התאבל [ht’vl] (to mourn) conjugation

Hebrew
70 examples
This verb can also mean the following: lament

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתאבל
mitə’avel
I/you/he (masculine) mourn
מתאבלת
mitə’avelet
I/you/she (feminine) mourn
מתאבלים
mitə’avəliym
we/you all/they (masculine) mourn
מתאבלות
mitə’avəlṿot
we/you all/they (feminine) mourn
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התאבלתי
hitə’avalətiy
I mourned
התאבלת
hitə’avaləta
you (masculine) mourned
התאבלת
hitə’avalətə
you (feminine) mourned
התאבל
hitə’avel
he mourned
התאבלה
hitə’avəlah
she mourned
התאבלנו
hitə’avalənṿ
we mourned
התאבלתם
hitə’avalətem
you all (masculine) mourned
התאבלתן
hitə’avaləten
you all (feminine) mourned
התאבלו
hitə’avəlṿ
they mourned
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתאבל
’etə’avel
I will mourn
תתאבל
titə’avel
you (masculine) will mourn
תתאבלי
titə’avəliy
you (feminine) will mourn
יתאבל
yitə’avel
he will mourn
תתאבל
titə’avel
she will mourn
נתאבל
nitə’avel
we will mourn
תתאבלו
titə’avəlṿ
you all (masculine) will mourn
תתאבלנה
titə’avelənah
you all (feminine) will mourn
יתאבלו
yitə’avəlṿ
they (masculine) will mourn
תתאבלנה
titə’avelənah
they (feminine) will mourn
Imperative mood
-
התאבל
hitə’avel
mourn!
התאבלי
hitə’avəliy
mourn!
-
-
-
התאבלו
hitə’avəlṿ
mourn!
התאבלנה
hitə’avelənah
mourn!
-
-

