הופיע [hṿfy‘] (to appear) conjugation

Hebrew
86 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מופיע
mṿofiy‘a
I/you/he (masculine) appear
מופיעה
mṿofiy‘ah
I/you/she (feminine) appear
מופיעים
mṿofiy‘iym
we/you all/they (masculine) appear
מופיעות
mṿofiy‘ṿot
we/you all/they (feminine) appear
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הופעתי
hṿofa‘ətiy
I appeared
הופעת
hṿofa‘əta
you (masculine) appeared
הופעת
hṿofa‘ətə
you (feminine) appeared
הופיע
hṿofiy‘a
he appeared
הופיעה
hṿofiy‘ah
she appeared
הופענו
hṿofa‘ənṿ
we appeared
הופעתם
hṿofa‘ətem
you all (masculine) appeared
הופעתן
hṿofa‘əten
you all (feminine) appeared
הופיעו
hṿofiy‘ṿ
they appeared
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אופיע
’ṿofiy‘a
I will appear
תופיע
tṿofiy‘a
you (masculine) will appear
תופיעי
tṿofiy‘iy
you (feminine) will appear
יופיע
yṿofiy‘a
he will appear
תופיע
tṿofiy‘a
she will appear
נופיע
nṿofiy‘a
we will appear
תופיעו
tṿofiy‘ṿ
you all (masculine) will appear
תופענה
tṿofa‘ənah
you all (feminine) will appear
יופיעו
yṿofiy‘ṿ
they (masculine) will appear
תופענה
tṿofa‘ənah
they (feminine) will appear
Imperative mood
-
הופע
hṿofa‘
appear!
הופיעי
hṿofiy‘iy
appear!
-
-
-
הופיעו
hṿofiy‘ṿ
appear!
הופענה
hṿofa‘ənah
appear!
-
-

Examples of הופיע

Example in HebrewTranslation in English
! אורות הקלזיאן עומדים להופיעThe Kalazian Lights are about to appear!
"ולאחר מכן במשקל שלך הולך להופיע בחלון הקטן.""and then your weight is going to appear in the little window."
"כולם הריעו "הידד ...מפני שאף אחד לא רצה .להופיע כשוטהEverybody cheered "Hurray" because nobody wanted to appear a fool.
"מצאנו את "עתיד החיוך משרד בו שוחחנו .עם המתאם הראשי, גרגורי הורק ...מר הורק סירב להופיעWe tracked down The Future of Smiles, an office where we spoke to a principal coordinator, Gregory Hurek. Mr. Hurek refused to appear on...
"על המרת "הודעה להופיע .באשמת נהיגה במהירות מופרזת .אה. כן, נו, זה-For defying a notice to appear on a speeding charge. Oh. Yeah, well, that.
! לייטון הופיעLeyton appeared!
",מלאך האלוהים הופיע בפניהם""An angel of the lord appeared to them,
".בשבוע שעבר הסימן הופיע מחדש""Last week the mark reappeared."
"הופיע לפני ועדת המשוחררים על תנאי...""...appears to the United States Parole Commission that--"
"כשהוא הופיע לבסוף ...על מרפסת מגדל השן"When he finally appeared on the terrace of the Ivory Tower...
! סוף סוף את מופיעYou've finally appear
" זריקה אחת של דם ערפד מופיע להיות פתרון מציל חיים יעיל.""A single injection of vampire blood appears to be an effective life-saving solution."
"איזה שם מופיע על המדבקה שלו?"What name appears on the address IabeI?"
"הארכידוכס פרנץ פרדיננד נרצח" .אך עם זאת, אתה שוב מופיע כאן- תוכל לגרום להופעתו המחודשת ?However, you're here on tour again. Will you make the elephant reappear?
"כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע.""When the pupil is ready, the master will appear."
"אז ביום שכתבת שער שלילית מופיעה ב"טיימס ,על מחלקת רצח בעדיפותSo the day that a negative fr ont-page article appears in the Times about Priority Homicide, - you seal off a Catholic church. - We re not on their pr operty.
"היצור הזה, "אספנית הבתולים ,"או "גנבת הבתולים מופיעה בהרבה .תרבויות הסירנות היווניות, בתולות הים ...הקלטיות, שקרעו את הבשר החי ג'יילס, כל עוד .אנחנו צעירותThis type of creature, the kleptes-virgo or virgin-thief, appears in many cultures... the Greek sirens, the Celtic sea-maidens who tore the living flesh from the bones of...
"קיין" ,כשבחורה נעדרת לאחר שלקחה דמי שתיקה מקיין תוכנות ואז מופיעה באופן מפתיע ,ומשתמשת בטלפון הציבורי שמעבר לכביש .יש רק אדם אחד לדבר איתוWhen a girl goes missing after taking hush money from Kane Software, then unexpectedly reappears to use the pay phone across the street, there's only one person to talk to.
