Πιστεύω (believe) conjugation

Greek
64 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
πιστεύω
I believe
πιστεύεις
you believe
πιστεύει
he/she believes
πιστεύουμε
we believe
πιστεύετε
you all believe
πιστεύουν
they believe
Future tense
θα πιστέψω
I will believe
θα πιστέψεις
you will believe
θα πιστέψει
he/she will believe
θα πιστέψουμε
we will believe
θα πιστέψετε
you all will believe
θα πιστέψουν
they will believe
Aorist past tense
πίστεψα
I believed
πίστεψες
you believed
πίστεψε
he/she believed
πιστέψαμε
we believed
πιστέψατε
you all believed
πίστεψαν
they believed
Past cont. tense
πίστευα
I was believing
πίστευες
you were believing
πίστευε
he/she was believing
πιστεύαμε
we were believing
πιστεύατε
you all were believing
πίστευαν
they were believing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
πίστευε
be believing
πιστεύετε
believe
Perfective imperative mood
πίστεψε
believe
πιστέψτε
believe

Examples of πιστεύω

Example in GreekTranslation in English
"Άρχισα να πιστεύω ότι πάντα με έβλεπε, περιμένοντας να με πιάσει απροετοίμαστη."I came to believe he was always watching me... waiting to catch me off guard.
"Έχω λόγους να πιστεύω ότι ο Ράιλι ανακάλυψε που έκρυψα το 840 χιλιάρικα."I have reason to believe Riley has recently found out "where I hid the 840 grand.
"Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό.I don't want to believe that.
"Κατέληξα να πιστεύω ότι μια ανώτερη δύναμη θα μπορούσε να μου χαρίσει πνευματική υγεία. ""I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity."
" Έρωτας με την πρώτη ματιά", πιστεύεις σε αυτόν;'Love at first sight', do you believe in it?
" Είτε το πιστεύεις είτε όχι..." "...αλλά και τα δύο χέρια μας, έχουν παρόμοια τύχη! ""Whether you believe it or not but both our hands, have similar fate!"
" Ο μονόκερος είπε, " Εάν πιστεύεις σε μένα, θα πιστέψω σε σένα.""The Unicorn said, 'lf you believe in me, I believe in you.'
"Eσύ πιστεύεις;"Do you believe?
" Όπως κάθε αυτί πιστεύει "#As every ear believes#
" Όπως ο νεκρός στρατιώτης πιστεύει "#As the fallen soldier believes#
" Πάντα πιστεύει πάντα ελπίζει πάντα υπομένει."Love believes everything expects everything bears everything.
"...όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει όλα τα υπομένει"."believes all things, "hopes all things... "endures all things."
! Όχι αν θέλουμε Ύδρα να πιστεύουμε ότι είμαστε συντρίμμια!Not if we want HYDRA to believe we're debris!
" Και θέλουν να πιστεύουμε σε αυτό πάρα πολύ.""They want us to believe in this too."
"Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε" "ότι το θύμα ήταν η αγνοούμενη επαφή του Υπολοχαγού Αρνέτ".We have every reason to believe the victim was Lieutenant Arnett's missing contact.
"Αλλιώς είναι καλλίτερα να μην πιστεύουμε."Otherwise it's better not to believe.
"΄Υποπτος ανθρωποκτονίας με εκπομπή ηλεκτρισμού". Το πιστεύετε;"Suspicion of homicide by emission of direct electric current." You don't believe this?
"Αγαπητοί μην πιστεύετε στο κάθε πνεύμα,"Beloved, do not believe every spirit,
"Αν πιστεύετε σε ένα ανεξάρτητο πεπρωμένο για την Αμερική". "Αν πιστεύετε ότι αυτή η χώρα δεν πρέπει να εμπλακεί στον ευρωπαϊκό πόλεμο". "Σας ζητούμε να ενταχθείτε στο κίνημα Πρώτα η Αμερική".If you believe in an independent destiny for America, if you believe that this country should not enter the war in Europe, we ask you to join the America First Committee in its stand.
"Θα επαναφέρουν το σόου στην προηγούμενη του δόξα και θα οδηγήσουν το NBS σ αυτό.. και η ποιότητα δεν είναι αντίθετη με το κέρδος και αν δε με πιστεύετε, συντονιστείτε στις 11:30 Παρασκευή βράδυ"."They will return the show to its former glory and lead NBS to its thing and quality is not anathema to profit, if you don't believe me, tune in 11:30 Friday night."
" αυτοί που πιστεύουν ""them that believe."
"'λλοι πιστεύουν ότι είναι αθάνατος και...""Others believe that Zarek is immortal
"Όλοι όσοι υπηρετούν στην Αρχιεπισκοπή θα πρέπει να πιστεύουν στον Θεό... να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό... να προσεύχονται... να σέβονται τις εκκλησιαστικές αρχές... να μην παίρνουν δημόσια θέση, η οποία να έρχεται σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία...""All who serve in the archdiocese should believe in God... support belief in Jesus Christ... engage in prayer... respect ecclesiastical authority... not take a public position contrary to the Catholic Church... "
"Όλοι όσους ο Πατέρας δίνει σε μένα θα έρθουν σε μένα" "και ποτέ δεν θα διώξω εκείνους που πιστεύουν σε μένα..."Everyone that Father gives to me will come to me and I will never turn away those who believe in me...
"Δεν με νοιάζει ποιανού κάλους θα πατήσω." Αυτό είπες και γω σε πίστεψα."I don't care whose toes I tread on". That's what you said, and I believed it.
