הובל [hṿvl] (to do) conjugation

Hebrew
42 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מובל
mṿval
I/you/he (masculine) do
מובלת
mṿvelet
I/you/she (feminine) do
מובלים
mṿvaliym
we/you all/they (masculine) do
מובלות
mṿvalṿot
we/you all/they (feminine) do
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הובלתי
hṿvalətiy
I did
הובלת
hṿvaləta
you (masculine) did
הובלת
hṿvalətə
you (feminine) did
הובל
hṿval
he did
הובלה
hṿvəlah
she did
הובלנו
hṿvalənṿ
we did
הובלתם
hṿvalətem
you all (masculine) did
הובלתן
hṿvaləten
you all (feminine) did
הובלו
hṿvəlṿ
they did
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אובל
’ṿval
I will do
תובל
tṿval
you (masculine) will do
תובלי
tṿvəliy
you (feminine) will do
יובל
yṿval
he will do
תובל
tṿval
she will do
נובל
nṿval
we will do
תובלו
tṿvəlṿ
you all (masculine) will do
תובלנה
tṿvalənah
you all (feminine) will do
יובלו
yṿvəlṿ
they (masculine) will do
תובלנה
tṿvalənah
they (feminine) will do
Imperative mood
-
do!
do!
-
-
-
do!
do!
-
-

