this case.
.מכרתי את המרפסת ואז היא התכוננה .להסתדר עם האסירותI sold the porch. Then she prepared for getting along with the inmates.
.רק העותונות התכוננה לארוע .מהגרים,פעילים ועיתונאים המתינוJust like with the earlier camp, nothing but the press releases were prepared. Migrants, activists and the journalists waited.
'עוד יום נהדר ב'מדרון ... השמש בחוץ ,ומחליקים נוהרים .אז התכוננו לתורים ארוכיםThe sun is out - and skiers are pouring in, so be prepared for long queues.
,אבל בגלל שהבוס הזהיר אותנו .התכוננו לגוויותBut because the boss warned us, we were prepared for the bodies.
,התכוננו במשך 33 שנה עד שלבסוף איתרנו אות מצוקה שאתה הפעלתFor 33 years we prepared until finally we detected a distress beacon which you triggered when you accessed the ancient scout ship.
,ושאר משפחתה .התכוננו לעזובAlice Lok Cahana, her elder sister Edith, and the rest of their family prepared to leave.
,תחת הנהגתו של פיצגרלד אחר ,ריימונד לה גרוס, או ריימונד השמן כוחותיו של סטרונגבאו .התכוננו לתקיפה הבאהUnder the leadership of another Fitzgerald, Raymond le Gros, or Raymond the Fat, Strongbow's forces prepared for the next assault.
,התכוננתם היטב למותו של מולך ,אך רק כשכל הג'אפה יתאחדו .יהיה ניתן להביס את הגאולדYou have prepared well for the demise of Moloc, but only when all Jaffa rise up as one can the Goa'uld be defeated.
.אבל מה אם באותו יום שתהיו חופשים.. .לא התכוננתם, אינכם מוכנים.. .ובכל זאת אתם מסתכלים סביבכם והעולם לא מוצא חן בעיניכם .מה אם העולם..But what if on that day you' re free you haven't prepared, you' re not ready and yet you look around you and you don't like what the world is.
.בוקר טוב, כיתה אני מניחה שכולכם .התכוננתם למבחן הסיוםGood morning, class. I trust you've all prepared for today's final exam.
.ברוכים הבאים .ציפינו לך .התכוננתם היטבWelcome. Been expecting you. You've prepared well.
אני יודע שכולכם התכוננתם לזה .אבל חשבתי להזכיר לכםI know that you've all been prepared for this... but I thought I'd just remind you, just the same.
...טוב .הערב תתכונן למסע הארוך ...הוד מלכותך...Good... Tonight you will prepare for a long journey. - Milord...
ושם תתכונני.Where you will prepare yourself.
הוא יתכונן ... למשרת שיפוט בבית המשפט הגבוה תוך שהוא משאיר לו זמן לנישואים . ולהקמת משפחה,וכל זהFirst he will attend Whitehall, then Oxford... and of course, after graduation... he will prepare for a judgeship in the highest court... making time for marriage and family... and all of that, just like his father.
נשמח לשגר אותך אלינו .שתוכל לראות אותו .אתם תתכוננו להגעתיWe could beam you aboard so you can see him. You will prepare for my arrival.
,התכונני לביש מזל גדול במידה ותנסי לתפוס את מקומה♪ "Be prepared for a great misfortune ♪ "Should you attempt to take her place"
,מרילין, התכונני לניתוח .אזמלים, חומרי הרדמה, תפרים ?Marilyn, prepare to operate. Scalpels, sutures, sodium Pentathol. - Blood?
...עכשיו, התכונני .לבדיקהNow prepare for... inspection.
אז ג'קי, התכונני לחזור הביתה אל שותף לדירה מצופה .ממתקים וחסר מכנסייםSo Jackie, get prepared to come home to a candy-covered-pants-less roommate.
אמא, התכונני לחגוג עם .האומלט הכי טוב בארץ .לפני שאת מצטרפת למנזרMother, prepare to feast on the finest omelet in the land. Before you join the convent.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התכופף
bend over
התלונן
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גינה
denounce
דוכא
be oppressed
הוקף
be surrounded
הציל
save
השפיע
influence
התאבך
rise up
התחמם
warm up
התחרט
regret
התכופף
bend over
התפלא
be surprised

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'prepare':

None found.
Learning languages?