הוציא [hṿtsy’] (to take) conjugation

Hebrew
89 examples
This verb can also mean the following: bring out, bless over bread, bless

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מוציא
mṿotsiy’
I/you/he (masculine) take
מוציאה
mṿotsiy’ah
I/you/she (feminine) take
מוציאים
mṿotsiy’iym
we/you all/they (masculine) take
מוציאות
mṿotsiy’ṿot
we/you all/they (feminine) take
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הוצאתי
hṿotse’tiy
I took
הוצאת
hṿotse’ta
you (masculine) took
הוצאת
hṿotse’tə
you (feminine) took
הוציא
hṿotsiy’
he took
הוציאה
hṿotsiy’ah
she took
הוצאנו
hṿotse’nṿ
we took
הוצאתם
hṿotse’tem
you all (masculine) took
הוצאתן
hṿotse’ten
you all (feminine) took
הוציאו
hṿotsiy’ṿ
they took
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אוציא
’ṿotsiy’
I will take
תוציא
tṿotsiy’
you (masculine) will take
תוציאי
tṿotsiy’iy
you (feminine) will take
יוציא
yṿotsiy’
he will take
תוציא
tṿotsiy’
she will take
נוציא
nṿotsiy’
we will take
תוציאו
tṿotsiy’ṿ
you all (masculine) will take
תוצאנה
tṿotse’nah
you all (feminine) will take
יוציאו
yṿotsiy’ṿ
they (masculine) will take
תוצאנה
tṿotse’nah
they (feminine) will take
Imperative mood
-
הוצא
hṿotse’
take!
הוציאי
hṿotsiy’iy
take!
-
-
-
הוציאו
hṿotsiy’ṿ
take!
הוצאנה
hṿotse’nah
take!
-
-

Examples of הוציא

Example in HebrewTranslation in English
! אמרתי לך להוציא את השפורפרתl told you to take it off the hook!
! לא יכולתם להוציא את הסכינים איתכם שאתם הולכיםCan't you take the knives out when you Leave!
"אני טוב יותר להוציא את הזבל.""I better take out the trash."
"בדרך כלל, ה"מחשב-המשולב ...עובד בצורה הפוכה, אבל אני לא רואה סיבה מדוע .הוא לא יוכל להוציא מידעWell, usually the Intersect works in the other way around, but I don't see any reason why it shouldn't be able to take out information. In theory.
"הולכים לקחת אותו ל "קי ביסקיין .להוציא ממנו את כל הסיפורGoing to take him up to Key Biscayne, get the whole story out of him.
,אז הוא החליט שזה נגמר .הוציא אותו והתחיל לשפשף אותו שם אז שאר הנוסעים לקחו דוגמא ממנו .והתחילו לאונן בטילSo he decides it's all over and whips it out and starts beating it right there. So all the other passengers take a cue from him and they start beating like mad.
,אני... רופא הוציא .לי אותו זמן קצר לאחר מכן .ועכשיו היד מחלימהI, uh, fell on a pencil during the earthquake and, um, had it taken out by a doctor in the earthquake.
,הברון הזהיר אותי .אסור שניקח סיכונים .דארלן הוציא אותנו מחוץ לחוקThe Baroness warned me: we mustn't take risks. Darlan has criminalized us.
,כשהקברן הוציא את הדם שלה .הוא הוציא את הרעלים אחר כך נוזלי החניטה המיסו .את שאר הרעלים שמבוססי פרוטאיןWhen the undertaker flushed out her blood, he also flushed away any toxins. The embalming fluid then dissolved any protein-based poison in her organs.
,לפני שמת הוא חשף שגופתה של אמי ,הייתה במקפיא ושהוא הוציא אותה משם .במהלך הלילה, כשישנתיBefore he died, he revealed that my mother's body was in the freezer, and that he'd taken it out during the night while I was sleeping.
",אני הולך לשירותים, מוציא את המה-שמו מהמכנסיים""I go to the toilet, I take my wee-wee out,"
",היי, הנה אני .ג'ים כותב מיקי מוציא בקבוק" נוזל ניקוי פחמניHey, there I am, Jim says. "Mickey takes out a bottle of carbonic cleaning fluid and suggests we do a little sniffing to get high."