Examples of התאבל

Example in HebrewTranslation in English
".סוק , סיימת להתאבל""Sock you are done mourning."
"זמן להתאבל, וזמן לרקוד- ?- A time to mourn and a time to dance."
,אבל ביקיני שחור .היא בכל זאת צריכה להתאבל .כן, כמובןBut a black bikini, because she still has to mourn. Yeah, of course.
,אבל יש לי דרכים משלי להתאבל .ואני מניחה שגם לכם יש מה אישה בגילי אמורה ?But I have my own way of mourning and I assume you have yours as well.
,אם היילי הייתה איתנו היום היא הייתה מבקשת ,מאיתנו לא להתאבל עליה .אלא לחגוג את חייהIf Haley were with us today, she would ask us not to mourn her death but to celebrate her life.
,במשך שבעה ימים התאבל כסרכסס .משותק מיגון ,ביום השמיניFor seven days, Xerxes mourned... paralyzed by grief.
,התאבל על מוות ...אלה לחגוג .חיים ?Dearly beloved, we gather here today not to... mourn a death, but to celebrate... a life.
,כשמיי נפטרה מדלקת ריאות ז יהומית אחרי שהניקה את ביל .הוא התאבל עליה באמתWhen May died of infectious pneumonia after nursing Bill safely through he honestly mourned her.
אז אף אחד לא היה, אה, התאבל על האובדן שלו.So no one was, uh, mourning his loss.
אף אחד לא ממש ...התאבל על מותו ,מלבד הדודה באני .שהפכה למתבודדת לאחר מותוNo one really mourned his death -- except Aunt Bunny, who became a recluse after he died.
,אבל כשאתה מתאבל על עצמך .סגירת מעגל היא יותר מסובכתBut when you're mourning yourself, closure is a little tricky.
,אבל מה שאיני יכול לעשות הוא להמשיך ולשכב פה כל יום ולראות אותך מתאבל על חיים .שאתה חושב שהיו יכולים להיות לךBut what I can't do is continue to lie here every day and watch you mourn for a life you think you should have had.
,אלייך אני נאנח .מתאבל ובוכה !To you I sigh, I mourn and weep.
,אני חייבת לציין אני לא ממש עצובה לראות .שמישהו מתאבל על החברה שליI have to say, there's a part of me that's not sad to see someone mourning my friend.
,אני שמח שחזרת וכל זה אבל אני מתאבל על מותה .של ילדה אחרת .ובחיי שזה מבלבלI'm glad you're back and all... but here I am mourning the death of another child.
".על מרגרט את מתאבלת""it is Margaret you mourn for."
"וזה "בוקר טוב אמריקה .מתאבלת עם אירופהSelina's back in black, she's looking good, and it's "Good Mourning, America"... mourning with a "u."
,אבל עקב הטראומה של מות בתה .דרקון זו שוב מיוחמת ,היא אולי עדיין מתאבלת ,אבל גופה יודע שכדי לשרודBut the trauma of her daughter's death has brought the female dragon into season. She may still be mourning, but her body knows that to survive... she must mate again.
,אומה מתאבלת ומנסה להשתקם :אבל השאלה הגדולה שנותרה היא ?A nation mourns and tries to rebuild, but the big question that remains is:
,אני לא מתאבלת על כלום ...עדיין לאI'm not mourning anything, not yet...
, הם מתאבלים על הקנאות , אחד אחרי השני . ארצות זרות עם שלנוThey mourned his envies, one by one, foreign nations with our own.
,אבל ייאמר לזכותם ,אחרי שהם מתאבלים ,הם מצמצמים רווחיםGotta hand it to 'em, though. After they mourn they just close ranks, the family reorders itself and they just move on.
,אנו מתאבלים על מותם ,של ההערצה והכבוד .שהוא עורר בעמיתיו המקצועייםWe mourn the passing of the admiration and the respect he instilled in all of his professional colleagues.
,אנו מתאבלים על מותם ,של הצחק וההנאה .שהוא הביא לקהל שצפה בוWe mourn the passing of the laughter and the enjoyment he brought each audience who saw him.
,אני רוצה שתדעו .אתם לא מתאבלים לבד היוםI want you to know you do not mourn alone today.
,צ'אנו פוסו, צ'אנו פוסו קובה והרומבה מתאבלות עליךChano Pozo, Chano Pozo, Cuba and the rumba mourn for you
.ילדים כמו שלי האימהות שלהם מתאבלות .עליהם עכשיוChildren like mine. Their mothers are mourning them right now.
.רורי וליין מתאבלות עליו כבר חודשים .עכשיו הז'קט שלו אצלי ואלוהים, זו המתנה הכי .מגניבה שקיבלתי מימייHe just died, and Rory and Lane have been in mourning for months, and now I have his jacket. And, oh my God, this is by far the coolest thing I have ever gotten.
! התאבלתי עליךI mourned for you!
,את מבינה, זו לא היית את .זה הייתי אני ,התחזתי למת ... מכיוון שפחדתי שאני .לא מספיק טוב בשבילך התאבלתי עליך .במשך חודשיםyou see, it wasn't you it was... it was me i pretended to be dead because i was afraid i wasn't good enought for you i mourned you for months!
,זה אידיוטי .לא התאבלתי על איש לאחרונהIt's silly. l haven't mourned anyone recently.
.אני קברתי אותך, לילי .אני התאבלתי עלייךI buried you, Lily. I mourned you.
.הצטערתי לשמוע על מות בעלך .התאבלתי עליוI was sad to hear of your husband's death. I mourned him.
.התאבלת על אובדן חברהYou mourned the loss of a friend.
אתה התאבלת במטריקס.You mourned me in the Matrix.
,וכדי שאבא שלי לא יאבד את המשרה שלו אמא שלי התאבלה ארוכותSo that my father wouIdn't lose his job, my mother mourned a great deal.
