הרג [hrg] (to kill) conjugation

Hebrew
110 examples
This verb can also mean the following: do, english

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
הורג
hṿoreg
I/you/he (masculine) kill
הורגת
hṿoreget
I/you/she (feminine) kill
הורגים
hṿorəgiym
we/you all/they (masculine) kill
הורגות
hṿorəgṿot
we/you all/they (feminine) kill
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הרגתי
haragətiy
I killed
הרגת
haragəta
you (masculine) killed
הרגת
haragətə
you (feminine) killed
הרג
harag
he killed
הרגה
harəgah
she killed
הרגנו
haragənṿ
we killed
הרגתם
haragətem
you all (masculine) killed
הרגתן
haragəten
you all (feminine) killed
הרגו
harəgṿ
they killed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אהרוג
’hrṿg
I will kill
תהרוג
thrṿg
you (masculine) will kill
תהרגי
taharəgiy
you (feminine) will kill
יהרוג
yhrṿg
he will kill
תהרוג
thrṿg
she will kill
נהרוג
nhrṿg
we will kill
תהרגו
taharəgṿ
you all (masculine) will kill
תהרוגנה
thrṿgnh
you all (feminine) will kill
יהרגו
yaharəgṿ
they (masculine) will kill
תהרוגנה
thrṿgnh
they (feminine) will kill
Imperative mood
-
הרוג
hrṿg
kill!
הרגי
hirəgiy
kill!
-
-
-
הרגו
hirəgṿ
kill!
הרוגנה
hrṿgnh
kill!
-
-