Examples of הובל

Example in HebrewTranslation in English
,טוב, על מנת לחשוף את מרוואן הובל את אנשיך .במסדרון הראשיOkay, in order to flush Marwan out, I want you to lead your men down the main corridor.
,לפי ספר ההיסטוריה הזה ,ב26 במאי 1960 זעם דיפלומטי עקב מטוס ריגול אמריקאי מסוג יו-2 שיורט על ידי הרוסים הובל קשרי מזרח מערב .לתוך סחרור[ Chairman ] According to this history book, on May 26,1 960, diplomatic furor over the American U-2 spy plane... shot down by the Russians... has driven East-West relations into a tailspin.
,מעלה ומטה, מעלה ומטה .אני אביא אותם מעלה ומטה .הנני מפוחד בשדה ובעיר .גובלין, הובל אותם מעלה ומטהPlease. What ? Up and down.
-אנחנו נוטשים .את האיזור הזה, הכנסו למעבורת ,יורי, הובל את הדרך .מסדרון איזור ב', עכשיוWe're abandoning this section, get to the shuttle! Yuri, lead the way, Section B Corridor, now.
אהבתך תשמור עלינו ,בחיים ומוות ,ובאמצעות חסדך ,הובל אותנו לממלכתך .דרך בנך, ישוKeep us in life and death in your love, and, by your grace, lead us to your kingdom, through your your son, Jesus Christ.
.הבקר הזה מובל ישירות על המזח לבעלי ודאי היתה בעיה .גדולה עם ההעמסהTherearecattlebeing driven down the wharf. My husband must have a problem with the loading.
.היא לא יכולה לעשות כאלו דברים .היא נחמדה כמו יונה נשמע לי שאתה מובל .ע"י החרב הקצרה שלךShe's incapable of such things. She is as lovely as a dove. It sounds to me you are being led around by your short sword.
אל, תפסיק לרגע אחד לדאוג לי אני דואג לחקירה שלנו, ואני לא אוהב- להיות מובל כמו .פרה עיוורת ,חוץ מהעובדה שאם אפעל נכון .אני אוליך אותוAl, please stop worrying about me. I'm worried about our investigation. And I don't like being led around like a bull.
היא הדרך בה אתה גומר .מת או בכלא כלומר, תראה לאיפה .אתה מובל עכשיוis-is how you end up dead or doing time. I mean, look where you're heading now.
ואני לא רוצה לאבד אותך ."אני לא מובל אחרי "אופנה- מה אם הייתי חיה את חיי ...בהרגשה "לבנה" בפנים ויום אחד הייתי קמה ויכולה ...לשנות את צבע עוריAnd I don't wanna lose you.
.בגלל שאני עושה דברים בצורה שונה בגלל שאני לא פועלת .על פי ספר החוקים ...בגלל שאני מובלת על ידי הלבBecause I do things differently. Cause I don't go by rule book. Cause I lead from the heart...
האומה הזאת מובלת בנתיב הלא נכון- ,אתה באמת חושב שתוכל לעשות את זה .נכון?- Jack, this country is being led down the wrong path. - You really think you can do this, don't you?
לא רוצה להיות מובלת על ידי גברים .אני מנסה להשתלט על השריפות מישהו בא מאחורי ...ואומר ליI don't want to be led by any man."
,מובלים ע"י הול אוף פיימרס לעתיד ,קארל מלון וג'ון סטוקטון ...הג'אז שלטו בסדרות הפלייאוף במערב .ויהיו להם מנוחה של 10 ימים בזמן שהבולס והפייסרס המשיכו .להיאבק במזרחLed by future Hall of Famers Karl Malone and John Stockton, the Jazz dominated the Western Conference playoffs... and would have ten days' rest... while the Bulls and Pacers continued to battle in the East.
-אז אנחנו .מובלים במורד נתיב מעצבן- .אני באמת לא יודע לאן זה הולך .אני פשוט עוקב אחרי הרמזים אנחנו בדיוק היכן שהתחלנו.It's a toxin. So we are? Being lead down an annoying path.
.זה התחיל בשבוע הראשון של הקיץ .זמן מוזר וקצר נשימה כאשר תאונה או גורל .מפגישים בין החיים .כאשר אנשים מובלים לעשות דברים .שהם מעולם לא עשוIt began the first week of summer a strange and breathless time, when accident, or fate bring lives together when people are led to do things they've never done before.
הכל טוב ויפה בכל הנוגע ,לשינוי הקול שלי, מר ריס אבל זה שחלק מעמיתיי ידמיינו אותי ...כמנהיגתם ,זה יהיה כמו לדמיין לא יודעת, להיות מובלים .לקרב בידי החדרנית שלהםIt's all very well to talk about changing my voice, Mr. Reece, but for some of my colleagues to imagine me as their leader would be like imagining, I don't know, being led into battle by their chambermaid.
הם יכולים לרסק אותנו לחתיכות .בכל עת שירצו, והם לא הם מניחים לעצמם להיות מובלים .ברסן כל היום, כנועים לחלוטיןThey could stamp us into bits anytime they wanted, and they don't. They just let themselves be turned on a string all day, absolutely humble.
נטושה עם הסמל גיי.די צבוע .על הצד יש מושג כל שהוא להיכן מובלות ?Abandoned JD spray painted on the side. Any idea where he's heading?
,הסעתי אנשים חשובים הובלתי סחורות, מבינים ...ולעתים היו מבקשים ממניI did odd jobs... .. driving important people, transporting goods, you see?