'יני אומר, "אני אתן לך משאלה אחת ,היהודי הזקן מושיט יד לכיס ,מוציא מהכיס מפה מקומטת, ואומרThe genie says, "I'll grant you one wish." So the old Jew reaches into his pocket, takes out a crumpled map and he says,
(צלצול נייד) ♪ כמו מפרש ריק מוציא את הרוח. ♪(Cellphone ringing) ♪ like an empty sail takes the wind ♪
, כן", עונה הפיל אז הוא מוציא את הקוץ הפיל חש יותר טוב ושואל את העכבר ?-He says, "Yeah." So he takes out the thorn. The elephant feels so much better, and he says, "How can I repay you?"
,אבל חונכות מוציאה הכל מהפן התיאורטי .היא ממש מבססת את זה .את צריכה להירשםYou can read about street crime in a textbook, but mentoring takes everything out of the theoretical, really grounds. You should sign up.
,אני קמה בבוקר ,מתלבשת ,נוסעת לעבודה ,עונדת תג-שם ,מוציאה את מוחי מהגולגולת .ומכניסה אותו למגירה אני מבלה את 9 השעות ,הבאות בחיוך לאנשיםI wake up in the morning, get dressed, drive myself to work, put on a name tag, take my brain out of my skull, and place it in a drawer.
,בחורה יושבת בחשמלית .מוציאה מגזין ומתחילה לקרוא בו היא קוראת בקושי שני עמודים ,ומתחילה, לאט ובזהירותThis girl's sitting on the trolley, takes out a magazine and starts to read it.
,ביום שלישי קייט קונה עוגת תפוחים ,אוכלת 2 "פרוסות" בלילה בחמישי מוציאה את העוגה שוב .ואוכלת 2 "פרוסות" ממה שנשאר"On Tuesday, Kate buys an apple pie. "She eats two-fifths of the pie that night. "On Thursday, she takes out the pie again and eats two-fifths of what is left."
,היא אפילו לא מוציאה את הכסף מהמגירה .היא מוציאה אותו מהכיס. "הנה, עוף מכאןShe don't even take the money out the drawer, she take it out her pocket.
"זה כמו ב"לעזוב את לאס וגאס שאתה מסתכל על החיים שלך ומחליט לשתות עד המוות .היא שאלה בתקווה ,לא, מוציאים לי שן בינה היוםIs this one of those, uh, leaving Las Vegas things, where you take a look at your life and decide to drink yourself to death?
(אתה שותה סינגל מאלט (ויסקי שאהוב על אלוהים עצמו מוציאים אותו מחדר .השרים רק פעם בשנהYou're drinking a single malt the likes of which God himself only takes out of the cabinet but once a year.
,אחרי הכל פשוט מוציאים אותנו החוצה .בגלל קירור מהוללAfter everything, we just get taken out by a glorified cold.
,אנחנו מוציאים אותו לבלות ,מתייחסים אליו כאל אחד משלנו ,ועכשיו אני מנסה לעזור לו ?We take him out, we treat him like one of us.
,אני שונאת בכלל לומר את זה אבל תמיד תהיתי למה אתם לא .מוציאים את הדלת מהצירים שלהI hate to even tell you this, but I've always wondered why you guys don't take the door off its hinges.
,אני חייבת להגיד בנות .(אתן מוציאות את כל הכיף מ"פאנל" (סוג של עוגות ."למעשה, אנחנו מביאות את הכיף ל"פאנלI have to say you girls really take the fun out of funnel. Actually we put the fun in the funnel.
.היה לנו בית עם גג מפח .הוא היה מתחמם מהשמש ב-4 ביולי, אני ואמי היינו מוציאות שמיכהWe had a house with a tin roof and it would get all hot from the sun. And on the Fourth of July, my mother and I would take a blanket out and watch the fireworks over the Chesapeake Bay.
והיום אנו מוציאות .אותו מהאינקובטור ואז תוכלי להחזיק .אותו בפעם הראשונהAnd today, we're gonna take him out of the incubator so you can hold him for the very first time.