,אני יודעת שאני מופיעה כזרה אבל חלמתי על כולכם .במשך אלף שניםI know I appear as an outsider, but I have dreamt of you all for a thousand years.
,אני מופיעה לפני יותר אנשים מאשר שרה ברנרדהרט שעשתה זאת .בכל הקריירה שלה.I appear before more people... than Sarah Bernhardt ever did. Something to think about.
"ואז כאשר הוצאנו מזה את ה"כחול אתה יכול לראות שהצמחים מתחילים ל"התיישב" בצילום ,בדיוק היכן שרצינו שהם יהיו דברים פשוט מופיעים ,מאחורי העץ .זוחלים לאורך החלק העליון של הסלע .זה נהדרThen when we take the blue out of that you can see that the plants start to sit into the shot exactly where we wanted them to be, things appearing from behind the tree, forming on the top of the rock.
(כל שאר הנפח הוא ריק (ואקום חלקיקים מופיעים ונעלמים כל הזמןThe rest of it is vacuum. What seems to happen is that particles appear and disappear all the time.
(מייגן) התסמינים מופיעים זהים.(Megan) The symptoms appear identical.
, כשהם מופיעים . הם נעים במהירות רבהAnd when they do appear, they are moving very fast.
,50זוגות אופנים מופיעים .נעים לכיוון הכיכר ...ועל הכידון תלויים להם ...200 .200פנסים יפניים יפהפייםDarkness, and out of the night... 50 bicycles appear, moving down the square. And hanging from their handlebars... 200-- 200 gorgeous Japanese lanterns.
# They Long to Be Close to You - Richard Chamberlain מדוע ציפורים לפתע מופיעות" ?Close to You" begins) ♪ Why do birds ♪ ♪ Suddenly appear ♪
,גבוה מעל המושבות ,חסידות המַרַבּוּ מופיעות חגות מעל כמו .המכשפות מספורי האגדותHigh above the colonies, the marabou storks appear, circling like storybook witches.
,הוא כותב בספרו .והמילים מופיעות כאן ריצ'ארד, זה יכול להגיד לנו בדיוקHe writes in his book, and the words appear in this one.
,והערב יש ירח מלא ,וזה מושלם ,כי לפי המסמכים שלנו .אז הרוחות מופיעות ?And there's a full moon out tonight, which is perfect, because according to our documents, that's when the apparitions appear.
,ועדיין שנה אחרי שנה .יצירות מרהיבות אלו מופיעותAnd yet, year after year, these spectacular creations appear.
,בכל תנוחה .הופעתי בעיר שונה ,גילינו שהייתי בולפראיסו ...מדריד, מאדלן, קלקוטה, פאריסIn each case, I appeared in a different city. we figured out I had been in Valparaiso, Madrid, Medell'n, Calcutta, Paris...
,במהלך איום לניסיון התנקשות הופעתי בצורה משכנעת מול הקונגרס .כברק אובמה .בפרצוף שחור?During the threat of an assassination attempt... I appeared, convincingly, in front of Congress... as Barack Obama. In blackface?
,ללא דופי בשמם וברקע שלהם ,אני הופעתי בפני וועדה זו .ונתתי לה את מלוא שיתוף הפעולה שליI have appeared before this committee and given it all my cooperation.
,פעם הופעתי כמלכת האמזונות ,עם חרב שלופה בידי עם כיסוי ראש ארגמני ...וקישוט נוצות גדולI once appeared as the Queen of the Amazons, with a naked sword in my hand, and a crimson headdress with a great plume!
אתה אספתי את אשלי גרנט בפרארי אכלתי ארוחת ערב באחד המסעדות בלי חשק הופעתי בטקס פרסי אח"מיםYou? I picked up Ashley Grant in the Ferrari, had dinner at one of my restaurants reluctantly appeared at a VIP awards show party.
,מדוע לא הופעת בחלומותיי ?How come you never appeared in my dreams but I know you're beautiful?
,מעולם לא הופעת למשפט .במקום זה, נעלמת והנה אתה, חי בהוואי ,תחת זהות בדויהinstead, you disappeared. And, uh, here you are, living in Hawaii under a false identity, and counterfeiting money to stay afloat.
,שבי, הפסדתי כל היום ,ואז את הופעת וזכיתי בפעם הראשונה .הבאת לי מזלHave a seat. I've been losing all day long. You appeared, I win my first hand.
.אז אח שלי נעלם חשבתי שייתכן והוא מת .עד שאתה הופעת ...אחיך חי ועוד איךThat's when my brother disappeared. I thought he might be dead until you showed up. Your brother's very much alive, and I think he's trying to make up for everything that happened.
.אך אני ראיתי אותך .הופעת לפניי בחיזיוןBut I've seen you. You appeared to me in a vision.