. הלכנו כדי להתאבל . לאה לבסוף התאבלה על אביהWe went to mourn. Lea finally mourned her father.
.אתה נראה טוב .אתה יודע, האיש שעליו היא התאבלה... .הוא היה חבר שליYou look good. You know, the man she mourned for.... He was my best friend.
.היא בקושי התאבלה עליו .הוא היה כה מרוחקShe barely mourned him. He was so far away.
אומרים שביום שבו ,ויקטור קראולי נולד .הביצה התאבלהThey say that on the day Victor Crowley was born, the swamp mourned.
.ובמיטה זו התאבלנו על פאולה .אני יודעת, אגוסטינהAnd on this very bed, we mourned your sister Paula. I know Agustina and I'm deeply grateful for it
.כולנו התאבלנו והיינו חייבים להיות .חיילים, גיבוריםWe've all mourned. And we've all had to become soldiers, heroes.
.תודה לכולכם שבאתם ,התאבלנו על אובדננו .ועכשיו הגיעה השעה להמשיך הלאהThanks for coming, everyone. We've mourned our loss, and now it is time to move on.
אנחנו התאבלנו.We mourned you.
ארגנתי לאבי הלווייה .יקרה ביותר .התאבלנו 100 יוםI bought my father the best funeral he could have. We mourned him 100 days.
...חיילים מתו ...נשים התאבלו ,בנים התבגרו ללא אב והלכו הם עצמם .להילחם ולמותSoldiers have died, wives mourned, sons grown fatherless into manhood and then gone themselves to fight and to die.
אישה שמעולם לא התאבלו עליה .כי לא יודעים שהיא הלכה לעולמהA woman who was never mourned because no one knows she's gone.
דבלינאים אחדים התאבלו .על דיכוי המרד'Few Dubliners mourned the crushing of the rebellion.'
הכרת את אבי- .רק את המוניטין- כל המוסקטירים .התאבלו על מותו- Only by reputation. His death was mourned by all Musketeers.
כמו שאנחנו התאבלו .כך הוא יתאבל אבל הסבל שלו יעלה .אלינו אלף מאמיניםAs we have mourned, so shall he mourn. But his suffering will exceed ours one-thousand fold
,ואני אתאבל על המוות שלך ,שיהיה מפחיד ...כואב, ו .וחסר כבודAnd I will mourn your deaths, which will be terrifying, painful, and... without honour.
,ובמטרה לשמור זמן יקר אני אתאבל .לפטירתה משיחותינוAnd in the interest of saving precious time, I will mourn her passing subsequent our conversation.
.תודה .אני אתאבל עליהן בדרכיl will mourn them in my own way.
אני אתאבל כשנגיע ברלין.I will mourn when we get Berlin.
אתה חושב שאני אתאבל על מותךDo you think I will mourn your death?
.כל פירנצה תתאבל עליו נכון מאוד, ואת נתת .מחסה לרוצח שלוAll of Florence will mourn him. Yes, they will. And you sheltered his murderer.
היא תתאבל, ואז היא תפציץ את וגה לתהום נשייה.She will mourn me, and then she will bomb Vega into oblivion.
וטיוס .העיר תתאבל ,במהרה שמך יוזכר פחות ופחותVettius? The city will mourn. Soon your name will be spoken of less and less.
.את לא תתאבלי יותרYou will mourn no more.
,אם לא תשלב כוחות איתי המלך יתאבל .על מותו של בן נוסףUnless you join forces with me, the king will mourn the loss of another son.
,אף אחד לא יתאבל עלי .איש לא יתפלל לעילוי נשמתיNobody will mourn for me, no one will pray for my soul.
.אף אחד לא יתאבל על מותך .אף אחד לא יזיל דמעה הלוואי שהייתי יכול ,לשנות את הגורלNo one will mourn your death. No one will shed a tear. I wish I can change fate, but you must go on your path.
.אף אחד לא יתאבל על מותך .אף אחד לא יזיל דמעהNo one will mourn you{\*r death}. No one will shed a tear.
.אף אחד לא יתאבל עלייך .אף אחד לא צריך אותךNo one will mourn you. Nobody needs you.
,אנחנו נצא מפה הלילה ,נתאבל על חברינו ונחזור לפה מחר ,כדי לתפסו נמלטיםWe will leave here tonight, we will mourn our friend, and we'll be back here tomorrow to track down runners, because that's what we do.
.אנחנו נתאבל עליהWe will mourn her.
.ורק הפרעושים שלך יתאבלו עליךYou were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you.
הגיבורים שמתו יחד עם הדרקון השחור יבשת שלמה יתאבלו המוות שלךHeroes who died along with the Black Dragon The whole continent will mourn your death
להר-מאן הגדול היה בסיס אוהדים .נאמן של ספחות, אלמוגים וצדפות ובכן, הערב, חסרי החוליות .של הים יתאבלו על מותוThe great Hermann had a dedicated fan base of barnacles, corals, and oysters. Well, tonight the invertebrates of the sea will mourn his loss.
שלא כמוך, אלפי גברים מכובדים יתאבלו מותי כאשר אני עוזב את העולם הזה.Unlike you, thousands of honorable men will mourn my death when I leave this earth.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התאבד
commit suicide
התאבך
rise up
התבשל
cook
התנפל
attack secondperson masculine singular imperative
התנצל
do
התעלל
abuse
התעצל
be lazy
התפלל
pray to talk to god
התקבל
be received
התרגל
get used to

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

איים
threaten
הוזכר
be recalled
הכחיש
deny
הרג
kill
הרכיב
raise
התאבך
rise up
התבטא
express
התלונן
do
התנפל
attack secondperson masculine singular imperative
התקרב
approach

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'mourn':

None found.
Learning languages?