יום מהנה לך אך הדבר היפה ביותר ביום כזה בניו יורק הוא שהגברות מוציאות !Enjoy your day"! But the most beautiful thing about a day like today in this NY is that the ladies take the twins for a walk!
! הוצאתי את זה ! היא בסדר !I took it out!
"אני אמרתי, "טוב, זה בערך ככה ...אז הוצאתי את כרטיס האשראי שלי ואמרתי קודם כל אתה צריך לתת להם" ."משהו כמו זהI said, "Well, it's kind oflike that. " So I took out my credit card and said... "First you have to give them something like this. "
'אתה מדבר על העניין עם סייג .אין בעד מה הוצאתי אותך מעמודי הטכנולוגיה .וסקרנתי אנשים אמיתייםYou're welcome. I took you out of the tech pages, and I made you interesting to real people.
, שהרגע הוצאתי מהתנור ?"I just took out of the oven."
,אולי הוצאתי את הכעס שלי עלייך יותר מדי ?I probably took it out on youa little too much along the way,but you know what?
, למעשה זה עדיין בלילה .הוצאת אותה מוקדם מידי .התנור צלצל זה בגלל שרציתי לבדוק אותה חברה...You took it out early. The oven dinged. That's because I set it so I could check.
,אחרי שהמעגל נשרף ,הוצאת אותו מהבריכה .חשבת שלא הותרת כלום מאחורAfter the circuit was blown, you took it out of the pool, thought you left nothing behind.
,אם תעשה לי משהו .אני אהרוג אותך .כמעט הוצאת לי עין - .תן לי ללכת.You do anything to me and l'll kill you while you are doing it. - You almost took my eye out! - Let me go.
,אתה חילצת אותנו .קפטן ג'ון מרטין .הוצאת את כולנו מהמים - .אתה לא שולח כלום מהאונייה הזאת -You performed a heroic rescue, Captain John Martin. - You took us out of the sea. - You're not sending a thing from this ship.
,בסדר, תראי, קייטלין ...בשלוש שעות האחרונות ,את הוצאת את גלגל העיניים שלך ...את הציפורנייםOkay, look, kathleen, in the Iast three hours... you took out your eyeballs, your fingernails... your eyelids, and your hair.
,אמא הוציאה את היהלום הראשי היא חשבה שזה מתאים יותר .לאחי הקטןMom took the main diamond out. She thought that had more of a my little brother kind of vibe to it, but...
,אני זוכרת את היום הזה .אימא הוציאה אותנו מבית הספר והיא לקחה אותנו למשחקייה .ליום ההולדת של בן דוד שניI remember this day. Mom took us out of school. And took us to the arcade for some second cousin's birthday.
,היא הוציאה כסף מהתיק שלהThen... she took some money out of her bag.
,וכשהיא הוציאה אותו ,הלב שלי, דיוויד התחיל להפוך לאפל .בגלל מה שעשיתיAnd when she took it out, my heart, David... It had started to blacken because of what I did.
,קודם, משפחת למברט הוציאה צו נגד קרייג .אחר-כך, הם פיטרו את ונסה אם עוד משפחות היו מגלות, הם היו .מתחילות לחשוב שהבעיה היא בסוכונות שליfirst, the lamberts took out a tro on craig, then they fired vanessa. Other families find out, they'd start thinking my agency's the problem.
,הוצאנו יחד את הזבל .נפגשנו, דיברנו קצתIf we took the garbage out, we saw each other, we'd talk a little bit.
,הוצאנו-מהקבר מישהו בגילי ,לקחנו אותו למקום-העבודה ,גרמנו לו להראות כמוניWe dug up someone my age, took him to work, made him look like me.
,ובשבועות שלאחר מכן .טיפלנו בה עד שהבריאה ואז כשהיא החלימה, הוצאנו .אותה לבחוץ ושחררנו אותהOver the next couple of weeks, we nursed it back to health. And when it was all better, we took it outside and let it free.
,לינארס השתגע והתחיל לירות .אז הוצאנו אותו ,אני לא יודע איך קרינו נמלט .אבל הוא הצליחLinares goes nuts, starts shooting, so we took him out. I don't know how Chirino got away, but he did.