-זה נראה שהיא .לא חזרה הביתה אמש הובלתי את טובי החוצה, וכשחזרתי .לבית שלי, זה חיכה לי כאן יש לנו חמש שעות לציית .לבובות הזדוניות שלנוLooks like she didn't come home last night, either. I walked Toby outside and when I came back inside, it was here. We have five hours to obey our Chucky dolls.
.אני לא עודדתי .אני הובלתי את העידוד .בסדר, זה לא נשמע טוב .זה היה רק לדקהI did not do cheers. I led cheers. OK, that came out wrong.
.הוא אדם בר גאולה ,הוא הולך שולל וזה הכישלון האישי שלי .שלא הובלתי אותו בחזרהHe's a redeemable person. He has been led astray, and I take it as my own person failing that I didn't lead him back.
.הובלתי את ווילקוקס גרמתי לו להיזכר במשהו .שבכלל לא קרהI led Wilcox. Got him to remember something that didn't actually happen.
,לא אתה הולכת ולא אתה הובלתYou didn't lead.
.אני הפרתי ,הובלת אותי לעבר הפיתוי .ואני התפתיתיI did. You led me into temptation. And I followed.
.זה אומר שלא נתת לי להיכנס למשחטה ושלא הובלת את ה"מסמר" ואת .טאג ואת אנשיהם לטבחThat means you didn't let me walk into a slaughterhouse. And you didn't lead The Pin and Tug and their crews to the slaughter.
.לא נשאת את הקבוצה לכאן .הובלת אותם והם אולי לא השחקנים ,הגדולים ביותר והטובים ביותרYou didn't carry this team here. You led them. And they might not be the biggest and the best players, but they're farm boys.
.לא, היא לא .אני זוכר חלק מזה .את הובלת את קיבאר ואנשיו לעיר .הוא שכנע אותך שהוא מעוניין בשלוםNo, she didn't. I remember some of it. You led Kivar into the city with his men.
-יחתוך לי את האוזן יכול להיות שזו הייתה .בדיחה ברוח האומנות הוא גם אמר שידרוס אותי .עם משאית הובלה, אז אולי לאThat might have been an art joke. He did say he'd run me over with a haulage truck, so maybe not.
.זה מה שקרה לאנדי מקמיליאן .שהייתה לו הובלה טוב .עד שבעיית מנוע האיטה אותוNo lights can be downright depressing. That's what happened to Andy McMillin, with his lead so great, that when engine problems slowed him, he checked the rearview and didn't see a flicker.
.לא ידענו מה זה .מתקן הובלה- .זה מסביר כמה דברים .אני מבין שאין לכם כזה בבית-- We didn't know what that was. - A transportation device. - That explains a few things.
בכל פעם שנתקל בבליטה .לג'מאל יש חברת הובלה מה אם הוא לא ידע ?Why wasn't he sweating bullets every time he hit a bump? Jamal owned a moving company. What if he didn't know what was in the crate?
הגרוטאות .כן, לא הכל נכנס אצלי .צריך רכב גדול יש למישהו קשרים עם חברת הובלהI did, but there's too much to fit in my truck. We need a transport. Hey, any of you guys have a contact with a trucking company who can haul lumber on the cheap, or, better yet, for free?
,הובלנו את המחנה הזה להתהוללות ! ולא ציפינו לביקור בשעות מאוחרותWe laid out this camp for the prosecution of a siege, we didn't expect them to come visiting at odd hours.
.לא, לא הבאנו .הובלנו אותו אליה.- No, we didn't. - We led him to it.
כל מה שאני ואתה עשינו, הובלנו .את בן למוסך.Everything you and I did, we led Ben to that garage. We were part of it.
מה החייזרים האחרונים עשו לך .הכוכב הזה נוצר עבורנו .הובלנו לכאן מסיבה מסוימת .למען השם-I'm sorry, do you not remember what the last aliens did to you? This planet was created for us. We were led here for a reason.
מה קרה ,לא פרצנו פנימה .הובלנו פנימה - שער-חיבור נסגר, גישה נשללה - .זו מלכודת דבשWe didn't hack in, we were let in.
.במקום לתפוס אותו, הובלתם אותו אלי ,הוא לא כתב אלי ?Instead of catching him, you led him to me. He didn't write to me, he wrote to you.
הובלו ע"י אחד .מאבותיי הקדמונים הם הטילו מצור על הטירה ,המלכותית למשך שנה והעיר מסביבה ,נשרפה עד עפרThey did, led by one of my ancestors. They laid siege to the imperial hall for over a year, and the city around it was burned to the ground, but Tieran was finally defeated.
חלקינו נועדנו לסבול חלקינו הובלו להאמין ,שיש לנו גורל מסוים .ואז פתאום זה נעלם ברגעYes, she did. - Some of us are meant to suffer! Some of us are led to believe that we have this certain destiny, and then it just gets snatched away.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הוביל
lead
הוכח
be proven
הוכר
be recognized
הוסע
be transported
הוסף
be added
הוצל
be rescued
הוקף
be surrounded
הורד
be lowered
הושב
be put back
הכיל
contain
הציל
save
קיבל
receive
תובל
be seasoned
תיבל
spice

Similar but longer

הוביל
lead

Random

בדק
check
ביטא
pronounce a word
הביט
look
הוביל
lead
הודיע
inform
הוחלט
be decided
הוכנס
be brought in
הוצל
be rescued
הסביר
explain
תבע
demand

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In