Examples of הרג

Example in HebrewTranslation in English
! - פשוט להרוג אותו בוא הנה, גרין.- Just kill it!
! ? אתה מוכן בבקשה להרוג את החלאות האלהOh, and, Mr Stamper, would you please kill those bastards?
! ? הוא הולך להרוג אותו.He's going to kill him.
! ? החלטת סופית להרוג אותיAre you trying to kill me?
! ? מגיע לבית שלי בשביל להרוג את הילדה שליCome into my house to kill my child?
! 'הוא הרג את קית !He killed Keith.
! אבא הרג את אמא .ואת הדוואר- ...ג'ינה, הפסיקי עם זה .ספרי לו את האמתDad killed Mom?
! אולטרון הרג את הורינו !Ultron killed our parents!
! אמור לי מי הרג את הילדה הקטנהTell me who killed that little girl!
! אני רוצה לדעת מי הרג את אחיI want to know who killed my brother!
! Tallip... אתה הורג אותהTallip... you're killing her!
! או שאני הורג אותה ?Or I kill her!
! או, אני הורג את עצמיOh, I kill myself!
! אלהים הורגThe Lord kills.
! אלוהים, הוא הורג אותיOh, God, he's killing me!
! אלוהים, הייתי הורגת את עצמי- No, l mean, if it was my family on TV, oh, my God, l'd have to kill myself !
! את הורגת אותי !You're killing me.
! את הורגת אותי ?You're killing me, Beth.
! את הורגת אותי, אימאYou're killing me, Ma!
! את הורגת אותיYou're killing me!
! אנשים, אתם הורגים אותיYou people are killing me!
! אתם הורגים אותו !You're killing him!
! אתם הורגים אותו .תוציאו אותה מפה !You're killing him!
! אתם הורגים אותו ? !- You're killing him!
! אתם הורגים אותוYou're killing him!
! הרגליים שלי הורגות אותיMy feet are killing me!
,"הן גונבות אותך עם "שלום" ,"הן הורגות עם "להתראות"♪ They kill you with "Good-bye" ♪
,אבל אני מתערב שהן מחממות .לפחות עד שהן הורגות אותךBut they did keep you warm, I bet, until they killed you, that is.
,אמא שלי קנתה לי את העקבים האלה .אבל הם הורגות לי את הרגלייםMy mom bought me these heels, but they're killing my feet.
,אני מעריכה את ההצעה .אבל הרגליים הורגות אותי אני רוצה מקלחת חמה .ולהתכרבל מתחת לשמיכהI appreciate the offer, Butch, but my feet are killing me. I just want to take a hot bath and curl up with my People.
! או אלוהים, הרגתי את קני !Oh, my God, I killed Kenny.
! או, הרגתי אותך !- I killed you.
! אני הרגתי אותוI killed him!
! אני הרגתי אותךI killed you!
! אני הרגתי אותם .תשלוט על עצמך- !l killed them!
! את הרגת אותנוYou killed us!
! את הרגת את אבא שלי- !-You killed my daddy!
! את הרגת את אבא שליYou killed my daddy!
! את הרגת את בני ! ארורה תהייYou killed my son, goddamn you!
! אתה הרגת אותה ! ?You killed her!
! אבל היא הרגה אותו .אין שום הוכחות לכך !- But she killed him!
! או אלוהים, היא הרגה את קני !- Oh, my God, she killed Kenny!
! היא הרגה אותו ! היא רצחה אותוShe killed him, she did it, she murdered him.
! היא הרגה אותךShe killed you!
! היא הרגה את הבן שלי ! היא הרגה את הבן שליShe killed my son.
! הרגנו אותךWe killed you!
! הרגנו את סדאם, בן אדם !We killed Saddam, man!
" .לא " אם ". " מתי - .יש צורך בקפטן מדהים - .לצערנו, הרגע הרגנו אותו-Not "if." "When." -We need Captain Amazing. Unfortunately, we just killed him.
,אבל הרגנו כרישים רבים ...אתה ואני .ופגענו ברבים נוספים... ?But we have killed many sharks, you and I and ruined many more. How many have you ever killed, old fish?
,אז הרגנו את כולם .באמצעות אשSo we killed them all with fire.
! הרגתם אותהYou killed her!
! הרגתם את הבן שליYou just killed my son!
! הרגתם את הילדים שליYou killed my babies!
! ואחר כך גם הרגתם אותו !And then you killed him.
, אני בורח לכיוון הנגדי .אתם כמעט הרגתם את כולנו ?You people almost killed us all.
! הרגתן את בניYou've killed my son!
.אתן, שתיכן, הרגתן אותה- ...לא, אנחנו ל--You two killed her. -No, we di--
.בסדר, אז שתיכן הרגתן אותו .גם אתה, אם כך- .לא, לא.She was. Fine. Then you both killed him.
אוולין ואת הרגתן את שרה .היא הייתה עם בראד .הוא היה שלנוEvelyn and you killed Sarah? She was sleeping with Brad. He was ours.
האדיבות מתה .ואתן הנשים הרגתן אותהThat's right: Chivalry is dead. And women killed it.
! או אלוהים, הרגו את קני !- Oh, my God, they killed Kenny!
! או, אלוהים, הם הרגו את קני ! יא מניאקים- !- Oh, my God, they killed Kenny!
! או, אלוהים, הם הרגו את קני !- Oh, my God, they've killed Kenny!
! או, אלוהים, הרגו את קני !Oh, my God, they killed Kenny!
! או, אלוהים, הרגו את קניOh, my God, they killed Kenny!
! אהרוג אותךWe will lead you We will kill you
! אם כך, אהרוג אותךThen I will kill you!
! אני אהרוג אותהI will kill her!
! אני אהרוג אותך ! אני אהרוג אותךI will kill you.
! אני אהרוג אותך ,הרגת את המשפחה שלי !I will kill you!
! אני באמת צריכה ללכת ! אימא שלי תהרוג אותיI have to go home, or my mom will kill me.