,אבל בטוח חציתי איזשהו קו או משהו .בגלל שאז, לפתע, היא הופיעה .קייט .כן-But I must have crossed over some sort of line... or something, because then, suddenly, she appeared. - Kate. - Yeah.
,אבל כשהכול התבהר .הופיעה לי תמונה בראש לא ידעתי מה זה היה .ומדוע ציירתי את זהBut as my head cleared, an image appeared in my mind. I didn't know what it was or why I was drawing it.
,אישתך הופיעה בחמישה לשלוש .סמוך לשעת הסגירה ומשכה כסף מהחשבון לפי הנחייתך .נתתי לה גישה מלאה לחשבונות שלךYour wife appeared at five minutes to three for a last-minute withdrawal. As you instructed, I gave her full access to your accounts.
,אמש היא הופיעה לי בחלום .ושיערה גלש בפראותLast night she appeared in my dreams, her hair flowing wildly.
,הופיעה בלה סקלה בבתי האופרה פטרסבורג וורשה ,פרשה מהופעות האופרה ,כעת מתגוררת בלונדון .מופיעה מדי פעם בקונצרטיםSinger, contralto appeared at La Scala, opera houses Petersburg and Warsaw, retired from the operatic stage, now living in London, makes occasional concert appearances.
.הופענו לנגד 3,289 אנשים, עד כה .ערכנו הרבה ניסוייםWe've appeared to 3,289 people so far. We've conducted lots of experiments.
הופענו בפניהם כישויות שעשויות מאור הם ראו בנו שליחים מהיקוםWe appeared to them as beings of light. They saw us as emissaries from the universe.
התמודדת פעם נגד שו הופענו יחד באותו .חבר דיון פעם ,הוא חכםHave you ever gone up against Shaw? We appeared on a panel together once.
זה לא ברור כולנו הופענו .בסרטוני הוידאו שלך עכשיו תורך להיות .בסרט שלנוIsn't it obvious? We all appeared in your videos. Now it's your turn to be in ours.
אוון לא הכחיש את רצף ,הופעתם של הזנים השונים אך האמין שכולם ,היו נפרדים .נבראו כדבר מקודש בנפרד ,התיאוריה של דרווין ,לעומת זאתOwen did not deny the sequence in which all these different species appeared, but he believed that each was separate, each divinely created.
אך עם הופעתם ,של מיני בע"ח חדשים כך נעשה חשוב ביותר עבור בע"ח .לגונן על ביציהםBut as new kinds of animals appeared, so it became increasingly important for animals to protect their eggs.
בולשיט ...מעניין מאוד איך הם נעלמו ,אחרי שאתה והאנשים שלך הופעתם ? אתה לא חושבAwfully convenient how they disappeared after you and your men showed up, don't you think?
כוחות הבטחון שלנו חיפשו בכל .האיזור שבו הופעתם .לא נמצאו כל ניצוליםOur security forces did extensive sweeps of the area where you appeared. No other survivors were found.
,אז, מספרים .הופיעו מחליפי העור לראשונה .אז זה נכוןThat's when they said the first skinwalkers appeared. So they're real.
,אם הופיעו סטיות בעבר ,והן הופיעו אם פריסטיצ'אמפוס השתזף ,על גדות הנילוס לפני 3 אלף שניםIf...anomalies have appeared in the past, and they have, is Pristichampsus was sunning itself by the Nile 3,000 years ago, that's the stuff of legend.
,במציאות ,או במציאות הזאת, לפחות מכשפות הופיעו .בכל תרבות בהיסטוריה הן האדריכלות .של העל-טבעיNow, in reality, or in this reality, at least, witches have appeared across every culture in history.
,האור נעלם ואלפי אנשים הופיעו .לפתע משום-מקוםthe light is gone, and thousands of people have just suddenly appeared.
,הדמויות האלו הופיעו .בכל רחבי העולם .מקשרות אותנו אל הבלתי נראהAll across the world, these images have always appeared... connecting us with the unseen.
,איך שהם יופיעו .טאח – אני אופיע עם אנשיי נעשה הכל לפי ספר החוקים, תחילה ,אכה בהם ואאלץ אותם להיכנעAt this moment l and my people will appear: l will say they must surrender which they won't do.
אני אופיע שאת תנגני בחלילI will appear if I hear it
הדם שמטפטף ממני .מרפא אותי, לא מסוכן לי ,ככה אופיע מול אופידיוס !The blood I drop is more medicinal than dangerous to me. To Aufidius thus I will appear and fight.
(חסר) לא משנה איך היא תופיע - זה יבוא ממקומות בלתי צפויים.(Missing) Doesn't matter how it will appear - it will come from unexpected places.
,בעת הזריחה ,הטירה השחורה תופיעAt sunrise... the Black Fortress will appear... in the Iron Desert.