- כן- .גארי ואני בילינו חודשים בבנייה של אחת .הבוקר הוצאנו אותה לסיבוב בפעם הראשונהGary and I spent the last two months building this. We took her out this morning for the first time.
.אבל הוצאתם את המשגוח שלי השלב האחרון בהערכה שלנו הוא .תמיד לראות מה קורה בלעדיוBut you took away my monitor. The final step in our evaluation is always to see what happens when the monitor's removed.
.בטח חל פה בלבול ...הוצאתם את הנשמה .המוח עדיין אצלי .אז תשתמש בו- ...השד, האפלה .העולם מתפרקMust be some confusion. You took out the soul. - Still have the brain.
.הוצאתם את המשטרה מהרחוב אנו מאמינים שבתך נחטפה ע"י מישהו מהאזורYou took the police off the street. We believe your daughter was abducted by someone in the area and that she's probably still nearby.
את כל הכלבים המוכים . הוצאתם משםYou took them out of there like whipped dogs.
הוא לא הופיע ...למה לא התקש אתה והוא, הוצאתם .אותה מהכיס שלי !Why didn't you c--? You and him-- you took it right out of my pocket.
(שואף באופן חד) הם, אה ... הם כבר הוציאו את האשפה, ולכן ...(Inhales sharply) They, uh... they already took out the trash, so...
, אלה הם הפיקודים שלי ... הם הוציאו אותי לבילוי ו . פה מאיכילוב, מהאורתופדית . הנה אנחנו פהThese are my soldiers, they took me out for some fun... From lchilov Hospital, orthopedic ward. Here we are.
,אבל זה היה מוזר ,הם הוציאו את המגיש מהמשחק והרגשתי רע, כי המגיש .לא שיחק עוד עם חבריוIt was weird, though; They took the pitcher Out of the game, and I felt really bad
,את צגי הטכנו החדשים האלו ,הקטנים והרזים אפילו סתמתי את הפה שלי כשהם הוציאו את המשתנות !I even kept my mouth shut... when they took the urinals out of the men's room!
,במקרה שלך ,שני ההורים שלך ,סבלו מהפרעות נפשיות ...ובעיקר הם הוציאו את זהIn your case, both your parents Suffered psychological disorders, Which they largely took out on...
.אוציא את הילדים מהחיים שהם אוהבים.. .ואוציא את עצמי מהבית היחיד שחלקנו יחד.. .ואעבור לכל מקום שתצטרך ללכת אליוI will take these kids from a life they love, and I'll take myself from the only home we've ever shared together... and I'll move wherever you need to go.
אתה שומע אותי או שאני אסחב ,אותך פה מאחורה ,אוציא לך את המעיים .ואתקע לך אותם בגרוןOr I will take you out to the woodshed, rip out your colon and shove it down your throat.
הוא רוצה לעזוב .(אז אני אוציא אותו (גם אחסלThen I will take him out.
ואני אוהבת .אותך יותר מכל דבר אחר בעולם הזה ,אני הבאתי אותך לעולם הזה ואני אוציא אותך, לפני שארשה לך .עוד רגע של חוסר כבוד ...הבעיה שלי היא .אני יודעת מה הבעיה שלך-And I love you more than anything else in this world. I brought you into this world, and I will take you out... before I allow you one more moment of disrespect. - My problem is-
מה אתן עושות ,אני אוציא לך את החשק לברוח .ואוודא שלא תלך יותרWhat're you doing? I will take away your desire to escape, and make sure you will never walk again.
,קארד ואני ניקח את הכניסה .נמשוך את האש ,תלך מאחור, תוציא את ג'סי .וחכה לסימן ממניCard and I will take the front, draw their fire. You go out back, you get Jesse, wait for my signal.
.יש דרך עפר בתחתית הגבעה .היא תוציא אותך החוצה ...בעלך .פשוט תלך-There's a dirt road at the bottom of the hill. It will take you out. Your husband...
אז איפה היא לעזאזל ,אני אגיד לך מה- למה שלא תוציא את הנעל ,מהפירה של קלייד טרקסלר תרד מהשולחנות שקיבלנו ,במימון המדינהI'll tell you what. Why don't you take your feet out of Clyde Tryksler's mashed potatoes there and step down off of our state-funded lunch tables and I will take you to see her myself.