".תקווה" .תקווה היא כמו אמונה הכלבה הזאת תהרוג אותך .יותר מהר מהמקום הזהHope. Hope's the same as faith. That bitch will kill you faster than this place will.
, בלי אוכל בסלון אמא שלך תהרוג אותי .ואז אצטרך להרוג אתכם ?No food in the living room. Your mother will kill me and I'll have to kill you.
,אבל אתה צריך להחזיר את הכל או שזלדה תהרוג אותי אנחנו לא נשמור את זה, אדוניBut you have to bring it back, or Zelda will kill me. We won't keep it, sir.
,או שאתה תהרוג אותו .או ש אני אהרוג את עצמי- Either you will kill him... or I will kill myself.
,אם תהרגי אותי .אני אהרוג אותוKill me and I will kill him.
,אני רואה שחם לך, גברת הופ .אולי כדאי שאני אחזק את המאוורר ,הרי במילא תהרגי אותי .אז לפחות שיהיה אווירI see you're hot, Mrs. Hope, Maybe I should turn up the fan. In any event, you will kill me, so at least there should be air.
,היא לא מתה ,אבל אם תיזוני ממנה .את תהרגי אותה !She's not dead, but if you feed on her, you will kill her!
.את מה שאת .את תהרגי שובYou are what you are. You will kill again.
.את שוב תהרגי .אני לא.You will kill again. I won't. I swear.
! הוא יהרוג אותךHe will kill you!
! לא, אנה, הוא יהרוג אותך !No, Anna, it will kill you !
! קפאין יהרוג אותך[Shouts] Caffeine will kill you!
"הוא יהרוג את כל מי שיפתח את התיבה הזאת... "... ויבלע את איבריהם ונוזלי הגוף שלהם..."He will kill all who open this chest... and assimilate their organs and fluids... and in so doing, he will regenerate... and no longer be the undead... but a plague upon this Earth."
"המגזין "רידרס דייג'סט .טוען שזה יהרוג אותךReader's Digest says it will kill you.
,אם הם לא יהרגו את כולנו .אנחנו נהרוג את עצמנוIf they don't kill us all, we will kill ourselves.
,אם לא תהיה כאן עד חמש .נהרוג את אשתך .אני יודע הכלIf you are not here by five, we will kill your wife. 'I know everything.'
,אם לא תהיה כאן עד חמש .נהרוג את אשתך .מישהי שם צריכה אותנו .אישה. אישה יפהפיה'If you are not here by five o'clock, we will kill your wife.' Someone out there needs us. A woman.
,אם לא תהיה כאן עד חמש .נהרוג את אשתךIf you're not here by five o'clock, we will kill your wife.
.אבל תהרגו אותי .כן-- But you will kill me? - Yes.
.או שנהרוג את האדם .אם תהרגו את האדם, אני אהרוג את קלורלOr we will kill the human. If you kill the human, I will kill Klorel.
.אני לא יודע - .אתה צריך לעבור - .תהרגו זה את זה בדירה שלך- I don't know. - You need to do this. You and Jess will kill each other in your place.
.אתם תהרגו אותה אתה ידידי ואני לא רוצה .שתסבול שלא לצורךYou will kill her. You are my friend and I do not wish to see you suffer any more than you have to.
.בזה הרגע הוא הוכיח את אשמתו .תהרגו אותו מיד ...אבל המשפט, אבא-He's just proved his guilt. You will kill him on sight. But the trial, Father...
היי, עבדתי קשה בשביל זה .איימי, הנקניקיות האלה תהרוגנה אותך .חוץ מזה, אנחנו עומדים לאכול לובסטר ברוטב שמנתHey, I worked hard for that! Amy, those hot dogs will kill you. Besides, we're about to have lobster in cream sauce.
! הדברים האלה יהרגו אתכםThose things will kill you!
! הם יהרגו אותוThey will kill him!
! הקומוניסטים יהרגו את כולםThe Communists will kill everyone.
" הם יהרגו אותך ."They will kill you.
"החבר'ה מ"ברטוק .והשותפים שלי יהרגו אותי .העניין עוד לא מוכןThe Bartok people and my colleagues will kill me. It's not ready yet.
! אז קדימה תירה בי הרוג אותי ! תעשה לי טובהShoot me, kill me, do me a favor!
! אמרתי הרוג אותו, טדI said kill him, Ted!
! אמרתי, הרוג אותוI said kill him!
! בני, הרוג אותוSon, kill him!
! הרוג אותי, רב טבחים - !The right of a master to kill any slave.
! ונטראס, הרגי אותוVentress, kill him!
,וקיבלתי תגובה נוספת שאמרה ."תתגברי, הרגי את הלובסטר הארור"Then I got another comment that said, "Man up, kill the damn lobster.
,ישנם שהורגים, ישנם שמרפאים .לכל אחד ישנה עת .לכי לדרכך, גברתי .הרגי את חזיר הברSome kill, some cure. Each has its moment. On your way, my lady...
,עלי-נא, שמש זוהר" הרגי את הלבנה המקנאת ."אשר הנה החווירה מיגון"Arise, fair sun, and kill the envious moon who is already sick and pale with jealousy."
,פעם אחרת קודם הרגי את אהובו .ואז את האיש עצמוAnother time, first kill the one he loves, and then the man himself.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

האט
slow down
היה
be
הסב
cause a change in course
העז
dare
ספג
absorb

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

היה
be
הכחיש
deny
הסתיר
hide
הצליח
succeed
הקפיא
freeze
הקריא
read aloud
הקשיב
listen
הרחיק
more distant to separate
התאבד
commit suicide
התחבא
hideself secondperson masculine singular

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning languages?