"Και τον πίστεψα"."I believed him. "
"Σωστό "... την πίστεψα"."True or..." "...believed her."
"Τον πίστεψα."I believed him.
"Δεν πίστεψες ποτέ στη μοίρα".You'd never have believed in fate either
"Χα", επειδή ήταν αλλεργική αντίδραση άρα "χα" και στον Μαρκ, την 'ντισον και σ' εσένα, αν τους πίστεψες.Ha because it was an allergic reaction, so ha to mark and addison and you if you believed them.
'Ολες οι αναμνήσεις από την παιδική σου ηλικία, ήταν μια μεγάλη ιστορία που σου είπα όταν ήσουν μικρή, πολλές φορές μέχρι που την πίστεψες.All your childhood memories are part of a great big history I told you, when you were young again and again until that you believed in it
- Όμως εσύ τον πίστεψες;But you. you believed him.
"Το κορίτσι πίστεψε ότι ηταν το μοναδικό πλάσμα στον κόσμο"The girl believed to be the only one in the world. "
'Οταν τoυ είπα ότι είστε στo Χάoυ Μπoν, με πίστεψε.When I told you in Hau Bon were, he believed.
'Οχι, αλλά ο Λεξ πίστεψε σ'εμέ- να όταν θέλησα να ξεκινήσω.Are you sure about this? No. But I remember Lex believed in me when I wanted to start this place.
- ... και ο Γουέσλι τις πίστεψε.- ...and Wesley believed them.
'Εστρεψα το τουφέκι μου προς την άκρη του τοίχου και τότε είδαμε αυτό που πιστέψαμε ότι ήταν ένας οπλοφόρος που μας πυροβολούσε... μας σημάδευε...I did, um, swing my rifle to bear around the corner of the wall and that's when we saw what I believed to be a-a gunman firing... holding a firearm towards our direction.
- Δεν είπαμε ότι σε πιστέψαμε.- We didn't say we believed you.
- Δεν το πιστέψαμε ποτέ.- Which we never believed.
- Δεν το πιστεύω πως το πιστέψαμε.- I can't believe we believed it.
- Δηλαδή πιστέψατε ότι ήταν δολοφόνος, αλλά συνεχίσατε τη σχέση μαζί του;So you believed him to be a murderer, but you continued to be romantically involved?
- Και την πιστέψατε...-And you believed her...
- Και το πιστέψατε;You believed it?
- Και τον πιστέψατε.- And you believed him.
'Ηταν σοκαρισμένοι επειδή πίστεψαν ότι είσαι ο πρόεδρος.They were shocked because they believed you were the president.
- Ότι ένας κύριος ήπιε λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι με πίστεψαν.That a gentleman had too much to drink, but I'm not sure they believed me.
- Γιατί σε πίστεψαν.- Because they believed you.
- Και βέβαια την πίστεψαν.- They believed her, of course.
Έτσι, ξέρεις, όταν μου έδινε την εντύπωση ότι υπήρχαν προβλήματα, τον πίστευα.So, you know, when he's sort of giving me the impression that there were problems, I was believing him.
Ακόμα και αν τα πίστευα όλα αυτά..τι υποτίθεται ότι θα κάνω;Even that it was believing in this, what can I do?
Ακόμα κι εγώ τους πίστευα.Even I was believing it.
Το μόνο που πίστευε ο άντρας μου ήταν... ότι έπρεπε να τα διαλύσει όλα με ένα χτύπημα.My husband's only religion was believing he had to screw anything with a pulse.
"Θα κανείς πιστέψτε με, πιστεύω αυτό που λέω: Believe όπου αυτό προήλθε από; "will anyone believe me, believe what I'm saying... believe where this came from?"
# Μα πιστέψτε με, σας παρακαλώ πιστέψτε μεBut believe me, please believe me
'Ηταν πολύ αιματηρό, πιστέψτε με.There was some bloody fighting there, believe me.
'Ηταν τόσο καθαρό, πιστέψτε με. Τόσο τρομακτικά ξεκάθαρο.It was all so clear, believe me, so frightfully clear.
- Virgil; Για να σου θυμίσω πόσο μεγάλος καλλιτέχνης θα μπορούσα να είμαι Αν είχες πιστέψει σε μένα, σου έστειλα ένα από τα έργα μου.To remind you of what a great artist I could've been if only you'd believed in me, I've sent you one of my paintings.
- Αυτό είναι αλήθεια. - Πίστευε τόσο σ' εμένα ώστε πραγματικά να πιστέψει ότι θα σ' έδινα σ' αυτόν;He thought so little of mine that he really believed that I would give you to him?
- Η αστυνομία δεν θα μας πιστέψει!-The police wouldn't have believed us!
- Το ξέρεις πως το είχα πιστέψει; - Ποιο πράγμα;I really believed.
"Εδώ μια τρελή γυναίκα αιχμαλώτιζε παιδιά και, τα έβγαζε τα μάτια πιστεύοντας ότι είναι δικά της.""Here, an insane woman captured children and" "gouged their eyes, believing they were her own."
"Λέμε στους εαυτούς μας ότι θα νιώσουν καλύτερα... πιστεύοντας ότι η βοήθεια θα έρθει, ενώ για την ακρίβεια... τους αφήνουμε να πεθάνουν".And we tell ourselves that they'll feel better anyhow, believing help's on the way, when in fact... we're leaving them to die.
"όσο πιο δυνατά μπορούσε, πιστεύοντας πως το γιλέκο ια σταματούσε το μαχαίρι."as hard as he could, believing The vest would stop the knife.
'Ηρθαμε εδώ... εγώ τουλάχιστον... πιστεύοντας ότι ήταν ένοχη.We came out here l know l did believing she was guilty.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

νηστεύω
fast
πιστώνω
credit
πρωτεύω
prefix

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'believe':

None found.
Learning Greek?