האיש הזה עם הכובע גנב .משהו מהשולחן ההוא לרגע, ההסחת דעת תוציא מהמשחק את הסוכניםThat guy in the hat stole something from that table. For a moment, the diversion will take the secret service agents out of play.
היציאה תוציא את שניכם .מאם-אס 1 ?The pod will take the two of you off M.S. One.
,כל מה שתביא לעולם הזה .הוא יוציא אותוAnything you bring into this world, he will take out.
.במקומכם לא הייתי הולך לשם מייק יוציא אתכם .מהעיר, אם תרצוI wouldn't head that way if I were you. Mike here will take you out of town if you like.
.השביל הזה יוביל אתכם לצ'אפה-איי קולונל, אני חוששת שמות .יוציא להורג את אבי.This path will take you to the Chaapa-ai. Colonel, l fear Mot will execute my father. There is not much time.
.תאכל את זה .זה יוציא את הרעלים מגופך{C:$75BAFF}Eat this. It will take the fire out of your body.
איימי, את חוששת שהמגורים המשותפים שלנו יוציא את המיסתורין ?Amy, are you worried that us living together will take the mystery out of our relationship?
אנחנו נוציא .ממך את הפחד אתה תהיה כמונו.Do not fear. We will take your fear from you.
כאן האף-בי-איי .בבקשה, הישארו רגועים נוציא אתכם מכאן .בהקדם האפשריThis is the FBI! Please stay calm. We will take you out of here as soon as possible.
עכשיו, יתלבש, למצוא כובע מעייל עם צווארון ואנחנו נוציא אותך שקט מאוד.Now, dressing, find a hat, a jacket with collar and we will take it from very quiet here.
ברגע שזה בטוח, תוציאו את הגופות ואז תנקו הכל.As soon as it's safe you will take out the bodies, and then you will wash the room. That's all.
:צדקת בדבר נוסף .הבולשביקים יוציאו את רוסיה מהמלחמהThe Bolsheviks will take Russia out of the war. - Good night.
! וולט, קח אותי איתך, עכשיו ! הוצא אותי מכאןWalt you take me with you right now, let me out.
,ברגע שתחצה את הגבול הוצא את המטבעות .ותן אותם לנזקקThe moment you cross the border, take out the coins... and give them to someone needy
,מהסניף ברחוב צ'לסי הוצא עשרת אלפים דולר .וחכה ל"ברודוויי לימיטד" ב-17: 20 ?From the Chelsea branch, take out $10,000 and meet the Broadway Limited at 5:20.
,מר פריס .הוצא אותנו מהמסלול .4000קמ"שMr Paris, take us out of orbit. 4,000 kph.
- היה לי תוכניות להיות אסטל הוצא מטירת כמה חברים בארץ.- I had plans to have Estelle taken out of the castle to some friends in the country.
.עכשיו, הוציאי את התחליב מן הדלי ,הו בבקשה אדוני .בבקשה תן לי לצאת מכאןNow it takes the lotion from the basket. "Oh, please, mister. Please let me out of here!"
.קלואי, הוציאי אותי מכאן .בסוף המסדרון פנה שמאלה- זה אמור להוביל אותך .לגרם מדרגות אחוריChloe, get me out of here. The end of the hallway, take a left-- that should lead you to a rear stairwell.
אגנס, הוציאי את זה בזהירות .החוצה ותני לזה להתייבש בשמשAgnes, I want you to carefully remove this, take it outside and let it dry in the sun.
אנא, הוציאי את התינוקת מכאן .לפני שנדביק אותה במחלה .אלינורPlease, take the baby out of here before we infect it. - Eleanor.
את רזה מאוד בבקשה, ולריה, הוציאי את האישה .הזאת מהחדר.Please, Valeria, take this woman out of the room. Hilda, I'll take it from here.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

המציא
invent
הפליא
astound
הקפיא
freeze
הקריא
read aloud

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בוטל
be canceled
גילח
shave
דלה
do
דמה
resemble
הדליק
light
הודיע
inform
הופשט
be undressed
הוצל
be rescued
החליט
opt
הסמיק
blush

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?