,הייתי אומרת לעצמי ."יום אחד אמי האמיתית תופיע"I would tell myself, "someday my real Mother will appear."
.אני מאשים אותך בבגידה בתוך שבעה ימים, אתה ,תופיע בפני המלך בבורגוסI charge you with treason. Within seven days, you will appear before the King at Burgos... to answer these charges.
אבל ההודעה המפוענחת .תופיע על המחשב שלך ?It'll take a moment, but the decoded message will appear on your laptop.
. את נכנסת פנימה כשאספור משלוש ... עד אפס תופיעי בנקודה אחרת לבחירתך . בזמן ובמרחב , שלוש, שתייםYou're going to enter and when I count from 3 to 0, you will appear in another time and in another space, that you have chosen.
"בחיפוש אחר הארה רוחנית המורה יופיע"."in search of spiritual illumination his Master will appear".
"כאשר התלמיד מוכן, המורה יופיע" פתגם-בודה"When the student is ready,the teacher will appear" -Budas Proverb
,או-אז יופיע ארגון חדש .שיעפיל אף על זה הקודםThen another Brigade will appear, even more dangerous.
,אני מבטיחה שבפעם הבאה .אני יופיע מקדימהI promise you that next time, I will appear for the front.
,אתם מבינים ,אנו משתמשים במתקן בכדי לזהות בדיוק את הרגע .שבו ארקיוס יופיע ?You see, we've been using the alter to pinpoint the moment when Arceus will appear.
אתה והמכונית שלך תופיעו בהוצאה .להורג של הופר כפי שביקשו ממך ,אבל שאגיע לשם ,אתה תופיע, תחבוט בראשיYou and your roadster will appear at Hopperer's execution like they've asked you to. But when I get there, you'll pop up, club me over the head, and reveal yourself as the true Renegade.
אתם תהיו מוכנים להודות בפשעים נגד .הממשלה שלי ,ואתם תופיעו לפני העיתונות הארציתYou will admit to crimes against my government... and you will appear before the national press... substantiating these charges.
תופיעו בטלוויזיה ,סבתא וסבא יהיו מפורסמים .בזיקנתם .מי, אני?- But you will appear on television! Grandmother and grandfather will be famous in their age! What, me?
".דברים יופיעו כפי שהם באמת .אינסופי, אני אוהב את זה -"things will appear as they truly are: infinite."
,איך שהם יופיעו .טאח – אני אופיע עם אנשיי נעשה הכל לפי ספר החוקים, תחילה ,אכה בהם ואאלץ אותם להיכנעAt this moment l and my people will appear: l will say they must surrender which they won't do.
,אם לא מטפלים בה .היא תגדל חבורות חדשות יופיעו .ליד בלוטות הלימפה שלךIf left untreated, it will grow. New lesions will appear along the paths of your lymph nodes.
,החדשות על טירופו יתפשטו ,טוענים לכתר יופיעו ,ומלחמת אזרחים תפרוץ .בדרך זו או אחרתNews of his madness will spread, contenders for the throne will appear, and civil war will follow, one way or another.
,כעת אני רוצה שכולם יפגשו את אנשיי .שיכתבו את סיפוריהם האמיתיים .הסיפורים יופיעו ב"לייף" תחת השמות שלהםNow I want them all to meet my people who will write their true stories. These stories will appear in Life under their own by-lines.
,אווילוס האדיר .אנא קבל את קורבננו ,אנא, הופע לפנינו .חייל אופל אדירAlmighty Avilus, please accept our sacrifice. Please appear before us, oh, mighty soldier of the dark.
,אנא הופע לפנינו .והענק לנו עושר אינסופי .ונשלם לך בקורבן שלנוPlease appear before us, and grant us with infinite riches, and we will pay you with our sacrifice.
.מפרק העצמים הופע מחדש !Bing, boom, bangoleer... de-particle-izer reappear.
הייתי ער כל הלילה, נא הסתכל, הייתי ער כל הלילה לגגל כל של הפשעים המנועים במשך שלושה חודשים, וסמל הזה הופע בכל יחיד.I was awake all night, please look, I was awake all night googling all of the thwarted crimes over the past three months, and this symbol appeared at every single one.
.רוח, אל תחששי .רוח, הופיעיSpirit, without fear. Spirit, appear."
תיק תעלולים .תיק סכינים ...רוח נחשים, הופיעי עכשיוBag of tricks? Bag of knives. Spirit of serpents, now appear.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הבליע
insinuate
הודיע
inform
הופשט
be undressed
השפיע
influence

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בז
take spoil
בכה
cry
גלה
go into exile
הדליק
light
הוסע
be transported
הוסף
be added
הופשט
be undressed
החליט
opt
הסיר
remove
הקריא
read aloud

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'appear':

None found.
Learning languages?